intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu tính năng của máy ép chấn tôn thủy lực 1200T

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

252
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều nước trên thế giới đã thiết kế, chế tạo máy ép chấn tôn thủy lực phục vụ cho ngành đóng tàu và một số ngành công nghiệp khác. Tùy theo tính năng tác dụng và nhu cầu sử dụng để thiết kế, chế tạo ra các loại máy ép khác nhau. Máy ép rèn: tính năng của máy gia công rèn tự do và dập thể tích trong các khuôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu tính năng của máy ép chấn tôn thủy lực 1200T

  1. tËp ®oµn kinh tÕ vinashin c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy nam triÖu ®Ò tµi theo nghÞ ®Þnh th− nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t dïng trong ®ãng tµu thñy cì lín b¸o c¸o chuyªn ®Ò nghiªn cøu tÝnh n¨ng cña m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t chñ nhiÖm ®Ò tµi: kS nguyÔn v¨n canh 5985-6 23/8/2006 H¶i phßng – 2006
  2. Nghiªn cøu tÝnh n¨ng cña m¸y Ðp thuû lùc 1/ TÝnh n¨ng cña mét sè lo¹i m¸y Ðp thuû lùc cña n−íc ngoµi NhiÒu n−íc trªn thÕ giíi ®· thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc phôc vô cho ngµnh ®ãng tµu vµ mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Tuú theo tÝnh n¨ng t¸c dông vµ nhu cÇu sö dông ®Ó thiÕt kÕ, chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y Ðp kh¸c nhau. - M¸y Ðp rÌn: TÝnh n¨ng cña m¸y gia c«ng rÌn tù do vµ dËp thÓ tÝch trong c¸c khu«n. - M¸y Ðp dËp nãng: DËp trªn m¸y Ðp thuû lùc nh»m t¹o ra c¸c ph«i rÌn thÐp vÝ dô ph«i b¸nh xe tµu ho¶, m¸y h¬i n−íc. - M¸y Ðp èng – Thanh: C¸c thanh èng, c¸c d©y vµ c¸c profie tõ kim lo¹i mµu, hîp kim mµu cña chóng ®−îc ®−îc gia c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p Ðp trªn m¸y Ðp thuû lùc. - M¸y Ðp ®Ó Ðp ch¶y c¸c h×nh næi cña khu«n. - M¸y Ðp ®Ó gia c«ng chÊt dÎo. - M¸y Ðp ®Ó chÊn Ðp nguéi thÐp: Lo¹i m¸y nµy cã xilanh, piston thuû lùc di chuyÓn Ðp theo chiÒu th¼ng ®øng (Z). Lo¹i m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc nµy cã 3 ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ chÕ t¹o. + Lo¹i thø nhÊt: Lo¹i m¸y cã th©n, dÇm (cÇn) di ®«ng theo chiÒu trôc X, Xilanh Ðp di ®éng trªn xa ngang vµ chuyÓn ®éng cña piston trong xilanh theo ph−¬ng th¼ng ®øng Z. Bµn Ðp cè ®Þnh vµ ph«i thÐp tÊm ®−îc cè ®Þnh trªn bµn Ðp. Ph−¬ng ¸n nµy ®Çu Ðp ®−îc di chuyÓn tíi mäi ®iÓm tr©n bµn Ðp. + Lo¹i thø hai: Lo¹i m¸y cã th©n dÇm cè ®Þnh, xilanh di chuyÓn trªn xa ngang, piston (®Çu Ðp) chuyÓn ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng (Z). Bµn Ðp vµ ph«i ®−îc di chuyÓn theo chiÒu trôc X. + Lo¹i thø ba: Lo¹i m¸y cã bµn Ðp, th©n dÇm (cÇn) cè ®Þnh. Piston xi lanh di chuyÓn theo ph−¬ng th¼ng ®øng (Z ) ®Ó Ðp thÐp tÊm. Muèn vµ 1
  3. Ðp ®−îc c¸c ®iÓm theo yªu cÇu th× thÐp tÊm ph¶i di chuyÓn sau mçi lÇn Ðp nhê Pal¨ng hoÆc cÇn cÈu. 2/ Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm, tÝnh n¨ng m¸y Ðp cña hai h·ng s¶n xuÊt n−íc ITALIA chóng t«i ®−a ra mét sè tÝnh n¨ng nh− sau: 2.1 M¸y cña h·ng SERTOM * MiÒn lµm viÖc: - ChiÒu réng: 3.000 mm - ChÒu dµi: 10.000 mm * §Æc tÝnh h×nh häc. - ChiÒu réng tèi ®a cña m¸y: 5850 mm - ChiÒu cao tèi ®a cña m¸y: 5200 mm - ChiÒu cao bµn Ðp: 1190 mm - ChiÒu cao tõ bµn Ðp ®Õn xµ ngang: 1600 mm - Kho¶ng c¸nh cña xilanh vµ bµn Ðp: 800 mm - Kho¶ng c¸ch ngang gi÷a hai th©n: 3350 mm - ChiÒu réng bµn Ðp: 2800 mm - Hµnh tr×nh dÞch chuyÓn bµn Ðp: 2000 mm - Hµnh tr×nh ®Çu Ðp: 600 mm - Hµnh tr×nh dÞch chuyÓn däc cña th©n dÇm: 8000 mm 2
  4. - ChiÒu dµi bµn Ðp: 10.000 mm - ChiÒu réng Ðp tèi ®a: 2650 mm - Khèi l−îng cña m¸y: 112 tÊn * §Æc tÝnh kü thuËt. - ¸p suÊt tèi ®a hÖ thèng thuû lùc: 310 bar - Lùc Ðp tèi ®a: 1200 tÊn - C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn rót xi lanh: 5,5 kw - C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn chÝnh: 55 kw - §iÖn ¸p/ tÇn sè: 380v/50Hz 9 ÷ 22 mm/sec - Tèc ®é dÞch chuyÓn nhanh Piston Ðp: - Tèc ®é Ðp: 4 mm/sec. 22 ÷ 45 mm/s - Tèc ®é lïi cña Piston 1,2 ÷ 4,2 mm/s. - Tèc dé dÞch chuyÓn ngang ®Çu Ðp: 1,2 ÷ 4,2 mm/s. - Tèc ®é dÞch chuyÓn cÇn (Th©n dÇm): - Thïng dÇu thuû lùc: 1200 lÝt. 2.2 M¸y cña h·ng SICMI 3
  5. 3/ TÝnh n¨ng m¸y Ðp thuû lùc 1200 tÊn mµ c«ng ty CNTT Nam TriÖu lùa chän thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o cã m« h×nh vµ tÝnh n¨ng sau: Do nhu cÇu cña c«ng viÖc ®èng tµu lín lµ ph¶i Ðp ®−îc lo¹i t«n dµy tíi 70 mm ë c¸c vÞ trÝ mòi tµu, ®u«i tµu vµ h«n tµu nªn lùc Ðp cña m¸y ph¶i tíi 1200 tÊn vµ ph¶i Ðp ®−îc mäi vÞ trÝ trªn bµn Ðp. Muèn Ðp ®−îc mäi vÞ trÝ trªn bµn Ðp th× m¸y ph¶i cã c¬ cÊu di chuyÓn däc cña th©n m¸y vµ c¬ cÊu di chuyÓn ngang cña xi lanh Ðp. KÕt hîp 2 chuyÓn ®éng nµy chóng ta xÏ ®¸p øng yªu cÇu Ðp mäi ®iÓm trªn bµn Ðp. §ãng tµu lín khæ t«n th−êng cã chiÒu dµi 12m, chiÒu réng 2,5m v× vËy bµn m¸y ph¶i cã kÝch th−íc dµi 13m, réng 3,8m, th©n m¸y cao 4,6m míi ®¸p øng ®−îc yªu cÇu gia c«ng. Bµn m¸y lµ t«n tÊm tæ hîp cã liªn kÕt b»ng hµn kÝch th−íc 13m x3,8m. Th©n m¸y d¹ng cæng trµo cã cÊu t¹o lµ t«n tÊm liªn lÕt b»ng hµn cã chiÒu cao 4,6m. C¬ cÊu di chuyÓn: Víi c¬ cÊu di chuyÓn cña mét sè m¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc nhá th× viÖc dïng c¬ cÊu thuû lùc hoÆc vÝt me + £ cu lµ phï hîp vµ gi¸ thµnh võa ph¶i. ë ®©y M¸y Ðp 1200 tÊn cã kÝch th−íc vµ träng l−îng lín nÕu dïng c¬ cÊu di chuyÓn lµ thuû lùc th× ph¶i nhËp ngo¹i rÊt ®¾t, h¬n n÷a nÕu dïng c¬ cÊu di chuyÓn lµ trôc vÝt me + £ cu khã chÕ t¹o, 4
  6. khã l¾p r¸p ®Ó ®¶m b¶o di chuyÓn toµn bé th©n m¸y trªn hµnh tr×nh 13 mÐt, viÖc gia c«ng c¸c æ ®ì còng phøc t¹p chÝnh v× vËy ë ®©y ta chän ph−¬ng ¸n c¬ cÊu di chuyÓn lµ hép gi¶m tèc truyÒn ®éng b»ng c¸c b¸nh xe cã d¹ng b¸nh xe ®−êng ray võa rÎ tiÒn, rÔ chÕ t¹o, l¾p r¸p vµ ®¶m b¶o ®−îc tÝnh n¨ng ho¹t ®éng cña M¸y. PhÇn thuû lùc: §Ó ®¶m b¶o ®ñ lùc Ðp cho M¸y ë ®©y ta chän phÇn Ðp b»ng thuû lùc gåm c¸c chi tiÕt: Xi lanh thuû lùc víi lùc Ðp 1200 tÊn, hÖ thèng èng thuû lùc chÞu ¸p lùc > 350 bar, c¸c van ®iÖn tõ, m«t¬ ®iÖn phï hîp, b¬m thuû lùc, ®iÖn ¸p 380V – 50Hz ba pha. HÖ thèng ®iÖn: Víi quan ®iÓm thiÕt kÕ M¸y ®¸p øng ®−îc tÝnh hiÖn ®¹i kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam, chóng t«i chän hÖ thèng ®iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC. Th«ng sè kü thuËt cña m¸y Ðp chÊn t«n 1200 tÊn - Lùc Ðp tèi ®a: 1200 tÊn - KÝch th−íc bµn Ðp: 3800 x 1000 x 13000 - Tèc ®é Ðp: 4mm/s 570L/Φ700x1500 - Dung tÝch xi lanh: - Tèc ®é di chuyÓn däc bµn Ðp: 10 m/ph 5
  7. - Tèc ®é di chuyÓn ngang xi lanh 3 m/ph - M« t¬ b¬m chÝnh: 48Kw – 1450v/p 380V-50Hz - KiÓu b¬m Piston: 150L/p-300 bar - M«t¬ di chuyÓn bµn Ðp: 1,5Kw - 1450v/p 380V-50Hz - M«t¬ di chuyÓn xi lanh: 0,75Kw - 1450v/p 380V-50Hz - HÖ thèng ®iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC - Hµnh tr×nh xi lanh: 900 mm - Tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i: 1m/p (450L/p). Chñ nhiÖm ®Ò tμi Thñ tr−ëng c¬ quan chñ tr× ®Ò tμi Ks. NguyÔn v¨n canh 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=252

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2