intTypePromotion=1

Báo cáo thực hành Vi xử lý

Chia sẻ: Nguyễn Văn đàn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:32

0
87
lượt xem
17
download

Báo cáo thực hành Vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Báo cáp thực hành Vi xử lý. Bài báo cáo được nghiên cứu theo hướng giải quyết yêu cầu: Viết chương trình điều khiển 16 led đơn: chớp tắt 5 lần - 2 led dịch từ trái sang phải - 3 led dịch từ phải sang trái sau đó lặp lại,chương trình led 7 đoạn,lcd,điều khiển động cơ bước,ma trận phím

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực hành Vi xử lý

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA ĐIỆN  BÁO CÁO THỰC HÀNH VI XỬ LÝ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:NGUYỄN TRUNG DŨNG SINH VIÊN :NGUYỄN VĂN ĐÀN MSSV :13065631 LỚP :DKTD_NHÓM 3 I. LED ĐƠN 1. BÀI TẬP YÊU CẦU Viết chương trình điều khiển 16 led đơn: chớp tắt 5 lần  2 led dịch từ trái sang phải  3  led dịch từ phải sang trái sau đó lặp lại 2. PHẦN CỨNG 3. CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG ASM
 2. ORG 0000H MAIN: MOV P1,#0FFH MOV P0,#0FFH MOV R0,#5 CT: LCALL CHOPTAT DJNZ R0,CT LCALL DICHLED JMP MAIN CHOPTAT: MOV P1,#00H MOV P0,#00H LCALL DELAY MOV P1,#0FFH MOV P0,#0FFH LCALL DELAY RET DICHLED: MOV A,#0FFH LA1: CLR C RRC A MOV P1,A LCALL DELAY JB P1.6,LA1 LA2: RR A MOV P1,A LCALL DELAY JB P1.0,LA2 MOV P1,#0FEH MOV P0,#07FH
 3. LCALL DELAY MOV A,#07FH MOV P1,#0FFH LA3: CLR C RRC A MOV P0,A LCALL DELAY JB P0.6,LA3 LA4: RR A MOV P0,A LCALL DELAY JB P0.0,LA4 MOV P0,#0FEH CALL DELAY MOV P0,#0FFH LCALL DELAY MOV A,#0FFH LA5: CLR C RLC A MOV P0,A CALL DELAY JB P0.2,LA5 LA6: RL A MOV P0,A CALL DELAY JB P0.7,LA6 MOV P0,#3FH MOV P1,#0FEH CALL DELAY MOV P0,#7FH
 4. MOV P1,#0FCH CALL DELAY MOV P0,#0FFH MOV P1,#0F8H MOV A,#0F8H LA7: RL A MOV P1,A CALL DELAY JB P1.7,LA7 MOV P1,#3FH CALL DELAY MOV P1,#7FH CALL DELAY MOV P1,#0FFH CALL DELAY RET DELAY: MOV R5,#200 SC3: MOV R6,#250 DJNZ R6,$ DJNZ R5,SC3 RET END 4. CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG C #include  void delay_ms(unsigned int t) { unsigned int x,y; for(x=0;x
 5. for(y=0;y1)|0x80; delay_ms(500); } P1=0xfe; P0=0x7f; delay_ms(500); P1=0xff; P0=0x3f;
 6. delay_ms(500); for(c=0;c>1)|0x80; delay_ms(500); } for(c=0;c
 7. 1. BÀI TẬP YÊU CẦU Viết chương trình điều khiển led 7 đoạn đếm từ 20 về 0 2. PHẦN CỨNG 3. CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG ASM ORG 0000H MAIN: MOV DPTR,#MALED MOV R0,#20 MOV R4,#170 LAP1: MOV P0,#0FFH MOV B,#10 MOV A,R0 DIV AB MOV P2,#0BFH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A CALL QUET MOV P0,#0FFH MOV A,B
 8. MOV P2,#7FH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A CALL QUET MOV P0,#0FFH MOV P2,#0DFH MOV P0,#0C0H CALL QUET MOV P0,#0FFH MOV P2,#0EFH MOV P0,#0C0H CALL QUET MOV P0,#0FFH MOV P2,#0F7H MOV P0,#0C0H CALL QUET MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FBH MOV P0,#0C0H CALL QUET MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FDH MOV P0,#0C0H CALL QUET MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FEH MOV P0,#0C0H CALL QUET DJNZ R4,LAP1 DEC R0 MOV R4,#170 CJNE R0,#­1,LAP1 SJMP MAIN
 9. MALED: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H QUET: MOV R2,#20 CV: MOV R3,#15 DJNZ R3,$ DJNZ R2,CV RET END 4. CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG C #include  void delay_ms(unsigned int t) { unsigned int x,y; for(x=0;x
 10. P2=0x7F; P0=a[dv]; delay_ms(1); P0=0xff; P2=0xBF; P0=a[chuc]; delay_ms(1); P0=0xff;   P2=0xDF; P0=a[0]; delay_ms(1); P0=0xff; P2=0xEF; P0=a[0]; delay_ms(1); P0=0xff; P2=0xF7; P0=a[0]; delay_ms(1); P0=0xff; P2=0xFB; P0=a[0]; delay_ms(1); P0=0xff; P2=0xFD; P0=a[0]; delay_ms(1); P0=0xff; P2=0xFE; P0=a[0]; delay_ms(1); } }
 11. } } III. PHẦN LCD 1. BÀI TẬP YÊU CẦU Viết chương trình hiên thị tên trường,họ tên sinh viên,mã số sinh viên,lớp,môn học giáo viên  hướng dẫn nhóm thực hành trên 2 dòng của LCD 2. PHẦN CỨNG 3. CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG ASM ORG 0000H  MAIN: MOV A,#38H LCALL GUILENH MOV A,#0CH CALL GUILENH MOV A,#01H CALL GUILENH MOV A,#80H CALL GUILENH MOV DPTR,#DONG1 CALL HIENTHI
 12. CALL DELAY MOV A,#0C0H LCALL GUILENH LCALL DELAY MOV DPTR,#DONG2 CALL HIENTHI CALL DELAY MOV A,#01H CALL GUILENH MOV A,#80H CALL GUILENH MOV DPTR,#DONG3 CALL HIENTHI CALL DELAY MOV A,#0C0H CALL GUILENH MOV DPTR,#DONG4 CALL HIENTHI CALL DELAY MOV A,#01H CALL GUILENH MOV A,#80H CALL GUILENH MOV DPTR,#DONG5 CALL HIENTHI CALL DELAY MOV A,#0C0H CALL GUILENH MOV DPTR,#DONG6 CALL HIENTHI CALL DELAY SJMP MAIN GUILENH:
 13. MOV P3,A CLR P2.0 CLR P2.1 SETB P2.2 CLR P2.2 LCALL wait RET DULIEU: MOV P3,A SETB P2.0 CLR P2.1 SETB P2.2 CLR P2.2 LCALL wait RET MOV R0,#0 HIENTHI: MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR CALL DULIEU MOV A,#06H LCALL GUILENH LCALL DELAY INC R0 CJNE R0,#15,HIENTHI MOV R0,#0 LCALL DELAY RET DELAY: MOV R4,#200 DC: MOV R5,#200 DJNZ R5,$ DJNZ R4,DC
 14. wait:  MOV TMOD,#10H MOV TH1,#HIGH(­2000) MOV TL1,#LOW(­2000) CLR TF1 SETB TR1 JNB TF1,$ CLR TR1 CLR TF1 RET DONG1: DB " TRUONG DAI HOC " DONG2: DB "   CN TP HCM  " DONG3: DB " NGUYEN VAN DAN" DONG4: DB " MSSV:13095631" DONG5: DB "  TH VI XU LY" DONG6: DB "    NHOM 3  " END 4. CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG C #include  sbit RS=P2^0; sbit RW=P2^1; sbit EN=P2^2; #define LCD_DATA P0 void delay_ms(unsigned int t) { unsigned int x,y; for(x=0;x
 15. { for(y=0;y
 16. cmd=(row==1?0x80:0xc0)+col­1; lcd_cmd(cmd); lcd_out(st); } void lcd_int() { lcd_cmd(0x30); delay_ms(5); lcd_cmd(0x30); delay_ms(1); lcd_cmd(0x38); lcd_cmd(0x01); lcd_cmd(0x0C); } void main() { int i; lcd_int(); lcd_out_ch(1,2,"TRUONG DAI HOC"); delay_ms(2000); lcd_cmd(0xc0); lcd_out_ch(2,5,"CN_TP_HCM"); delay_ms(2000); lcd_cmd(0x01); lcd_cmd(0x80); lcd_out_ch(1,1,"NGUYEN VAN DAN") ; delay_ms(2000); lcd_cmd(0xc0); lcd_out_ch(2,1,"MSSV:13095631"); delay_ms(2000); lcd_cmd(0x01); lcd_cmd(0x80); lcd_out_ch(1,1,"THUC HANH VI XU LY NHOM 3");
 17. delay_ms(2000); lcd_cmd(0xc0); lcd_out_ch(2,1,"GVHD:NGUYEN TRUNG DUNG"); while(1) { for(i=0;i
 18. 3. CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG ASM ORG 0000H MAIN: MOV R0,#0  MOV A,#0 MOV R1,#0 LAP2: MOV P1,0FFH LCALL QUETPHIM HIENTHI: MOV R0,A MOV DPTR,#MALED LAP1: MOV P0,#0FFH MOV B,#100 DIV AB MOV P2,#0FDH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A LCALL QUET
 19. MOV P0,#0FFH MOV A,B MOV B,#10 DIV AB MOV P2,#0FBH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A LCALL QUET MOV A,B MOV P0,#0FFH MOV P2,#0F7H MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A LCALL QUET MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FEH MOV P0,#0C0H LCALL QUET MOV A,R0 SJMP LAP2 QUETPHIM: MOV P1,#0FEH JNB P1.4,XOA JNB P1.5,KEY1 JNB P1.6,KEY2 JNB P1.7,KEY3 MOV P1,#0FDH JNB P1.4,KEY4 JNB P1.5,KEY5 JNB P1.6,KEY6 JNB P1.7,KEY7 MOV P1,#0FBH JNB P1.4,KEY8
 20. JNB P1.5,KEY9 JNB P1.6,CONG JNB P1.7,TRU MOV P1,#0F7H JNB P1.4,BANG JNB P1.5,ANS RET XOA: JNB P1.4,$ MOV A,#0 JMP LAP2 RET KEY1: JNB P1.5,$ MOV A,#1 JMP HIENTHI RET KEY2: JNB P1.6,$ MOV A,#2    JMP HIENTHI RET KEY3: JNB P1.7,$ MOV A,#3 JMP HIENTHI RET KEY4: JNB P1.4,$ MOV A,#4 JMP HIENTHI RET KEY5:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2