intTypePromotion=1
ADSENSE

Bí mật của may mắn - Alex Rovira

Chia sẻ: Le Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

214
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Good Luck - Bí mật của May mắn - là cuốn sách nổi tiếng và độc đáo nhất được Nhà xuất bản Jossey-Bass xuất bản ngày 1/9/2004. Theo các công ty bản quyền châu Âu, Good Luck là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử hiện đại bán được bản quyền dịch ra 15 ngôn ngữ trên thế giới trước khi được xuất bản ở bất kỳ quốc gia nào (chỉ được truyền miệng và qua Internet). Cuốn sách được xuất bản đầu tiên ở Tây Ban Nha vào tháng 2/2004. Chỉ trong vòng hai tuần, Good Luck đã vượt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí mật của may mắn - Alex Rovira

 1. Bí m t c a may m n Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 2. Bí m t c a may m n Bí m W F D PD\ P Q L LP ÿ X Tác gi )HUQDQGR 7ULDV GH %HV - Alex Rovira D FK JL 1JX\ Q 9 Q 3K F - Khánh Th \ - Tâm H QJ - Th R 1JX\ên Nhà xu W E Q 73+&0 Good Luck - Bí m W F D PD\ P Q - là cu Q ViFK Q L WL QJ Yà ÿ F ÿiR QK W ÿ F 1Kà xu W E Q Jossey-Bass xu W E Q QJày 1/9/2004. Theo các công ty b Q TX\ Q FKkX ÆX *RRG /XFN Oà cu Q sách ÿ X WLên trong l FK V KL Q ÿ L Eán ÿ F E Q TX\ Q G FK UD QJ{Q QJ WUên th JL L tr F NKL ÿ F [X W E Q E W N TX F JLD Qào (ch ÿ F WUX\ Q PL QJ Yà qua Internet). Cu Q sách ÿ F [X W E Q ÿ X WLên 7k\ %DQ 1KD Yào tháng 2/2004. Ch WURQJ Yòng hai tu Q *RRG Luck ÿã v W Oên d Q ÿ X GDQK ViFK QK QJ FX Q ViFK EiQ FK \ QK W 7k\ %DQ 1KD 1K W B Q %UD]LO 0 +àn Qu F ài Loan và ÿang lan t D QKDQK FKyQJ VDQJ FiF TX F JLD FKkX O F khác nh QJ WKiQJ ÿ X Q P Câu chuy Q WURQJ %t 0 W F D 0D\ 0 Q K S G Q QK câu chuy Q WK Q WKR L v L QK QJ FKkQ Oê th F W Yà v QK K QJ F D FX F V QJ PDQJ O L FKR QJ L ÿ F QL P WLQ K\ Y QJ QK QJ WU L nghi P TXê EiX ÿ QJ WK L Oê JL L W L VDR P W V QJ L OX{Q J S ÿ F PD\ P Q WURQJ NKL nh QJ QJ L NKiF O L NK{QJ J S &X Q ViFK ÿã mang ÿ Q FKR ÿ F gi P W FiL QKìn thú v Yà sâu s F Y WKD\ ÿ L QK QJ ÿL X NL Q F Q WKL W ÿ W R UD Yà duy trì s PD\ P Q WURQJ FX F ÿ L chúng ta. F JL NK S P L Q i ÿã chú tâm th QJ WK F FKX\ Q WD\ FKR Eè b Q Yà m L QJ L ÿ X PXD QKL X E Q ÿ W QJ FKR JLD ÿình, ng L thân, ÿ QJ QJKL S QK nh QJ PyQ TXà ÿ F bi W F D V PD\ P Q Good Luck là m W FkX FKX\ Q O WK QJ K QJ ÿ Q P W Eài h F Y{ Fùng giá tr Y FX F V QJ S PD\ P Q NK{QJ [X W KL Q QJ X QKLên trong hành trình cu F V QJ FK~QJ WD FKtQK FK~QJ WD ph L Wìm và t o ra nh QJ ÿL X NL Q ÿ PD\ P Q Wìm ÿên v L Pình. D L QJòi bút c D $OH[ Rovira và Fernando Trías de Bes - hai nhà t v Q WkP Oê Yà ti S WK Kàng ÿ X WK JL L ÿã có công trình nghiêm c X Y WKiL ÿ Kành vi con ng L F QJ QK F PRQJ QL P WLQ F D K ÿ L v L V PD\ P Q WKành công trong cu F V QJ &kX FKX\ Q JL Q G Qày có th ÿ F iS G QJ U W r QJ Uãi cho t W F P L QJ L Yà có kh Q QJ NKtFK O P W FiFK ÿ F ÿiR %t 0 W F D 0D\ 0 Q k Y P W FkX FKX\ Q ÿ \ F P ÿ QJ JL D KDL {QJ JLà, Max và Jim, khi h Wình c J S QKDX công viên trong tâm sau 50 n m xa cách. Trong khi Max ÿ W ÿ F QK QJ WKành công và h QK phúc tràn ÿ \ WURQJ FX F ÿ L W V NK L ÿ X Y{ Fùng khó kh n, t KDL Eàn tay tr QJ WKì Jim l L không th Oàm ÿ F ÿL X ÿy O~F NK L ÿ X {QJ ÿã ÿ F FX c s QJ u ÿãi r W QKL X %t TX\ W thành công và may m Q F D 0D[ Q P FkX FKX\ Q N GL X Pà ng L {QJ ÿã k O L FKR 0D[ t QKL X Q P WU F &kX FKX\ Q ÿy WK W N Et Yà có s F WKiL J L QK ÿ Q QK QJ QKà gi NLP hi Q WUL W [D [ a, ch UD Et P W FiFK Q P E t các c h L Yà g W KiL PD\ P Q WKành công. Trong ÿo Q N W ÿ \ E W QJ *RRG /XFN W R UD P W FKX WUình khép kín, mang l L V NKtFK O QK QJ h QJ G Q FiFK WK F KL Q Yà th W WU Q Y Q Y L P W FkX FKX\ Q ÿ \ FX Q K~W k\ WK F V Oà m W PyQ TXà ÿ F EL W WKú v Yà ÿ \ F P K QJ Pà Alex Rovira và Fernando Trías de Bes ÿã mang ÿ Q FKR FK~QJ WD Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 3. Bí m t c a may m n V &È& 7È& *, )HUQDQGR 7ULDV GH %HV $OH[ 5RYLUD 7iF JL $OH[ 5RYLUD Yà Fernando Trías de Bes là hai ng L E Q WKkQ Y L WtQK FiFK ÿ F EL W W duy s QJ ViQJ W R WtFh c F OX{Q VD\ mê thích th WKiFK Y L QK QJ ê W QJ P L + Fùng ÿ QJ ViQJ O S F{QJ W\ 6DOYHWWL /ORPEDUW v L F QJ V Kàng ÿ X %DUFHORQD 7k\ %DQ 1KD - chuyên nghiên c X WK WU QJ W v Q cho các t S ÿRàn ÿa qu F JLD NK QJ O $OH[ 5RYLUD Oà tác gi FX Q 7KH ,QQHU &RPSDVV Yà Fernando Trías de Bes là ÿ QJ WiF JLD FX Q /DWHUDO 0DUNHWLQJ Y L FKX\ên gia ti S WK Kàng ÿ X WK JL L - Ti Q V 3KLOLS .RWOHU Dù ch tW QJ L QK ng công ty ÿã r W Q L WL QJ Y L Kàng tr m d iQ QJKLên c X WK WU QJ FKR các t S ÿRàn l Q QK The Orange Group, Jazztel, Vodafone, Nestlé, Dannon, Hewlett-Packard, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Winterthur, Sony Corporation, Pepsi, Fritto-Lay, Moet Chandon, Bongrain, McKinsey&Co., AT Kearney... Qua các thành công c D Pình, Alex Rovira và Fernando Trías de Bes ÿã cùng vi W *RRG /XFN ÿ FKLD V Y L P L QJ L &X Q ViFK ÿã t R Qên m W Oàn sóng t duy m L WURQJ YL F Wìm ki P may m Q K QK SK~F Yà thành công trong cu F V QJ + ÿã nh Q Kàng tr m ngàn th c D ÿ F gi WUên kh S WK JL L J L v KRDQ QJKênh và c P n ý t QJ ÿ F ÿiR W FX Q ViFK QK Qày. Ph L QyL Oà Good Luck là cu Q ViFK ÿ F ÿiR V Fòn ÿ F QK F ÿ Q Yà lan truy Q ÿL NK S WK gi L &X Q ViFK NK{QJ FK JL~S tFK FKR FX F V QJ FRQ QJ L Pà r W QKL X F{QJ W\ WUên th JL L ÿã QJ d QJ QK QJ ê W QJ F D *RRG /XFN ÿ ÿ W ÿ F WKành công trong cu F V QJ Trong 365 ngày, Good Luck ÿã ÿ F [X W E Q E QJ QJ{Q QJ WUên 68 qu F JLD 1K QJ qu F JLD ÿã mua b Q TX\ Q *RRG /XFN J P FiF Q F QyL WL QJ 7k\ %DQ 1KD $QK 3KiS F B ào Nha, và các n F &DQDGD é 1K W % Q 7K \ L Q %UD]LO +à Lan, Thái Lan, Na Uy, an M FK 3K Q /DQ +XQJDU\ 1JD /DWYLD ,FHODQG %D /DQ ,QGRQHVLD +àn Qu F +\ / S Estonia, Litva, Galician, Th 1K . 6HUELD 6ORYDNLD 7UXQJ 4X F ài Loan, H QJ .{QJ Bulgaria, Slovenia, Vi W 1DP 
 4. 1K QJ TX F JLD ÿDQJ WK ng l QJ FKX\ Q JLDR E Q quy Q J P &URDWLD 5RPDQLD ,VUDHO [ %DVTXH F QJ ÿ QJ FiF Q F QyL WL QJ 5 S Yà m W s Q F NKiF L QJ SKiW Kành Good Luck PWV Q F 1K W E Q K n 1.250.000 b Q EiQ K W WURQJ tháng. Tây Ban Nha: h n 300.000 b Q WURQJ WKiQJ ài Loan: h n 90.000 b Q FK a ÿ \ WKiQJ
 5. +àn Qu F K n 23.000 b Q WURQJ WKiQJ
 6. %D Lan: h n 9.000 b Q ÿ W LQ ÿ X WLên) F K n 27.000 b Q ÿã h W Brazil: h n 30.000 b Q ÿ W LQ ÿ u tiên) Trung Qu F K n 150.000 b Q ÿ W LQ ÿ X WLên) Vi W Nam: 5.000 b Q ÿ W LQ ÿ X WLên - First News) 20.000 b Q G NL Q WURQJ Q P 
 7. )LUVW 1HZV trân tr QJ JL L WKL X ÿ Q E Q ÿ F 9L W 1DP FX Q ViFK N GL X Qày. Nó không ch N GL X Y L FiF b Q Pà ngay c Y L FK~QJ W{L - nh QJ QJ L WK F KL Q FX Q ViFK Qày. Ngay sau khi th ng l QJ ÿ F E Q TX\ Q P L QJ L WURQJ )LUVW 1HZV ÿã chuy Q WD\ QKDX E Q G FK 7K F V cu Q ViFK ÿã truy Q FKR FK~QJ W{L P W QL P F P K QJ U W ÿ F EL W - m L QJ L ÿã thao th F biên t S Yà thi W N VDR FKR WK W ÿ S Yà mong sao cu Q ViFK WX\ W Y L Qày s P ÿ Q WD\ FiF b Q &KkQ WKành chúc các b Q V Wìm ÿ F PD\ P Q WURQJ FX F V QJ F D Pình. - First News 2005 Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 8. Bí m t c a may m n Bí m W F D PD\ P Q Ch ng 2 CU & * 3 * . / 6$8 %$2 1 0 7+È1* ó là m W EX L FKL X Pùa xuân ÿ S WU L W L F{QJ YLên trung tâm. Khi \ 0D[ - m W QJ L Q L ti QJ ÿ F K X K W P L QJ L WURQJ Yùng bi W ÿ Q QK m W EL X W QJ WKành ÿ W WURQJ NLQh doanh và cu F V QJ - ÿang ng L WUên chi F E QJ JK Gài, vô t ng P QKìn dòng ng L W Q E quanh nh QJ O L ÿL U S EyQJ PiW WURQJ F{QJ YLên. ôi m W ViQJ Yà ÿôn h X F D {QJ EL X O V l QJ ÿ QJ F D P W QJ L WU L QJKL P Yà ánh lên cái nhìn c D P W WkP K Q r W WU WUXQJ 7L QJ c L WK ngây c D QK QJ ÿ D WU ÿDQJ ÿùa ngh FK J Q ÿy Oàm cho ông nh mu Q TXD\ WU O L th L QLên thi X F D Pình. Ông ng F QKìn nh QJ QKiQK Fk\ ÿX ÿ a trong c n gió tho QJ QK c D EX L EDQ FKL X Fùng nh QJ WLD Q QJ OXQJ OLQK WUên th m c [DQK P W SK ÿ \ QK QJ Fk\ c E Q Oi P P P L QK nhung tr L U QJ G L FKkQ FK a bao gi {QJ WK \ Oòng mình bình yên ÿ Q WK 0 W EX L FKL X ÿ S QK muôn thu W QKLên, t ÿkX ÿ Q P W {QJ JLà dáng v P W P L QJ L [X QJ Eên c QK 0D[ ÐQJ \ Oà Jim - c QJ NKR QJ WX L 0D[ - cái tu L ViX P i nh ng l L Fy J ng m W WU{QJ WK W NK F NK E L nh QJ Q P WKiQJ Gãi d X Q QJ P a in ÿ P WUên mái tóc ÿã b F TXi Q D WK QK ng trong dáng ÿi c D {QJ F QJ WRiW Oên m W W th NLêu hãnh và ÿ \ W WU QJ ÐQJ ÿã tr L Tua không bi W EDR nhiêu th ng tr P F D FX F ÿ L ÿ F EL W ED P i n m g Q ÿk\ Oà th L JLDQ NKy NK Q K n bao gi K W ã lâu l P U L {QJ NK{QJ EL W WK Qào là mùi v F D QL P YXL WKành công hay h QK phúc. Khi ÿ a ánh m W QKìn sang ng L ÿ L GL Q F KDL Fh W WK \ Fy ÿL X Jì d QJ QK quen l P g L Oên t U W [D [ P QK ng c QJ WK W J Q J L - Anh là Max ph L NK{QJ" - Ông già lên ti QJ K L - Còn anh có ph L Oà Jim không? - Max nhìn th W OkX Yà h L Y L JL QJ QJ F QKLên không xi W - Ôi! Bao nhiêu n m ÿã trôi qua! - Ông lão tên Jim th W Oên. - Không th Qào nh th ÿ F 7K W NK{QJ WK WLQ Q L - Max ngh Q O L H ÿ QJ G \ {P FK P O \ QKDX Max và Jim t QJ Oà ÿôi b Q U W WKkQ W K L K Fòn s QJ NKX SK QJKèo. Ngày \ O~F Qào ng L WD F QJ WK \ KDL WK ng bé g Q QKRP TX Q TXêW ÿùa gi Q Eên nhau. Chúng chia cho nhau t QJ Kòn bi, mi QJ EiQK Yà l WU WURQJ NKX SK FK QJ WK Qào d Gàng b W Q W ÿ F FK~QJ Yì b W F DL ÿ QJ W L ÿ D Qày là ÿ D NLD V QJ FK W [{QJ UD E R Y E Q K W Pình. Tu L WK nh F nh Q Y W Y QK ng P iS Wình b Q JL D KDL QJ L E Q QK ÿ W QJ W E JLiQ ÿR Q NKL F KDL Y D b F TXD WX L WK P L - Tôi ÿã nh Q UD QJD\ ÿ{L P W [DQK F D F X -LP - Max xúc ÿ QJ - Còn tôi thì không th Qào l P Yào ÿâu ÿ FFiL QKìn th QJ WK Q Yà chân thành c D F X W cách ÿây n m m i n m v Q NK{QJ WKD\ ÿ L FK~W Qào. Tôi v Q QK F X Gù ng Q \ WK L JLDQ ÿã qua... - Jim nói gi QJ UXQ UXQ Sau khi b L K L QK O L Yà cùng nhau hàn huyên nh QJ N QL P WK L WK X ÿ F P W K L OkX Max nói: - Anh b Q F WKân m Q JL F X Kãy k FKR W{L QJKH Wình c QK F D F X Ek\ JL ÿL 7{L QK Q th \ WURQJ P W F X SK QJ SK W P W Q L EX Q O Q O P Jim th Gài: - Cu F ÿ L W{L Oà m W FKX L Gài nh QJ WK W E L OLên ti S - Chuy Q Oà nh th Qào? Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 9. Bí m t c a may m n - Ch F F X Fòn nh FiL QJày mà gia ÿình tôi d Q ÿL O~F FK~QJ WD P L Oên m L 7{L ÿã ra ÿi và không bao gi WU O L &K F F X NK{QJ EL W Oê GR W L VDR SK L NK{QJ" /~F ÿy P W QJ L FK~ F D cha tôi v D P L TXD ÿ L QK ng ông \ O L NK{QJ Fy FRQ FiL Jì c 7K Oà cha tôi ÿ F WK D h Qg toàn b JLD Wài c D {QJ FK~ ÿ O L &KD P W{L NK{QJ PX Q ÿ P L QJ L EL W FKX\ Q nên ÿã ph L ÿ L QKà, ÿ L [H ÿ L F Kàng xóm l Q E Q Eè và chúng ta c QJ P W OLên l F W QJày ÿó. - Thì ra chuy Q Oà nh v \ 7{L F luôn th F P F NK{QJ EL W FKX\ Q Jì ÿã x \ ÿ Q Y L F X Ch F Oà món ti Q WK D N ÿy O Q O P SK L NK{QJ" - ó là c P W JLD Wài kh QJ O 1JRài ti Q E F JLD ÿình tôi còn ÿ F WK D K QJ P W QKà máy d W ÿDQJ U W Q Qên làm ra. V L Wài n ng c D Pình, cha tôi ngày càng khu FK WU ng nhà máy ÿó lên. Khi cha tôi m W ÿL W{L WKD\ {QJ TX Q Oê Qy 1K ng th W [XL [ R 0 L YL F F QJày càng t ÿi cho t L QJày hôm nay. - Th FKtQK [iF FKX\ Q Jì ÿã x \ UD Y L F X Qào? - Trong m W WK L JLDQ Gài qu Q Oê công ty, tôi ÿã không th F KL Q E W N V WKD\ ÿ L Qào vì m L vi F G QJ QK di Q UD U W [X{L FKèo mát nái. Nh ng sau ÿó các ÿ L WK F QK WUDQK [X W KL Q ngày càng nhi X Yà th Oà l QJ V Q SK P EiQ UD F D F{QJ W\ W{L E W ÿ X V W JL P /~F ÿy V Q ph P F D tôi v Q Oà lo L W W QK W Qên tôi ngh khách hàng s KL X U QJ P F Gù hàng c D QK QJ hãng khác r K n nh ng ch W O QJ WKì không th Qào b QJ F{QJ W\ W{L ÿ F 1K ng khách hàng có bi W Jì v FiF OR L W W KD\ [ X ÿkX + F FKX QJ OR L Y L Y D U Y D K S WK L WUDQJ h n. Jim ng QJ O L KtW P W K i dài. Th W NK{QJ G Gàng gì cho ông khi ph L P W O Q Q D QK O L W W F nh QJ FKX\ Q Qày. Còn Max thì v Q LP O QJ ÐQJ NK{QJ EL W SK L QyL Jì ÿ FKLD V Y L QJ L b Q WKL X WK L WU F Wình c QK Qày. Jim ti S W F N - L L QKX Q ÿL [X QJ WU P WU QJ QK ng nhà máy v Q WL S W F KR W ÿ QJ WKX QK TX\ P{ Oàm n, c W JL P FKL SKt ÿ Q W L ÿD WK QK ng càng ngày doanh thu c D F{QJ W\ O L Fàng gi P V~W 7{L c ng ÿã xem xét ÿ Q YL F W R UD P W V Q SK P P L QK ng ch QJ Fy QKà ÿ X W nào ch X E ti Q Y Q UD F 7{L NK{QJ Fy QKL X V O D FK Q O~F ÿy 7{L ÿã ngh ÿ Q YL F P P W Gãy c D hàng c D ULêng mình và ÿã b F{QJ QJKLên c X Y YL F Qày m W J Q P W Q P 1K ng cu L Fùng khi tôi ÿã có th WK F KL Q ÿ F ê W QJ Qày thì l L NK{ng còn ÿ WL Q Q D 7K Oà tôi v Q 7{L bu F Oòng ph L EiQ QKà máy, ÿ W ÿDL QKà c D W W F Wài s Q F D Pình. Tôi ÿã có t W F Fy nh QJ Jì mà mình h QJ PRQJ PX Q Yà c ng ÿã m W W W F 4X Oà may m Q NK{QJ EDR JL bên tôi. - Th VDX ÿy F X ÿã làm gì? - Max h L - Tôi không còn bi W SK L Oàm gì n D 7 W F QK QJ QJ L ÿã t QJ ViW FiQK Eên tôi th L KRàng kim gi ÿ X QJR QK P W O L 1JD\ F Y W{L F QJ E W{L Pà ÿi. Tôi làm h W YL F Qày ÿ Q YL F khác nh ng ch QJ YL F Qào làm ÿ F OkX F &X F ÿ L W{L xu QJ G F ÿ Q ÿ ÿã có lúc tôi bi W c n ÿói là nh th Qào. M L O P Q P J Q ÿk\ W{L ÿã ph L F J QJ K W V F ÿ Fy WK V QJ ÿ F TXD QJày. Tôi s QJ QK Yào s WL Q P L QJ L WK QJ FKR NKL Oàm giúp h QK QJ F{QJ vi F O W Y W 9à có lúc tôi ÿã ph L QK Q WK F Q WK D W QK QJ QJ L Kàng xóm t W E QJ 4X th W FX F ÿ L ÿã không mang l L FKR W{L QKL X PD\ P Q Pà k W F F O L E W K QK QK th Qày ÿây. Jim không mu Q WL S W F N WKêm v FKX\ Q Pình n D Qên quay sang h L 0D[ - Th Fòn c X" &X F V QJ F D F X QK th Qào? C X Fy J S QKL X PD\ P Q NK{QJ" Max m P F L WU O L - Ch F F X Fòn nh Oà nhà tôi r W QJKèo, nghèo h n c QKà c X NKL FK~QJ Pình còn s QJ NKX ph ÿy *LD ÿình tôi m \ ÿ L ÿ X QJKèo khó, r W QKL X ÿêm chúng tôi ÿã ÿi ng Y L FiL E QJ tr QJ không, ÿói c Q Fào. C X FK F Fòn nh P F X ÿã nhi X O Q V E W WK F Q FKR FK~QJ W{L vì bà hi X Oà cu F V QJ F D QKà tôi khó kh n nh th Qào. Tôi ngh là c X F QJ EL W W{L NK{QJ Fy ÿ WL Q ÿ ÿL K F 0 L WX L W{L ÿã b W ÿ X SK L ÿL Oàm ki P WL Q SK JLúp gia ÿình, ÿúng ngay cái h L Pà nhà c X EL Q P W P W FiFK Et Q Max d QJ O L K L W QJ P W O~F U L P L WL S W F QyL Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 10. Bí m t c a may m n - M L ÿ X W{L ÿL U D [H 6DX ÿy W{L NL P ÿ F FKkQ [iFK Kành lý P W NKiFK V Q O Q 5 L W{L xin ÿ F Oàm b R Y P W NKiFK V Q K QJ sang khác. Khi hai m i hai tu L P W F h L O Q ÿã ÿ Q Y L W{L Jim tò mò h L - C h L Jì th " - Tôi mua ÿ F P W F D Kàng nh V S ÿyQJ F D 7{L ÿã dùng h W V WL Q Pình dành d P ÿ F và ch \ Y \ ÿL YD\ NK S Q i m L PXD ÿ F Qy y Oà m W F D Kàng s n xu W W~L GD 7{L ÿã t QJ nhìn qua h X QK t W F FiF OR L W~L [iFK K L Fòn làm FiF NKiFK V Q VDQJ WU QJ Yì th W{L EL W ng L JLàu thích nh QJ OR L W~L Qào. Th Oà tôi ch YL F Oàm l L QK QJ NL X W~L Pà tôi ÿã xách không bi W EDR QKLêu l Q NKL Fòn là m W WK QJ Ep NKLên ÿ FKR NKiFK Max say s a k WL S - Lúc ÿ X W{L SK L Y D PD\ Y D EiQ 7{L Oàm vi F K X QK không ngh QJày c ng nh ÿêm l Q cu L WX Q Yà ngày ngh 1 P ÿ X WLên công vi F NLQK GRDQK F D W{L GL Q UD NKi VX{Q V Yì th tôi ÿ X W nhi u h n vào vi F V Q [X W W~L [iFK Y L FiF QJX\ên li X GD WK W Yà ÿã ÿi kh S Q i ÿ tìm hi X Y FiFK Oàm n c D QK QJ F D Kàng da khác. Tôi c Q SK L KL X Uõ h n b W F DL NKiF v FiF OR L W~L GD 7{L ÿã h F K L U W QKL X NKL ÿL TXDQ ViW QK QJ F D Kàng khác. H Fy G S Oà tôi l L K L E W F QJ L Qào ÿang dùng gi [iFK GD Y QK QJ ÿL P Pà h WKtFK F QJ QK không thích khi dùng nó. Max b L K L QK O L QK QJ QJày x a. Ông ti S W F - Doanh thu c WK W QJ G Q Oên. Trong m L Q P OLên t F W{L OX{Q WiL ÿ X W nh QJ Jì mình ÿã có ÿ F 7{L F QJ OX{Q Wìm ki P QK QJ F h L P L E W N Q i nào có th 0 L Q P W{L ÿ X thay ÿ L QK QJ FKL F W~L EiQ FK \ QK W W{L OX{Q FK QK V D O L NL X GiQJ ÿ Oàm cho chúng ngày càng h S G Q K n. Tôi không bao gi WUì hoãn công vi F c D QJày hôm nay sang ngày hôm sau. Tôi luôn có trách nhi P Y W W F QK QJ YL F GL Q UD TXDQK Pình. Tôi ÿã có ÿ F F D hàng th KDL WK ED U L WK W , và c WK &KR ÿ Q Ek\ JL W{L ÿã có h n 2000 công nhân làm vi F FKR QKà máy c D Pình trên kh S th JL L 9à tôi c QJ JL~S ÿ Yà chia s Y L U W nhi X QJ L Fòn khó kh n trong cu F V QJ 1yL FKR Fùng thì m L YL F F QJ ÿkX Fy G Gàng gì. Tôi ÿã làm vi F VD\ Pê v L W W F WkP KX\ W ÿ Fy ÿ F QJày hôm nay và tôi t Kào v L QK QJ gì mình ÿã ÿ W ÿ F Jim ng W QJDQJ O L 0D[ - Th \ FK a, c X ÿã may m Q K n tôi. L FK Oà th Pà thôi. Max nói to ng F QKLên: - C X QJK WK WK W VDR" &y WK W F X FK ÿ n gi Q QJK Oà tôi ÿã quá may m Q SK L NK{QJ" Jim v L WU O L JL QJ {Q Kòa: - W{L NK{QJ Fy ê Oàm cho c X E F Pình hay coi nh QK QJ Jì c X ÿ W ÿ F 1K ng tôi không ngh V WKành công c D F X FK KRàn toàn là nh Yào b Q WKkQ F X Pà thôi. S SK Q FK P P c L Y L QK QJ DL PD\ P Q ÿ F Qy FK Q 9à nó ÿã m P F L Y L F X FK NK{QJ SK L Y L W{L n gi Q ch Fy WK Pà thôi, có ÿúng v \ NK{QJ" Max im l QJ VX\ QJK P W K L OkX U L Oên ti QJ - C X QJKH ÿk\ W{L FK QJ K QJ P W JLD Wài nào c QK ng tôi ÿã ÿ F WK D K QJ P W ÿL X còn quý giá h n t {QJ Q L F D Pình. C X Fy EL W WK Qào là s PD\ P Q Wình c Yà s PD\ m Q WK W V KD\ NK{QJ" - Không - Jim tr O L QK ng không th W V TXDQ WkP O P - Tôi ÿã h F ÿ F ÿL X NKiF EL W JL D V PD\ P Q Wình c Yà s PD\ P Q WK W V TXD P W FkX chuy Q N O Pà ng L ông quá c WK QJ N FKR W{L QJKH 5 W QKL X O Q Yà ngay c Ek\ JL n D W{L OX{Q QJK U QJ FkX FKX\ Q Qày ÿã làm thay ÿ L F FX F ÿ L W{L 1y OX{Q Eên tôi trong nh QJ O~F VD F th W WK O~F W{L V Kãi, hoài nghi, m W QL P WLQ WK W Y QJ O Q NKL W{L WKành công, h QK SK~F C QJ QK Yào câu chuy Q Qày mà tôi ÿã quy W ÿ QK Gùng h W V WL Q F W O F Gành d P VX W ViX n m ÿ PXD O L FiL F D Kàng c N ÿy & X FKX\ Q F QJ ÿã giúp tôi th F KL Q QKL X TX\ W ÿ QK r W TXDQ WU QJ FKR FX F ÿ L Pình. Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 11. Bí m t c a may m n Max kiên nh Q Qyi ti S WURQJ NKL -LP Y Q O ÿãng nhìn ÿâu ÿâu: - Có l WX L ViX P i nh th Qày thì ch QJ Fòn ai l L PX Q QJKH N FKX\ Q F WtFK Q D WX\ nhiên tôi ngh chúng ta không quá già ÿ Q Q L NK{QJ Fòn c Q QJKH P W FkX FKX\ Q K X tFK n D 1J L WD WK QJ QyL "Còn n F - còn tát. Còn s QJ - còn hy v QJ 1 X F X PX Q WKì tôi s N FKR F X QJKH FkX FKX\ Q ÿy Jim im l QJ NK{QJ WU O L - Câu chuy Q ÿ F EL W Qày ÿã giúp ích r W QKL X QJ L WURQJ P L W QJ O S [ã h L QJành ngh t QK QJ Y Q ÿ QJ YLên, ngh V t L F QK QJ QKà khoa h F KD\ QKà nghiên c X NLQK GRDQK sinh viên, cho m L QJ L P L ÿ WX L 1K QJ QJ L WK \ ÿ F V NKiF EL W JL D V PD\ P Q tình c Yà s PD\ P Q WK W V ÿã ÿ W ÿ F QK QJ N W TX QJRài mong ÿ L WURQJ F{QJ YL F 1y c QJ JL~S QKL X ng L Wìm ÿ F QJ L Pà h K QJ P F 7{L V N FKR F X QJKH FkX chuy Q Qày vì nó ÿã giúp ích cho chính b Q WKkQ W{L 9à tôi c ng ÿã ch QJ NL Q V KL X QJKL P c D Qy NK{QJ EL W EDR QKLêu ng L Nghe ÿ Q ÿk\ -LP NK{QJ WK Qào còn th ÿ F Q D ÐQJ Qói: - Thôi ÿ F U L F X Kãy nói ÿi: i P NKiF EL W JL D V PD\ P Q Wình c Yà s PD\ P Q WK W s Oà gì? Max tr P QJkP P W K L OkX U L P L F W WL QJ WU O L - Gia ÿình c \ ÿã may m Q NKL E W QJ ÿ F WK D K QJ P W JLD Wài l Q 1K ng s PD\ P Q ÿó l L không tùy thu F Yào chúng ta, ÿó là lý do t L VDR Qy NK{QJ NpR Gài lâu ÿ F 1J F O L s PD\ P Q WK W V Oà do chính c X W R UD Qy SK WKX F Yào c X y P L FKtQK Oà s PD\ P Q th W V Jim nghe th U W O \ Oàm ng F QKLên: - Có ngh a là c X NK{QJ WLQ vào ÿi P PD\ à? - F U L Q X F X PX Q WKì tôi c QJ F{QJ QK Q U QJ V PD\ P Q WUên tr L U i xu QJ TX WK W là khó hi Q K X WUên ÿ L QK ng r W tW NKL Qy [ \ ÿ Q Y L FK~QJ WD Yà n X Fy WKì c QJ FK QJ NpR dài ÿ F P \ & X NK{QJ EL W Oà chín m i ph Q WU m nh QJ QJ L W QJ WU~QJ Yp V ÿã phá s Q KD\ WU Y Wình c QK WU F ÿk\ WURQJ Yòng cch a ÿ \ P L Q P N W QJày h WU~QJ V sao? Ng F O L V PD\ P Q WK W V Fy WK ÿ Q Y L WD Q X WD WK W Oòng mong nó ÿ Q &KtQK Yì v \ Pà ta g L Qy Oà s PD\ P Q W W Oành, là ÿi X Pà ai trong chúng ta c QJ ÿ X PRQJ F - T L VDR Qy O L Oà s PD\ P Q WK W V " &K~QJ NKiF QKDX FK Qào? - C X Fy PX Q QJKH FkX FKX\ Q ÿy NK{QJ" Jim l QJ O 1K ng r L {QJ FK F O L ÿ QJ ê ' X VDR WKì nghe câu chuy Q Qày ông c ng có m W mát gì ÿâu. Ông c QJ WK \ YXL YXL NKL WK \ QJ L E Q WK L QLên thi X - ÿã n D WK N QD\ m L J S O L - c D Pình l L PX Q N FKR {QJ QJKH P W FkX FKX\ Q F WtFK Yào cái tu L ÿã b F tr QJ PiL ÿ X ã lâu l P U L P L Fy QJ L WUò chuy Q Y L {QJ QK th {QJ v Q Fòn là m W F X bé v \ - F U L F X Kãy k ÿL 7{L QJKH ÿk\ BÍ M 7 8 7,ÊN: Hãy t R UD QK QJ PD\ P Q FKR Pình. S PD\ P Q GR Wình c Pà ÿ Q NK{QJ WK NpR Gài b L Yì b Q V Fy NKX\QK K QJ O L Yà trông ch Yào may m Q WL S theo mà không mu Q Oàm gì h W S PD\ P Q GR FK~QJ WD W W R UD P L Oà may m Q WK W V Yà nó s Fy WK Y L FK~QJ WD OkX dài. Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 12. Bí m t c a may m n Bí m W F D PD\ P Q Ch ng 3 HUY 1 7+2 , &Æ< % 1 /È 7+ 1 . TH 7+È&+ & $ 3+Ù TH < 0(5/,1 1Jày x D QJày x a, P W Y ng qu F [D [{L Fy P W phù th \ Wên là Merlin. Ông ta là m W SKù th \ E F WK \ WtQK Wình ngh KL S Yà r W JL L FiF SKpS thu W Fùng v L NL Q WK F X\ên bác nên r W ÿ F P L QJ L [D J Q Q SK F NtQK tr QJ 0 W K{P ông t W S W W F FiF KL S V F D Y ng qu F W L Y Q KRD WU F OkX ÿài và nói: - H L FiF KL S V Wài ba, t OkX U L FiF QJ L OX{Q \êu c X WD ÿ a ra m W WK WKiFK ÿ FiF QJ L ch QJ W Wài n ng c D Pình. M W V ÿ QJK WD Qên t FK F P W FX F ÿ X NL P Gành cho t W F các hi S V WURQJ Y ng qu F 0 W V NKiF ÿ QJK W FK F FX F WUX\ Oùng kho báu hay ÿi s n thú d 7X\ QKLên hôm nay ta s ÿ a ra m W WK WKiFK NKiF Fòn khó kh n h n nhi X Các hi S V QJKH WK ÿ X KiR K F 0HUOLQ QyL WL S - Ta nghe nói r QJ Fy P W &k\ % Q /i WK Q N V P F WURQJ Yòng b \ QJày t L Các hi S V QKìn nhau. Ti QJ WKì th P Q L Oên kh S Q i. M W V QJ L EL W 0HUOLQ ÿDQJ QyL Y FiL gì. M W V NKiF WKì không. Merlin ra hi X P L QJ L LP O QJ QJKH {QJ QyL WL S - Bình t nh, bình t nh nào! WD JL L WKtFK FKR P L QJ L Uõ thêm. ây là cây b Q Oi GX\ QK W trên ÿ L U W TXê Pà n X QJ L Qào có ÿ F Qy WKì s Fy ÿ F P W PyQ TXi ÿ F QK W Y{ QK ÿy là s PD\ P Q Y QK F X 6 PD\ P Q Qày không gi L K Q Y P W NK{QJ JLDQ O Q th L JLDQ 1y s PDQJ O L PD\ P Q FKR QJ L Qào s K X Qy WURQJ FiF WU Q FKL Q WURQJ NLQK GRDQK WURQJ tình yêu, trong s QJKL S WURQJ W W F P L WK WUên ÿ L S SK Q NKtFK GkQJ FDR WURQJ FiF KL S V $L F QJ PX Q Pình s Oà v FK QKkQ F D &k\ % Q Lá th Q N ÿy 0 W V QJ L WK P FKt TXi SK Q NKtFK ÿã ÿ QJ Oên rút g m hô vang v L F quy W WkP - Cây b Q Oi ÿkX" 7D WK V PDQJ Y M W O Q Q D 0HUOLQ O L K W V F Y W Y P L Oàm cho m L QJ L LP O QJ ÿ W S WUXQJ QJKH {QJ QyL ti S - M L QJ L Eình t nh nào! Ta v Q FK a nói h W Pà. Cây B Q /i WK Q N ÿy V P F WURQJ NKX r QJ 0ê Ho F SKtD VDX WKXQJ O QJ /ãng Quên. Các ng L SK L E QJ TXD P L KDL QJ Q ÿ L m L ÿ Q ÿy ÿ F 7D NK{QJ EL W Y WUt FKtQK [iF Q P FK Qào nh ng nó s P F ÿkX ÿy WURQJ khu r QJ 0ê Ho F Nghe xong, t W F V K K L SK Q NKtFK EDQ ÿ X F D FiF KL S V E QJ EL Q P W 0 W NK{QJ NKt im l QJ EDR WUùm c NKX Y Q NK{QJ DL QyL Y L DL O L Qào. Th P FKt QJ L WD Fòn nghe nh QJ ti QJ WK Gài chán n Q .KX U QJ 0ê Ho F U QJ E QJ F Y ng qu F Qày, ÿi vào trong ÿó sâu c QJàn d P J P E W QJàn r QJ U P WK~ G /àm sao ta có th Wìm ÿ F P W FiL Fk\ E Q Oi nh [tX WURQJ NKX U QJ Et KL P ÿy 7ìm m W Fk\ NLP G L E [HP FK QJ Fòn d K n g S QJàn l Q Th Oà các hi S V LP O QJ U L NK L NKX v Q KRàng gia. H E F E L WUiFK F 0HUOLQ Yì ÿã ÿ a ra m W WK WKiFK TXi NKy K X QK không th Fy K\ Y QJ WK F KL Q Q L Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 13. Bí m t c a may m n Các hi S V O Q O W OHR Oên ng D UD Y &X L Fùng ch Fòn l L KDL KL S V Pà thôi. - Th Qào? - Merlin h L - Các ng i còn ch a v Vao? Nott - hi S V iR ÿHQ P W WURQJ KDL QJ L Fòn l L Oên ti QJ - ây qu Oà m W WK WKiFK K W V F NKy NK Q 'ù cho khu r QJ 0ê Ho F Oà vô cùng r QJ O Q nh ng ta mu Q Wìm ra nó, ta bi W QK QJ QJ L Fy WK JL~S ÿ F WD 7D V ÿL Wìm Cây B Q /i th Q N 1ó s Oà c D WD Sid - hi S V iR WU QJ Y Q JL LP O QJ FKR ÿ Q NKL 0HUOLQ TXD\ VDQJ QKìn chàng, c ÿRiQ [HP chàng ÿang ngh gì. Sid nói: - Ta tin r QJ Fy P W Fk\ E Q Oi V PDQJ O L PD\ P Q Y{ W Q FKR QK QJ DL V K X Qy QK nh QJ gì ông ta nói. Và ta tin r QJ WD V E QJ P L FiFK ÿ Wìm ra nó. Ta s PDQJ Qy Y ÿk\ 7D V Oên ÿ QJ ÿ Q NKX U QJ 0ê Ho F 7K Oà ti QJ Yy QJ D G Q G S KDL FKàng hi S V P W iR ÿHQ m W iR WU QJ U S Pình trên l ng ng D QK P K QJ NKX U QJ 0ê Ho F WK QJ WL Q NK L ÿ X m W FX F Shiêu l u ÿ \ P R KL P Yà thú v Pà có l F KDL V NK{QJ WK Qào quên ÿ F WURQJ cu F ÿ L Pình. BÍ M 7 7+ +$,: Bi W WKHR ÿX L PD\ P Q. Ai c QJ PRQJ PX Q Fy ÿ F PD\ P Q Yà thành công. Nh ng ch Fy P W V tW QJ L TX\ W Bí m W F D PD\ P Q Ch ng 4 TH 1 *120( - HOÀNG T & $ /ÒNG 7 Hành trình t L ÿ F NKX U QJ 0ê Ho F TX Oà m W FK QJ ÿ QJ U W Gài và m W P L +DL FKàng hi S V SK L P W KDL QJày rong ru L OLên t F WUên ng D P L ÿ Q ÿ F Q i mình mong mu Q 1K v \ K FK Fòn có n m ngày ÿ Wìm ra Cây B Q /i WK Q N ÿy + NK{QJ ÿ F Oãng phí th L gian. Tuy nhiên, c KDL ÿ X TX\ W ÿ QK QJK QJ i, ch ÿ Q QJày hôm sau m L E W ÿ X FX F Wìm ki P OR L cây th Q N ÿy Hai chàng hi S V P L QJ L ÿ X ÿL WKHR FRQ ÿ QJ ULêng c D Pình. Không ai g S DL QJD\ F nh QJ Q i h Q P QJK KD\ FKR QJ D G QJ FKkQ X QJ Q F + F QJ NK{QJ EL W QJ L NLD ÿang ÿkX WURQJ NKX U QJ Khu r QJ 0ê Ho F Oà m W NKX U QJ Wh W KRDQJ Gã và t m t L 1K QJ WiQ Oi Gày ÿ F W QJ W QJ l S O S SK Oên nhau khi Q iQK Q QJ P W WU L NK{QJ WK Qào xuyên qua ÿ F Yì th TXDQK Q P khu r QJ WU{QJ WK W X W L QJD\ F O~F EDQ QJày. Ban ÿêm, khu r QJ WK W LP O QJ Yà l QK O R P W cách ÿáng s ÿó ÿây vang lên nh QJ WL QJ K~ WL QJ J P J F D QK QJ ORài thú k O Et KL P T W F FiF F dân c D NKX U QJ 0ê Ho F ÿ X QK Q WK \ Yà theo dõi s KL Q GL Q F D KDL N [D l Y D P L [kP QK S Yào ÿây. Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 14. Bí m t c a may m n *** Sáng s P K{P VDX NKL Y D W QK JL F 1RWW - hi S V khoác áo choàng ÿen - ÿã s Q Vàng b W ÿ X FX F Wìm ki P F D Pình. DQ WRàn và tránh thú d W L TXD DQK ÿã ng WUên m W FK F Fk\ c WK $QK QJK "Cây B Q /i WK Q N G QKLên m F Oên t Oòng ÿ W 9à ai là ng L EL W Uõ t QJ W F ÿ W WURQJ NKX r QJ Qày? Th W G Gàng: ÿó không ai khác h n chính là Th Q *QRPH - Hoàng t F D Oòng ÿ W Th Q *QRPH V QJ G L Oòng ÿ W Yà t R UD W W F QK QJ ÿ QJ K P [X\ên kh S NKX U QJ Qày. Ông \ V E R FKR WD EL W &k\ % Q /i WK Q N P F ÿkX Vì th 1RWW Oên ng D ÿL K L WK m t W F QK QJ VLQK Y W DQK J S WUên ÿ QJ Y Q i c ng F D th Q *QRPH 0 W K W J Q P W QJày, cu L Fùng Nott c ng tìm g S ÿ F {QJ WD - Ng i mu Q Jì, h L KL S V iR ÿHQ" - th Q *QRPH K L - Ai c QJ E R Oà ng i tìm g S WD VX W c QJày nay. Nott nh \ [X Qg ng D WU O L - úng v \ 7D ÿ F EL W Oà trong n m ngày n D P W &k\ % Q /i WK Q N V P F WURQJ NKX r QJ Qày. Và nó ch Fy WK P F Oên t Oòng ÿ W 9ì th {QJ - Hoàng t F D Oòng ÿ W - ch F FK Q ông bi W Qy V P F ÿkX ÐQJ Oà ng L GX\ QK W EL W Uõ t QJ FKkQ W k WyF F D NKX U QJ EDR la này. Ông vi W Uõ h n ai h W J F U F D W QJ E L Fk\ QJ Q F 1 X WURQJ Yòng n m ngày n D mà Cây B Q /i WK Q N V P F WURQJ NKX U QJ Qày thì ch F K Q Oà ông ÿã nhìn th \ U F D Qy r L +ãy nói cho ta bi W Qy ÿkX - H P - th Q *QRPH WU P W suy ngh . Nott ti S W F QyL - Ông c ng nh ta ÿ X EL W U QJ &k\ % Q /i WK Q N FK PDQJ O L PD\ P Q FKR FiF KL S V Pà thôi. Nó ch QJ Fy JLi WU Jì ÿ L Y L {QJ KD\ Y L E W F F dân nào trong khu r QJ Qày. Hãy nói cho ta nó s P F ÿkX 7D FK F Oà ông bi W Pà. Th Q *QRPH W W Q WU O L - Ta bi W V F P QK F D &k\ % Q /i WK Q N Yà ÿ L Y L ULêng ta - m W +Ràng t F D Oòng ÿ W - thì ta c ng ÿã có quá ÿ V PD\ P Q U L 1K ng ta ch a h QKìn th \ U F D Fk\ E Q Oi Qào trong khu r QJ Qày c 7K W UD Fk\ E Q Oi FK a bao gi P F NKX U QJ 0ê Ho F F 1y NK{QJ WK nào m F ÿ F ÿk\ 1J L Qào nói v L QJ i ÿi X ÿy FK F K Q ÿã nói d L QKà ng i r L Nott nghe th Eèn la lên gi Q G - Có ch F Oà ông ÿang không nói d L WD NK{QJ" +Dy là ông ÿã nói v L Jã Sid - hi S V iR WU QJ c L FRQ E FK Pã - v FiL Fk\ ÿy U L - Ng i ÿang nói gì th " 7D FK QJ EL W 6LG F QJ QK cái gã ng F Qào ÿã nói cho mi cái ÿi X Y v Q Qày. Ch a bao gi Fy P W FiL Fk\ E Q Oi Qào m F WURQJ NKX U QJ Qày c WK m chí ch Oà m W Fk\ ED Oi F QJ NK{QJ &k\ E Q Oi NK{QJ P F ÿk\ ÿ n gi Q Oà vì nó không th 7K WK{L Vì v \ Kãy ÿ WD \ên. Ta ÿã s QJ WURQJ NK{QJ U QJ Qày h n m W WU P Q P P i n m và ch a có ai t QJ K L WD P W FkX K L QJX QJ F ÿ Q WK QJ Oàm m W WKì gi F D WD 1Kà ng i ÿi ÿi! Nott nh Q UD U QJ Pình ch QJ WK Qào h L WKêm ÿ F Jì n D Yì th DQK WD OHR Oên ng D TXD\ ÿL và quy W ÿ L ÿ Q QJày hôm sau. C QJ Fy WK *QRPH QyL ÿ~QJ - vì ông ta ch QJ Fy Oê GR Jì ÿ nói d L F - và ph WK \ 0HUOLQ ÿã nói ÿi X NK{QJ Fy WK W WKì sao! Lúc ÿó, Nott hi X ÿ F WkP WU QJ F D QK QJ QJ L NKL EL W U QJ PD\ P Q ÿã không m P F L v L K $QK F P WK \ P W Q L V Kãi m h 7X\ QKLên cách d Gàng nh W ÿ [XD WDQ V KRài nghi vào lúc ÿó là hãy t QK U QJ L X ÿy Oà không ÿúng." Vì th 1RWW TX\ W ÿ QK NK{QJ WLQ O L c D WK Q *QRPH $QK WD G ÿ QK V Wìm h L WKêm m W V QJ L NKiF Yào ngày hôm sau. Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 15. Bí m t c a may m n *** Trong khi ÿó vào bu L ViQJ WK ED 6LG - hi S V iR WU QJ - c ng có cùng suy ngh nh Nott. Chàng c QJ EL W r QJ *QRPH FKtQK Oà v WK Q Pình c Q Wìm t L ÿ K L Y Fk\ E Q Oi 6X W QJày dài, chàng ÿi h L WK P U W QKL X VLQK Y W N O WURQJ NKX U QJ [HP {QJ WD V QJ ÿkX &X L Fùng chàng c QJ J S ÿ F WK Q *QRPH ÿDQJ ÿ QJ F Q QK Q WU F F QJ P W KDQJ ÿ QJ NK QJ l ch P \ SK~W VDX NKL 1RWW E ÿL Sid b F [X QJ QJ D NtQK F Q Oên ti QJ - Có ph L QJài là th Q *QRPH Y WK Q Pà m L QJ L Y Q WK QJ J L Oà Hoàng t F D Oòng ÿ W không " - úng v \ WD Oà th Q *QRPH ÿk\ 1J L PX Q Jì WD" - Th a ngài, có ng L QyL v L W{L U QJ WURQJ Yòng n m ngày n D P W &k\ % Q /i WK Q N V m F Oên trong khu r QJ Qày và... Sid ch a k S QyL K W FkX WKì ÿã th \ P W WK Q *QRPH ÿ QJ Oên nh trái cà chua. Ông th SKì phò t F JL Q - Làm th TXiL Qào mà ai c QJ K L WD Y FiL Fk\ E Q Oá v Y Q Qào ÿó nh " 7D Y D P L QyL Y L m W KL S V ÿ Q FiFK ÿk\ P \ SK~W Oà: ch a-bao-gi -có-m W-cái-cây-b Q-lá-nào-m F- -khu- r QJ-này-h W n gi Q Oà b L Yì lo L Fk\ ÿy NK{QJ WK P F ÿk\ ÿ F WK WK{L $L QyL Y L ng i ÿi X ÿy FK F FK Q Oà l P U L Kay c QJ Fy WK Oà h Q WD ÿDQJ O D J W QJ i. T W QK W Oà ng i hãy nhanh chóng quay v OkX ÿài hay ÿi c X P W F{ Q ng nào ÿó ÿang trong vòng nguy hi P ÿL QJ Oãng phí th L JLDQ ÿk\ Q D Nghe xong nh QJ O L WK Q *QRPH QyL 6LG O QJ LP VX\ QJK 7KHR O L 0HUOLQ WKì Cây B Q /i th Q N V P F WURQJ NKX U QJ Qày, còn theo l L WK Q *QRPH WKì ÿi X Qày l L NK{QJ WK Qào x \ ra. Có l Oà c KDL ÿ X ÿ~QJ 9ì th Q X F WL S W F ÿL Wìm nó thì h Q V Oà m W ÿL X Y{ tFK 1 X trong nh QJ ÿL X NL Q V Q Fy QK hi Q Qay mà Cây B Q /i WK Q N NK{QJ WK Qào m F Oên ÿ F WKì ÿi X W W QK W F Q Oàm bây gi Oà tìm ra nh QJ ÿL X NL Q F Q WKL W JL~S Fk\ E Q Oi P F ÿ F 9ì th 6LG F Oàm cho ông ta nguôi gi Q - Xin ngài ÿ QJ W F JL Q &y SK L Oà ngài nói r QJ FK a t QJ Fy P t cây b Q Oi Qào m F WURQJ khu r QJ Qày ph L NK{QJ " - Ta ÿã nói là CH A BAO GI U L Pà - th Q *QRPH E F E L KpW Oên r L TXD\ ÿ X E ÿL - Xin ngài ÿ QJ ÿL - Sid kh Q NKR Q - Xin hãy nói cho tôi bi W W L VDR 7{L FK F Q EL W Yì sao mà cây b Q Oi O L không th P F ÿ F WURQJ NKX U QJ Qày ÿ F - ó d nhiên là vì ÿ W ÿDL ÿk\ &K a bao gi Fy DL WKD\ ÿ L ÿ W WURQJ NKX U QJ Qày c &K QJ ai ch X WKD\ ÿ L FDQK WiF O L P QK ÿ W Qày ÿ Oàm nó thêm màu m 0à cây b Q Oi WKì l L F Q Fy ÿ W ÿDL W i t W P L có th P F Oên ÿ F - V \ WKì th a th Q Q X W{L F L W R O L ÿ W ÿk\ Q X W{L WKD\ ÿ L Qy WKì cây b Q Oi Fy WK P F lên ph L NK{QJ " - D nhiên r L 1J i không bi W Oà ch NKL QJ i th F KL Q QK QJ ÿL X P L P WKì ng i m L Fy th ÿ W ÿ F QK QJ N W qu P L KD\ VDR" 1 X ÿ W ÿk\ NK{QJ ÿ F WKD\ ÿ L WKì m L WK Y Q s QK c và s NK{QJ EDR JL Fy Fk\ E Q Oi Qào m F Oên ÿk\ F - Th QJài có bi W W{L Fy WK Wìm ÿ Fÿ WP L Q i nào không? Th Q *QRPH ÿã g Q QK khu W G QJ WURQJ KDQJ ÿi QJ P %àn tay ông ÿang chu Q E V S FiL c D ÿi QJ Q FiFK {QJ Y L WK JL L Eên ngoài, th QK ng ông v Q WU O L 6LG Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 16. Bí m t c a may m n - Cách ÿây vài d P Fy P W Yùng ÿ W KRDQJ FK a h ÿ F V G QJ 1y Y Q Oà n i v VLQK F D các chú bò lùn m L KDL FKkQ Yì th Qy U W W i t W Yà nhi X Shân bón. Ng i có th ÿ Q ÿy Pà l \ Sid h W O L F P n th Q *QRPH &Kàng vui m QJ QK \ Oên chú ng D WU QJ QKDQK FKyQJ K QJ v Yùng ÿ W F D QK QJ FK~ Eò lùn m L KDL FKkQ &Kàng bi W Oà c h L Qày r W PRQJ PDQK nh ng ít nh W FKàng c ng ÿang làm m W ÿL X Jì ÿó có th F L WKL Q ÿ F Wình hình. Nó giúp th S lên m W K\ Y QJ P L WURQJ FKàng. Chàng ÿ Q ÿ F Yùng ÿ W ÿy NKL E X WU L ÿDQJ OH OyL QK QJ WLD Q QJ FX L Fùng. Không khó kh n gì m \ 6LG Wìm ngay ra ÿ F NKX ÿ W ÿy 1y TX WK W Oà m W P QK ÿ W Pàu m ÿ W còn r W P L và ch F Q QKìn s qua thôi c QJ EL W QJD\ Oà r W JLàu phân bón. Chàng ch Fy WK QKpW ÿ \ KDL túi l Q WUHR Oên yên ng D QK ng b \ QKLêu ÿó thôi c QJ ÿ JL~S FKàng bón ÿ F P W P QK ÿ W nh SKì nhiêu t i t W Th W QKDQK FKyQJ 6LG Wìm ÿ F P W Q i yên t nh và cách bi W WURQJ NKX U QJ k\ Fy Y Oà m W Q i thích h S ÿk\ - chàng th P QJK &Kàng b W ÿ X Gùng ki P SK W K W Fk\ F L Yà ÿám c G L P F XP Wùm, sau ÿó chàng hì h F ÿào h W ÿ W F - th ÿ W FK a bao gi ÿ F WKD\ ÿ L - vì cu L Fùng ph Oên ÿó lo L ÿ W P L Pàu m Pà chàng v D Wìm ÿ F Khi xong vi F 6LG Q P [X QJ QJK O ng. Chàng ch Fy WK PDQJ ÿ ÿ W ÿ SK Oên m W Yài mét ÿ W QK /L X ÿy Fy SK L Oà m QK ÿ W Pà Cây B Q /i WK Q N V P F Oên không? N X WK F W m W FK~W WKì ta c ng có th QK Q UD ÿL X Qày là không th &K P \ PpW ÿ W WURQJ FiL NKX U QJ r QJ O Q Qày thì c QJ JL QJ QK m W F h L WURQJ Kàng t F h L NKiF Tuy nhiên, chàng ÿã làm ÿ F P W ÿL X K W V F TXDQ WU QJ ÿy Oà chàng ÿã t R UD P W ÿL X NKi bi W ÿL X Pà ch a ai t QJ Oàm cho khu r QJ Qày. N X W WU F ÿ Q JL FK a h Fy P W Fk\ b Q Oi Qào m F ÿk\ Q X FK a ai t QJ Wìm ra ÿ F Qy WKì ÿó chính là vì t W F QK QJ QJ L ÿó ÿã luôn l S O L QK QJ ÿL X F N QK QJ ÿL X Pà nh QJ QJ L WU F ÿy ÿã t QJ Oàm. Là m W hi p s WK F WK 6LG EL W Pình c Q W R UD P W ÿL X NKiF EL W Yà ÿó chính là b F ÿL ÿ X WLên ÿ d Q ÿ Q WKành công. Sid n P ÿy QJ P QKìn m QK ÿ W QK Pình v D P L YXQ [ L &Kàng th \ U QJ WK Q *QRPH ÿã nói th W Yà phù th \ 0HUOLQ F QJ FK QJ K QyL G L +DL s WK W ÿy Uõ ràng là r W PkX WKX Q nhau, nh ng sau khi th F KL F QK QJ ÿL X Y D U L WKì s PkX WKX Q ÿy ÿã bi Q P W &Kàng th P QJK 7URQJ TXi NK FK a t QJ Fy P W Fk\ E Q Oi Qào m F NKX U QJ Qày thì ÿâu có ngh là trong t ng lai nó s NK{QJ WK P c lên ÿ F ÿkX *L WKì ÿi X NL Q ÿ W ÿDL ÿã khác r L Sid d Q G Q FKìm vào gi F QJ 7URQJ FKLêm bao, chàng m th \ F QK P W Fk\ E Q Oà n \ m P W P QK ÿ W W P QK ÿ W QK FKàng v D W R G QJ *L F P giúp chàng quên ÿi cái kh n ng r QJ V SK Q V NK{QJ m P F L Y L FKàng, và may m Q V JL~S FKàng ch Q ÿ~QJ Y WUt mà cây b Q Oi V P F Oên trong vài ngày t L Màn ÿêm buông xu QJ &K Fòn b Q QJày n D WK{L BÍ M 7 7+ %$: dám thay ÿ L ÿ W R ÿL X NL Q W W K n. N X Ek\ JL E Q NK{QJ PD\ P Q thì r W Fy WK Oà b Q ÿDQJ GX\ WUì nh QJ ÿL X NL Q P{L WU QJ F V Q Fy Fy ÿ F PD\ P Q E Q NK{QJ Qên ch Q FK SK L F L W R SK L W R UD QK QJ ÿL X NL Q Yà môi tr QJ W W K n. Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
 17. Bí m t c a may m n Bí m W F D PD\ P Q Ch ng 5 BÀ CHÚA H Bu L ViQJ WK W khu r QJ FK W O QK O R K n m L QJày. Ti QJ KyW F D FiF ORài chim nh chim s n ca, chim c ÿ FKLP V FiQK Yàng, chim nh Q G Q G Q iW F WL QJ G Nêu râm ran khi ÿêm t L ÿDQJ chuy Q VDQJ U QJ iQK Eình minh chi X TXD W QJ N Oi *** Nott - hi S V iR ÿHQ - leo lên l ng ng D E W ÿ X P W QJày m L NK{QJ ÿ F O F TXDQ FKR l P 1K QJ O L WK Q *QRPH ÿã nói v Q Fòn ám QK DQK 1RWW QJK U QJ Fy O WK Q *QRPH ÿDQJ nói d L $QK W QK ÿy không ph L Oà s WK W 'ù r QJ ÿL X ÿy FK QJ G Q DQK W L ÿkX QK ng ít nh W Qy F QJ Oàm anh bình t QK WU O L 1RWW TX\ W ÿ QK K{P QD\ DQK V ÿL Wìm h L WKêm nh QJ ng L NKiF &y WK DQK V J S PD\ WKì sao! Sau n m ti QJ ÿ QJ K URQJ UX L WUên l ng ng D 1ott nghe v ng v QJ ÿkX ÿk\ WL QJ WKiF Q F ÿang ch \ & P WK \ NKiW 1RWW Eèn ÿi theo âm thanh c D Q F &X L Fùng nó d Q DQK ÿ Q P W cái h WK W U QJ C QK K WU{QJ WX\ W ÿ S 9HQ KDL Eên thành h P F ÿ \ QK QJ E{QJ KRD O\ WU QJ Yà ÿ W D UD m W Pùi h ng th m ngát. Nott ng L [X QJ Eên b K X QJ P W QJ P Q F WURQJ NKL FRQ QJ D ÿen u QJ O \ X QJ ÿ Gòng n F WURQJ Oành. W QKLên m W JL QJ QyL YDQJ Oên phía sau khi Q Nott gi W Pình ÿ QJ E W G \ - Ng i là ai? M W JL QJ QyL QJ W QJào nh ng thâm tr P P QJ manh nh ng c QJ U Q P L J L QK ng l QK lùng. Nott quay l L Yà nh Q UD %à chúa h %à ta có m W V F ÿ S Pê h Q & th Eà ÿ F W R thành b L P W Oàn n F WURQJ Y W Pà ta có th QKìn xuyên th X TXD ÿ F 1RWW ÿã t QJ QJKH nói v %à chúa h $QK QKDQK FKyQJ hi X U QJ Pình có th NKDL WKiF ÿ F QK QJ WK{QJ WLQ TXê giá t Eà. - Ta là Nott - hi S V iR ÿHQ - Ng i và con ng D ÿHQ F D Pình ÿang làm gì bên h F D WD ÿy" &iF QJ i ÿã u QJ [RQJ U L Còn c Q Jì n D" &iF QJ i có bi W Oà mình ÿang ÿánh th F QK QJ E{ng hoa ly xinh ÿ S F D WD không? Gi ÿDQJ Oà gi QJ WU a c D FK~QJ 1 X QJ i ÿánh th F FK~QJ G \ WKì ÿêm nay chúng s NK{QJ FD KiW Q D *L QJ KiW F D FK~QJ V JL~S K~W E W Q F WURQJ K Yào ban ÿêm. N X FK~QJ NK{QJ KiW Q F WURQJ K V NK{QJ ED\ K i, và n X Q F NK{QJ Fòn bay h i thì h s E ÿ \ Yà n X K TXi QKL X Q F Jk\ UD QJ S O W WKì r W QKL X Fk\ F L Yà sinh v W WURQJ r QJ V E FK W 9ì v \ Kãy gi LP O QJ Yà ÿi ÿi. - Khoan ÿã, khoan dã - Nott chen ngang - Ta không quan tâm ÿ Q QK QJ Y Q ÿ F D QJ i. Ta s ÿL QJD\ WK{L 7D FK PX Q K L QJ i m W YL F 1J i, Bà chúa h QJ i phân b Q F NK S khu r QJ 0ê Ho F QJ i, ng L W L Q F FKR W W F FiF QJyF QJiFK F D NKX U QJ Qày, hãy nói cho ta bi W &k\ E Q Oi V P F ÿkX WURQJ P \ QJày t L" Bà chúa h QJKH WK OL Q SKi Oên c L y Oà m W JL QJ F L Q D YXL W i n D FK JL X *L QJ c L F D Eà v D FKyL WDL Y D VkX WK P Yà vang xa t L Kàng v Q G P .KL QJ QJ F L J ng m W Eà nhanh chóng tr Qên nghiêm ngh Kho sách online c a b n www.ebook4u.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2