Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

179
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 16

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -334- Håi thø m­êi s¸u ®ång tam kÕt nghÜa kim lan trî oai c­íp ®o¹t hång y ¼ äi ¶ã{êi B«¶ã vui vt ÎLß cluyÖ¶, ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã lái A ¸lݶ L»¶ã: - ¸a ¸lݶ, la¬ ¶ä clb¶ã Ϋ B«¶ã clЬ ãiÕÎ qu©¶ ói¶l o{í¶ã Ϋy, óç¶ã ¶liT¶ kla¶ã ÎlÊy ca ¶N«. ¸lM¶ã l«y ca Bi B©u ÎlÕ? A ¸lݶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ʵ b¶ã ¬éÎ hCÎ Låi hn¶ã o«¶ã cluyÖ¶ klCc, hT¶ Îiն㠶gi: - ¸lÞ ªl«¶l, ¶Õu clÞ ¬Æc h¹i µlôc oøc µlôc ¶N, clSc Bѵ hS¬ BÊy! ªlÊy ¶p¶ã ¶gi hn¶ã o«¶ã cluyÖ¶ klCc, ªl«¶l ªl«¶l BÞ¶l lái cls L« hH ¶l{¶ã ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc B{« ¬SÎ L« liÖu óns kla¶ã ¶T¶, ¶p¶ã ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - §i B{ê¶ã cCÎ óôi µlñ B©y ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ¶T¶ Îai kla¶ã ¬uï¶ ¬Æc ¶N ÎL«¶ã hp ιi ÎlÕ BÊy! ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ÎLêi B∙ kluy« ¶T¶ «i ¶Êy BÒu vÒ µl߶ã yT¶ ¶ãlØ. ªlõ« ¸lÝ oSµ ¶ãñ óç¶ã ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc ó{íc vps vp klH ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Îai cg ¬éÎ viÖc ¶Çy ¬uï¶ ¶gi BÉ Î{í¶ã ca¶ã l«y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi ¶læ¬ dËy ¬êi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶ãåi, Låi lái: - ¸g cluyÖ¶ ã× xi¶ luy¶l cø ¶gi. ªL׶l ªl«¶l ªLbc hiÒ¶ LØ Î«i ¶gi: - ¸©u cluyÖ¶ klC dpi, clb¶ã Ϋ L« ¶ãspi ki« ¶gi Îl× lm¶! ®iÕÎ c©u cluyÖ¶ cñ« ªL׶l ªl«¶l ªl«¶l ¬uï¶ ¶gi LÊÎ óÝ ¬ËÎ, ªlõ« ¸lÝ véi ¬Æc Cs ¶ãspi vps. Råi l«i ¶ã{êi cè¶ã Bi L« klái klCcl BiÕ¬, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã hT¶ ¶ãä¶ Båi ¶lá ë ¶ãspi ÎlÞ ÎLʶ kiÕ¬ ¬éÎ În¶ã BC ¶lá ¶ãåi xuï¶ã. ÷l׶ xu¶ã qu«¶l kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ¶ps, ªL׶l ªl«¶l ªLbc hiÒ¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Bå BÖ cñ« Îai hp A ¸lݶ cg ¬éÎ h«i hÞcl LÊÎ BÆc óiÖÎ. rbc óCi o{, Îai B∙ ¶l˶ hêi ãiN óÝ ¬ËÎ cls ¶p¶ã, kla¶ã cls «i óiÕÎ Îl©¶ ÎlÕ cñ« ¶p¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai cò¶ã ¶l˶ ÎlÊy ca Ϋ kla¶ã µlni hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎǬ Îl{ê¶ã. ÷Õu h∙s luy¶l B∙ ¶l˶ hêi ãiN cluyÖ¶ óÝ ¬ËÎ cñ« ca Ϋ Îl× kla¶ã cǶ µlni ¶gi cls Îai óiÕÎ ¶N«. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ÷lN¶ã Îèy Î߶ã Îles lÇu ¶p¶ã BÒu hp ¶l©¶ viT¶ ÎLs¶ã µlñ cls ¶T¶ ÎÊÎ cn cm ¬{u cñ« clb¶ã Ϋ µlni ãiN kݶ, Bõ¶ã BÉ cls óä¶ lä óiÕÎ Îl× lm¶. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i ¶gi: - ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu hp ¶l©¶ viT¶ ÎLs¶ã µlñ ¶l« BÊy p? ªL׶l ªl«¶l ªLbc ãËÎ BÇu ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -335- - ªai clSc Bå BÖ cñ« Îai kla¶ã dC¬ µln¶ óéi clb¶ã Ϋ B©u. ÷l{¶ã y ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹, ¶lì óÞ óä¶ ki« dß lái, óuéÎ ¬iֶ㠶gi Lâ ¬{u cm cñ« clb¶ã Ϋ L« Îl× o«s? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷Õu vËy, clb¶ã Ϋ µlni BÒ µl߶ã viÖc óÝ ¬ËÎ cñ« clb¶ã Ϋ. Ï«i ¶ã{êi quyÕÎ BÞ¶l xs¶ã xuai, Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi xuï¶ã cl©¶ Båi ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬. ¾Sµ Bi Îíi klCcl BiÕ¬, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ B¹i lC¶ Ϋy cǬ B̶ hå¶ã ë µlÝ« §a¶ã Bi Îíi, ¶l«¶l ¶lѶ ht¶ hua¶ vps ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬. ªlÊy ¬ÆÎ ¶ã{êi Bg LÊÎ que¶ Îluéc, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ¬∙i kla¶ã o«s ¶lí L« B∙ ãƵ y ë B©u. ¸ls Îíi kli vÒ µl߶㠶ãñ, clp¶ã vÓ¶ cï ¶ãlÜ xe¬ ¶ã{êi Bg hp «i? ¸lp¶ã ¶ãlÜ h¹i B¹i léi ªlCi ¾m¶ ë ÷«¬ Ki¶l, ë ªõ ¸l©u, ªl¹cl r{m¶ã, ë ÎLs¶ã qu©¶ Béi ¾Ê¬ V{m¶ã, v©¶ v©¶, BÒu kla¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ ¶ã{êi Bg. §«¶ã hbc ¶ãlÜ ¶ãîi, clp¶ã óç¶ã ¶ãle cö« µl߶ã cg ÎiÕ¶ã ãâ LÊÎ klH, véi klsCc Cs xuï¶ã ãi{ê¶ã, L« c¹¶l cö« lái: - Ai Bg? ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã óT¶ ¶ãspi lái: - A¶l cg ¨¶ ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ÎlSµ B̶ _????_, ªl«¶l ªl«¶l Ϋy ó{¶ã ¬éÎ ¬©¬ ãç ÎLT¶ cg l«i óCÎ, ¬çi óCÎ Bù¶ã ó« cCi ÎLø¶ã ãp, clSc ¶p¶ã võ« ë d{íi óÕµ Bi hT¶. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¸n¬ m¶ clb ¶lÐ! ¾«s Îíi ãiê ¶Çy c߶ cl{« Bi ¶ãñ? ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - E¬ ÎlÊy ca A ¸lݶ kú h¹ hS¬ ¶T¶ kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc. ¸lSc «¶l cò¶ã B«¶ã ¶ãlÜ Îíi ¶p¶ã ¶T¶ kla¶ã ¶ãñ B{îc µlni kla¶ã? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Îñ¬ Îج c{êi, ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai ¶ãlÜ BÕ¶ ca Ϋ hp¬ ã×? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ÷ãlÜ vÒ cCi vt Bѵ cñ« ¶p¶ã Êy! A¶l óns ¶p¶ã cg Bѵ kla¶ã? ®iÕÎ ÎC¶l ªl«¶l ªl«¶l l«y ãle¶, ªlõ« ¸lÝ oî ¶gi A ¸lݶ Bѵ Îl× ¶p¶ã kla¶ã vui, ¬p óns A ¸lݶ kla¶ã Bѵ Îl× kla¶ã Bb¶ã où ÎlËÎ, ¶T¶ kla¶ã dC¬ ÎLn hêi, cǬ cCi Îl׫ ¬bc ÎLø¶ã hT¶ ¨¶, BéÎ ¶liT¶, clp¶ã ¶Ð¬ hua¶ cCi Îl׫ L« óT¶ ¶ãspi, vp h« hí¶: - ¸lݶl y, Bb¶ã Låi! ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l, ¶ãm ¶ãCc lái: - A¶l ¶gi ã× ÎlÕ? ¸g µlni qun ÎLø¶ã óÞ l{ lá¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - _????_ _????_ - §i B©u ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -336- ªlõ« ¸lÝ hÊy Îl«¶l kiÕ¬ cñ« Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B{« cls ¶p¶ã. rbc ¶Çy ¶p¶ã ¬íi liÉu ªlõ« ¸lÝ ãäi ¬×¶l Bi L« ¶ãspi BC¶l ãiÆc. ªl× L« ÎLs¶ã kli ªlõ« ¸lÝ B«¶ã cS¶ qun ÎLø¶ã, hiÒ¶ ¶ãlÜ Îíi låi ¶lá ë ÎLä ¶lp A¶ §¹i ÷{m¶ã, cg ¶ã{êi Îíi óSÎ cgc ªiÉu ªuÖ, clp¶ã B∙ l¨¶ã lCi µln¶ klC¶ã, BC¶l BÕ¶ kli óÞ Îl{m¶ã. ¼«y A¶ §¹i ÷{m¶ã võ« vÒ kÞµ, dè¶ã ó« qun ÎLø¶ã ãp ¶Ð¬ vps ¬ÆÎ Ïå r∙s ª«¬, ¬íi Buæi B{îc ÎT¶ ãiÆc Êy Bi. ªíi B©y clp¶ã ¬íi l«y ¶ã{êi Bg ht¶ vps klCcl BiÕ¬ låi ¶∙y hp Ïå r∙s ª«¬. ÷l{¶ã kla¶ã liÉu y Îíi klCcl BiÕ¬ hж hbÎ ¶l{ ÎlÕ hp¬ ã×? ¼uï¶ óiÕÎ Lâ où ÎlÉ, ªlõ« ¸lÝ ¬íi Lñ ªl«¶l ªl«¶l Bi Î׬ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¶ä. Ï«i ¶ã{êi Lg¶ Lж BÕ¶ Îõ¶ã c¨¶ µl߶㠬éÎ hS¶ã Ϋi ¶ãle ÎLé¬. ªíi ¬éÎ c¨¶ µl߶ã hí¶, l«i ¶ã{êi ¶ãle ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã cg Îiն㠶gi cñ« óny, ÎC¬ ¶ã{êi. Ïä BÒu dè¶ã ÎiÕ¶ã hg¶ã ãi«¶ã lå ÎLß cluyÖ¶ víi ¶l«u. ¼éÎ ¶ã{êi ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ Bi klái B©y o«s B{îc? ÷Õu cg viÖc ã× xny L« Îl× o«s? riÖu clb¶ã Ϋ c߶ ÎC¶l ¬¹¶l l«y kla¶ã? ¼éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - ViÖc B»¶ã A¶ §¹i ¶l©¶ cò¶ã qu«¶ ÎLä¶ã hS¬. ®©y ãiê o«i ¶ã{êi hT¶ ®Sc Ki¶l BiÒu Bé¶ã B{îc ¶ã{êi xuï¶ã B©y, Îl× clb¶ã B∙ ht¶ ÎLï¶ ¬ÊÎ Låi, kÞµ o«s B{îc clí? ÷l{ vËy, óá hì kú ca¶ã ¶Çy cg BC¶ã ÎiÕc kla¶ã? ¼äi ¶ã{êi ÎLǬ ¶ã©¬ ãi©y hCÎ, ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi ãiä¶ã klp¶ klp¶ hT¶ ÎiÕ¶ã: - Ï«y hp ÎlÕ ¶Çy vËy? ®©y ãiê clb¶ã Ϋ cli« L« hp¬ l«i óä¶, ¬éÎ óä¶ BÕ¶ B»¶ã ki« BÉ A¶ §¹i ¶l©¶ BiÒu µlCi, ¬éÎ óä¶ Îl× ë h¹i B©y, óÊÎ cø óT¶ ¶ps h˵ B{îc ca¶ã, clb¶ã Ϋ cò¶ã cli BÒu L« cè¶ã l{ë¶ã. ÷ã{êi hT¶ ÎiÕ¶ã ÎL{íc ÎiT¶ vç óp¶ hí¶ Îiն㠶gi: - Plni BÊy, clb¶ã Ϋ cg µlbc cè¶ã l{ë¶ã, cg lä« cè¶ã clÞu. ÷Õu cg cluyÖ¶ ã× kla¶ã ¬«y xny L« Îl× clb¶ã Ϋ cò¶ã µlni cC¶ BC¶ã cn. r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« ¶gi: - ®©y ãiê clb¶ã Ϋ LbÎ _????_ xe¬ «i µlni Bi l«y ë. ÷l{ vËy ¬íi ca¶ã ó»¶ã vp kla¶ã «i dC¬ sC¶ Îl«¶ ¶N«. ¼äi ¶ã{êi vç Ϋy µlô lä«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ë B©y cg viÖc ã× qu«¶ ÎLä¶ã BÕ¶ ¶çi ¬p clb¶ã µlni cli« ¬éÎ ¶ö« ¶ã{êi ë h¹i ÎlÕ ¶Çy? Vp c߶ A¶ §¹i ¶l©¶ ¶ps víi kú ca¶ã ã× ÎlÕ ¶lØ?” ¼éÎ hCÎ o«u, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶ãle ÎlÊy klÝ ãiíi v« cl¹¬ LÊÎ klH, clSc hp clb¶ã B∙ LbÎ Îl¨¬ xs¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ LØ Î«i ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - ¸lb L« óns ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ¬äi ¶ã{êi cluȶ óÞ o½¶ op¶ã. §É Îai Îles dâi clb¶ã xe¬ o«s. ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu, Låi klH ¶gi: - A¶l µlni cȶ Îl˶ ¬éÎ ÎÝ ¶lÐ! rbc Êy ce«¬2002-10-07ö« µl߶ã võ« ¬ë, ¶lê cg C¶l oC¶ã B̶, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶ã{êi Bi BÇu ó{íc L« hp Ïå r∙s ª«¬, ÎC¬ ¶ã{êi Îles o«u Ϋy BÒu cǬ klÝ ãiíi, ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -337- ¶l׶ kü h{ì¶ã ¬íi l«y clb¶ã Îsp¶ hp Îèy Î߶ã cñ« A ¸lݶ. ¸lb¶ã lÕÎ Îlny BÒu v{îÎ L« Bi, o«u Bg cö« µl߶ã h¹i klе h¹i ¶l{ ÎL{íc. ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - å, L« hp óä¶ clb¶ã. E¬ óiÕÎ ÎL{íc cs¶ ¶lá kla¶ã µlni hp ¶ã{êi Îö ÎÕ ¬p? ªlõ« ¸lÝ cò¶ã hÊy hp¬ kú h¹, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vʶ BÒ ¶Çy oH kÕÎ hu˶ o«u, Ϋ l∙y Bi Îles clb¶ã xe¬ Lâ où ÎlÉ L« o«s B∙.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ãië kli¶l ca¶ã L« v{îÎ Î{ê¶ã, hM¶ã hƶã Buæi Îles clݶ ¶ã{êi ki«. ÷lê ón¶ h∙¶l kli¶l Îl©¶ B∙ Îíi clç ÎéÎ ¬øc, ªlõ« ¸lÝ Bi Îles óä¶ clݶ ¶ã{êi kla¶ã «i l«y óiÕÎ ÎÝ ¶ps. R« klái ÎlÞ ÎLʶ, clݶ ¶ã{êi ki« Bi lm¶ dƬ B{ê¶ã ¶N«. ªíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp ÎlËÎ hí¶, Ïå r∙s ª«¬ ãäi cö«, Låi dÓ¶ ÎC¬ ¶ã{êi ¶ä vps óT¶ ÎLs¶ã. V߶ã L« µlÝ« o«u ¶lp, ªlõ« ¸lÝ v{îÎ Î{ê¶ã vps ÎLs¶ã, hǶ ¬ß Îíi ¬éÎ c¨¶ µl߶ã cg C¶l oC¶ã B̶ hge L« ¶ãspi cö« oæ, hiÒ¶ ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lp, klH hËÎ ¬éÎ viT¶ ¶ãgi L« x«, ÎlÊy d{íi µl߶ã cg ¬éÎ B¹i lC¶ ¶ãgÎ ¶¨¬ ¬{mi Îuæi ¶ãåi clݶl ãiN«, Îl©¶ l׶l v¹¬ vì. Ïå r∙s ª«¬ vp ÎC¬ ¶ã{êi Îèy Î߶ã cñ« A ¸lݶ hǶ h{îÎ ó{íc vps, vCi clps B¹i lC¶ ¶ä. Ï׶l ¶l{ ¶ã{êi ¶ä hp qu«¶ ÎLT¶ cñ« clb¶ã vËy. Ïå r∙s ª«¬ ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ ãƵ V{m¶ã clØ luy µlg ë ÎLs¶ã ÎlÞ ÎLʶ, ¬íi l«y cCc ¶ã{êi võ« ¬íi Îíi ¶mi, cls ¶T¶ ÎiÉu ¶l©¶ ¬êi ¬Êy vÞ Îíi B©y ÎLî ãibµ. ÷ã{êi Bg ¶gi: - Ï«y hS¬, l«y hS¬! V{m¶ã clØ luy µlg ¶gi o«s? ¼éÎ ¶ã{êi BCµ: - V{m¶ã clØ luy µlg ¶gi, A¶ §¹i ¶l©¶ cg viÖc cǶ o«i ¬uï¶ óns Îai, Îl× «¶l e¬ µlni Bi ¶ã«y h˵ Îøc! ÷ãle ÎlÊy Ïå r∙s ª«¬ ãäi ¶ã{êi ¶ä hp A¶ §¹i ¶l©¶. ªlõ« ¸lÝ Lè¶ã ¬×¶l hiÒ¶ ¶ãlÜ: “ªlÕ L« hp ¬éÎ viT¶ vâ qu«¶ klC c«s cʵ BÊy! Kla¶ã óiÕÎ BT¬ kluy« ÎlÕ ¶Çy, y c߶ cg ¬{u Bå ã× B©y?” ¾«u Bg, clp¶ã h¹i ¶ãle A¶ §¹i ¶l©¶ ¶ä ¶gi: - ÷Õu hǶ ¶Çy Îlp¶l ca¶ã, ca¶ã h«s ¶Çy cñ« clb¶ã Ϋ hí¶ hS¬. Ïp, lp...! r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi: - ¸lb¶ã cs¶ BÒu Béi m¶ A¶ §¹i ¶l©¶ ¶©¶ã Bì cls. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - A¶l e¬ Ϋ Bõ¶ã cg µl©¶ óiÖÎ ÷éi B׶l ÎlÞ vÖ vp ¸È¬ y vÖ ã× cn, clb¶ã Ϋ BÒu µlni Î˶ hùc vp ÎLu¶ã Îlp¶l víi Ïsp¶ã Îl{î¶ã! ¼äi ¶ã{êi Bå¶ã Îl«¶l ¶gi: - A¶ §¹i ¶l©¶ d¹y LÊÎ µlni. ¸lb¶ã cs¶ hbc ¶ps cò¶ã clê Bîi §¹i ¶l©¶ o«i óns. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - ªïÎ hS¬. ÷ps Bi Îlai! ¸p¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ ÎlT¬, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« l«i óä¶ ¶Çy h¹i hp ÷éi B׶l ªlÞ vÖ vp ¸È¬ y vÖ B©y. ÷ãle ¶gi, ¸È¬ y vÖ l∙¬ l¹i d©¶ clb¶ã hua¶ hua¶, lÔ «i óÞ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -338- óSÎ, hp óÞ clb¶ã clÆÎ cl©¶ héÎ d« ¶ã«y, Îp¶ ¶lÓ¶ va cè¶ã. Ïa¬ ¶«y kla¶ã óiÕÎ clb¶ã h¹i Bi B©u l∙¬ l¹i «i B©y. ÷«y Ϋ B∙ ãƵ, kla¶ã kli ¶ps Ϋ h¹i clÞu BÉ yT¶ cls clb¶ã lsp¶l lp¶l!” ¼éÎ hCÎ o«u, A¶ §¹i ¶l©¶ dÓ¶ óä¶ clb¶ã Bi L«. Plôc ÎLT¶ ¶gc ¶lp ¶l׶ xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ Biɬ ÎlÊy ÎÊÎ cn ¬{êi oCu ÎT¶ ¶l{ vËy óé l¹ A¶l §¹i ¶l©¶ cg oCu ¶ã{êi Îlai. ¸lê clb¶ã Bi klC x«, ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶lny xuï¶ã Buæi Îles o«u. ¸p¶ã Bi cp¶ã Îíi ¶lN¶ã ¶mi ls«¶ã vu, óä¶ A¶ §¹i ¶l©¶ Bi B{îc óny, ÎC¬ dƬ B{ê¶ã, cg ¶ã{êi klH ¶gi vpi hêi, cn óä¶ hiÒ¶ În¶ ¬Cc L« óï¶ óT¶, Låi hM¶ã hƶã Îíi ó«s v©y ¬éÎ c¨¶ ¶lp ¶lá clm vm ë clï¶ ls«¶ã vu ¶Çy. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óSÎ cl{íc clb¶ã cbi kls¬ h{¶ã Îõ Îõ Bi Îíi ãǶ c¨¶ ¶lp Bg. V× ÎLêi Îïi, óä¶ lä cg ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« clp¶ã ¶l{¶ã cø Î{ë¶ã hp ¶ã{êi ÎLs¶ã óä¶, clí kla¶ã «i ¶ãli ¶ãê vp BÉ ý Îíi clp¶ã cn. A¶ §¹i ¶l©¶ ÎlÊy B∙ ó«s v©y clÆÎ clH Låi, hiÒ¶ L« liÖu cls ¬äi ¶ã{êi ¶»¬ µlôc xuï¶ã BÊÎ, Låi ¬éÎ ¬×¶l BÕ¶ ãâ cö«. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎLs¶ã ¶lp cg ÎiÕ¶ã Bp¶ óp lái vä¶ã L«: - Ai Bg? A¶ §¹i ¶l©¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ ¬íi lái: - ®p hp «i ÎlÕ? ªiն㠶ã{êi Bp¶ óp ÎLn hêi: - å, L« hp a¶ã! §T¬ kluy« ÎlÕ ¶Çy, a¶ã Îíi B©y hp¬ ã×? A¶ §¹i ¶l©¶ l« ln c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp cï ¶l©¶ d¹y kla¶ã o«i, “®ÊÎ ÎlÞ s«¶ ãi«, óÊÎ Îô BÇu.” Kla¶ã ¶ãê óp h¹i ë B©y, ¬«u ¬ë cö« Bi! ÷ã{êi Bp¶ óp BCµ: - ªai B∙ ¶gi kla¶ã ãƵ a¶ã ¶N«, a¶ã c߶ Îíi B©y kiÕ¬ Ϋ hp¬ ã×? A¶ §¹i ¶l©¶ vÓ¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - ®p kla¶ã ¬uï¶ ãƵ Îai cò¶ã kla¶ã o«s ¶l{¶ã c߶ Îai LÊÎ Îl{m¶ã ¶lí ¶ã{êi vî cñ« Îai! ÷ã{êi Bp¶ óp ¶æi ãi˶ ¶gi: - Ai hp vî cñ« a¶ã? GiN« l«i Ϋ Î׶l duyT¶ B∙ B{îc cSÎ BøÎ ó»¶ã h{ìi d«s oSc Låi. ÷Õu a¶ã kla¶ã clÞu óua¶ã Îl« cls Îl× a¶ã cø viÖc µlg¶ã lá« BïÎ clCy c¨¶ ¶lp ¶Çy vp Îai Bi. §p¶l clÕÎ clí Îai kla¶ã ¬uï¶ ãƵ h¹i cs¶ ¶ã{êi va h{m¶ã Ω¬, clØ Îl«¬ µlb quý ¶l{ a¶ã ¶N«! ¸p¶ã ¶ãle, cp¶ã ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« Bp¶ óp ¶ä que¶ Îluéc hS¬, ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶lí vp ¶ãlÜ ¶ã«y L«: “å, µlni Låi, óp Ϋ hp A¶ §¹i ¶{m¶ã! ÷Õu vËy, A¶ §¹i ¶l©¶ hp clå¶ã cñ« óp Ϋ, vp hp cl« cñ« ca A¶ ªiÉu ªuÖ Låi!” A¶ §¹i ¶l©¶ vÓ¶ c{êi ¶gi: - ªai kiÕ¬ óp klSµ ¶mi kla¶ã ÎlÊy, B«u klæ óiÕÎ ó«s, kli ¶ps Îai h¹i ¶ì ÎliTu BïÎ óp clí? ªlai, ¬ë cö« Bi, BÉ clb¶ã Ϋ Îô läµ, ¶ïi h¹i Î׶l cò ¶ãlÜ« x{«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -339- ÷gi xs¶ã, A¶ §¹i ¶l©¶ dè¶ã cl©¶ BC cC¶l cö« B∙ ¬ë Îs«¶ã. ÷ãle Îiն㠵lC cö«, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ vâ ca¶ã cñ« y LÊÎ hîi l¹i. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, C¶l oC¶ã clíµ hT¶ ¬éÎ cCi, A¶ §¹i ¶{m¶ã B∙ ¬b« B«s xa¶ã ÎlM¶ã L«. A¶ §¹i ¶l©¶ c{êi ¶gi: - Giái hS¬! ®p cg ¬uï¶ ¬{{ oCÎ Îl©¶ µlu µlni kla¶ã? Y oî ÎLs¶ã ¶lp c߶ cg ¶ã{êi klCc ¶T¶ kla¶ã dC¬ xa¶ã ÎlM¶ã vps, cø Ϋy kla¶ã Bø¶ã óT¶ ¶ãspi cliÕ¶ BÊu víi A¶ §¹i ¶{m¶ã. ªõ Îõ óß Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ d{m¶ã Bai ¬SÎ qu«¶ oCÎ cuéc BÊu ÎL«¶l. A¶ §¹i ¶l©¶ vâ ¶ãlÖ qun ¶liT¶ µli µlp¬, võ« BC¶l võ« c{êi Bè«. ªlÊy vËy, A¶ §¹i ¶{m¶ã cp¶ã Îøc ãi˶, võ« BC¶l võ« hí¶ Îiն㠬S¶ã cl{ëi. §Êu B{îc ¬éÎ låi h©u, A¶ §¹i ¶l©¶ BéÎ ¶liT¶ ãim Ϋy xa¶ã vps vuïÎ ¬C A¶ §¹i ¶{m¶ã ¬éÎ cCi. ¸p¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, A¶ §¹i ¶{m¶ã BC¶l hua¶ Îl«¶l B«s vps BÇu Bïi µl{m¶ã. ¸ïÎ dô ¶p¶ã BC¶l ¬iÕ¶ã Bg, A¶ §¹i ¶l©¶ ¶Ð ¬×¶l ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, ¶S¬ hÊy Ϋy kt BÞcl, dè¶ã oøc vƶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, Îl«¶l B«s Lmi xuï¶ã BÊÎ Îøc Îl×. Råi A¶ §¹i ¶l©¶ ¶S¬ clÆÎ l«i Ϋy vî B{« cl©¶ vps kT ¶ã«¶ã BÇu ãïi, ÎlÕ hp A¶ §¹i ¶{m¶ã kla¶ã o«s klC¶ã cù B{îc ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« ÎT¶ lä A¶ ¶Çy, y cl{« dC¬ l∙¬ l¹i §¹i ¶{m¶ã ¶ã«y B©u. ª« l∙y dß ÎlC¬ ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ ¶N«, Låi L« Ϋy cøu ãibµ cò¶ã cl{« ¬ué¶.” ªlõ« cm A¶ §¹i ¶l©¶ B«¶ã BSc clÝ cn c{êi, A¶ §¹i ¶{m¶ã B«¶ã Îøc ãi˶ clöi ¬S¶ã Îmi óêi, clp¶ã he¶ qu« ãgc cö«, vps ÎlM¶ã óT¶ ÎLs¶ã, hǶ ¬ß Îíi cl©¶ Î{ê¶ã, ãië kli¶l ca¶ã “®Ýcl læ du Î{ê¶ã” hes hT¶ ÎLT¶ ÎLÇ ¶lp. rbc Êy A¶ §¹i ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - Ïå r∙s ª«¬, vps ¶lp ÎlSµ B̶ Bi. Ïå r∙s ª«¬ ¬gc Îbi hÊy BC hö« L« vp cǬ B«s lé Îl©¶ ÎL{íc kli vps ÎLs¶ã ¶lp, y ¶Ð¬ ¬éÎ viT¶ BC vps dß Îlö ÎL{íc, ÎlÊy kla¶ã cg Bé¶ã ÎÞ¶l ã× ¬íi Îõ Îõ ó{íc vps, Bi Îíi c¹¶l óp¶ clǬ hö« vps ¶ãä¶ ¶Õ¶ BÉ ë Bg. A¶ §¹i ¶l©¶ B{« ¬SÎ L« liÖu, Ïå r∙s ª«¬ cëi cué¶ d©y Îlõ¶ã Bes óT¶ la¶ã L«, Bs¹¶ h¹i ÎLgi clÆÎ cl©¶ A¶ §¹i ¶{m¶ã. A¶ §¹i ¶l©¶ c{êi ¶gi: - E¬ óns kla¶ã ¬uï¶ ãƵ ¬ÆÎ «¶l ¶N«. VËy ó©y ãiê Îl× o«s? ªlö ¶l׶ «¶l xe¬, BÇu Îgc «¶l B∙ ó¹c ¶liÒu hS¬ Låi µlni kla¶ã? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶lS¬ ¬SÎ kla¶ã ÎLn hêi. ÷»¬ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp ¶l׶ xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ A¶ §¹i ¶l©¶ LÊÎ Lâ. ªuy B∙ qu« Îuæi ÎLu¶ã ¶iT¶, ¬ÆÎ ¬òi cñ« y LÊÎ c߶ «¶l Îuʶ. ¸lSc låi ÎliÕu ¶iT¶ y LÊÎ Bѵ ÎL«i, ÎlËÎ BC¶ã Bai víi A¶ §¹i ¶{m¶ã. VuïÎ ¬ÆÎ A¶ §¹i ¶{m¶ã, A¶ §¹i ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - Xi¶l ÎlËÎ! ¼{êi ¬Êy ¶¨¬ kla¶ã ãƵ, óé ¬ÆÎ ÎLCi xs«¶ ¶Çy vÓ¶ ÎLS¶ã ÎLts Bѵ BH ¶l{ x{«! ÷gi Îíi B©y, y qu«y h¹i ¶gi víi Ïå r∙s ª«¬ L»¶ã: - §i L« ¶ãspi ki«! Ïå r∙s ª«¬ võ« c{êi võ« hÌ h{ìi L«. rbc Bi L« c߶ Îlu˶ Ϋy klе cC¶l cö« h¹i. YT¶ hƶã ãi©y µlbÎ, A¶ §¹i ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸s¶ ªiÉu ªuÖ B©u? ®Êy h©u ¶«y, ¶ãpy ¶ps «¶l cò¶ã Î{ë¶ã ¶lí Îíi ¶g. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -340- A¶ §¹i ¶{m¶ã vÓ¶ hp¬ Îli¶l ¶l{ ÎL{íc. A¶ §¹i ¶l©¶ h¹i ¶gi: - Vî clå¶ã Ϋ, låi x{« ÎLt Îuæi ¶g¶ã ÎC¶l ¬íi c∙i ¶l«u óá ¶l«u. ÷l{¶ã clb¶ã Ϋ cCcl óiÖÎ ¶l«u ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ Låi, ó©y ãiê ¶T¶ lß« lns Îl× l«y lm¶. Kla¶ã ÎlÊy A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎLn hêi, y h¹i ¶gi ÎiÕµ: - §Êy e¬ xe¬, óÊy h©u ¶«y, «¶l cg hÊy «i B©u? Vp cg ó«s ãiê kla¶ã ¶lí e¬ B©u? ¸lM¶ã hH e¬ kla¶ã c߶ ¬éÎ clbÎ Î׶l ¶ãlÜ« ¶ps ¶N« l«y o«s? A¶ §¹i ¶{m¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs: - ¤¶ã cg óiÕÎ cl« vp «¶l Îai ιi o«s clÕÎ kla¶ã? A¶ §¹i ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi BCµ: - ¸l« vp «¶l cñ« e¬ óÞ ¸È¬ y vÖ ãiÕÎ l¹i ÎlËÎ ¶l{¶ã e¬ kla¶ã ÎlÉ vm Bò« cn ¶S¬ ¬p sC¶ ÎLCcl ÎÊÎ cn «¶l e¬ ¸È¬ y vÖ. ®ÊÎ cø l¹¶ã ¶ã{êi ¶ps cg xÊu ¶l{¶ã cò¶ã cg ÎïÎ. A¶l hp¬ viÖc cls ¶lp vu«, ÎÊÎ ¶liT¶ µlni ÎLu¶ã Îlp¶l víi ÎLiÒu B׶l. ¸Ci Bg cò¶ã hp viÖc hp¬ vt v«¶ã cls Îæ ÎiT¶... Y cl{« døÎ hêi, A¶ §¹i ¶{m¶ã B∙ ¶læ ¶ã«y ¶{íc ¬iÕ¶ã xuï¶ã BÊÎ hiT¶ ÎiÕµ. ¼éÎ hCÎ o«u, A¶ §¹i ¶l©¶ hn¶ã o«¶ã cluyÖ¶ klCc ¶gi: - A¶l ¶lí cs¶ ªiÉu ªuÖ quC, cls ¶ã{êi vÒ Bg¶ ¶g. ª¹i o«s e¬ cø Be¬ ¶g ÎLï¶ ÎLC¶l, ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã cls ¶gi ãƵ «¶l? A¶ §¹i ¶{m¶ã BCµ: - ªai cg ¶gi cls ¶g l«y, ¶ã{êi cl« ÎïÎ cñ« ¶g B∙ clÕÎ Îõ h©u Låi! ¸l« ¶g LÊÎ Îpi ó«, LÊÎ cg clÝ klÝ ¶l{¶ã clØ BC¶ã ÎiÕc hp clÕÎ yÉu. rêi ¶gi cñ« ¶p¶ã clø« BÊy µlÓ¶ uÊÎ. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - E¬ lp ÎÊÎ µlni hõ« dïi ¶g ¶l{ vËy? Vp e¬ lp ÎÊÎ Lñ« Îai ¶l{ ÎlÕ? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ¸l« ¶gi x{« ki« hp ¬éÎ ¶ã{êi LÊÎ cg clÝ klÝ. ¼Æc dÇu ãi« B׶l µln¶ Bïi, Îai vÓ¶ hж hbÎ Bi Îles «¶l Ϋ. ÷ãê B©u... ªíi B©y ¶p¶ã ¶ãlѶ ¶ãps kla¶ã ÎlÉ ¶gi ÎiÕµ B{îc. A¶ §¹i ¶l©¶ ¬gc Îbi hÊy kl¨¶ Ϋy L« h«u ¶{íc ¬SÎ cls ¶p¶ã, ¶løÎ Îlêi xbc Bé¶ã, a¬ hÊy ¶p¶ã la¶ lÝÎ. Y óç¶ã ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¶lny hèi vÒ µlÝ« o«u, ¬ai Lmi ãiäÎ ¬Cu Î{mi. ªl× L« y B∙ óÞ A¶ §¹i ¶{m¶ã cS¶ cls ¬éÎ cCi ¶T¶ Îl©¶. ÷bµ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ hS¬, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc µlni óÞÎ ¬iÖ¶ã c{êi ¶ãǬ. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶æi ãi˶ lái: - ª¹i o«s e¬ h¹i cS¶ «¶l ¶l{ ÎlÕ? A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎLn hêi: - ¤¶ã Bi ãiÕÎ clÕÎ ¶ã{êi clå¶ã yTu quý cñ« Îai, o«s Îai h¹i kla¶ã cS¶ a¶ã? ªai c߶ ¬uï¶ l¹ oCÎ a¶ã ¬íi ¶ãuai cm¶ ãi˶! A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -341- - ñ«, o«s e¬ h¹i ¶gi ÎlÕ? A¶l kla¶ã µlni hp clå¶ã cñ« e¬ l«y o«s? ª¹i o«s e¬ h¹i óns Îai ãiÕÎ l¹i clå¶ã e¬? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ¸lå¶ã Îai vï¶ dÜ hp ¬éÎ ÎL{î¶ã µlu klÝ klCi, kla¶ã liÉu v× o«s óç¶ã d{¶ã óÞ hîi héc ¬T lsÆc, óá cn vî cs¶ clØ ÎlÝcl hp¬ qu«¶, ¬uï¶ µlCÎ Îpi hí¶. ÷ã{êi clå¶ã klÝ klCi ¬p Îai vÓ¶ Îi¶ Î{ë¶ã B∙ clÕÎ Låi, Îai kla¶ã o«s ãƵ B{îc «¶l Ϋ ¶N«. ªlÊy ¶p¶ã ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ kle¶ ¶ãîi ÎlǬ vp clSc A¶ §¹i ¶l©¶ ÎlÕ ¶ps cò¶ã cn¬ Bé¶ã. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i ¶gi: - ¸lå¶ã Îai ÎT¶ lä hp A¶ KiÕ¬ ªl«¶l B∙ óÞ A¶ §¹i ¶l©¶ ãiÕÎ clÕÎ Låi. QuyÒ¶ o{ ¾ë §¹i §¹s hp vÞ o{ µlô B∙ ó«¶ m¶ LÊÎ ¶Æ¶ã cls clb¶ã Îai cò¶ã óÞ A¶ §¹i ¶l©¶ Îl«¬ ¬T hîi héc ¬p l∙¬ l¹i clÕÎ Låi. ¸n ¾ë µlu ¶l©¶ vp cs¶ ãCi cò¶ã óÞ A¶ §¹i ¶l©¶ ¶Çy Cµ óøc BÕ¶ clÕÎ... Gi˶ quC, A¶ §¹i ¶l©¶ quCÎ hí¶: - I¬ ¶ã«y, kla¶ã B{îc ¶gi ¶N«! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ¸s¶ ¶ã{êi h߶ã h«¶ã d¹ Îlb ki«, Îlö Îù ¶ãlÜ xe¬ ¶gi cg Bb¶ã kla¶ã? A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - Plñ ¶l« clØ Bßi ¾ë §¹i §¹s hT¶ lái qu« hs« Îlai, ¶ãê B©u ë ca¶ã B{ê¶ã a¶ã Ϋ h¹i ¬b« B«s BÞ¶l clЬ Îai? ¸ß¶ vî cs¶ a¶ã Ϋ Îù Îö clÕÎ Îl× viÖc ã× BÕ¶ Îai? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - §b¶ã hS¬. Ai óns ¾ë §¹i §¹s ¬è quC¶ã, h¹i óns Îlu ¶l˶ ¬éÎ ¬a¶ Bå cg h{m¶ã Ω¬ ¶l{ ÎlÕ. ªLs¶ã kli ÎT¶ ¬a¶ Bå oSµ clÕÎ v× Bgi LÐÎ, ¾ë §¹i §¹s h¹i Be¬ vÒ d¹y vâ ¶ãlÖ, ¶uai cls Îlp¶l ¶ã{êi, Låi h¹i hÊy vî cls. §¹i ¶{m¶ã cp¶ã ¶gi cp¶ã l¨¶ã. A¶ §¹i ¶l©¶ B˵ ¬¹¶l xuï¶ã óp¶ ¬éÎ cCi, quCÎ hí¶: - Ïa¬ ¶«y, vî clå¶ã ãƵ ¶l«u ιi B©y, o«s e¬ cø ¶lSc ¶lë Îíi ¶lN¶ã ¶ã{êi B∙ kluÊÎ hp¬ ã×? A¶ §¹i ¶{m¶ã cò¶ã h« hí¶: - ªai cø ÎlÝcl ¶lSc BÊy, a¶ã ¬uï¶ ãiÕÎ Îai cø viÖc L« Ϋy Bi! ¸¨¶ cø hêi Bp¬ Îls¹i cñ« l«i ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ xÐÎ ÎlÊy c©u cluyÖ¶ ¶l{ o«u B©y: A¶ KiÕ¬ ªlp¶l ¶lê B{îc ¾ë §¹i §¹s ¶uai ¶Ê¶ã d¹y óns Îõ låi c߶ Îlm Êu. ªíi ÎL{ë¶ã Îlp¶l v× Îl«¬ ¬T µlb quý, A¶ KiÕ¬ ªlp¶l B∙ ãiÕÎ clÕÎ cn ¶lp o{ µlô. ªlÊy lp¶l vi klï¶ ¶¹¶ quC, A¶ §¹i ¶{m¶ã hiÒ¶ quyÕÎ hiÖÎ víi clå¶ã. ªL{íc ki«, Ïå r∙s ª«¬ BÕ¶ c{íµ ªiÉu ªuÖ, oë dÜ A¶ §¹i ¶{m¶ã cø µlni ÎLC¶l §a¶ã ÎLï¶ ª©y hp cï ý hC¶l x« A¶ KiÕ¬ ªl«¶l, ¶ã{êi clå¶ã h߶ã h«¶ã d¹ Îlb. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “ªT¶ ¶Çy clÕÎ cò¶ã BC¶ã hS¬ Låi. ª« µlni cls y ¬éÎ cl{ë¶ã clÕÎ ¶ã«y Îøc Îl× ¶l{¶ã kla¶ã óiÕÎ A¶ §¹i ¶{m¶ã cg c߶ Î׶l ¶ãlÜ« vî clå¶ã víi y ¶N« kla¶ã?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã h¹i hS¶ã Ϋi ¶ãle xe¬ l«i ¶ã{êi c߶ ¶gi cluyÖ¶ ã× ¶N«. ÷ãê B©u, cn l«i BÒu i¬ hƶã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -342- ¼éÎ hCÎ o«u, B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« B{« Îíi. A¶ KiÕ¬ ªl«¶l Be¬ c©y ¶Õ¶ L« BÆÎ ë c¹¶l cö« oæ, Låi LbÎ Îl«¶l B«s L«, quCÎ klH L»¶ã: - ®»¶ã cø «i Îíi, lÔ e¬ kTu h« óCs Îi¶, Bõ¶ã cg ÎLCcl «¶l Béc Cc BÊy ¶lÐ? A¶ §¹i ¶{m¶ã vÓ¶ hp¬ Îli¶l. ¢¶ KiÕ¬ ªl«¶l óiÕÎ ÎC¶l ¶ÕÎ cñ« vî kla¶ã ó«s ãiê clÞu kluÊÎ µlôc cn, ¶T¶ cSÎ hua¶ ¬éÎ ¬n¶l ¬p¶, ¶lÐÎ vps ¬å¬ ¶p¶ã. rbc Êy ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cp¶ã ¶ãpy cp¶ã Îíi ãǶ, A¶ KiÕ¬ ªl«¶l BÆÎ A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶»¬ hT¶ ÎLT¶ ãi{ê¶ã, óua¶ã ¬p¶ xuï¶ã, Låi cǬ B«s Bø¶ã ¶bµ o«u cC¶l cö«. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ y BÞ¶l BC¶l ÎLé¬, ¬Æc dÇu clp¶ã kla¶ã óiÕÎ ¶ã{êi oSµ Îíi ki« hp «i, ¶l{¶ã clSc cò¶ã hp ¶ã{êi Îö ÎÕ Îluéc µle A¶ §¹i ¶{m¶ã. ÷ãlÜ vËy, clp¶ã hiÒ¶ hÊy clbÎ cCÎ óôi óC¬ ÎLT¶ ÎLǶ, lß« víi ÎÝ ¶{íc ¬iÕ¶ã, vß Îlp¶l ¬éÎ viT¶ BÊÎ ¶ls ¶lá, ¶lS¬ ÎLb¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶ ¶Ð¬ xuï¶ã. ÷ãä¶ hö« ÎSÎ hiÒ¶. A¶ KiÕ¬ ªl«¶l hȬ óȬ cl{ëi Lñ«. ÷l©¶ hbc y ¬gc Îbi hÊy BC hö« L« BC¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lѶ ¶lny hua¶ L« ¶ãspi cö«, v߶ã L« µlÝ« B»¶ã ÎL{gc, ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ ¸È¬ y vÖ Î«y cǬ B«s, B«¶ã ¶»¬ µlôc d{íi BÊÎ cl¨¬ clb ¶l׶ vps óT¶ ÎLs¶ã. ªõ Îõ h¹i ãǶ ÎT¶ ªlÞ vÖ Bg, ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - ¸g ¶ã{êi B∙ Îíi B©y. ªT¶ ¸È¬ y vÖ ÎLn hêi: - Plni BÊy, «¶l ¬«u ¶»¬ µlôc xuï¶ã Bi! Y võ« ¶gi døÎ hêi B∙ óÞ ªlõ« ¸lÝ Biɬ vps ¶ã«y luyÖÎ c©¬. rÊy quǶ Cs cñ« y ¬Æc vps, ªlõ« ¸lÝ c߶ xÐ ¬éÎ ¬n¶l Cs ÎLs¶ã óÞÎ ¬ÆÎ, BÉ óä¶ ¸È¬ y vÖ klái óiÕÎ ¬×¶l hp «i. Xs¶ã B©u BÊy, clp¶ã a¬ ÎT¶ Bg µlôc xuï¶ã BÊÎ, Låi Îõ Îõ óß Îíi c¹¶l cC¶l cö«. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cp¶ã cǶ, ãi©y µlbÎ o«u, ¶¨¬ cs¶ ¶ãù« B∙ µlg¶ã Îgi ÎL{íc cö«, ¶l{¶ã cg óny cCi óg¶ã ¶ã{êi ¶lny xuï¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi Îíi ãǶ cö« ÎL{íc, klH vç Ϋy ó« cCi, A¶ KiÕ¬ ªl«¶l ë ÎLs¶ã ¶lp cò¶ã vç Ϋy ó« cCi ÎLn hêi. ®ËÎ hö« cl©¬ oC¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶ xs¶ã, y h¹i ¶bµ vps µlÝ« o«u cC¶l cö« ¶l{ ÎL{íc. Võ« ¶ãle ÎiÕ¶ã cö« ¬ë ÎlËÎ ¬¹¶l, ¬éÎ ¶ã{êi võ« hg BÇu L«. Y hiÒ¶ ãim B«s clЬ hiÒ¶, BÇu h©u ¶ã{êi ¶ä o«¶ã ¬éÎ óT¶, ¬Cu cæ µlu¶ L« ¶l{ vßi ¶{íc. D{íi C¶l oC¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶, y ¶l׶ kü cCi BÇu h©u, ãiùÎ ¬×¶l ÎlÊÎ ki¶l. Kla¶ã ¶ãê cCi BÇu h©u Bg h¹i hp BÇu cñ« ¬×¶l ¸È¬ y vÖ óé l¹ cñ« ¬×¶l. Y B«¶ã BÞ¶l lC ¬å¬ kTu h«, Biɬ hua¶ yÕu luyÖÎ cñ« y, ÎlÕ hp y kla¶ã o«s cö Bé¶ã B{îc ¶N«. ÷l«¶l Ϋy, ªlõ« ¸lÝ Bì hua¶ cs¶ d«s cñ« y, BÉ klái Lmi xuï¶ã hp¬ ¶Cs Bé¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã óT¶ ¶ãspi. A¶ KiÕ¬ ªl«¶l vâ ¶ãlÖ LÊÎ c«s c{ê¶ã, oë dÜ ªlõ« ¸lÝ Biɬ B{îc yÕu luyÖÎ cñ« y dÔ dp¶ã ¶l{ vËy v× y B«¶ã l∙i oî clЬ ¶lǬ µlni ¶ã{êi cè¶ã µle, kla¶ã BÉ ý BÒ µl߶㠬p ¶T¶. ÷lny Îíi ÎL{íc ãi{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ Bì A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãåi dËy, ãiùÎ BøÎ ãi©y Îlõ¶ã ÎLgi Ϋy cl©¶, Låi klH ¶gi: - ªlݬ A¶, clCu Îíi cøu Îlݬ BÊy! Võ« ¬õ¶ã võ« oî, A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎlÊy clp¶ã ¨¶ ¬Æc quǶ Cs ¸È¬ y vÖ ¶l{¶ã h¹i óÞÎ ¬ÆÎ, óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, Îlݬ klH lái: - ÷ãpi hp «i ÎlÕ? §éÎ ¶liT¶ óT¶ ¶ãspi cg l«i cs¶ ha¶ã hC xå¬ xsp¬ ¶lny vps, ¬å¬ kTu “kl¹c kl¹c”, xa¶ã Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l vå. GiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, clp¶ã B«¶ã BÞ¶l ãim Ϋy L« BC¶l óç¶ã ¶l˶ L« l«i cs¶ Bg hp B{êi {mi, ¶lb¶ v«i ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLǶ ¶lp. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -343- ÷¨¬ ¶ã{êi Îles o«u cs¶ Îlb võ« vps Îíi óT¶ ÎLs¶ã, ¶ã{êi Bi ÎL{íc cbi clps A¶ §¹i ¶{m¶ã Låi ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. rbc ¶py ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶l˶ L« l«i cs¶ Îlb ¶ä hp cs¶ B{êi {mi cñ« ¬×¶l Îlu µlôc ë ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶, cn ¬õ¶ã kTu ãäi: - §¹i O«i! ªiÉu O«i! Ï«i cs¶ Îlb ë óT¶ ¶ãspi B∙ ¶ãöi ÎlÊy lmi cñ« clñ ¶g Låi, ¶T¶ võ« ¶ãle ÎlÊy clñ ãäi, clb¶ã BÒu ¶lny cn hT¶ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp, a¬ clÆÎ hÊy ªlõ« ¸lÝ, lí¶ lë va cè¶ã. ÷lN¶ã ¶ã{êi võ« vps ÎLs¶ã ¶lp ÎlÊy d{íi BÊÎ cg ¬éÎ vò¶ã ¬Cu, ¬éÎ cCi xCc clÕÎ, l«i cs¶ Îlb h¹i Îù d{¶ã ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp, BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ ki¶l dÞ va cè¶ã. ÷lN¶ã ¸È¬ y vÖ c«¶l ãCc óT¶ ¶ãspi Î{ë¶ã kt BÞcl ¶liÒu quC, oî A¶ KiÕ¬ ªl«¶l BÞcl kla¶ã ¶æi, B∙ cg l«i ÎT¶ ¶lny vps ãim B«s BÞ¶l clЬ ¶¨¬ ¶ã{êi võ« ¬íi vps. ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãäi: - §C¶l! §©y hp klÈu hÞ¶l cñ« clp¶ã Îl{ê¶ã l«y dè¶ã ë ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶. Ï«i cs¶ B{êi {mi B∙ h©u kla¶ã B{îc ¶ãle ÎlÊy, ¶«y óç¶ã ÎlÊy clñ L« hÖ¶, BÒu kTu h« ¶lny xuï¶ã BÇu l«i ÎT¶ ¸È¬ y vÖ. ¸lb¶ã clØ ót ¬¹¶l ¬éÎ cCi, “cCcl, cCcl” l«i ÎiÕ¶ã, x{m¶ã cæ cñ« l«i ÎT¶ ¶ä B∙ ã∙y ãôc Låi. Kt BÞcl ë óT¶ ¶ãspi hiT¶ Îôc ÎiÕ¶ vps, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã BÊÎ, ¶S¬ cæ Îõ¶ã ÎT¶ BÞcl ¬éÎ vøÎ L« óT¶ ¶ãspi. ¸ò¶ã cg ÎT¶ ¶lny vps BC¶l B{îc ¬Êy liÖµ ¬íi óÞ clp¶ã B∙ BC¶l ¬{êi l«i ÎT¶ ¸È¬ y vÖ vp ªlÞ vÖ Îïi Ψ¬ ¬ÆÎ ¬òi, óá cl¹y ÎC¶ hs¹¶ lÕÎ. ªlõ« ¸lÝ héÎ Cs Îö Îli ¶¨¬ Bg L« bµ vps BÇu A¶ KiÕ¬ ªl«¶l vp ÎLgi ÎLÐs kluûu Ϋy h¹i BÉ y klái ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ÎÝ ã×. ¾«u Bg clp¶ã ¬íi cëi ¬iÕ¶ã ãit óÞÎ ¬ÆÎ L«, ¶l׶ ¶ã{êi Bø¶ã µlÝ« ÎL{íc cñ« óä¶ ¶¨¬ ¶ã{êi ki«, c{êi ¶gi: - rý Î{í¶ã qu©¶ vÓ¶ ¬¹¶l ãiái BÊy clí? ¾Ê¬ V{m¶ã cg ÎLC¶ã kiÖ¶ kla¶ã? ÷ã{êi ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y µlbÎ, Låi cn c{êi ¶S¬ Ϋy ªlõ« ¸lÝ cø Lu¶ã Bé¶ã hi« hÞ«. ªl× L« ¶ã{êi ¶Çy hp ¸lÕ ª{í¶ã qu©¶ rý ÷l«¬ B¹i Î{í¶ã Îlñ l¹ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã. Kla¶ã ¶ãê ªlõ« ¸lÝ h¹i cøu B{îc cï ¶l©¶ ÎlsCÎ ¶¹¶, vui ¬õ¶ã va cè¶ã, Låi qu«y h¹i ¶gi víi A¶ §¹i ¶{m¶ã L»¶ã: - ªlݬ A¶, Îlݬ c߶ ¶l˶ L« clCu kla¶ã? rbc Êy hp ÎlC¶ã clݶ ¶¨¬ ¾è¶ã ¸lݶl Îlø ¬{êi oCu, cCcl låi ªlõ« ¸lÝ ë ¶lp A¶ §¹i ¶{m¶ã Îþ ¶¹¶ B∙ ¬{êi ¬éÎ ¶¨¬. ªõ ¬éÎ Îl»¶ã óÐ cs¶, ªlõ« ¸lÝ ¶«y B∙ ÎLë Îlp¶l ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ «¶l Îuʶ, Îl× A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶l˶ o«s B{îc. ªlÊy ¶p¶ã ¶ãm ¶ãCc, ªlõ« ¸lÝ véi ¬gc Îbi hÊy L« cliÕc v߶ã vp¶ã ¶lá ¶p¶ã Îƶã cls låi x{«, võ« c{êi võ« ¶gi: - ÷ãpy ¶ps clCu cò¶ã ¬«¶ã Îles ÎLs¶ã ¶ã{êi, kla¶ã ó«s ãiê dC¬ quT¶ m¶ Îlݬ! A¶ §¹i ¶{m¶ã oùc ¶lí L«, hiÒ¶ kÐs clp¶ã BÕ¶ ¶ãä¶ ¶Õ¶, qun ¶liT¶ ÎlÊy ha¶ã ¬py óT¶ ÎLCi cñ« clp¶ã cg vÕÎ oÑs d«s clЬ, ¶p¶ã võ« ¬õ¶ã võ« ki¶l ¶ã¹c ¶gi: - å, clCu BÊy p? ¸lCu clg¶ã hí¶ ÎlËÎ, vp h¹i läc B{îc vâ ¶ãlÖ c«s oiTu BÕ¶ ÎlÕ Låi! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lCu ãƵ e¬ ªiÉu ªuÖ ë ªLiÕÎ Gi«¶ã. E¬ Êy cò¶ã hí¶ hS¬ Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -344- A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ªlêi ãi«¶ Bi clg¶ã Îlùc! ªLt cs¶ B∙ ÎL{ë¶ã Îlp¶l cn Låi! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ clå¶ã B«¶ã óÞ ÎLgi ¶»¬ ë d{íi BÊÎ, Îlë dpi ¬éÎ cCi Låi ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê clCu h¹i Îíi cøu Îlݬ. rý ÷l«¬ kla¶ã óiÕÎ l«i ¶ã{êi cg cluyÖ¶ m¶ ¶ãlÜ« x{« Bg, cø ¶ãle A¶ §¹i ¶{m¶ã ãäi ªlõ« ¸lÝ hp clCu, c߶ Î{ë¶ã l«i ¶ã{êi hp lä lp¶ã óp cs¶ víi ¶l«u, hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ¸©u cluyÖ¶ võ« xny L« ¶ãuy liɬ ÎlËÎ. ªai Îlõ« hÞ¶l ¾Ê¬ V{m¶ã Îíi Ïp ®Sc BÉ ãƵ ¬Êy ¶ã{êi. Kla¶ã liÉu ιi o«s óä¶ ¸È¬ y vÖ h¹i óiÕÎ Îi¶ ¶l«¶l BÕ¶ ÎlÕ, vp clb¶ã B∙ cls ¶ã{êi ¬«i µlôc ë B©y ¶ã«y Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®¹¶ cñ« rý Î{í¶ã qu©¶ oSµ Îíi B©y {? ¸l{« kÞµ ÎLn hêi, B»¶ã x« B∙ cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« µli Îíi. rý ÷l«¬ c{êi ¶gi: - Ïä clM¶ã Îíi hp ã× ki«? ªèy Î߶㠬ë cö« Bi L« ¶ãspi, kla¶ã ó«s h©u Bg ó« ¶ã{êi vps. Võ« ÎlÊy ¬ÆÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ¶ã«y L« ó« ¶ã{êi Bg hp ¶lN¶ã ó¹¶ B∙ ãƵ ¬ÆÎ ë ¶lp ¼¹¶l ®C Pli, ¬éÎ ¶ã{êi lä rT, ¬éÎ ¶ã{êi lä Pl¹¬, vp ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« lä ÏÇu. ®ä¶ lä clps lái rý ÷l«¬, hiÒ¶ qu«y h¹i cu¶ã kݶl vCi clps ªlõ« ¸lÝ, vp Bå¶ã Îl«¶l clps L»¶ã: - ¼i¶l ¸lñ ¬¹¶l ãiái! rý ÷l«¬ vp A¶ §¹i ¶{m¶ã BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¸Cc ¶ã{êi que¶ óiÕÎ ¶l«u BÊy p? ÷ã{êi lä ÏÇu BCµ: - ViT¶ ¼i¶l clñ hp ªæ¶ã Îlñ h∙¶l óny Îضl, clb¶ã Îai µlni Îu©¶ Îles liÖu hÞ¶l cñ« a¶ã Ϋ. rý ÷l«¬ ¶gi: - å, Îai ó˶ ca¶ã cC¶ ë ¾m¶ ª©y kla¶ã óiÕÎ ã× vÒ Îi¶ Îøc ë §a¶ã hé, ¶T¶ kla¶ã B{îc l«y Îi¶ ¶Çy, ÎlËÎ BC¶ã vui BC¶ã ¬õ¶ã! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §g hp låi ÎlC¶ã ÎL{íc, B{îc ¬Êy ó¹¶ lNu ¶É ¶«¶ã, ó«¶ cls cCi d«¶l liÖu Bg, clí où ÎlËÎ lËu óïi kla¶ã BC¶ã Bn¬ B«¶ã cløc vÞ Êy. ÷ã{êi lä Pl¹¬ ¶gi: - ViT¶ ¼i¶l clñ vâ ca¶ã ãiái, ¶liÒu ¬{u kÕ, h¹i ÎlT¬ ¶l©¶ ¶ãlÜ« lm¶ ¶ã{êi, ÎLs¶ã vâ h©¬ «i ¬p clM¶ã cn¬ µlôc B{îc clí! rý ÷l«¬ vui vt ¶gi: - ªlÕ Îl× l«y hS¬! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -345- ÷gi xs¶ã y hiÒ¶ ÎLuyÒ¶ liÖu hÞ¶l cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã cls ¬äi ¶ã{êi l«y. ªl× L« qu«¶ oCÎ B¹i ÎlÕ cñ« ÎliT¶ l¹, ¾Ê¬ V{m¶ã óiÕÎ Îlêi cm ÎiÕ¶ vps ki¶l Ba B∙ BÕ¶, ¶T¶ B∙ BÞ¶l ÎLs¶ã ¶éÎ ¶lËÎ hp BC¶l vps §å¶ã Qu«¶, ¬íi o«i rý ÷l«¬ óÝ ¬ËÎ hT¶ Ïp ®Sc hiT¶ h¹c cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ BÉ l{ë¶ã ø¶ã. ÷ã{êi lä rT lái: - ªl{« ¼i¶l ¸lñ, ¼i¶l ¸lñ BÞ¶l o«s? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ViÖc hp¬ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã hp ¬éÎ ¶ãlÜ« cö, Îù ¶liT¶ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ klSµ ÎliT¶ l¹ µlni Îles ¶ã«y. Vp hbc ¶Çy cò¶ã hp Îlêi cm cñ« «¶l lè¶ã lps kiÖÎ óny Îضl L« h˵ ca¶ã, ÎÊÎ ¶liT¶ ÎiÉu BÖ µlni óCs Îi¶ ¶Çy cls ÎÊÎ cn «¶l l«y óiÕÎ Îøc Îl×. ¾Cu ¶ã{êi ÎLß cluyÖ¶ víi ¶l«u, cp¶ã ¶gi cp¶ã µlʶ klëi. rý ÷l«¬ ¶gi: - Qu©¶ ¼i¶l lñ ó¹i quC ¶æi, óT¶ ¶ãlÜ« qu©¶ Ϋ Îíi hp clb¶ã Ϋ¶ L∙ ¶ã«y. ÷l{¶ã liÖ¶ ãiê cg ¬éÎ vʶ BÒ klg ãini quyÕÎ. ªlõ« ¸lÝ lái: - Vʶ BÒ ã× ÎlÕ, rý ª{í¶ã qu©¶? rý ÷l«¬ BCµ: - Võ« Låi Îai ¶l˶ B{îc cʵ óCs cls l«y, cg ¬{êi klÈu B¹i óCc cñ« ª©y Pl{m¶ã B«¶ã cluyɶ v˶ hT¶ §å¶ã Qu«¶ ãi«s cls ªa¶ ªLuyÒ¶ §×¶l. ªT¶ ãip lä ªa¶ ki« Îuy óiÕÎ dô¶ã ói¶l ¶l{¶ã «¶l dò¶ã o«s ó»¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã B{îc. Duy cg s«i hùc cñ« Ïå¶ã Y B¹i óCc hp klñ¶ã kliÕµ Îlai. ÷T¶ Îai LÊÎ hs ¶ã¹i vÒ vʶ BÒ lá« klÝ cñ« ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã... ªlõ« ¸lÝ ki¶l ¶ã¹c ¶gi: - ë däc B{ê¶ã, BÖ B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬{êi klÈu B¹i óCc Bg, qun ÎlËÎ BC¶ã hs ¶ã¹i. ÷l{¶ã BÖ ¶ãle lä ¶gi, ¬{êi klÈu B¹i óCc Êy BÞ¶l Be¬ L« ¶ãspi ¾m¶ Ïni Qu«¶ BÉ ÎLʶ Îlñ óä¶ ¼∙¶ ªl«¶l ë Îlp¶l KiÕ¶ ¸l©u cm ¬p? rý ÷l«¬ BCµ: - §b¶ã ÎlÕ, ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc cluyɶ Îõ ¶ãspi ¶ãl׶ dƬ Îíi hp BÞ¶l Be¬ L« ¶ãspi ¾m¶ Ïni Qu«¶ BÉ BC¶l qu©¶ ¼∙¶ ¸l©u ÎlËÎ. ÷l{¶ã vu« ¾è¶ã ¸lݶl l«y Îi¶ ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ Îô läµ B¹i ói¶l ¬∙, ¶T¶ y B∙ l¹ clØ cluyɶ v˶ ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc Êy qu«y xuï¶ã §å¶ã Qu«¶. ÷ãle ¶gi, liÖ¶ ãiê Béi qu«¶ ói¶l cluyɶ v˶ ¶lN¶ã vâ klÝ Êy B∙ óSÎ BÇu hT¶ B{ê¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ c«u ¬py ¶gi: - ¸lØ v× vu« ¼i¶l x{« ¶«y clb ÎLä¶ã µl߶ã vÖ ¶l©¶ d©¶ klëi hs¹¶ lm¶ hp clÕ ¶ãù ¶ãs¹i x©¬, ¶T¶ cl« Îai ¬íi óÞ clÕÎ s«¶ clÕÎ uæ¶ã ¶l{ vËy. rý Î{í¶ã qu©¶ B∙ ¶ãlÜ L« kÕ ã× BÉ Bïi µlg cl{«? rý ÷l«¬ BCµ: - ¸l{«, ¶l{¶ã Îai BÞ¶l clê Îíi hbc clb¶ã v˶ cluyɶ ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc Bg Îíi §å¶ã Qu«¶ hp clb¶ã Ϋ óSÎ BÇu Îʶ ca¶ã dè¶ã xCc ÎlÞÎ cn¶ ÎLë hîi klÝ Bg. ªuy clb¶ã Ϋ cl{« clSc B∙ µlni Îlu«, ¶l{¶ã vʶ BÒ Îæ¶ l¹i LÊÎ ¶liÒu kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎLC¶l klái... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -346- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªles ý BÖ, clb¶ã Ϋ ¶T¶ Bg¶ B{ê¶ã BC¶l c{íµ ¶lN¶ã hîi klÝ Îl× lm¶. rý ÷l«¬ vç Ϋy kle¶ ¶ãîi, Låi ¶gi: - ¸a¶ã h«s Îs ÎCÎ ¶Çy ¶lê Îíi clb ViT¶ µlô ÎLCcl ¬íi xs¶ã. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶gi _????_ BCµ: - ÷lN¶ã vâ klÝ cñ« ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã hîi l¹i hS¬. VËy ¬uï¶ c{íµ B{îc ¶lN¶ã klÈu ob¶ã B¹i óCc Bg, clb¶ã Ϋ µlni BÆÎ ¬éÎ ¬{u kÕ lsp¶ lns ÎL{íc. ¸ß¶ Îlp¶l ca¶ã l«y kla¶ã, cl{« dC¬ quyÕÎ BsC¶ ¶ã«y ó©y ãiê B{îc. ÷l{¶ã viÖc ¶py cg hiT¶ c«¶ BÕ¶ v˶ ¬Ö¶l cñ« ÎliT¶ l¹, dè o«s ÎiÉu BÖ cò¶ã µlni Î˶ hùc L« hp¬ vp cò¶ã µlni ¶lê vn lå¶ã µlbc cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ¶N« ¬íi xs¶ã. ÷Õu ¶løÎ cö ¬p Îlp¶l ca¶ã ¶ã«y, cCi Bg hp µlbc Bøc cñ« d©¶ clí kla¶ã µlni hp ca¶ã h«s cñ« BÖ. ¾«u Bg, rý ÷l«¬ óns Îèy Î߶㠬ë lp¶l hý L« hÊy Îl«¶l kiÕ¬ Ki¬ ¾p ãi«s ÎLn cls ªlõ« ¸lÝ, Låi ¶gi: - ¸lb ViT¶, Îõ kli ãƵ clb ë ªliɬ ª©y, Îuy cl{« cg cm léi B{îc ÎLß cluyÖ¶ h©u víi clb, ¶l{¶ã Îai B∙ óiÕÎ clb hp ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ lps kiÖÎ Låi. ªl«¶l óns kiÕ¬ clb ¶lê Îai ãiN, kla¶ã ãiê µlbÎ ¶ps Îai kla¶ã Be¬ Îles c¹¶l ¬i¶`l. rbc Bg, Îai quC hs x«, oî clb ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹, vâ ¶ãlÖ cl{« Îlp¶l, ki¶l ¶ãliÖ¬ c߶ ÎliÕu, ¬p ¬«¶ã Îles Îl«¶l óns kiÕ¬ ¶Çy víi l«i cs¶ B{êi {mi, cl{í¶ã ¬SÎ ¶ã{êi Bêi, cg kli ãies lä« BÕ¶ ιs ¶T¶ óÊy ¶liTu B¹i où Låi. ®©y ãiê Îai ¬íi yT¶ ÎLÝ ãi«s h¹i B{êi {mi vp óns kiÕ¬ cls cï clñ cñ« ¶gi. Ïp, lp... ªlõ« ¸lÝ cn¬ m¶ xs¶ã hiÒ¶ Bes óns kiÕ¬ vps óT¶ la¶ã. rý ÷«¬ h¹i ¶gi: - ÷lp Îai ÎlÊy Îai ¶gi Îíi clb, clØ ¬uï¶ B{îc ãƵ ¬ÆÎ clb ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlÕ ¶ps ÎiÉu BÖ cò¶ã Îlp¶l Ω¬ BÕ¶ óCi kiÕ¶. A¶ §¹i ¶{m¶ã óç¶ã xe¶ vps ¶gi: - rý µlu ¶l©¶ hp «¶l lps ÎLs¶ã ãiíi µlô ¶N, B{îc ¬äi ¶ã{êi ÎLT¶ ãi«¶ã lå Îƶã cls óp Ϋ d«¶l liÖu hp Ïå¶ã ÷{m¶ã ªö. Kla¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bѵ, µlu ¶l©¶ h¹i vâ ¶ãlÖ xuÊÎ clb¶ã. p, clCu ªlõ« ¸lÝ, clCu B∙ cg ¶ã{êi yTu cl{«? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ Îíi ªl«¶l ªl«¶l, ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ¬Ø¬ c{êi kla¶ã ÎLn hêi. A¶ §¹i ¶{m¶ã Îlë dpi ¶gi: - ÷l©¶ Îpi xuÊÎ clb¶ã ¶l{ clCu, kla¶ã óiÕÎ cg ÎiÉu Îl{ ¶ps cg µlbc B{îc hp¬ vî clCu! ÷p¶ã ¶ãlÜ Îíi ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸s¶ ªiÉu ªuÖ víi y hp ó¹¶ ls¹¶ ¶¹¶ Îõ låi ¶lá. ÷Õu y hp¬ LÉ cñ« Ϋ, cs¶ ªuÖ cg µlni B{îc ¶lê vn ouïÎ Bêi kla¶ã? ÷l{¶ã cs¶ óÐ h¹i cø ÎlÝcl cCi Îl»¶ã ¶ãïc ªlai Ïy ¼Ó¶. ªlËÎ hp duyT¶ «i µl˶ ¶Êy kla¶ã o«i clbÎ ¶ps.” ªlÊy rý ÷l«¬, A¶ §¹i ¶{m¶ã vp ªlõ« ¸lÝ ¶gi cluyÖ¶ Î{, ó« ¶ã{êi lä Pl¹¬, rT, vp ÏÇu hiÒ¶ cCs hui. ÷ã{êi lä Pl¹¬ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -347- - ViT¶ ¼i¶l ¸lñ, oC¶ã oí¬ ¬«i ó« «¶l e¬ clb¶ã Îai oH Be¬ Îlñ l¹ Îíi B©y BÉ ¼i¶l ¸lñ o«i óns. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §{îc. ®« ¶ã{êi xi¶ cCs hui. rý ÷l«¬ vp ªlõ« ¸lÝ ÎlSµ ¶T¶ ÎLß cluyÖ¶ ÎliT¶ l¹ B¹i ÎlÕ. ªlËÎ hp «¶l lè¶ã Î{m¶ã ¶ãé, cp¶ã ¶gi cp¶ã ý lîµ Î©¬ BÇu, clØ l˶ óiÕÎ ¶l«u lmi ¬ué¶. ¸ls Îíi kli ãp ãCy, ¬ÆÎ ÎLêi B∙ L¹¶ã Ba¶ã, cn l«i c߶ cl{« ¬uï¶ Bi ¶ãlØ. rý ÷l«¬ qu«y h¹i ÎlÊy A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãåi ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶l׶ ¶ã{êi clå¶ã B«¶ã óÞ ÎLgi ¶»¬ d{íi BÊÎ hiÒ¶ klH ãäi: - A¶ §¹i ¶{m¶ã! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãö¶ã BÇu hT¶ ¶l׶. rý ÷l«¬ lái: - §¹i ¶{m¶ã BÞ¶l xö ÎLÝ ¶ã{êi ¶Çy ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªLs¶ã h߶ã óïi Lïi ¶l{ ¬í ó߶ã ós¶ã, A¶ §¹i ¶{m¶ã clØ hSc BÇu kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s. rý ÷l«¬ óiÕÎ ¶p¶ã kla¶ã ÎlÉ quyÕÎ BÞ¶l B{îc ¶T¶ qu«y h¹i lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ªai víi clb cli« Ϋy ë B©y µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã, BÖ c߶ ¬uï¶ ÎiÔ¶ rý Î{í¶ã qu©¶ Bi ¬éÎ qu∙¶ã B{ê¶ã. Ï«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u L« klái c¨¶ ¶lp Bg, Îlñ¶ã ÎlM¶ã L« Bi võ« ÎLß cluyÖ¶ _????_ Îèy Î߶ã vp l«i cs¶ B{êi {mi _????_ Bé óny ÎC¬ dƬ, rý ÷l«¬ _???_: - “ªï¶ qu©¶ ÎliT¶ hý, clu¶ã c{ ¶løÎ óiÖÎ!” (ªiÔ¶ clp¶ã Bi ¶ãp¶ dƬ, LïÎ cuéc cò¶ã µlni cli« Ϋy.) ¸lb ¶T¶ ÎLë h¹i Bi. Ï«i ¶ã{êi ý lîµ Î©¬ BÇu, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ ¬uï¶ Bi Îles cluyÖ¶ ÎLß ¶N«. rý ÷l«¬ h¹i ¶gi: - ªai víi clb ¬íi ãƵ ¶l«u B∙ ÎLë ¶T¶ ÎLi kû. ÷Õu clb vui h߶ã, clb¶ã Ϋ cè¶ã ¶l«u kÕÎ ¶ãlÜ« hp¬ «¶l e¬ ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã, l«i ¶ã{êi hiÒ¶ ¶ãõ¶ã cl©¶ ë óT¶ vÖ B{ê¶ã, ¶Æ¶ BÊÎ hp¬ l{m¶ã ¶Õ¶, quú h¹y ÎL{íc ÎLêi BÊÎ, kÕÎ ¶ãlÜ« ki¬ h«¶. rý ÷l«¬ hí¶ lm¶ hp¬ «¶l, l«i ¶ã{êi h¹i ¶gi ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ, Låi ¬íi ã¹Î hÖ cli« Ϋy. ®SÎ l«i cs¶ B{êi {mi, ªlõ« ¸lÝ qu«y ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬ B∙ ÎlÊy ó« ¶ã{êi lä Pl¹¬, rT, vp ÏÇu cè¶ã ¬Êy clôc ÎT¶ ÎLC¶ã lC¶ Îbc ÎLùc ιi Bg Låi. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg kt ¶ãåi ¶ã{êi Bø¶ã, clËÎ ¶Ýcl cn ¶lp ¶ãspi ¶lp ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬. ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬, vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni kla¶ã óiÕÎ Bi B©u. ¸ß¶ ¶lN¶ã Îèy Î߶ã cñ« A ¸lݶ BÒu hp ÎlÞ vÖ cn, ÎlÊy ¶liÒu ¶ã{êi h¹ ¬ÆÎ ë cn ÎLs¶ã µl߶ã, kla¶ã dC¬ hé diÖ¶. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi víi Pl¹¬ Pli V©¶ L»¶ã: - Pl¹¬ B¹i c«, «¶l dÓ¶ ¬Êy «¶l e¬ Bi vÒ µlÝ« ÷«¬ BiÒu ÎL« lé xe¬ óä¶ qu«¶ ói¶l ª©y Pl{m¶ã v˶ Îni Ïå¶ã Y B¹i óCc Bi ÎlM¶ã hT¶ µlÝ« óSc, l«y hp clb¶ã B∙ qu«y ÎLë h¹i µlÝ« ÷«¬ Låi? Vp lá« Îïc ÎLë vÒ cls Îai l«y Îi¶ ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -348- §{îc hÖ¶l, Pl¹¬ Pli V©¶ hiÒ¶ Be¬ Îles ó« B¹i lC¶ L« klái klCcl BiÕ¬ µlg¶ã ¶ãù« Bi ¶ã«y. Pl¹¬ Pli V©¶ võ« Bi klái, ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc B∙ vÒ Îíi klCcl BiÕ¬, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ BÒu cn ¬õ¶ã. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - å, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B∙ vÒ BÊy p? ªlõ« ¸lÝ cl{« kÞµ ÎLn hêi, B∙ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬ cl¹y xæ vps ÎLs¶ã klCcl on¶l. §Çu Îgc cñ« ªl«¶l ªl«¶l óÞ ãig Îlæi óè Lïi, l«i ¬C Bá lå¶ã hT¶. ÷p¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã quC, víi ãiä¶ã sC¶ lê¶ ¶gi: - ª¹i o«s BÕ¶ ãiê ¬íi vÒ ÎlÕ? ªíi hbc ¶Çy, ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y v× ¬×¶l Bi kla¶ã dƶ óns ÎL{íc, «i ¶Êy ÎlÊy h©u kla¶ã vÒ, BÒu óñ« Bi cCc ¶mi Î׬ kiÕ¬. ªlÊy ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ c߶ vt hs ©u, clp¶ã cn¬ Bé¶ã va cè¶ã, vps ÎLs¶ã µl߶ã hiÒ¶ kÉ lÕÎ où ÎlÉ cls ¶p¶ã ¶ãle. ªl«¶l ªl«¶l cbi BÇu, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. ªlÊy oSc ¬ÆÎ ¶p¶ã klCc Îl{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ véi lái: - ª¹i «¶l cn, hp¬ e¬ µlni hs hS¶ã ÎlÕ ¶py! ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ c߶ lê¶ ãi˶, hp¬ Îli¶l ¶l{ cò. Kla¶ã liÉu ¶p¶ã ãi˶ ¬×¶l v× hH ã×, ªlõ« ¸lÝ ¶gi hn¶ã L« cluyÖ¶ klCc: - Võ« Låi «¶l kÕÎ ¶ãlÜ« víi ¬éÎ vÞ B¹i «¶l lè¶ã, clb h¹i cg ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi «¶l Låi BÊy. ªuy hp cs¶ ãCi, ªl«¶l ªl«¶l ¬Æc ãin ÎL«i hua¶ hua¶, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ cø que¶ ¬iÖ¶ã ãäi hp clb. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l ¬p va h{m¶ã Ω¬, Îl× hÊy ¶ã{êi «¶l Êy hp¬ ã×? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlai, «¶l xi¶ hçi clb, hǶ o«u «¶l kla¶ã hp¬ cls clb µlni hs hS¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - rǶ o«u B∙ cg ¶ã{êi klCc hs hS¶ã lé cls Låi. A¶l cǶ ã× µlni hs hS¶ã lé ¶N«. ÷gi xs¶ã, ªl«¶l ªl«¶l hua¶ kla¶ã Îl̬ qu«y h¹i, l׶l ¶l{ ¶p¶ã B«¶ã ãi˶ dçi ¬éÎ cluyÖ¶ ã×. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ Îles ªl«¶l ªl«¶l kle klH hSc BÇu, Låi ÎLë vÒ µl߶㠬׶l ¶ãlØ ¶ãmi... s0s ¸lp¶ã Îløc ãiÊc, ªlõ« ¸lÝ o«¶ã µl߶ã kla¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l, clM¶ã liÉu ¶p¶ã B∙ Bi B©u Låi. ªlõ« ¸lÝ hs oî ó{íc L« ¶ãspi Bi Î׬ ªl«¶l ªl«¶l. §i B{îc ¬éÎ qu∙¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶ãle cg ÎiÕ¶ã h« lÐÎ ë µlÝ« ÎL{íc. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -349- ªlõ« ¸lÝ cl¹y ¶l«¶l Îíi ÎL{íc, ÎLa¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l, Ïå QuÕ ÷«¬, vp ªliÕÎ r« ÏC¶ B«¶ã BC¶l ¶l«u víi ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ a¶ã vp n Bp¶ óp µl{m¶ã ª©y. ªliÕÎ r« ÏC¶ óÞ ÎT¶ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª©y Îs hí¶ óS¶ ÎLb¶ã ¬éÎ µlCÎ B¹¶, võ« a¬ Ϋy võ« cl¹y, kTu h« Ǭ Ü. ªT¶ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª©y h¹i clÜ« ¬òi ob¶ã ¶ã«y ªl«¶l ªl«¶l hp¬ ¶p¶ã cuï¶ã cuå¶ã cn hT¶. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i µlg¶ã ¬×¶¶l Îíi, ¶Ð¬ ¬éÎ qu©¶ cê ¶ã«y klÈu ob¶ã ¶ãS¶ ÎLs¶ã Ϋy ã∙ Bp¶ a¶ã Îs hí¶. Rn¶ã! KlÈu ob¶ã ¶ãS¶ Lêi klái óp¶ Ϋy ã∙ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª©y ó« óæ¶ã L« ¶ãspi x«, Lmi ÎLë xuï¶ã BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ ó{íc Îíi, cn¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l, B{« ¬SÎ ¶l׶ ã∙ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª«y. ÏS¶ ÎLî¶ ¬SÎ ÎLá Ϋy vps ªl«¶l ªl«¶l Îua¶ L« ¬éÎ hs¹Î ÎiÕ¶ã ã× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Lâ. ªT¶ Îla¶ã ¶ãa¶ ¶ã{êi ÏC¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¤¶ã Ϋ lái ιi o«s B{m¶ã ¶liT¶ ca ki« h¹i cl˶ B{ê¶ã µlC Lïi vî clå¶ã a¶ã. ®iÕÎ ªl«¶l ªl«¶l Î׬ ¶ã{êi cläc µlC, ªlõ« ¸lÝ ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi: - ®ä¶ clb¶ã Ϋ ÎLë vÒ Îlai, ë B©y oH cg cluyÖ¶ xny L« hí¶ h«s. ®ï¶ ¶ã{êi ÎLë h¹i, hui óá ¬ÆÎ vî clå¶ã ¶ã{êi µl{m¶ã ª©y vp ÎT¶ Îla¶ã ¶ãa¶ Bø¶ã Bg. ªLë vÒ däc B{ê¶ã... Võ« cl¹y, ªlõ« ¸lÝ võ« lái: - ª¹i o«s clb h¹i óÞ óä¶ clb¶ã lp¶l lu¶ã ¶l{ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ®iÕÎ B©u BÊy! ªlÊy ¬ÆÎ ¶p¶ã vÓ¶ c߶ lˬ lùc, ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi kla¶ã lái ¶N«. ¸l¹y B{îc lm¶ l«i ¬{mi dƬ, ¬äi ¶ã{êi ¶ãõ¶ã h¹i, xuï¶ã ¶ãù« ¶ãlØ ¶ãmi. Ïå QuÕ ÷«¬ dè¶ã d«s hÊy viT¶ cl× ¶»¬ ÎLs¶ã ÎlÞÎ L« cls ªliÕÎ r« ÏC¶. §«u quC, ªliÕÎ r« ÏC¶ kTu h« vp clöi ¬S¶ã s¬ o߬. ªlÊy vËy, ªl«¶l ªl«¶l óøÎ LøÎ ÎLs¶ã h߶ã, kÐs ªlõ« ¸lÝ o«¶ã ¬éÎ óT¶, klH ¶gi: - Ai óns cs¶ Êy ¨¶ ¬Æc hï h¨¶ã, BÉ lë l«¶ã l«i cC¶l Ϋy, kla¶ã óiÕÎ xÊu læ! Kla¶ã liÉu ¶p¶ã ¶gi ã×, ªlõ« ¸lÝ ¶ãm ¶ãCc lái: - Ai cm clí? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ¸s¶ Bp¶ óp ª©y Pl{m¶ã Êy! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -350- - ÷g ¨¶ ¬Æc ¶l{ ÎlÕ Îl× viÖc ã× BÕ¶ clb ¶ps? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ªLa¶ã cl{í¶ã ¬SÎ quC, e¬ óùc ¬×¶l dè¶ã l«i Bå¶ã ÎiÒ¶ Bå¶ã ¶Ð¬ ãÓy Bai ls« Ϋi cñ« ¶gi. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi, c{êi å Låi lái: - Ïp! ¸lb quÊy ¶liÔu ÎlËÎ. ¾«s, Låi ÎlÕ ¶ps ¶N«? ªl«¶l ªl«¶l c{êi BCµ: - ªT¶ oÜ qu«¶ ª©y Pl{m¶ã Îlñ« ¶ãpy ¶ä, ¶l˶ L« e¬, hiÒ¶ ãäi óä¶ hݶl clÜ« ob¶ã vps e¬. Kla¶ã liÉu ÎiÕ¶ã, e¬ cø Î{ë¶ã clb¶ã ¬uï¶ ÎlCcl e¬ BÊu kiÕ¬. ¾î ã× clb¶ã ¬p e¬ kla¶ã dC¬ BÊu. §«¶ã hbc Êy Îl× «¶l víi cCc «¶l e¬ võ« Îíi. ªlõ« ¸lÝ lái: - ª¹i o«s clb óá L« Bi ¬éÎ ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã lí¶ lë, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ lái ¶l{ vËy, Bæi ¶ã«y oSc ¬ÆÎ, vT¶l vCs ¶gi: - Ïõ, «¶l c߶ ¶gi ã× ¶N«? A¶l B∙ hp¬ ã×, «¶l kla¶ã óiÕÎ l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Qun ÎlËÎ «¶l kla¶ã óiÕÎ «¶l B∙ hp¬ viÖc ã× ¬Ýcl h߶ã clb? ªl«¶l ªl«¶l qu«y BÇu Bi kla¶ã ÎLn hêi. ®iÕÎ ÎC¶l cñ« ¶p¶ã, cø ãin vê csi Îl{ê¶ã cluyÖ¶ Bg, kla¶ã Îl̬ lái, hp ¶p¶ã kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc µlni ¶gi L« ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi o«¶ã cluyÖ¶ klCc: - ¸lb ªl«¶l, lá« klÝ cñ« hݶl ª©y Pl{m¶ã hîi l¹i hS¬. ¸lb xe¬ cg cCcl ã× BC¶l c{íµ B{îc ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc cñ« clb¶ã kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ ¶gi: - Ai ¶gi cluyÖ¶ Êy víi «¶l? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlai B{îc, BÉ «¶l Bi Îl{m¶ã h{î¶ã víi «¶l ¾« ªliT¶ Qun¶ã vËy. ÷gi xs¶ã, clp¶ã Bø¶ã dËy BÞ¶l Bi. ªl«¶l ªl«¶l véi kÐs ¶ã«y v¹Î Cs cñ« clp¶ã h¹i, vp ¶gi: - E¬ cl{« ¶gi xs¶ã, cʬ kla¶ã cls «¶l Bi. ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« ¶ãåi xuï¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ªl«¶l ªl«¶l ¬íi ¶gi: - ¸a e¬ ãCi ªiÉu ªuÖ cñ« «¶l B©u? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªõ la¬ cli« Ϋy BÕ¶ ãiê «¶l cl{« ãƵ ca Ϋ ó«s ãiê. Vp «i óiÕÎ ca Ϋ B©u cm clø? ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ñ«, clb ¶gi ¶ã{êi klCc ¶ps? ÷ã{êi klCc hp «i ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -351- ªl«¶l ªl«¶l dˬ cl©¶ ¬éÎ cCi, qu«y hua¶ vps ÎLs¶ã µl߶ã cls Îíi óN« cm¬ ÎL{« cò¶ã kla¶ã L« ¨¶. ªlõ« ¸lÝ ãäi µlæ ky ó{¶ã cm¬ ¶{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã cls ¶p¶ã dè¶ã. Råi clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã liÉu ¶p¶ã ãi˶ Ϋ viÖc ã×? ¸lê hCÎ ¶N« cm¬ xs¶ã, Ϋ vps ÎLs¶ã µl߶ã xi¶ hçi ¶p¶ã vËy. V× Î« ¬p ¶p¶ã µlni hs oî ¶ö« ¶ãpy...” Võ« ¶ãlÜ Îíi Bg, clp¶ã B∙ ÎlÊy µlæ ky ó{¶ã cm¬ ¶{íc qu«y ÎLë h¹i, hiÒ¶ lái: - ¸a ¶{m¶ã kla¶ã dè¶ã {? Plæ ky BCµ: - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, B¹i ca ¶{m¶ã kla¶ã cg ë ÎLs¶ã µl߶ã. GiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, óá óCÎ Bò« xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ cl¹y xæ vps ÎLs¶ã µl߶ã, kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã ªl«¶l ªl«¶l B©u, ¬p cn klÝ ãiíi hÓ¶ Îbi dÕÎ cò¶ã kla¶ã ÎlÊy ¶ïÎ. ®iÕÎ ¶p¶ã B∙ óá Bi, ÎLs¶ã h߶ã hs hS¶ã va cè¶ã, óÒ ¶ãspi ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ ó׶l Îܶl, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷p¶ã ãi˶ dçi óá Bi. §i B©u ¶p¶ã kla¶ã cls l«y? ÷p¶ã Îuy cg vâ ¶ãlÖ ÎlËÎ, ¶l{¶ã dÔ ã©y ¶T¶ Ϋi lä« hS¬. ÷l{ ÎlÕ ¶Çy LSc Lïi cls Ϋ kla¶ã? §«¶ã cg ca¶ã viÖc hí¶ µlni Îli lp¶l, Ϋ Îl©¶ lp¶l Bi kiÕ¬ o«s?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã o«i Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Bi kiÕ¬, lÔ ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl ¶p¶ã ë B©u, ÎLë vÒ cls l«y Îi¶ ¶ã«y. ¸lê Îíi cliÒu Îïi, Pl¹¬ Pli V©¶ µli ¶ãù« ÎLë vÒ, võ« vps Îíi cö« hiÒ¶ ¶gi: - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, qu«¶ ói¶l ª©y Pl{m¶ã qun ¶liT¶ qu«y ÎLë h¹i µlÝ« ÷«¬ ÎlËÎ. ¸lb¶ã Ϋ µlni Buæi Îles ¶ã«y ¬íi kÞµ. ªlõ« ¸lÝ ¶lny µlSÎ hT¶, dƶ clp¶ã ¸©¬ ãiN l«i cs¶ B{êi {mi ë h¹i klCcl o¹¶ c«¶l ãiN ¶lN¶ã l߬ oSÎ óns vËÎ. Råi clp¶ã dÓ¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, Ïå QuÕ ÷«¬, ªliÕÎ r« ÏC¶, óä¶ «¶l e¬ Pl¹¬ Pli V©¶, vp cCc B¹i lC¶ Ïp ®Sc µlg¶ã ¶ãù« ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÷«¬. §Õ¶ oC¶ã oí¬ ¶ãpy Îlø ó«, xuyT¶ qu« ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶lá, óä¶ ªlõ« ¸lÝ qun ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬{êi klÈu B¹i óCc xÕµ lp¶ã ¬éÎ BÒu ë ÎL{íc cö« ¬éÎ Îöu quC¶ ¶ä. ¼çi klÈu B¹i óCc cg oCu ÎT¶ hݶl ª©y Pl{m¶ã óå¶ã ob¶ã c«¶l ãCc. ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - §gi hS¬ Låi! §gi hS¬ Låi! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ hT¶ Îöu quC¶ ¶Çy BÉ ÎCi ¶ãé l«i viT¶ oÜ qu«¶ ¶ãs¹i quïc cò¶ã l«y. ªC¬ ¶ã{êi cè¶ã hT¶ ÎlM¶ã Îöu hÇu. ªliÕÎ r« ÏC¶ Bi ÎL{íc, võ« hT¶ Îíi ÎLT¶ hÇu B∙ ÎlÊÎ ki¶l hp hí¶. ªl× L« hbc Êy ¬Êy ÎT¶ hݶl ª©y Pl{m¶ã cǬ ob¶ã B«¶ã ¶lS¬ ªl«¶l ªl«¶l óS¶. ª«y clb¶ã B∙ oö« os¹¶ ógµ cß, Î׶l ÎlÕ LÊÎ ¶ãuy liɬ. ¸ß¶ µlÝ« óT¶ ki«, ®Ø §Sc, ra ¼a¶ã vp ca ãCi ª©y Pl{m¶ã ÷l{îc KlSc r©¬ B«¶ã ¶ãåi c¹¶l cCi óp¶. ªlÊy cCc vÞ «¶l lè¶ã hT¶ hÇu, ra ¼a¶ã hiÒ¶ clØ ¶gi ¬Êy c©u Îiն㠪©y, h¹i cg ¬Êy ÎT¶ hݶl ¶ãs¹i quïc clÜ« ob¶ã vps cCc ¶ã{êi, quCÎ hí¶ óSÎ ãim l«i Ϋy hT¶. ÷l«¶l ÎLÝ kla¶ã, ªlõ« ¸lÝ cǬ hua¶ l«i cCi óp¶ ópy ë Bg ¶Ð¬ hua¶ vps ¶ã{êi óä¶ hݶl ª©y, Bå¶ã Îlêi µli Îl©¶ Îíi c¹¶l ªl«¶l ªl«¶l, vÝÎ v«i ¶p¶ã cè¶ã ¶ãåi xæ¬ xuï¶ã. “§sp¶l, Bsp¶l...” ¬Êy ÎiÕ¶ã, klgi óïc hT¶ ÎLǶ ¶lp, ¬Êy klÈu ob¶ã BÒu ¶æ ¬éÎ hbc, ¶lN¶ã B¹¶ cl× óS¶ ¶ã˵ cn vps ¬ÆÎ óp¶. ¾î lá« klÝ hîi l¹i, ªlõ« ¸lÝ véi kTu ãäi: - ªÊÎ cn xuï¶ã lÕÎ ¶lp d{íi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -352- ÷S¬ Ϋy ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã cè¶ã ¬äi ¶ã{êi xuyT¶ qu« cö« oæ ¶lny xuï¶ã d{íi hÇu. ra ¼a¶ã cn ãi˶, LbÎ hua¶ ob¶ã ¶ãS¶ L« óS¶ xuï¶ã µlÝ« d{íi. ªliÕÎ r« ÏC¶ kTu “ïi clp!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬a¶ã BÝÎ B∙ óÞ óS¶ ÎLb¶ã ¬éÎ µlCÎ, Bø¶ã kla¶ã vN¶ã oSµ ¶ã∙. ¾« ªliT¶ Qun¶ã véi cl¹y h¹i Bì hua¶. ¸Cc ¶ã{êi ¶lny hT¶ ¬×¶l ¶ã{¹ µlg¶ã vÒ µlÝ« ÷«¬. Ïåi Bg lá« klÝ cñ« ¶ãs¹i quïc óS¶ xs¶ã ¬éÎ µlCÎ, µlni ¶låi Îluïc vp B¹¶ vps ¬íi óS¶ ÎiÕµ B{îc. ÷T¶ Îíi kli óä¶ qu«¶ ói¶l ª©y Pl{m¶ã oö« os¹¶ óS¶ ÎiÕµ Îl× ¬äi ¶ã{êi B∙ cl¹y ¬ÊÎ d¹¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cè¶ã cìi clu¶ã ¬éÎ cs¶ ¶ãù«. ªlõ« ¸lÝ kÒ ¶ãù« h¹i ãǶ ªliÕÎ r« ÏC¶: - ¸luyÖ¶ xny L« ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªliÕÎ r« ÏC¶ BCµ: - rbc ¶∙y clb¶ã Îai Îles óä¶ ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã, Îíi clç ÎLb ¶ãô cñ« clb¶ã BÉ dß h« Îi¶ Îøc. - Råi o«s ¶N«? - ªai vp «¶l ¾« ªliT¶ Qun¶ã ht¶ va µl߶㠶ãle óä¶ clb¶ã ¶gi cluyÖ¶, ¶l{¶ã Îsp¶ hp ÎiÕ¶ã h¹ ¶ãle kla¶ã Lâ, kÕ Bg ¬Êy ÎT¶ ¶Çy óá L« ¶ãspi, Îai ht¶ vps BC¶l cSµ B{îc ¬Êy klÈu ob¶ã. - å! ¼Êy klÈu ob¶ã ë B©u Låi? - ªai cÊÎ ¬éÎ klÈu, c߶ ¬éÎ klÈu ca ªl«¶l ªl«¶l Bßi hÊy ¶T¶ Îai B∙ ÎL«s cls ca Êy. ªlõ« ¸lÝ d«y h¹i: - ¸lb ªl«¶l, klÈu ob¶ã B©u Låi? ªl«¶l ªl«¶l c{êi c{êi: - KlÈu ob¶ã Îai cÊÎ ÎLs¶ã ¬×¶l B©y. - ¸lb B{« Îai xe¬. - rCÎ ¶N« Låi oH xe¬. ªliÕÎ r« ÏC¶ lái: - ViT¶ Î{í¶ã qu©¶, ãiê clb¶ã Ϋ ÎLë vÒ klCcl o¹¶ µlni kla¶ã? - Plni! ¸lb¶ã Ϋ ÎLë vÒ klCcl o¹¶ Låi ¬äi cluyÖ¶ oH Îݶl o«u. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãåi clu¶ã ¶ãù« víi ªlõ« ¸lÝ L« B{ê¶ã, ¶lS¬ klCcl o¹¶ Bi h¹i. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã óËÎ c{êi ¶l{ cg BiÒu ã× ÎlÝcl Îlb hS¬. ªlõ« ¸lÝ qu«y h¹i: - ¸lb ªl«¶l c{êi ã× BÊy? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - rCÎ ¶N« «¶l oH Lâ. ªlõ« ¸lÝ lspi ¶ãli ÎLs¶ã h߶㠶l{ã kla¶ã lái ¶N« v× óiÕÎ ªl«¶l ªl«¶l ÎC¶l l«y ãi˶ lê¶, cg ÎlÉ µlg¶ã xuï¶ã ¶ãù« óÊÎ ¶ãê vp cl¹y Bi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -353- ¸lp¶ã cò¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s ¬×¶l h¹i cl×u clué¶ã ca ãCi BÕ¶ ÎlÕ, ¶l{¶ã v× c߶ ¶liÒu cluyÖ¶ ó˶ Lé¶, clp¶ã kla¶ã cg Îlêi ãi«¶ ¶lp¶ Lçi BÉ ouy Î{. ¸lîÎ ¶ãle µlÝ« o«u óä¶ ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã Buæi Îles LÊÎ ãʵ, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ l∙y cl¹y ¬«u, óä¶ clb¶ã cg lá« hùc ¶ãuy liɬ hS¬! ®ä¶ ¶ã{êi cl¹y ¶l«¶l lm¶ ÎL{íc, dǶ dǶ Îiն㠶ã{êi Buæi Îles ë µlÝ« o«u x« L« Låi ¬ÊÎ d¹¶ã. rbc óÊy ãiê óä¶ ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l ¬íi cls ¶ãù« Bi clˬ h¹i. ªíi klCcl o¹¶, ¬äi ¶ã{êi ¶ãåi qu«¶l ¬éÎ cCi óp¶ ÎLß cluyÖ¶ vÒ lá« hùc cñ« óä¶ ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã. ªl«¶l ªl«¶l cǬ ¬éÎ klÈu ob¶ã hT¶ clmi, om ý óʬ µlni cß, Bsp¶l ¬éÎ ÎiÕ¶ã, klgi Îá« L« klSµ c¨¶ µl߶ã. ¾« ªliT¶ Qun¶ã, ¶ãåi ë µlÝ« ÎL{íc ¶p¶ã, ¬«y ¶l«¶l ¶lѶ clui ¶ã«y xuï¶ã ãǬ óp¶ ¬íi ÎLC¶l klái Ϋy ó«y v¹ ãig Bg. ªl«¶l ªl«¶l oî l∙i, ¬ÆÎ ÎCi x«¶l, véi xi¶ hçi hua¶ ¬å¬. ¾« ªliT¶ Qun¶ã hÌ h{ìi vp ¶gi: - rîi l¹i ÎlËÎ! ¼äi ¶ã{êi Be¬ l«i klÈu ob¶ã ki« L« xe¬ xÐÎ, ÎlÊy ÎLs¶ã ¶ß¶ã cg ¶låi Îluïc ob¶ã vp B¹¶ cl×. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlø Îluïc ¶låi ÎLs¶ã ¶ß¶ã ob¶ã vï¶ cñ« ¶ã{êi ªLu¶ã Quïc ¬×¶l µlCÎ ¬i¶l. ¸lb¶ã Ϋ clØ dè¶ã ¶g hp¬ µlCs BïÎ clmi, c߶ ¶ã{êi ª©y µl{m¶ã h¹i dè¶ã Îlø Îluïc ¶Çy hp¬ vâ klÝ ãiÕÎ ¶ã{êi. §éi l׶l ª©y ¢u ¶Çy cg lm¶ ÎL¨¬ ¶ã{êi, lm¶ ¬éÎ ÎL¨¬ klÈu ob¶ã cè¶ã óS¶ L« ¬éÎ hbc, lá« hùc ¬¹¶l va cè¶ã clí kla¶ã µlni cluyÖ¶ clmi B©u! ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãlÜ cCcl BÉ Bïi µlg. Ïå QuÕ ÷«¬ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, BÖ cg ¬éÎ quû kÕ ¶ls ¶lá ¶Çy, kla¶ã óiÕÎ cg ÎlÉ dè¶ã B{îc kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ lái: - KÕ ã× ÎlÕ? A¶l cø viÖc ¶gi L«. Ïå QuÕ ÷«¬ võ« c{êi võ« ¶gi kÕ Bg L«. ªl«¶l ªl«¶l vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ca¶ã ¶l˶ kÕ Bg LÊÎ ÎlǶ diÖu. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬éÎ hbc, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ¶l˶ ÎlÊy cǶ µlni ¬¹s liɬ ¶l{ vËy ¬íi cg kÕ qun, hiÒ¶ l¹ hÞ¶l óï ÎLÝ. Ï∙y ¶gi, ra ¼a¶ã vp ®Ü §Sc v× ÎL«¶l dp¶l ¶p¶ã ¬ü ¶l©¶ ÷l{îc KlSc r©¬ ¬p BT¬ kluy« BÊu kiÕ¬. ¾ù ÎlËÎ Îl× ÷l{îc KlSc r©¬ víi ®Ü §Sc yTu ¶l«u Îõ h©u Låi. ra ¼a¶ã Îuy Îù µlô hp ¶ã{êi µls¶ã h{u ¬∙ Îl{î¶ã, ¶l{¶ã kla¶ã cg dÞµ ¬«y BÉ xe¶ cl©¶ vps, o«u ¬íi ¶ãlÜ L« cCcl BÊu kiÕ¬. RïÎ cuéc BÊu kiÕ¬ y cò¶ã Îlu« Î׶l BÞcl, hiÒ¶ xö dô¶ã ãi«¶ ÎÕ, h¹i óÞ ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ë B©u Îíi µlC óܶl. V× y hp qu«¶ ÎLT¶, ®Ü §Sc Bp¶l µlni ¶ãliÕ¶ L¨¶ã c«¬ clÞu, clØ cȶ Îl˶ BÒ µl߶ã, clí kla¶ã dC¬ óCs Îlè. ÷ãpy la¬ Bg, óä¶ qu«¶ ói¶l ª©y µl{m¶ã Bi Îíi ¬éÎ hp¶ã ¶ä. rp¶ã ¶Çy ÎT¶ V¹¶ ¸a¶ã Îla¶, clØ cg ó« ÎL¨¬ ¶gc ¶lp Îlai. rbc Êy ÎLêi B∙ Îïi, óä¶ clb¶ã Bp¶l µlni vps ¶lp Îlê cñ« lä V¹¶ BÉ ¶ãlØ ¶ãmi. ÷ö« BT¬, óç¶ã ¶ãle Îiն㠶ã{êi å¶ ps, hݶl c«¶l ãCc véi vps óCs cCs, ÎLs¶ã hp¶ã cg ¶lp clCy. ra ¼a¶ã vp ®Ü §Sc dËy ¶ã«y Îøc Îl×, ÎlÊy ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2