intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 1

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

442
lượt xem
173
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu giông sét và các biện pháp bảo vệ chống sét đã có một lịch sử lâu dài, những hệ thống thiết bị áp dụng những thành tựu tiên tiến, đảm bảo phòng chống sét một cách hữu hiệu, an toàn, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đòi hỏi. Tuy nhiên giông sét là hiện tượng tự nhiên : mật độ, thời gian và cường độ hoạt động mang tính ngẫu nhiên. Vì vậy trong nghiên cứu chống sét vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết. 1. Hiện tượng phóng điện của sét -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 1

  1. Ch-¬ng 1 Qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn vµ t×nh h×nh chèng sÐt ë ViÖt Nam Nghiªn cøu gi«ng sÐt vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng sÐt ®· cã mét lÞch sö l©u dµi, nh÷ng hÖ thèng thiÕt bÞ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu tiªn tiÕn, ®¶m b¶o phßng chèng sÐt mét c¸ch h÷u hiÖu, an toµn, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thùc tiÔn ®ßi hái. Tuy nhiªn gi«ng sÐt lµ hiÖn t-îng tù nhiªn : mËt ®é, thêi gian vµ c-êng ®é ho¹t ®éng mang tÝnh ngÉu nhiªn. V× vËy trong nghiªn cøu chèng sÐt vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. 1. HiÖn t-îng phãng ®iÖn cña sÐt - nguån, ph¸t sinh qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn. 1.1. Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn cña sÐt SÐt lµ mét tr-êng hîp phãng ®iÖn tia löa khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÖn cùc rÊt lín (trung b×nh kho¶ng 5km). Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn cña sÐt gièng nh- qu¸ tr×nh x¶y ra trong tr-êng kh«ng ®ång nhÊt. Khi c¸c líp m©y ®-îc tÝch ®iÖn (kho¶ng 80% sè tr-êng hîp phãng ®iÖn sÐt xuèng ®Êt diÖn tÝch cña m©y cã cùc ©m tÝnh). Tíi møc ®é cã thÓ t¹o nªn c-êng ®é lín sÏ h×nh thµnh dßng ph¸t triÓn vÒ phÝa mÆt ®Êt. Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n phãng ®iÖn tiªn ®¹o vµ dßng gäi lµ tia tiªn ®¹o.
  2. Tèc ®é di chuyÓn trung b×nh cña tia tiªn ®¹o cña lÇn phãng ®iÖn ®Çu tiªn kho¶ng 1,5.107 cm/s, cña c¸c lÇn sau nhanh h¬n vµ ®¹t tíi 2.108 cm/s (trong mét ®ît sÐt ®¸nh cã thÓ cã nhiÒu lÇn phãng ®iÖn kÕ tiÕp nhau trung b×nh lµ ba lÇn). Tia tiªn ®¹o lµ m«i tr-êng plama cã ®iÖn dÉn rÊt lín. §Çu tia nèi víi mét trong c¸c trung t©m ®iÖn tÝch cña líp m©y ®iÖn nªn mét phÇn ®iÖn tÝch cña trung t©m nµy ®i vµo trong tia tiªn ®¹o vµ ph©n bè cã thÓ xem nh- gÇn ®Òu däc theo chiÒu dµi tia. D-íi t¸c dông cña ®iÖn tr-êng cña tia tiªn ®¹o, sÏ cã sù tËp trung ®iÖn tÝch kh¸c dÊu trªn mÆt ®Êt mµ ®Þa ®iÓm tËp kÕt tuú thuéc vµo t×nh h×nh dÉn ®iÖn cña ®Êt. NÕu vïng ®Êt cã ®iÖn dÉn ®ång nhÊt th× ®Þa ®iÓm nµy n»m ngay ë phÝa d-íi ®Çu tia tiªn ®¹o. Tr-êng hîp mÆt ®Êt cã nhiÒu n¬i ®iÖn dÉn kh¸c nhau th× ®iÖn tÝch trong ®Êt sÏ tËp trung vÒ n¬i cã ®iÖn dÉn cao. Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn sÏ ph¸t triÓn däc theo ®-êng søc nèi liÒn gi÷a ®Çu tia tiªn ®¹o víi n¬i tËp trung ®iÖn tÝch trªn mÆt ®Êt v× ë ®©y c-êng ®é tr-êng cã trÞ sè lín nhÊt vµ nh- vËy lµ ®Þa ®iÓm sÐt ®¸nh trªn mÆt ®Êt ®· ®-îc ®Þnh s½n. TÝnh chÊt chän läc cña phãng ®iÖn ®· ®-îc vËn dông trong viÖc b¶o vÖ trèng sÐt ®¸nh th¼ng cho c«ng tr×nh. 1.2. Tham sè cña phãng ®iÖn sÐt. Tham sè chñ yÕu cña phãng ®iÖn sÐt lµ dßng ®iÖn sÐt. HiÖn nay ®· tÝch luü ®-îc kh¸ nhiÒu sè liÖu thùc nghiÖm vÒ tham sè nµy (®o b»ng thái s¾t tõ hoÆc b»ng m¸y hiÖn sãng cao ¸p).
  3. KÕt qu¶ ®o l-êng cho thÊy biªn ®é dßng ®iÖn sÐt (Is) biÕn thiªn trong ph¹m vi réng tõ vµi kA tíi hµng tr¨m kA vµ ®-îc ph©n bè theo quy luËt thùc nghiÖm sau : is Is   Vi = 10 60 e 26 ,1 Vi : x¸c suÊt xuÊt hiÖn sÐt cã biªn ®é dßng ®iÖn  is Quy luËt nµy còng ®-îc biÓu thÞ trªn ®-êng cong (h×nh 1) Is §é dèc trung b×nh : a= ( Tds : ®é dµi ®Çu Tds KA sãng) 100 Is 80 60 40 20 Vi 0 20 40 60 80 % H×nh 1 X¸c suÊt cña ®é dèc trung b×nh cña dßng ®iÖn sÐt (H×nh 2) KA/s 50 a 40 30 20 10 Ua
  4. D¹ng sãng cã ®Çu sãng xiªn gãc ë (hØnh 3) dïng khi qu¸ tr×nh cÇn xÐt x¶y ra ë ®Çu sãng hoÆc trong c¸c tr-êng hîp mµ thêi gian diÔn biÕn t-¬ng ®èi ng¾n so víi ®é dµi sãng. Trong c¸c tr-êng hîp nµy sù gi¶m dßng ®iÖn sau trÞ sè cùc ®¹i kh«ng cã ý nghÜa nªn khi t > Tds cã thÓ xem dßng ®iÖn kh«ng thay ®æi vµ b»ng trÞ sè biªn ®é. Ng-îc l¹i khi qu¸ tr×nh x¶y ra trong thêi gian dµi (t >>Tds) nh- khi tÝnh to¸n vÒ hiÖu øng dßng ®iÖn sÐt cã thÓ kh«ng sÐt ®Õn giai ®o¹n ®Çu sãng vµ d¹ng sãng tÝnh to¸n ®-îc chän theo d¹ng hµm sè mò (h×nh 4). is is t  is =Is e T T = Ts 0,7 Is = a.t Is Is = a.Tds Is/2 Tds Ts t t H×nh 3 H×nh 4
  5. 1.3. C-êng ®é ho¹t ®éng cña sÐt. C-êng ®é ho¹t ®éng cña sÐt ®-îc biÓu thÞ b»ng sè ngµy cã gi«ng sÐt hµng n¨m (Nng.s) hoÆc tæng sè thêi gian kÐo dµi cña gi«ng sÐt trong n¨m tÝnh theo thêi gian (Ng.s). Theo sè liÖu thèng kª cña nhiÒu n-íc, sè ngµy sÐt hµng n¨m ë vïng xÝch ®¹o kho¶ng 100  150 ngµy, vïng nhiÖt ®íi tõ 75  100 ngµy, vïng «n ®íi kho¶ng 30  50 ngµy. * MËt ®é sÐt : - Lµ sè lÇn cã sÐt ®¸nh trªn diÖn tÝch 1km2 trªn mÆt ®Êt øng víi 1 ngµy sÐt. ms = 0,1  0,15 Sè lÇn sÐt ®¸nh trªn diÖn tÝch 1m2 mÆt ®Êt trong 1 n¨m sÏ lµ : N = ms. nng.S = (0,1  0,15) nng.S
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2