intTypePromotion=1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7

Chia sẻ: Cristero Leoric | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
50
lượt xem
19
download

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của dự án là đầu tư 06 Tàu chở dầu Thanh Châu nhằm cung cấp nhiên liệu phục vụ cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản trong khu vực. Mời các bạn tham khảo báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7<br /> Địa chỉ: 1125 đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC B ẢNG ...................................................................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ..................................................................................................... v<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 1<br /> 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN................................................................................................... 1<br /> 1.1. Sự cần thiết đầu tƣ ........................................................................................................... 1<br /> 1.2. Cơ quan phê duyệt dự án đầu tƣ................................................................................... 2<br /> 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM .......... 2<br /> 2.1 Những văn bản pháp luật ................................................................................................ 2<br /> 2.2. Những căn cứ và cơ sở pháp lý của dự án................................................................... 4<br /> 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM ................................................................. 5<br /> 4. PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM ........... 6<br /> 4.1. Các phƣơng pháp ĐTM .................................................................................................. 6<br /> 4.2. Các phƣơng pháp khác .................................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................ 8<br /> 1.1. TÊN DỰ ÁN ....................................................................................................................... 8<br /> 1.2. CHỦ DỰ ÁN ...................................................................................................................... 8<br /> 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN........................................................................................ 8<br /> 1.3.1. Vị trí địa lý của dự án ................................................................................................ 8<br /> 1.3.2. Vị trí khu vực dự án trong mối tƣơng quan với các đối tƣợng tự nhiên và<br /> kinh tế - xã hội........................................................................................................................ 9<br /> 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 9<br /> 1.4.1 Mục tiêu của dự án ......................................................................................................... 9<br /> 1.4.2<br /> Khối lƣợng và quy mô các hạng mục dự án..................................................... 9<br /> 1.4.4 Quy trình xuất, nhập dầu ........................................................................................ 19<br /> 1.4.5 Danh mục máy móc, thiết bị ................................................................................... 20<br /> 1.4.6 Nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm của dự án ................................................. 25<br /> 1.4.7 Tiến độ thực hiện dự án ........................................................................................... 25<br /> 1.4.8 Vốn đầu tƣ................................................................................................................... 25<br /> 1.4.9 Tổ chức quản lý thực hiện dự án ........................................................................... 26<br /> CHƢƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> KHU THỰC HIỆN DỰ ÁN ...............................................................................................27<br /> 2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN ................................................................ 27<br /> 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất ................................................................................... 27<br /> 2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng ............................................................................ 27<br /> 2.1.3 Điều kiện thủy văn, hải văn ..................................................................................... 32<br /> 2.1.4 Hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng ........................................... 32<br /> 2.1.4 Hiện trạng tài nguyên sinh vật ............................................................................... 34<br /> 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ............................................................................... 37<br /> 2.2.1. Điều kiện kinh tế ....................................................................................................... 37<br /> 2.2.2. Điều kiện về xã hội ................................................................................................... 38<br /> CHƢƠNG 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG .............................................41<br /> 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG .............................................................................................. 41<br /> 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ58<br /> 3.2.1. Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải ................................ 58<br /> Công ty TNHH Thanh Châu Phát<br /> Địa chỉ: số 08, Phan Đình Phùng, phường 01, TP. Vũng Tàu<br /> i<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7<br /> Địa chỉ: 1125 đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu.<br /> <br /> 3.2.2. Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trƣờng ....................................................... 60<br /> CHƢƠNG 4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC –<br /> PHÒNG NGỪA - ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG ...............................................60<br /> 4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA<br /> DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƢỜNG.............................................................................................. 60<br /> 4.1.1 Các biện pháp quản lý môi trƣờng ........................................................................ 60<br /> 4.1.2 Các biện pháp kỹ thuật ............................................................................................ 61<br /> 4.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC RỦI RO, SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG ............... 66<br /> 4.2.1. Sự cố tràn dầu ........................................................................................................... 66<br /> 4.2.2 Vệ sinh an toàn lao động .......................................................................................... 69<br /> 4.2.3 Phòng ngừa sự cố cháy nổ ....................................................................................... 69<br /> 4.2.4 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến xã hội ........................................... 70<br /> CHƢƠNG 5 CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ G IÁM SÁT MÔI TRƢỜNG .....71<br /> 5.1. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ...................................................... 71<br /> 5.2 CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢ ỜNG ..................................................... 76<br /> CHƢƠNG 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ......................................................78<br /> KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT .....................................................................79<br /> PHẦN PHỤ LỤC..................................................................................................................82<br /> <br /> Công ty TNHH Thanh Châu Phát<br /> Địa chỉ: số 08, Phan Đình Phùng, phường 01, TP. Vũng Tàu<br /> ii<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7<br /> Địa chỉ: 1125 đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu.<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> BOD<br /> <br /> : Nhu cầu oxy sinh hóa<br /> <br /> COD<br /> <br /> : Nhu cầu oxy hóa học<br /> <br /> DO<br /> <br /> : Oxy hòa tan<br /> <br /> ĐTM<br /> <br /> : Đánh giá tác động môi trường<br /> <br /> PCCC<br /> <br /> : Phòng cháy chữa cháy<br /> <br /> QCVN<br /> <br /> : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia<br /> <br /> SS<br /> <br /> : Chất rắn lơ lửng<br /> <br /> TCVN<br /> <br /> : Tiêu chuẩn Việt Nam<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> TNMT<br /> <br /> : Tài nguyên và Môi trường<br /> <br /> WHO<br /> <br /> : Tổ chức Y tế Thế giới<br /> <br /> BR – VT<br /> <br /> : Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br /> Công ty TNHH Thanh Châu Phát<br /> Địa chỉ: số 08, Phan Đình Phùng, phường 01, TP. Vũng Tàu<br /> iii<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7<br /> Địa chỉ: 1125 đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu.<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1.1 Các hạng mục công trình dự án.............................................................................9<br /> Bảng 1.2 Đặc tính kỹ thuật tàu Thanh Châu 18 – BV 1339.........Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 1.3 Đặc tính kỹ thuật tàu Thanh Châu 11 ................................................................ 12<br /> Bảng 1.4 Đặc tính kỹ thuật tàu Thanh Châu 12 ................................................................ 14<br /> Bảng 1.5 Đặc tính kỹ thuật tàu Thanh Châu 16 ................................................................ 15<br /> Bảng 1.6 Đặc tính kỹ thuật tàu Thanh Châu 19 ................................................................ 16<br /> Bảng 1.7 Đặc tính kỹ thuật tàu Thanh Châu 22 ................................................................ 17<br /> Bảng 1.8. Danh mục máy móc, thiết bị tàu Thanh Châu 11 ........................................... 20<br /> Bảng 1.9. Danh mục máy móc, thiết bị tàu Thanh Châu 12 ........................................... 21<br /> Bảng 1.10. Danh mục máy móc, thiết bị tàu Thanh Châu 16 ......................................... 22<br /> Bảng 1.11 Danh mục máy móc, thiết bị tàu Thanh Châu 18 .......................................... 23<br /> Bảng 1.12. Danh mục máy móc, thiết bị tàu Thanh Châu 19 ......................................... 24<br /> Bảng 1.13. Danh mục máy móc, thiết bị tàu Thanh Châu 22 ......................................... 24<br /> Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ........................................................ 28<br /> Bảng 2.2: Số giờ nắng các tháng trong năm (giờ)............................................................ 29<br /> Bảng 2.3 Độ ẩm tương đối bình quân các tháng trong năm............................................ 29<br /> Bảng 2.4: Lượng mưa các tháng trong năm (mm) ........................................................... 30<br /> Bảng 2.5. Vận tốc gió xuất hiện theo chu kỳ năm............................................................ 31<br /> Bảng 2.6: Phân loại độ bền vững khí quyển (PASQUILI).............................................. 31<br /> Bảng 2.7. Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn tại khu vực dự án......................................... 33<br /> Bảng 2.8 Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh<br /> tại khu vực dự án ................................................................................................................... 33<br /> Bảng 2.9 Kết quả đo môi trường nước mặt ....................................................................... 34<br /> Bảng 3.1 Các nguồn gây tác động liên quan tới chất thải trong giai đoạn vận hành dự<br /> án ............................................................................................................................................. 41<br /> Bảng 3.2 Tải lượng ô nhiễm do máy phát điện dự phòng hoạt động phát sinh ............ 43<br /> Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do đốt dầu DO chạy máy phát điện . 44<br /> Bảng 3.4 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí ............................................... 45<br /> Bảng 3.5 Hệ số và tải lượng ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi<br /> trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý)...................................................................... 46<br /> Bảng 3.6 Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ............................................. 47<br /> Bảng 3.7 Thành phần nước mưa chảy tràn........................................................................ 48<br /> Bảng 3.8. Tổng hợp các nguồn gây ô nhiễm do dầu trên Thế giới ................................ 53<br /> Bảng 3.9 Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải ... 58<br /> Công ty TNHH Thanh Châu Phát<br /> Địa chỉ: số 08, Phan Đình Phùng, phường 01, TP. Vũng Tàu<br /> iv<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Tàu chở dầu Thanh Châu tại Cảng Quốc Phòng/QK7<br /> Địa chỉ: 1125 đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu.<br /> <br /> Bảng 5.1 Chương trình quản lý môi trường ...................................................................... 72<br /> <br /> Công ty TNHH Thanh Châu Phát<br /> Địa chỉ: số 08, Phan Đình Phùng, phường 01, TP. Vũng Tàu<br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản