intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 6

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

313
lượt xem
135
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khi thiết kế một công trình điện nào thì việc thiết kế hệ thống nối đất là không thể bỏ qua được. Bởi vì hệ thống nối đất là một phần rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và bảo vệ quá điện áp, do đó việc nối đất của trạm biến áp, các cột thu lôi, các đường dây, các thiết bị chống sét phải được tính toán cụ thể trong khi thiết kế. Trong hệ thống có các loại nối đất sau: Nối đất làm việc Nhiệm vụ chính là đảm bảo chế độ làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 6

  1. Ch-¬ng 6 TÝnh to¸n nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p I.Më ®Çu Trong khi thiÕt kÕ mét c«ng tr×nh ®iÖn nµo th× viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng nèi ®Êt lµ kh«ng thÓ bá qua ®-îc. Bëi v× hÖ thèng nèi ®Êt lµ mét phÇn rÊt quan träng trong viÖc b¶o ®¶m an toµn vµ b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p, do ®ã viÖc nèi ®Êt cña tr¹m biÕn ¸p, c¸c cét thu l«i, c¸c ®-êng d©y, c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt ph¶i ®-îc tÝnh to¸n cô thÓ trong khi thiÕt kÕ. Trong hÖ thèng cã c¸c lo¹i nèi ®Êt sau: Nèi ®Êt lµm viÖc NhiÖm vô chÝnh lµ ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng cña c¸c thiÕt bÞ, hoÆc mét sè bé phËn cña thiÕt bÞ theo chÕ ®é lµm viÖc ®· quy ®Þnh s½n. §ã lµ nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh m¸y biÕn ¸p, trong hÖ thèng ®iÖn cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt, nèi ®Êt cña m¸y biÕn ¸p ®o l-êng vµ c¸c kh¸ng ®iÖn dïng trong bï ngang trªn c¸c ®-êng d©y cao ¸p truyÒn t¶i ®iÖn…
  2. Nèi ®Êt chèng sÐt Cã t¸c dông lµm t¶n dßng ®iÖn sÐt vµo trong ®Êt (khi sÐt ®¸nh vµo cét chèng sÐt hay ®-êng d©y chèng sÐt) ®Ó gi÷ cho ®iÖn thÕ mäi ®iÓm trªn th©n cét kh«ng qu¸ lín tr¸nh tr-êng hîp phãng ®iÖn ng-îc tõ cét thu l«i ®Õn c¸c c¸c c«ng tr×nh ®-îc b¶o vÖ. Dßng ®iÖn sÐt cã gi¸ trÞ rÊt lín (cã gi¸ trÞ ®Õn hµng tr¨m kA) nÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng t¶n nhanh dßng ®iÖn nµy th× trªn hÖ thèng nèi ®Êt cã mét ®iÖn ¸p lín vµ cã kh¶ n¨ng g©y nªn phãng ®iÖn ng-îc tíi c¸c c«ng tr×nh xung quanh. Nèi ®Êt an toµn Cã t¸c dông ®¶m b¶o an toµn cho con ng-êi khi c¸ch ®iÖn bÞ h- háng. Thùc hiÖn nèi ®Êt an toµn b»ng c¸ch nèi ®Êt c¸c bé phËn kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn (nh- vá m¸y, thïng dÇu m¸y biÕn ¸p, c¸c gi¸ ®ì kim lo¹i). Do trong qu¸ tr×nh vËn hµnh th× d-íi t¸c dég cña m«i tr-êng, cña ®iÖn ¸p cao…lµm cho c¸ch ®iÖn bÞ h- háng do l·o ho¸ nªn trªn c¸c bé phËn kim lo¹i sÏ cã mét ®iÖn thÕ. §iÖn thÕ nµy cã thÓ g©y nguy hiÓm cho con ng-êi. Do ®ã ph¶i nèi ®Êt c¸c bé phËn nµy lµ ®Ó gi÷ ®iÖn thÕ thÊp vµ b¶o ®¶m an toµn cho con ng-êi cã thÓ v« ý tiÕp xóc víi chóng. VÒ nguyªn t¾c lµ ph¶i t¸ch rêi c¸c hÖ thèng nèi ®Êt nãi trªn nh-ng trong thùc tÕ ta chØ dïng mét hÖ thèng nèi ®Êt chung cho c¸c nhiÖm vô. Bëi v× nhiÒu khi viÖc t¸ch rêi tõng hÖ thèng nèi ®Êt lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc (nh- ®èi víi tr¹m nhá th× kh«ng thÓ t¸ch rêi ®-îc). Do ®ã ®Ó cã thÓ nãi chung c¸c hÖ
  3. thèng nèi ®Êt nµy th× ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña c¶ ba hÖ thèng nèi ®Êt nµy (ta ph¶i chän ®iÖn trë nhá nhÊt trong tÊt c¶ ba lo¹i nèi ®Êt). Khi ®iÖn trë nèi ®Êt cµng nhá th× cã thÓ t¶n dßng ®iÖn víi mËt ®é lín, t¸c dông cña nèi ®Êt tèt h¬n an toµn h¬n. Nh-ng ®Ó ®¹t ®-îc trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt nhá th× rÊt tèn kÐm do vËy trong tÝnh to¸n ta ph¶i thiÕt kÕ sao cho kÕt hîp ®-îc c¶ hai yÕu tè lµ ®¶m b¶o vÒ kü thuËt vµ hîp lý vÒ kinh tÕ. Mét sè yªu cÇu vÒ kü thuËt cña ®iÖn trë nèi ®Êt: + §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nèi ®Êt trùc tiÕp, yªu cÇu ®iÖn trë nèi ®Êt ph¶i tho¶ m·n: R  0,5. + §èi víi c¸c thiÕt bÞ cã ®iÓm trung tÝnh kh«ng trùc tiÕp nèi ®Êt th×: 250 R  I + §èi víi hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn víi ®Êt vµ chØ cã mét hÖ thèng nèi ®Êt dïng chung cho c¶ thiÕt bÞ cao ¸p vµ h¹ ¸p th×: 125 R  I + Khi dïng nèi ®Êt tù nhiªn nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn ®· tho¶ m·n yªu cÇu cña c¸c thiÕt bÞ cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt bÐ th× khong cÇn nèi ®Êt nh©n t¹o n÷a. Cßn nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn kh«ng tho¶ m·n ®èi víi c¸c thiÕt bÞ cao ¸p cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt lín th× ta ph¶i tiÕn hµnh nèi ®Êt nh©n t¹o vµ yªu cÇu trÞ sè cña ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o lµ: RNT  1.
  4. HÖ thèng nèi ®Êt gåm cã c¸c ®iÖn cùc ch«n trong ®Êt vµ nèi víi thiÕt bÞ. V× vËy møc ®é t¶n dßng ®iÖn sÐt lµ phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña ®Êt (do ®Êt lµ m«i tr-êng rÊt phøc t¹p, ®iÖn trë suÊt cu¶ ®Êt phô thuéc thµnh phÇn cña ®Êt nh- tØ lÖ c¸c lo¹i muèi, axit hoµ tan trong ®Êt, ®iÒu kiÖn khÝ hËu…). Cho nªn ®é dÉn ®iÖn cña ®Êt lµ lu«n lu«n thay ®æi. ë ViÖt nam khÝ hËu thay ®æi theo tõng mïa rÊt m¹nh (mïa kh« th× ®é Èm gi¶m trong khi mïa m-a th× ®é Èm rÊt lín) v× vËy ®é Èm cña ®Êt còng thay ®æi theo dÉn ®Õn ®iÖn trë suÊt cu¶ ®Êt còng biÕn ®æi trong ph¹m vi réng. Do vËy trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ vÒ nèi ®Êt th× trÞ sè ®iÖn trë suÊt cña ®Êt dùa theo kÕt qu¶ ®o l-êng thùc ®Þa vµ sau ®ã ph¶i hiÖu chØnh theo hÖ sè mïa víi môc ®Ých lµ t¨ng c-êng an toµn. C«ng thøc hiÖu chØnh nh- sau: tt = ®.Km Trong ®ã: tt: lµ ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña ®Êt. ®: ®iÖn trë suÊt ®o ®-îc cña ®Êt. Km : hÖ sè mïa cña ®Êt. HÖ sè Km phô thuéc vµo d¹ng ®iÖn cùc vµ ®é ch«n s©u cña ®iÖn cùc. §èi víi tr¹m biÕn ¸p ta thiÕt kÕ cã cÊp ®iÖn ¸p 110/35kV vµ c¸c cét thu l«i ®éc lËp do ®ã ta sö dông h×nh thøc nèi ®Êt tËp trung ®Ó cã hiÖu qu¶ t¶n dßng ®iÖn tèt nhÊt. MÆt kh¸c do ®Æt c¸c cét thu l«i trªn xµ nªn phÇn nèi ®Êt chèng sÐt ta nèi chung víi m¹ch vßng nèi ®Êt cña tr¹m.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=313

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2