intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
165
lượt xem
32
download

Bích huyết kiếm - tập 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 16

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -334- Håi thø m­êi s¸u ®ång tam kÕt nghÜa kim lan trî oai c­íp ®o¹t hång y ¼ äi ¶ã{êi B«¶ã vui vt ÎLß cluyÖ¶, ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã lái A ¸lݶ L»¶ã: - ¸a ¸lݶ, la¬ ¶ä clb¶ã Ϋ B«¶ã clЬ ãiÕÎ qu©¶ ói¶l o{í¶ã Ϋy, óç¶ã ¶liT¶ kla¶ã ÎlÊy ca ¶N«. ¸lM¶ã l«y ca Bi B©u ÎlÕ? A ¸lݶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ʵ b¶ã ¬éÎ hCÎ Låi hn¶ã o«¶ã cluyÖ¶ klCc, hT¶ Îiն㠶gi: - ¸lÞ ªl«¶l, ¶Õu clÞ ¬Æc h¹i µlôc oøc µlôc ¶N, clSc Bѵ hS¬ BÊy! ªlÊy ¶p¶ã ¶gi hn¶ã o«¶ã cluyÖ¶ klCc, ªl«¶l ªl«¶l BÞ¶l lái cls L« hH ¶l{¶ã ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc B{« ¬SÎ L« liÖu óns kla¶ã ¶T¶, ¶p¶ã ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - §i B{ê¶ã cCÎ óôi µlñ B©y ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ¶T¶ Îai kla¶ã ¬uï¶ ¬Æc ¶N ÎL«¶ã hp ιi ÎlÕ BÊy! ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ÎLêi B∙ kluy« ¶T¶ «i ¶Êy BÒu vÒ µl߶ã yT¶ ¶ãlØ. ªlõ« ¸lÝ oSµ ¶ãñ óç¶ã ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc ó{íc vps vp klH ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Îai cg ¬éÎ viÖc ¶Çy ¬uï¶ ¶gi BÉ Î{í¶ã ca¶ã l«y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi ¶læ¬ dËy ¬êi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶ãåi, Låi lái: - ¸g cluyÖ¶ ã× xi¶ luy¶l cø ¶gi. ªL׶l ªl«¶l ªLbc hiÒ¶ LØ Î«i ¶gi: - ¸©u cluyÖ¶ klC dpi, clb¶ã Ϋ L« ¶ãspi ki« ¶gi Îl× lm¶! ®iÕÎ c©u cluyÖ¶ cñ« ªL׶l ªl«¶l ªl«¶l ¬uï¶ ¶gi LÊÎ óÝ ¬ËÎ, ªlõ« ¸lÝ véi ¬Æc Cs ¶ãspi vps. Råi l«i ¶ã{êi cè¶ã Bi L« klái klCcl BiÕ¬, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã hT¶ ¶ãä¶ Båi ¶lá ë ¶ãspi ÎlÞ ÎLʶ kiÕ¬ ¬éÎ În¶ã BC ¶lá ¶ãåi xuï¶ã. ÷l׶ xu¶ã qu«¶l kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ¶ps, ªL׶l ªl«¶l ªLbc hiÒ¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Bå BÖ cñ« Îai hp A ¸lݶ cg ¬éÎ h«i hÞcl LÊÎ BÆc óiÖÎ. rbc óCi o{, Îai B∙ ¶l˶ hêi ãiN óÝ ¬ËÎ cls ¶p¶ã, kla¶ã cls «i óiÕÎ Îl©¶ ÎlÕ cñ« ¶p¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai cò¶ã ¶l˶ ÎlÊy ca Ϋ kla¶ã µlni hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎǬ Îl{ê¶ã. ÷Õu h∙s luy¶l B∙ ¶l˶ hêi ãiN cluyÖ¶ óÝ ¬ËÎ cñ« ca Ϋ Îl× kla¶ã cǶ µlni ¶gi cls Îai óiÕÎ ¶N«. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ÷lN¶ã Îèy Î߶ã Îles lÇu ¶p¶ã BÒu hp ¶l©¶ viT¶ ÎLs¶ã µlñ cls ¶T¶ ÎÊÎ cn cm ¬{u cñ« clb¶ã Ϋ µlni ãiN kݶ, Bõ¶ã BÉ cls óä¶ lä óiÕÎ Îl× lm¶. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i ¶gi: - ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu hp ¶l©¶ viT¶ ÎLs¶ã µlñ ¶l« BÊy p? ªL׶l ªl«¶l ªLbc ãËÎ BÇu ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -335- - ªai clSc Bå BÖ cñ« Îai kla¶ã dC¬ µln¶ óéi clb¶ã Ϋ B©u. ÷l{¶ã y ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹, ¶lì óÞ óä¶ ki« dß lái, óuéÎ ¬iֶ㠶gi Lâ ¬{u cm cñ« clb¶ã Ϋ L« Îl× o«s? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷Õu vËy, clb¶ã Ϋ µlni BÒ µl߶ã viÖc óÝ ¬ËÎ cñ« clb¶ã Ϋ. Ï«i ¶ã{êi quyÕÎ BÞ¶l xs¶ã xuai, Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi xuï¶ã cl©¶ Båi ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬. ¾Sµ Bi Îíi klCcl BiÕ¬, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ B¹i lC¶ Ϋy cǬ B̶ hå¶ã ë µlÝ« §a¶ã Bi Îíi, ¶l«¶l ¶lѶ ht¶ hua¶ vps ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬. ªlÊy ¬ÆÎ ¶ã{êi Bg LÊÎ que¶ Îluéc, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ¬∙i kla¶ã o«s ¶lí L« B∙ ãƵ y ë B©u. ¸ls Îíi kli vÒ µl߶㠶ãñ, clp¶ã vÓ¶ cï ¶ãlÜ xe¬ ¶ã{êi Bg hp «i? ¸lp¶ã ¶ãlÜ h¹i B¹i léi ªlCi ¾m¶ ë ÷«¬ Ki¶l, ë ªõ ¸l©u, ªl¹cl r{m¶ã, ë ÎLs¶ã qu©¶ Béi ¾Ê¬ V{m¶ã, v©¶ v©¶, BÒu kla¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ ¶ã{êi Bg. §«¶ã hbc ¶ãlÜ ¶ãîi, clp¶ã óç¶ã ¶ãle cö« µl߶ã cg ÎiÕ¶ã ãâ LÊÎ klH, véi klsCc Cs xuï¶ã ãi{ê¶ã, L« c¹¶l cö« lái: - Ai Bg? ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã óT¶ ¶ãspi lái: - A¶l cg ¨¶ ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ÎlSµ B̶ _????_, ªl«¶l ªl«¶l Ϋy ó{¶ã ¬éÎ ¬©¬ ãç ÎLT¶ cg l«i óCÎ, ¬çi óCÎ Bù¶ã ó« cCi ÎLø¶ã ãp, clSc ¶p¶ã võ« ë d{íi óÕµ Bi hT¶. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¸n¬ m¶ clb ¶lÐ! ¾«s Îíi ãiê ¶Çy c߶ cl{« Bi ¶ãñ? ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - E¬ ÎlÊy ca A ¸lݶ kú h¹ hS¬ ¶T¶ kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc. ¸lSc «¶l cò¶ã B«¶ã ¶ãlÜ Îíi ¶p¶ã ¶T¶ kla¶ã ¶ãñ B{îc µlni kla¶ã? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Îñ¬ Îج c{êi, ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai ¶ãlÜ BÕ¶ ca Ϋ hp¬ ã×? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ÷ãlÜ vÒ cCi vt Bѵ cñ« ¶p¶ã Êy! A¶l óns ¶p¶ã cg Bѵ kla¶ã? ®iÕÎ ÎC¶l ªl«¶l ªl«¶l l«y ãle¶, ªlõ« ¸lÝ oî ¶gi A ¸lݶ Bѵ Îl× ¶p¶ã kla¶ã vui, ¬p óns A ¸lݶ kla¶ã Bѵ Îl× kla¶ã Bb¶ã où ÎlËÎ, ¶T¶ kla¶ã dC¬ ÎLn hêi, cǬ cCi Îl׫ ¬bc ÎLø¶ã hT¶ ¨¶, BéÎ ¶liT¶, clp¶ã ¶Ð¬ hua¶ cCi Îl׫ L« óT¶ ¶ãspi, vp h« hí¶: - ¸lݶl y, Bb¶ã Låi! ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l, ¶ãm ¶ãCc lái: - A¶l ¶gi ã× ÎlÕ? ¸g µlni qun ÎLø¶ã óÞ l{ lá¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - _????_ _????_ - §i B©u ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -336- ªlõ« ¸lÝ hÊy Îl«¶l kiÕ¬ cñ« Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B{« cls ¶p¶ã. rbc ¶Çy ¶p¶ã ¬íi liÉu ªlõ« ¸lÝ ãäi ¬×¶l Bi L« ¶ãspi BC¶l ãiÆc. ªl× L« ÎLs¶ã kli ªlõ« ¸lÝ B«¶ã cS¶ qun ÎLø¶ã, hiÒ¶ ¶ãlÜ Îíi låi ¶lá ë ÎLä ¶lp A¶ §¹i ÷{m¶ã, cg ¶ã{êi Îíi óSÎ cgc ªiÉu ªuÖ, clp¶ã B∙ l¨¶ã lCi µln¶ klC¶ã, BC¶l BÕ¶ kli óÞ Îl{m¶ã. ¼«y A¶ §¹i ÷{m¶ã võ« vÒ kÞµ, dè¶ã ó« qun ÎLø¶ã ãp ¶Ð¬ vps ¬ÆÎ Ïå r∙s ª«¬, ¬íi Buæi B{îc ÎT¶ ãiÆc Êy Bi. ªíi B©y clp¶ã ¬íi l«y ¶ã{êi Bg ht¶ vps klCcl BiÕ¬ låi ¶∙y hp Ïå r∙s ª«¬. ÷l{¶ã kla¶ã liÉu y Îíi klCcl BiÕ¬ hж hbÎ ¶l{ ÎlÕ hp¬ ã×? ¼uï¶ óiÕÎ Lâ où ÎlÉ, ªlõ« ¸lÝ ¬íi Lñ ªl«¶l ªl«¶l Bi Î׬ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¶ä. Ï«i ¶ã{êi Lg¶ Lж BÕ¶ Îõ¶ã c¨¶ µl߶㠬éÎ hS¶ã Ϋi ¶ãle ÎLé¬. ªíi ¬éÎ c¨¶ µl߶ã hí¶, l«i ¶ã{êi ¶ãle ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã cg Îiն㠶gi cñ« óny, ÎC¬ ¶ã{êi. Ïä BÒu dè¶ã ÎiÕ¶ã hg¶ã ãi«¶ã lå ÎLß cluyÖ¶ víi ¶l«u. ¼éÎ ¶ã{êi ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ Bi klái B©y o«s B{îc? ÷Õu cg viÖc ã× xny L« Îl× o«s? riÖu clb¶ã Ϋ c߶ ÎC¶l ¬¹¶l l«y kla¶ã? ¼éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - ViÖc B»¶ã A¶ §¹i ¶l©¶ cò¶ã qu«¶ ÎLä¶ã hS¬. ®©y ãiê o«i ¶ã{êi hT¶ ®Sc Ki¶l BiÒu Bé¶ã B{îc ¶ã{êi xuï¶ã B©y, Îl× clb¶ã B∙ ht¶ ÎLï¶ ¬ÊÎ Låi, kÞµ o«s B{îc clí? ÷l{ vËy, óá hì kú ca¶ã ¶Çy cg BC¶ã ÎiÕc kla¶ã? ¼äi ¶ã{êi ÎLǬ ¶ã©¬ ãi©y hCÎ, ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi ãiä¶ã klp¶ klp¶ hT¶ ÎiÕ¶ã: - Ï«y hp ÎlÕ ¶Çy vËy? ®©y ãiê clb¶ã Ϋ cli« L« hp¬ l«i óä¶, ¬éÎ óä¶ BÕ¶ B»¶ã ki« BÉ A¶ §¹i ¶l©¶ BiÒu µlCi, ¬éÎ óä¶ Îl× ë h¹i B©y, óÊÎ cø óT¶ ¶ps h˵ B{îc ca¶ã, clb¶ã Ϋ cò¶ã cli BÒu L« cè¶ã l{ë¶ã. ÷ã{êi hT¶ ÎiÕ¶ã ÎL{íc ÎiT¶ vç óp¶ hí¶ Îiն㠶gi: - Plni BÊy, clb¶ã Ϋ cg µlbc cè¶ã l{ë¶ã, cg lä« cè¶ã clÞu. ÷Õu cg cluyÖ¶ ã× kla¶ã ¬«y xny L« Îl× clb¶ã Ϋ cò¶ã µlni cC¶ BC¶ã cn. r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« ¶gi: - ®©y ãiê clb¶ã Ϋ LbÎ _????_ xe¬ «i µlni Bi l«y ë. ÷l{ vËy ¬íi ca¶ã ó»¶ã vp kla¶ã «i dC¬ sC¶ Îl«¶ ¶N«. ¼äi ¶ã{êi vç Ϋy µlô lä«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ë B©y cg viÖc ã× qu«¶ ÎLä¶ã BÕ¶ ¶çi ¬p clb¶ã µlni cli« ¬éÎ ¶ö« ¶ã{êi ë h¹i ÎlÕ ¶Çy? Vp c߶ A¶ §¹i ¶l©¶ ¶ps víi kú ca¶ã ã× ÎlÕ ¶lØ?” ¼éÎ hCÎ o«u, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶ãle ÎlÊy klÝ ãiíi v« cl¹¬ LÊÎ klH, clSc hp clb¶ã B∙ LbÎ Îl¨¬ xs¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ LØ Î«i ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - ¸lb L« óns ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ¬äi ¶ã{êi cluȶ óÞ o½¶ op¶ã. §É Îai Îles dâi clb¶ã xe¬ o«s. ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu, Låi klH ¶gi: - A¶l µlni cȶ Îl˶ ¬éÎ ÎÝ ¶lÐ! rbc Êy ce«¬2002-10-07ö« µl߶ã võ« ¬ë, ¶lê cg C¶l oC¶ã B̶, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶ã{êi Bi BÇu ó{íc L« hp Ïå r∙s ª«¬, ÎC¬ ¶ã{êi Îles o«u Ϋy BÒu cǬ klÝ ãiíi, ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -337- ¶l׶ kü h{ì¶ã ¬íi l«y clb¶ã Îsp¶ hp Îèy Î߶ã cñ« A ¸lݶ. ¸lb¶ã lÕÎ Îlny BÒu v{îÎ L« Bi, o«u Bg cö« µl߶ã h¹i klе h¹i ¶l{ ÎL{íc. ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - å, L« hp óä¶ clb¶ã. E¬ óiÕÎ ÎL{íc cs¶ ¶lá kla¶ã µlni hp ¶ã{êi Îö ÎÕ ¬p? ªlõ« ¸lÝ cò¶ã hÊy hp¬ kú h¹, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vʶ BÒ ¶Çy oH kÕÎ hu˶ o«u, Ϋ l∙y Bi Îles clb¶ã xe¬ Lâ où ÎlÉ L« o«s B∙.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ãië kli¶l ca¶ã L« v{îÎ Î{ê¶ã, hM¶ã hƶã Buæi Îles clݶ ¶ã{êi ki«. ÷lê ón¶ h∙¶l kli¶l Îl©¶ B∙ Îíi clç ÎéÎ ¬øc, ªlõ« ¸lÝ Bi Îles óä¶ clݶ ¶ã{êi kla¶ã «i l«y óiÕÎ ÎÝ ¶ps. R« klái ÎlÞ ÎLʶ, clݶ ¶ã{êi ki« Bi lm¶ dƬ B{ê¶ã ¶N«. ªíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp ÎlËÎ hí¶, Ïå r∙s ª«¬ ãäi cö«, Låi dÓ¶ ÎC¬ ¶ã{êi ¶ä vps óT¶ ÎLs¶ã. V߶ã L« µlÝ« o«u ¶lp, ªlõ« ¸lÝ v{îÎ Î{ê¶ã vps ÎLs¶ã, hǶ ¬ß Îíi ¬éÎ c¨¶ µl߶ã cg C¶l oC¶ã B̶ hge L« ¶ãspi cö« oæ, hiÒ¶ ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lp, klH hËÎ ¬éÎ viT¶ ¶ãgi L« x«, ÎlÊy d{íi µl߶ã cg ¬éÎ B¹i lC¶ ¶ãgÎ ¶¨¬ ¬{mi Îuæi ¶ãåi clݶl ãiN«, Îl©¶ l׶l v¹¬ vì. Ïå r∙s ª«¬ vp ÎC¬ ¶ã{êi Îèy Î߶ã cñ« A ¸lݶ hǶ h{îÎ ó{íc vps, vCi clps B¹i lC¶ ¶ä. Ï׶l ¶l{ ¶ã{êi ¶ä hp qu«¶ ÎLT¶ cñ« clb¶ã vËy. Ïå r∙s ª«¬ ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ ãƵ V{m¶ã clØ luy µlg ë ÎLs¶ã ÎlÞ ÎLʶ, ¬íi l«y cCc ¶ã{êi võ« ¬íi Îíi ¶mi, cls ¶T¶ ÎiÉu ¶l©¶ ¬êi ¬Êy vÞ Îíi B©y ÎLî ãibµ. ÷ã{êi Bg ¶gi: - Ï«y hS¬, l«y hS¬! V{m¶ã clØ luy µlg ¶gi o«s? ¼éÎ ¶ã{êi BCµ: - V{m¶ã clØ luy µlg ¶gi, A¶ §¹i ¶l©¶ cg viÖc cǶ o«i ¬uï¶ óns Îai, Îl× «¶l e¬ µlni Bi ¶ã«y h˵ Îøc! ÷ãle ÎlÊy Ïå r∙s ª«¬ ãäi ¶ã{êi ¶ä hp A¶ §¹i ¶l©¶. ªlõ« ¸lÝ Lè¶ã ¬×¶l hiÒ¶ ¶ãlÜ: “ªlÕ L« hp ¬éÎ viT¶ vâ qu«¶ klC c«s cʵ BÊy! Kla¶ã óiÕÎ BT¬ kluy« ÎlÕ ¶Çy, y c߶ cg ¬{u Bå ã× B©y?” ¾«u Bg, clp¶ã h¹i ¶ãle A¶ §¹i ¶l©¶ ¶ä ¶gi: - ÷Õu hǶ ¶Çy Îlp¶l ca¶ã, ca¶ã h«s ¶Çy cñ« clb¶ã Ϋ hí¶ hS¬. Ïp, lp...! r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi: - ¸lb¶ã cs¶ BÒu Béi m¶ A¶ §¹i ¶l©¶ ¶©¶ã Bì cls. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - A¶l e¬ Ϋ Bõ¶ã cg µl©¶ óiÖÎ ÷éi B׶l ÎlÞ vÖ vp ¸È¬ y vÖ ã× cn, clb¶ã Ϋ BÒu µlni Î˶ hùc vp ÎLu¶ã Îlp¶l víi Ïsp¶ã Îl{î¶ã! ¼äi ¶ã{êi Bå¶ã Îl«¶l ¶gi: - A¶ §¹i ¶l©¶ d¹y LÊÎ µlni. ¸lb¶ã cs¶ hbc ¶ps cò¶ã clê Bîi §¹i ¶l©¶ o«i óns. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - ªïÎ hS¬. ÷ps Bi Îlai! ¸p¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ ÎlT¬, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« l«i óä¶ ¶Çy h¹i hp ÷éi B׶l ªlÞ vÖ vp ¸È¬ y vÖ B©y. ÷ãle ¶gi, ¸È¬ y vÖ l∙¬ l¹i d©¶ clb¶ã hua¶ hua¶, lÔ «i óÞ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -338- óSÎ, hp óÞ clb¶ã clÆÎ cl©¶ héÎ d« ¶ã«y, Îp¶ ¶lÓ¶ va cè¶ã. Ïa¬ ¶«y kla¶ã óiÕÎ clb¶ã h¹i Bi B©u l∙¬ l¹i «i B©y. ÷«y Ϋ B∙ ãƵ, kla¶ã kli ¶ps Ϋ h¹i clÞu BÉ yT¶ cls clb¶ã lsp¶l lp¶l!” ¼éÎ hCÎ o«u, A¶ §¹i ¶l©¶ dÓ¶ óä¶ clb¶ã Bi L«. Plôc ÎLT¶ ¶gc ¶lp ¶l׶ xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ Biɬ ÎlÊy ÎÊÎ cn ¬{êi oCu ÎT¶ ¶l{ vËy óé l¹ A¶l §¹i ¶l©¶ cg oCu ¶ã{êi Îlai. ¸lê clb¶ã Bi klC x«, ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶lny xuï¶ã Buæi Îles o«u. ¸p¶ã Bi cp¶ã Îíi ¶lN¶ã ¶mi ls«¶ã vu, óä¶ A¶ §¹i ¶l©¶ Bi B{îc óny, ÎC¬ dƬ B{ê¶ã, cg ¶ã{êi klH ¶gi vpi hêi, cn óä¶ hiÒ¶ În¶ ¬Cc L« óï¶ óT¶, Låi hM¶ã hƶã Îíi ó«s v©y ¬éÎ c¨¶ ¶lp ¶lá clm vm ë clï¶ ls«¶ã vu ¶Çy. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óSÎ cl{íc clb¶ã cbi kls¬ h{¶ã Îõ Îõ Bi Îíi ãǶ c¨¶ ¶lp Bg. V× ÎLêi Îïi, óä¶ lä cg ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« clp¶ã ¶l{¶ã cø Î{ë¶ã hp ¶ã{êi ÎLs¶ã óä¶, clí kla¶ã «i ¶ãli ¶ãê vp BÉ ý Îíi clp¶ã cn. A¶ §¹i ¶l©¶ ÎlÊy B∙ ó«s v©y clÆÎ clH Låi, hiÒ¶ L« liÖu cls ¬äi ¶ã{êi ¶»¬ µlôc xuï¶ã BÊÎ, Låi ¬éÎ ¬×¶l BÕ¶ ãâ cö«. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎLs¶ã ¶lp cg ÎiÕ¶ã Bp¶ óp lái vä¶ã L«: - Ai Bg? A¶ §¹i ¶l©¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ ¬íi lái: - ®p hp «i ÎlÕ? ªiն㠶ã{êi Bp¶ óp ÎLn hêi: - å, L« hp a¶ã! §T¬ kluy« ÎlÕ ¶Çy, a¶ã Îíi B©y hp¬ ã×? A¶ §¹i ¶l©¶ l« ln c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp cï ¶l©¶ d¹y kla¶ã o«i, “®ÊÎ ÎlÞ s«¶ ãi«, óÊÎ Îô BÇu.” Kla¶ã ¶ãê óp h¹i ë B©y, ¬«u ¬ë cö« Bi! ÷ã{êi Bp¶ óp BCµ: - ªai B∙ ¶gi kla¶ã ãƵ a¶ã ¶N«, a¶ã c߶ Îíi B©y kiÕ¬ Ϋ hp¬ ã×? A¶ §¹i ¶l©¶ vÓ¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - ®p kla¶ã ¬uï¶ ãƵ Îai cò¶ã kla¶ã o«s ¶l{¶ã c߶ Îai LÊÎ Îl{m¶ã ¶lí ¶ã{êi vî cñ« Îai! ÷ã{êi Bp¶ óp ¶æi ãi˶ ¶gi: - Ai hp vî cñ« a¶ã? GiN« l«i Ϋ Î׶l duyT¶ B∙ B{îc cSÎ BøÎ ó»¶ã h{ìi d«s oSc Låi. ÷Õu a¶ã kla¶ã clÞu óua¶ã Îl« cls Îl× a¶ã cø viÖc µlg¶ã lá« BïÎ clCy c¨¶ ¶lp ¶Çy vp Îai Bi. §p¶l clÕÎ clí Îai kla¶ã ¬uï¶ ãƵ h¹i cs¶ ¶ã{êi va h{m¶ã Ω¬, clØ Îl«¬ µlb quý ¶l{ a¶ã ¶N«! ¸p¶ã ¶ãle, cp¶ã ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« Bp¶ óp ¶ä que¶ Îluéc hS¬, ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶lí vp ¶ãlÜ ¶ã«y L«: “å, µlni Låi, óp Ϋ hp A¶ §¹i ¶{m¶ã! ÷Õu vËy, A¶ §¹i ¶l©¶ hp clå¶ã cñ« óp Ϋ, vp hp cl« cñ« ca A¶ ªiÉu ªuÖ Låi!” A¶ §¹i ¶l©¶ vÓ¶ c{êi ¶gi: - ªai kiÕ¬ óp klSµ ¶mi kla¶ã ÎlÊy, B«u klæ óiÕÎ ó«s, kli ¶ps Îai h¹i ¶ì ÎliTu BïÎ óp clí? ªlai, ¬ë cö« Bi, BÉ clb¶ã Ϋ Îô läµ, ¶ïi h¹i Î׶l cò ¶ãlÜ« x{«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -339- ÷gi xs¶ã, A¶ §¹i ¶l©¶ dè¶ã cl©¶ BC cC¶l cö« B∙ ¬ë Îs«¶ã. ÷ãle Îiն㠵lC cö«, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ vâ ca¶ã cñ« y LÊÎ hîi l¹i. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, C¶l oC¶ã clíµ hT¶ ¬éÎ cCi, A¶ §¹i ¶{m¶ã B∙ ¬b« B«s xa¶ã ÎlM¶ã L«. A¶ §¹i ¶l©¶ c{êi ¶gi: - Giái hS¬! ®p cg ¬uï¶ ¬{{ oCÎ Îl©¶ µlu µlni kla¶ã? Y oî ÎLs¶ã ¶lp c߶ cg ¶ã{êi klCc ¶T¶ kla¶ã dC¬ xa¶ã ÎlM¶ã vps, cø Ϋy kla¶ã Bø¶ã óT¶ ¶ãspi cliÕ¶ BÊu víi A¶ §¹i ¶{m¶ã. ªõ Îõ óß Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ d{m¶ã Bai ¬SÎ qu«¶ oCÎ cuéc BÊu ÎL«¶l. A¶ §¹i ¶l©¶ vâ ¶ãlÖ qun ¶liT¶ µli µlp¬, võ« BC¶l võ« c{êi Bè«. ªlÊy vËy, A¶ §¹i ¶{m¶ã cp¶ã Îøc ãi˶, võ« BC¶l võ« hí¶ Îiն㠬S¶ã cl{ëi. §Êu B{îc ¬éÎ låi h©u, A¶ §¹i ¶l©¶ BéÎ ¶liT¶ ãim Ϋy xa¶ã vps vuïÎ ¬C A¶ §¹i ¶{m¶ã ¬éÎ cCi. ¸p¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, A¶ §¹i ¶{m¶ã BC¶l hua¶ Îl«¶l B«s vps BÇu Bïi µl{m¶ã. ¸ïÎ dô ¶p¶ã BC¶l ¬iÕ¶ã Bg, A¶ §¹i ¶l©¶ ¶Ð ¬×¶l ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, ¶S¬ hÊy Ϋy kt BÞcl, dè¶ã oøc vƶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, Îl«¶l B«s Lmi xuï¶ã BÊÎ Îøc Îl×. Råi A¶ §¹i ¶l©¶ ¶S¬ clÆÎ l«i Ϋy vî B{« cl©¶ vps kT ¶ã«¶ã BÇu ãïi, ÎlÕ hp A¶ §¹i ¶{m¶ã kla¶ã o«s klC¶ã cù B{îc ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« ÎT¶ lä A¶ ¶Çy, y cl{« dC¬ l∙¬ l¹i §¹i ¶{m¶ã ¶ã«y B©u. ª« l∙y dß ÎlC¬ ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ ¶N«, Låi L« Ϋy cøu ãibµ cò¶ã cl{« ¬ué¶.” ªlõ« cm A¶ §¹i ¶l©¶ B«¶ã BSc clÝ cn c{êi, A¶ §¹i ¶{m¶ã B«¶ã Îøc ãi˶ clöi ¬S¶ã Îmi óêi, clp¶ã he¶ qu« ãgc cö«, vps ÎlM¶ã óT¶ ÎLs¶ã, hǶ ¬ß Îíi cl©¶ Î{ê¶ã, ãië kli¶l ca¶ã “®Ýcl læ du Î{ê¶ã” hes hT¶ ÎLT¶ ÎLÇ ¶lp. rbc Êy A¶ §¹i ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - Ïå r∙s ª«¬, vps ¶lp ÎlSµ B̶ Bi. Ïå r∙s ª«¬ ¬gc Îbi hÊy BC hö« L« vp cǬ B«s lé Îl©¶ ÎL{íc kli vps ÎLs¶ã ¶lp, y ¶Ð¬ ¬éÎ viT¶ BC vps dß Îlö ÎL{íc, ÎlÊy kla¶ã cg Bé¶ã ÎÞ¶l ã× ¬íi Îõ Îõ ó{íc vps, Bi Îíi c¹¶l óp¶ clǬ hö« vps ¶ãä¶ ¶Õ¶ BÉ ë Bg. A¶ §¹i ¶l©¶ B{« ¬SÎ L« liÖu, Ïå r∙s ª«¬ cëi cué¶ d©y Îlõ¶ã Bes óT¶ la¶ã L«, Bs¹¶ h¹i ÎLgi clÆÎ cl©¶ A¶ §¹i ¶{m¶ã. A¶ §¹i ¶l©¶ c{êi ¶gi: - E¬ óns kla¶ã ¬uï¶ ãƵ ¬ÆÎ «¶l ¶N«. VËy ó©y ãiê Îl× o«s? ªlö ¶l׶ «¶l xe¬, BÇu Îgc «¶l B∙ ó¹c ¶liÒu hS¬ Låi µlni kla¶ã? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶lS¬ ¬SÎ kla¶ã ÎLn hêi. ÷»¬ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp ¶l׶ xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ A¶ §¹i ¶l©¶ LÊÎ Lâ. ªuy B∙ qu« Îuæi ÎLu¶ã ¶iT¶, ¬ÆÎ ¬òi cñ« y LÊÎ c߶ «¶l Îuʶ. ¸lSc låi ÎliÕu ¶iT¶ y LÊÎ Bѵ ÎL«i, ÎlËÎ BC¶ã Bai víi A¶ §¹i ¶{m¶ã. VuïÎ ¬ÆÎ A¶ §¹i ¶{m¶ã, A¶ §¹i ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - Xi¶l ÎlËÎ! ¼{êi ¬Êy ¶¨¬ kla¶ã ãƵ, óé ¬ÆÎ ÎLCi xs«¶ ¶Çy vÓ¶ ÎLS¶ã ÎLts Bѵ BH ¶l{ x{«! ÷gi Îíi B©y, y qu«y h¹i ¶gi víi Ïå r∙s ª«¬ L»¶ã: - §i L« ¶ãspi ki«! Ïå r∙s ª«¬ võ« c{êi võ« hÌ h{ìi L«. rbc Bi L« c߶ Îlu˶ Ϋy klе cC¶l cö« h¹i. YT¶ hƶã ãi©y µlbÎ, A¶ §¹i ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸s¶ ªiÉu ªuÖ B©u? ®Êy h©u ¶«y, ¶ãpy ¶ps «¶l cò¶ã Î{ë¶ã ¶lí Îíi ¶g. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -340- A¶ §¹i ¶{m¶ã vÓ¶ hp¬ Îli¶l ¶l{ ÎL{íc. A¶ §¹i ¶l©¶ h¹i ¶gi: - Vî clå¶ã Ϋ, låi x{« ÎLt Îuæi ¶g¶ã ÎC¶l ¬íi c∙i ¶l«u óá ¶l«u. ÷l{¶ã clb¶ã Ϋ cCcl óiÖÎ ¶l«u ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ Låi, ó©y ãiê ¶T¶ lß« lns Îl× l«y lm¶. Kla¶ã ÎlÊy A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎLn hêi, y h¹i ¶gi ÎiÕµ: - §Êy e¬ xe¬, óÊy h©u ¶«y, «¶l cg hÊy «i B©u? Vp cg ó«s ãiê kla¶ã ¶lí e¬ B©u? ¸lM¶ã hH e¬ kla¶ã c߶ ¬éÎ clbÎ Î׶l ¶ãlÜ« ¶ps ¶N« l«y o«s? A¶ §¹i ¶{m¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs: - ¤¶ã cg óiÕÎ cl« vp «¶l Îai ιi o«s clÕÎ kla¶ã? A¶ §¹i ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi BCµ: - ¸l« vp «¶l cñ« e¬ óÞ ¸È¬ y vÖ ãiÕÎ l¹i ÎlËÎ ¶l{¶ã e¬ kla¶ã ÎlÉ vm Bò« cn ¶S¬ ¬p sC¶ ÎLCcl ÎÊÎ cn «¶l e¬ ¸È¬ y vÖ. ®ÊÎ cø l¹¶ã ¶ã{êi ¶ps cg xÊu ¶l{¶ã cò¶ã cg ÎïÎ. A¶l hp¬ viÖc cls ¶lp vu«, ÎÊÎ ¶liT¶ µlni ÎLu¶ã Îlp¶l víi ÎLiÒu B׶l. ¸Ci Bg cò¶ã hp viÖc hp¬ vt v«¶ã cls Îæ ÎiT¶... Y cl{« døÎ hêi, A¶ §¹i ¶{m¶ã B∙ ¶læ ¶ã«y ¶{íc ¬iÕ¶ã xuï¶ã BÊÎ hiT¶ ÎiÕµ. ¼éÎ hCÎ o«u, A¶ §¹i ¶l©¶ hn¶ã o«¶ã cluyÖ¶ klCc ¶gi: - A¶l ¶lí cs¶ ªiÉu ªuÖ quC, cls ¶ã{êi vÒ Bg¶ ¶g. ª¹i o«s e¬ cø Be¬ ¶g ÎLï¶ ÎLC¶l, ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã cls ¶gi ãƵ «¶l? A¶ §¹i ¶{m¶ã BCµ: - ªai cg ¶gi cls ¶g l«y, ¶ã{êi cl« ÎïÎ cñ« ¶g B∙ clÕÎ Îõ h©u Låi! ¸l« ¶g LÊÎ Îpi ó«, LÊÎ cg clÝ klÝ ¶l{¶ã clØ BC¶ã ÎiÕc hp clÕÎ yÉu. rêi ¶gi cñ« ¶p¶ã clø« BÊy µlÓ¶ uÊÎ. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - E¬ lp ÎÊÎ µlni hõ« dïi ¶g ¶l{ vËy? Vp e¬ lp ÎÊÎ Lñ« Îai ¶l{ ÎlÕ? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ¸l« ¶gi x{« ki« hp ¬éÎ ¶ã{êi LÊÎ cg clÝ klÝ. ¼Æc dÇu ãi« B׶l µln¶ Bïi, Îai vÓ¶ hж hbÎ Bi Îles «¶l Ϋ. ÷ãê B©u... ªíi B©y ¶p¶ã ¶ãlѶ ¶ãps kla¶ã ÎlÉ ¶gi ÎiÕµ B{îc. A¶ §¹i ¶l©¶ ¬gc Îbi hÊy kl¨¶ Ϋy L« h«u ¶{íc ¬SÎ cls ¶p¶ã, ¶løÎ Îlêi xbc Bé¶ã, a¬ hÊy ¶p¶ã la¶ lÝÎ. Y óç¶ã ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¶lny hèi vÒ µlÝ« o«u, ¬ai Lmi ãiäÎ ¬Cu Î{mi. ªl× L« y B∙ óÞ A¶ §¹i ¶{m¶ã cS¶ cls ¬éÎ cCi ¶T¶ Îl©¶. ÷bµ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ hS¬, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc µlni óÞÎ ¬iÖ¶ã c{êi ¶ãǬ. A¶ §¹i ¶l©¶ ¶æi ãi˶ lái: - ª¹i o«s e¬ h¹i cS¶ «¶l ¶l{ ÎlÕ? A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎLn hêi: - ¤¶ã Bi ãiÕÎ clÕÎ ¶ã{êi clå¶ã yTu quý cñ« Îai, o«s Îai h¹i kla¶ã cS¶ a¶ã? ªai c߶ ¬uï¶ l¹ oCÎ a¶ã ¬íi ¶ãuai cm¶ ãi˶! A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -341- - ñ«, o«s e¬ h¹i ¶gi ÎlÕ? A¶l kla¶ã µlni hp clå¶ã cñ« e¬ l«y o«s? ª¹i o«s e¬ h¹i óns Îai ãiÕÎ l¹i clå¶ã e¬? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ¸lå¶ã Îai vï¶ dÜ hp ¬éÎ ÎL{î¶ã µlu klÝ klCi, kla¶ã liÉu v× o«s óç¶ã d{¶ã óÞ hîi héc ¬T lsÆc, óá cn vî cs¶ clØ ÎlÝcl hp¬ qu«¶, ¬uï¶ µlCÎ Îpi hí¶. ÷ã{êi clå¶ã klÝ klCi ¬p Îai vÓ¶ Îi¶ Î{ë¶ã B∙ clÕÎ Låi, Îai kla¶ã o«s ãƵ B{îc «¶l Ϋ ¶N«. ªlÊy ¶p¶ã ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ kle¶ ¶ãîi ÎlǬ vp clSc A¶ §¹i ¶l©¶ ÎlÕ ¶ps cò¶ã cn¬ Bé¶ã. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i ¶gi: - ¸lå¶ã Îai ÎT¶ lä hp A¶ KiÕ¬ ªl«¶l B∙ óÞ A¶ §¹i ¶l©¶ ãiÕÎ clÕÎ Låi. QuyÒ¶ o{ ¾ë §¹i §¹s hp vÞ o{ µlô B∙ ó«¶ m¶ LÊÎ ¶Æ¶ã cls clb¶ã Îai cò¶ã óÞ A¶ §¹i ¶l©¶ Îl«¬ ¬T hîi héc ¬p l∙¬ l¹i clÕÎ Låi. ¸n ¾ë µlu ¶l©¶ vp cs¶ ãCi cò¶ã óÞ A¶ §¹i ¶l©¶ ¶Çy Cµ óøc BÕ¶ clÕÎ... Gi˶ quC, A¶ §¹i ¶l©¶ quCÎ hí¶: - I¬ ¶ã«y, kla¶ã B{îc ¶gi ¶N«! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ¸s¶ ¶ã{êi h߶ã h«¶ã d¹ Îlb ki«, Îlö Îù ¶ãlÜ xe¬ ¶gi cg Bb¶ã kla¶ã? A¶ §¹i ¶l©¶ ¶gi: - Plñ ¶l« clØ Bßi ¾ë §¹i §¹s hT¶ lái qu« hs« Îlai, ¶ãê B©u ë ca¶ã B{ê¶ã a¶ã Ϋ h¹i ¬b« B«s BÞ¶l clЬ Îai? ¸ß¶ vî cs¶ a¶ã Ϋ Îù Îö clÕÎ Îl× viÖc ã× BÕ¶ Îai? A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - §b¶ã hS¬. Ai óns ¾ë §¹i §¹s ¬è quC¶ã, h¹i óns Îlu ¶l˶ ¬éÎ ¬a¶ Bå cg h{m¶ã Ω¬ ¶l{ ÎlÕ. ªLs¶ã kli ÎT¶ ¬a¶ Bå oSµ clÕÎ v× Bgi LÐÎ, ¾ë §¹i §¹s h¹i Be¬ vÒ d¹y vâ ¶ãlÖ, ¶uai cls Îlp¶l ¶ã{êi, Låi h¹i hÊy vî cls. §¹i ¶{m¶ã cp¶ã ¶gi cp¶ã l¨¶ã. A¶ §¹i ¶l©¶ B˵ ¬¹¶l xuï¶ã óp¶ ¬éÎ cCi, quCÎ hí¶: - Ïa¬ ¶«y, vî clå¶ã ãƵ ¶l«u ιi B©y, o«s e¬ cø ¶lSc ¶lë Îíi ¶lN¶ã ¶ã{êi B∙ kluÊÎ hp¬ ã×? A¶ §¹i ¶{m¶ã cò¶ã h« hí¶: - ªai cø ÎlÝcl ¶lSc BÊy, a¶ã ¬uï¶ ãiÕÎ Îai cø viÖc L« Ϋy Bi! ¸¨¶ cø hêi Bp¬ Îls¹i cñ« l«i ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ xÐÎ ÎlÊy c©u cluyÖ¶ ¶l{ o«u B©y: A¶ KiÕ¬ ªlp¶l ¶lê B{îc ¾ë §¹i §¹s ¶uai ¶Ê¶ã d¹y óns Îõ låi c߶ Îlm Êu. ªíi ÎL{ë¶ã Îlp¶l v× Îl«¬ ¬T µlb quý, A¶ KiÕ¬ ªlp¶l B∙ ãiÕÎ clÕÎ cn ¶lp o{ µlô. ªlÊy lp¶l vi klï¶ ¶¹¶ quC, A¶ §¹i ¶{m¶ã hiÒ¶ quyÕÎ hiÖÎ víi clå¶ã. ªL{íc ki«, Ïå r∙s ª«¬ BÕ¶ c{íµ ªiÉu ªuÖ, oë dÜ A¶ §¹i ¶{m¶ã cø µlni ÎLC¶l §a¶ã ÎLï¶ ª©y hp cï ý hC¶l x« A¶ KiÕ¬ ªl«¶l, ¶ã{êi clå¶ã h߶ã h«¶ã d¹ Îlb. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “ªT¶ ¶Çy clÕÎ cò¶ã BC¶ã hS¬ Låi. ª« µlni cls y ¬éÎ cl{ë¶ã clÕÎ ¶ã«y Îøc Îl× ¶l{¶ã kla¶ã óiÕÎ A¶ §¹i ¶{m¶ã cg c߶ Î׶l ¶ãlÜ« vî clå¶ã víi y ¶N« kla¶ã?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã h¹i hS¶ã Ϋi ¶ãle xe¬ l«i ¶ã{êi c߶ ¶gi cluyÖ¶ ã× ¶N«. ÷ãê B©u, cn l«i BÒu i¬ hƶã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -342- ¼éÎ hCÎ o«u, B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« B{« Îíi. A¶ KiÕ¬ ªl«¶l Be¬ c©y ¶Õ¶ L« BÆÎ ë c¹¶l cö« oæ, Låi LbÎ Îl«¶l B«s L«, quCÎ klH L»¶ã: - ®»¶ã cø «i Îíi, lÔ e¬ kTu h« óCs Îi¶, Bõ¶ã cg ÎLCcl «¶l Béc Cc BÊy ¶lÐ? A¶ §¹i ¶{m¶ã vÓ¶ hp¬ Îli¶l. ¢¶ KiÕ¬ ªl«¶l óiÕÎ ÎC¶l ¶ÕÎ cñ« vî kla¶ã ó«s ãiê clÞu kluÊÎ µlôc cn, ¶T¶ cSÎ hua¶ ¬éÎ ¬n¶l ¬p¶, ¶lÐÎ vps ¬å¬ ¶p¶ã. rbc Êy ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cp¶ã ¶ãpy cp¶ã Îíi ãǶ, A¶ KiÕ¬ ªl«¶l BÆÎ A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶»¬ hT¶ ÎLT¶ ãi{ê¶ã, óua¶ã ¬p¶ xuï¶ã, Låi cǬ B«s Bø¶ã ¶bµ o«u cC¶l cö«. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ y BÞ¶l BC¶l ÎLé¬, ¬Æc dÇu clp¶ã kla¶ã óiÕÎ ¶ã{êi oSµ Îíi ki« hp «i, ¶l{¶ã clSc cò¶ã hp ¶ã{êi Îö ÎÕ Îluéc µle A¶ §¹i ¶{m¶ã. ÷ãlÜ vËy, clp¶ã hiÒ¶ hÊy clbÎ cCÎ óôi óC¬ ÎLT¶ ÎLǶ, lß« víi ÎÝ ¶{íc ¬iÕ¶ã, vß Îlp¶l ¬éÎ viT¶ BÊÎ ¶ls ¶lá, ¶lS¬ ÎLb¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶ ¶Ð¬ xuï¶ã. ÷ãä¶ hö« ÎSÎ hiÒ¶. A¶ KiÕ¬ ªl«¶l hȬ óȬ cl{ëi Lñ«. ÷l©¶ hbc y ¬gc Îbi hÊy BC hö« L« BC¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lѶ ¶lny hua¶ L« ¶ãspi cö«, v߶ã L« µlÝ« B»¶ã ÎL{gc, ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ ¸È¬ y vÖ Î«y cǬ B«s, B«¶ã ¶»¬ µlôc d{íi BÊÎ cl¨¬ clb ¶l׶ vps óT¶ ÎLs¶ã. ªõ Îõ h¹i ãǶ ÎT¶ ªlÞ vÖ Bg, ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - ¸g ¶ã{êi B∙ Îíi B©y. ªT¶ ¸È¬ y vÖ ÎLn hêi: - Plni BÊy, «¶l ¬«u ¶»¬ µlôc xuï¶ã Bi! Y võ« ¶gi døÎ hêi B∙ óÞ ªlõ« ¸lÝ Biɬ vps ¶ã«y luyÖÎ c©¬. rÊy quǶ Cs cñ« y ¬Æc vps, ªlõ« ¸lÝ c߶ xÐ ¬éÎ ¬n¶l Cs ÎLs¶ã óÞÎ ¬ÆÎ, BÉ óä¶ ¸È¬ y vÖ klái óiÕÎ ¬×¶l hp «i. Xs¶ã B©u BÊy, clp¶ã a¬ ÎT¶ Bg µlôc xuï¶ã BÊÎ, Låi Îõ Îõ óß Îíi c¹¶l cC¶l cö«. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cp¶ã cǶ, ãi©y µlbÎ o«u, ¶¨¬ cs¶ ¶ãù« B∙ µlg¶ã Îgi ÎL{íc cö«, ¶l{¶ã cg óny cCi óg¶ã ¶ã{êi ¶lny xuï¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi Îíi ãǶ cö« ÎL{íc, klH vç Ϋy ó« cCi, A¶ KiÕ¬ ªl«¶l ë ÎLs¶ã ¶lp cò¶ã vç Ϋy ó« cCi ÎLn hêi. ®ËÎ hö« cl©¬ oC¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶ xs¶ã, y h¹i ¶bµ vps µlÝ« o«u cC¶l cö« ¶l{ ÎL{íc. Võ« ¶ãle ÎiÕ¶ã cö« ¬ë ÎlËÎ ¬¹¶l, ¬éÎ ¶ã{êi võ« hg BÇu L«. Y hiÒ¶ ãim B«s clЬ hiÒ¶, BÇu h©u ¶ã{êi ¶ä o«¶ã ¬éÎ óT¶, ¬Cu cæ µlu¶ L« ¶l{ vßi ¶{íc. D{íi C¶l oC¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶, y ¶l׶ kü cCi BÇu h©u, ãiùÎ ¬×¶l ÎlÊÎ ki¶l. Kla¶ã ¶ãê cCi BÇu h©u Bg h¹i hp BÇu cñ« ¬×¶l ¸È¬ y vÖ óé l¹ cñ« ¬×¶l. Y B«¶ã BÞ¶l lC ¬å¬ kTu h«, Biɬ hua¶ yÕu luyÖÎ cñ« y, ÎlÕ hp y kla¶ã o«s cö Bé¶ã B{îc ¶N«. ÷l«¶l Ϋy, ªlõ« ¸lÝ Bì hua¶ cs¶ d«s cñ« y, BÉ klái Lmi xuï¶ã hp¬ ¶Cs Bé¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã óT¶ ¶ãspi. A¶ KiÕ¬ ªl«¶l vâ ¶ãlÖ LÊÎ c«s c{ê¶ã, oë dÜ ªlõ« ¸lÝ Biɬ B{îc yÕu luyÖÎ cñ« y dÔ dp¶ã ¶l{ vËy v× y B«¶ã l∙i oî clЬ ¶lǬ µlni ¶ã{êi cè¶ã µle, kla¶ã BÉ ý BÒ µl߶㠬p ¶T¶. ÷lny Îíi ÎL{íc ãi{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ Bì A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãåi dËy, ãiùÎ BøÎ ãi©y Îlõ¶ã ÎLgi Ϋy cl©¶, Låi klH ¶gi: - ªlݬ A¶, clCu Îíi cøu Îlݬ BÊy! Võ« ¬õ¶ã võ« oî, A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎlÊy clp¶ã ¨¶ ¬Æc quǶ Cs ¸È¬ y vÖ ¶l{¶ã h¹i óÞÎ ¬ÆÎ, óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, Îlݬ klH lái: - ÷ãpi hp «i ÎlÕ? §éÎ ¶liT¶ óT¶ ¶ãspi cg l«i cs¶ ha¶ã hC xå¬ xsp¬ ¶lny vps, ¬å¬ kTu “kl¹c kl¹c”, xa¶ã Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l vå. GiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, clp¶ã B«¶ã BÞ¶l ãim Ϋy L« BC¶l óç¶ã ¶l˶ L« l«i cs¶ Bg hp B{êi {mi, ¶lb¶ v«i ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLǶ ¶lp. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -343- ÷¨¬ ¶ã{êi Îles o«u cs¶ Îlb võ« vps Îíi óT¶ ÎLs¶ã, ¶ã{êi Bi ÎL{íc cbi clps A¶ §¹i ¶{m¶ã Låi ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. rbc ¶py ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶l˶ L« l«i cs¶ Îlb ¶ä hp cs¶ B{êi {mi cñ« ¬×¶l Îlu µlôc ë ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶, cn ¬õ¶ã kTu ãäi: - §¹i O«i! ªiÉu O«i! Ï«i cs¶ Îlb ë óT¶ ¶ãspi B∙ ¶ãöi ÎlÊy lmi cñ« clñ ¶g Låi, ¶T¶ võ« ¶ãle ÎlÊy clñ ãäi, clb¶ã BÒu ¶lny cn hT¶ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp, a¬ clÆÎ hÊy ªlõ« ¸lÝ, lí¶ lë va cè¶ã. ÷lN¶ã ¶ã{êi võ« vps ÎLs¶ã ¶lp ÎlÊy d{íi BÊÎ cg ¬éÎ vò¶ã ¬Cu, ¬éÎ cCi xCc clÕÎ, l«i cs¶ Îlb h¹i Îù d{¶ã ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp, BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ ki¶l dÞ va cè¶ã. ÷lN¶ã ¸È¬ y vÖ c«¶l ãCc óT¶ ¶ãspi Î{ë¶ã kt BÞcl ¶liÒu quC, oî A¶ KiÕ¬ ªl«¶l BÞcl kla¶ã ¶æi, B∙ cg l«i ÎT¶ ¶lny vps ãim B«s BÞ¶l clЬ ¶¨¬ ¶ã{êi võ« ¬íi vps. ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãäi: - §C¶l! §©y hp klÈu hÞ¶l cñ« clp¶ã Îl{ê¶ã l«y dè¶ã ë ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶. Ï«i cs¶ B{êi {mi B∙ h©u kla¶ã B{îc ¶ãle ÎlÊy, ¶«y óç¶ã ÎlÊy clñ L« hÖ¶, BÒu kTu h« ¶lny xuï¶ã BÇu l«i ÎT¶ ¸È¬ y vÖ. ¸lb¶ã clØ ót ¬¹¶l ¬éÎ cCi, “cCcl, cCcl” l«i ÎiÕ¶ã, x{m¶ã cæ cñ« l«i ÎT¶ ¶ä B∙ ã∙y ãôc Låi. Kt BÞcl ë óT¶ ¶ãspi hiT¶ Îôc ÎiÕ¶ vps, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã BÊÎ, ¶S¬ cæ Îõ¶ã ÎT¶ BÞcl ¬éÎ vøÎ L« óT¶ ¶ãspi. ¸ò¶ã cg ÎT¶ ¶lny vps BC¶l B{îc ¬Êy liÖµ ¬íi óÞ clp¶ã B∙ BC¶l ¬{êi l«i ÎT¶ ¸È¬ y vÖ vp ªlÞ vÖ Îïi Ψ¬ ¬ÆÎ ¬òi, óá cl¹y ÎC¶ hs¹¶ lÕÎ. ªlõ« ¸lÝ héÎ Cs Îö Îli ¶¨¬ Bg L« bµ vps BÇu A¶ KiÕ¬ ªl«¶l vp ÎLgi ÎLÐs kluûu Ϋy h¹i BÉ y klái ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ÎÝ ã×. ¾«u Bg clp¶ã ¬íi cëi ¬iÕ¶ã ãit óÞÎ ¬ÆÎ L«, ¶l׶ ¶ã{êi Bø¶ã µlÝ« ÎL{íc cñ« óä¶ ¶¨¬ ¶ã{êi ki«, c{êi ¶gi: - rý Î{í¶ã qu©¶ vÓ¶ ¬¹¶l ãiái BÊy clí? ¾Ê¬ V{m¶ã cg ÎLC¶ã kiÖ¶ kla¶ã? ÷ã{êi ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y µlbÎ, Låi cn c{êi ¶S¬ Ϋy ªlõ« ¸lÝ cø Lu¶ã Bé¶ã hi« hÞ«. ªl× L« ¶ã{êi ¶Çy hp ¸lÕ ª{í¶ã qu©¶ rý ÷l«¬ B¹i Î{í¶ã Îlñ l¹ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã. Kla¶ã ¶ãê ªlõ« ¸lÝ h¹i cøu B{îc cï ¶l©¶ ÎlsCÎ ¶¹¶, vui ¬õ¶ã va cè¶ã, Låi qu«y h¹i ¶gi víi A¶ §¹i ¶{m¶ã L»¶ã: - ªlݬ A¶, Îlݬ c߶ ¶l˶ L« clCu kla¶ã? rbc Êy hp ÎlC¶ã clݶ ¶¨¬ ¾è¶ã ¸lݶl Îlø ¬{êi oCu, cCcl låi ªlõ« ¸lÝ ë ¶lp A¶ §¹i ¶{m¶ã Îþ ¶¹¶ B∙ ¬{êi ¬éÎ ¶¨¬. ªõ ¬éÎ Îl»¶ã óÐ cs¶, ªlõ« ¸lÝ ¶«y B∙ ÎLë Îlp¶l ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ «¶l Îuʶ, Îl× A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶l˶ o«s B{îc. ªlÊy ¶p¶ã ¶ãm ¶ãCc, ªlõ« ¸lÝ véi ¬gc Îbi hÊy L« cliÕc v߶ã vp¶ã ¶lá ¶p¶ã Îƶã cls låi x{«, võ« c{êi võ« ¶gi: - ÷ãpy ¶ps clCu cò¶ã ¬«¶ã Îles ÎLs¶ã ¶ã{êi, kla¶ã ó«s ãiê dC¬ quT¶ m¶ Îlݬ! A¶ §¹i ¶{m¶ã oùc ¶lí L«, hiÒ¶ kÐs clp¶ã BÕ¶ ¶ãä¶ ¶Õ¶, qun ¶liT¶ ÎlÊy ha¶ã ¬py óT¶ ÎLCi cñ« clp¶ã cg vÕÎ oÑs d«s clЬ, ¶p¶ã võ« ¬õ¶ã võ« ki¶l ¶ã¹c ¶gi: - å, clCu BÊy p? ¸lCu clg¶ã hí¶ ÎlËÎ, vp h¹i läc B{îc vâ ¶ãlÖ c«s oiTu BÕ¶ ÎlÕ Låi! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lCu ãƵ e¬ ªiÉu ªuÖ ë ªLiÕÎ Gi«¶ã. E¬ Êy cò¶ã hí¶ hS¬ Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -344- A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶gi: - ªlêi ãi«¶ Bi clg¶ã Îlùc! ªLt cs¶ B∙ ÎL{ë¶ã Îlp¶l cn Låi! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ clå¶ã B«¶ã óÞ ÎLgi ¶»¬ ë d{íi BÊÎ, Îlë dpi ¬éÎ cCi Låi ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê clCu h¹i Îíi cøu Îlݬ. rý ÷l«¬ kla¶ã óiÕÎ l«i ¶ã{êi cg cluyÖ¶ m¶ ¶ãlÜ« x{« Bg, cø ¶ãle A¶ §¹i ¶{m¶ã ãäi ªlõ« ¸lÝ hp clCu, c߶ Î{ë¶ã l«i ¶ã{êi hp lä lp¶ã óp cs¶ víi ¶l«u, hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ¸©u cluyÖ¶ võ« xny L« ¶ãuy liɬ ÎlËÎ. ªai Îlõ« hÞ¶l ¾Ê¬ V{m¶ã Îíi Ïp ®Sc BÉ ãƵ ¬Êy ¶ã{êi. Kla¶ã liÉu ιi o«s óä¶ ¸È¬ y vÖ h¹i óiÕÎ Îi¶ ¶l«¶l BÕ¶ ÎlÕ, vp clb¶ã B∙ cls ¶ã{êi ¬«i µlôc ë B©y ¶ã«y Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®¹¶ cñ« rý Î{í¶ã qu©¶ oSµ Îíi B©y {? ¸l{« kÞµ ÎLn hêi, B»¶ã x« B∙ cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« µli Îíi. rý ÷l«¬ c{êi ¶gi: - Ïä clM¶ã Îíi hp ã× ki«? ªèy Î߶㠬ë cö« Bi L« ¶ãspi, kla¶ã ó«s h©u Bg ó« ¶ã{êi vps. Võ« ÎlÊy ¬ÆÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ¶ã«y L« ó« ¶ã{êi Bg hp ¶lN¶ã ó¹¶ B∙ ãƵ ¬ÆÎ ë ¶lp ¼¹¶l ®C Pli, ¬éÎ ¶ã{êi lä rT, ¬éÎ ¶ã{êi lä Pl¹¬, vp ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« lä ÏÇu. ®ä¶ lä clps lái rý ÷l«¬, hiÒ¶ qu«y h¹i cu¶ã kݶl vCi clps ªlõ« ¸lÝ, vp Bå¶ã Îl«¶l clps L»¶ã: - ¼i¶l ¸lñ ¬¹¶l ãiái! rý ÷l«¬ vp A¶ §¹i ¶{m¶ã BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¸Cc ¶ã{êi que¶ óiÕÎ ¶l«u BÊy p? ÷ã{êi lä ÏÇu BCµ: - ViT¶ ¼i¶l clñ hp ªæ¶ã Îlñ h∙¶l óny Îضl, clb¶ã Îai µlni Îu©¶ Îles liÖu hÞ¶l cñ« a¶ã Ϋ. rý ÷l«¬ ¶gi: - å, Îai ó˶ ca¶ã cC¶ ë ¾m¶ ª©y kla¶ã óiÕÎ ã× vÒ Îi¶ Îøc ë §a¶ã hé, ¶T¶ kla¶ã B{îc l«y Îi¶ ¶Çy, ÎlËÎ BC¶ã vui BC¶ã ¬õ¶ã! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §g hp låi ÎlC¶ã ÎL{íc, B{îc ¬Êy ó¹¶ lNu ¶É ¶«¶ã, ó«¶ cls cCi d«¶l liÖu Bg, clí où ÎlËÎ lËu óïi kla¶ã BC¶ã Bn¬ B«¶ã cløc vÞ Êy. ÷ã{êi lä Pl¹¬ ¶gi: - ViT¶ ¼i¶l clñ vâ ca¶ã ãiái, ¶liÒu ¬{u kÕ, h¹i ÎlT¬ ¶l©¶ ¶ãlÜ« lm¶ ¶ã{êi, ÎLs¶ã vâ h©¬ «i ¬p clM¶ã cn¬ µlôc B{îc clí! rý ÷l«¬ vui vt ¶gi: - ªlÕ Îl× l«y hS¬! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -345- ÷gi xs¶ã y hiÒ¶ ÎLuyÒ¶ liÖu hÞ¶l cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã cls ¬äi ¶ã{êi l«y. ªl× L« qu«¶ oCÎ B¹i ÎlÕ cñ« ÎliT¶ l¹, ¾Ê¬ V{m¶ã óiÕÎ Îlêi cm ÎiÕ¶ vps ki¶l Ba B∙ BÕ¶, ¶T¶ B∙ BÞ¶l ÎLs¶ã ¶éÎ ¶lËÎ hp BC¶l vps §å¶ã Qu«¶, ¬íi o«i rý ÷l«¬ óÝ ¬ËÎ hT¶ Ïp ®Sc hiT¶ h¹c cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ BÉ l{ë¶ã ø¶ã. ÷ã{êi lä rT lái: - ªl{« ¼i¶l ¸lñ, ¼i¶l ¸lñ BÞ¶l o«s? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ViÖc hp¬ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã hp ¬éÎ ¶ãlÜ« cö, Îù ¶liT¶ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ klSµ ÎliT¶ l¹ µlni Îles ¶ã«y. Vp hbc ¶Çy cò¶ã hp Îlêi cm cñ« «¶l lè¶ã lps kiÖÎ óny Îضl L« h˵ ca¶ã, ÎÊÎ ¶liT¶ ÎiÉu BÖ µlni óCs Îi¶ ¶Çy cls ÎÊÎ cn «¶l l«y óiÕÎ Îøc Îl×. ¾Cu ¶ã{êi ÎLß cluyÖ¶ víi ¶l«u, cp¶ã ¶gi cp¶ã µlʶ klëi. rý ÷l«¬ ¶gi: - Qu©¶ ¼i¶l lñ ó¹i quC ¶æi, óT¶ ¶ãlÜ« qu©¶ Ϋ Îíi hp clb¶ã Ϋ¶ L∙ ¶ã«y. ÷l{¶ã liÖ¶ ãiê cg ¬éÎ vʶ BÒ klg ãini quyÕÎ. ªlõ« ¸lÝ lái: - Vʶ BÒ ã× ÎlÕ, rý ª{í¶ã qu©¶? rý ÷l«¬ BCµ: - Võ« Låi Îai ¶l˶ B{îc cʵ óCs cls l«y, cg ¬{êi klÈu B¹i óCc cñ« ª©y Pl{m¶ã B«¶ã cluyɶ v˶ hT¶ §å¶ã Qu«¶ ãi«s cls ªa¶ ªLuyÒ¶ §×¶l. ªT¶ ãip lä ªa¶ ki« Îuy óiÕÎ dô¶ã ói¶l ¶l{¶ã «¶l dò¶ã o«s ó»¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã B{îc. Duy cg s«i hùc cñ« Ïå¶ã Y B¹i óCc hp klñ¶ã kliÕµ Îlai. ÷T¶ Îai LÊÎ hs ¶ã¹i vÒ vʶ BÒ lá« klÝ cñ« ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã... ªlõ« ¸lÝ ki¶l ¶ã¹c ¶gi: - ë däc B{ê¶ã, BÖ B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬{êi klÈu B¹i óCc Bg, qun ÎlËÎ BC¶ã hs ¶ã¹i. ÷l{¶ã BÖ ¶ãle lä ¶gi, ¬{êi klÈu B¹i óCc Êy BÞ¶l Be¬ L« ¶ãspi ¾m¶ Ïni Qu«¶ BÉ ÎLʶ Îlñ óä¶ ¼∙¶ ªl«¶l ë Îlp¶l KiÕ¶ ¸l©u cm ¬p? rý ÷l«¬ BCµ: - §b¶ã ÎlÕ, ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc cluyɶ Îõ ¶ãspi ¶ãl׶ dƬ Îíi hp BÞ¶l Be¬ L« ¶ãspi ¾m¶ Ïni Qu«¶ BÉ BC¶l qu©¶ ¼∙¶ ¸l©u ÎlËÎ. ÷l{¶ã vu« ¾è¶ã ¸lݶl l«y Îi¶ ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ Îô läµ B¹i ói¶l ¬∙, ¶T¶ y B∙ l¹ clØ cluyɶ v˶ ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc Êy qu«y xuï¶ã §å¶ã Qu«¶. ÷ãle ¶gi, liÖ¶ ãiê Béi qu«¶ ói¶l cluyɶ v˶ ¶lN¶ã vâ klÝ Êy B∙ óSÎ BÇu hT¶ B{ê¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ c«u ¬py ¶gi: - ¸lØ v× vu« ¼i¶l x{« ¶«y clb ÎLä¶ã µl߶ã vÖ ¶l©¶ d©¶ klëi hs¹¶ lm¶ hp clÕ ¶ãù ¶ãs¹i x©¬, ¶T¶ cl« Îai ¬íi óÞ clÕÎ s«¶ clÕÎ uæ¶ã ¶l{ vËy. rý Î{í¶ã qu©¶ B∙ ¶ãlÜ L« kÕ ã× BÉ Bïi µlg cl{«? rý ÷l«¬ BCµ: - ¸l{«, ¶l{¶ã Îai BÞ¶l clê Îíi hbc clb¶ã v˶ cluyɶ ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc Bg Îíi §å¶ã Qu«¶ hp clb¶ã Ϋ óSÎ BÇu Îʶ ca¶ã dè¶ã xCc ÎlÞÎ cn¶ ÎLë hîi klÝ Bg. ªuy clb¶ã Ϋ cl{« clSc B∙ µlni Îlu«, ¶l{¶ã vʶ BÒ Îæ¶ l¹i LÊÎ ¶liÒu kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎLC¶l klái... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -346- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªles ý BÖ, clb¶ã Ϋ ¶T¶ Bg¶ B{ê¶ã BC¶l c{íµ ¶lN¶ã hîi klÝ Îl× lm¶. rý ÷l«¬ vç Ϋy kle¶ ¶ãîi, Låi ¶gi: - ¸a¶ã h«s Îs ÎCÎ ¶Çy ¶lê Îíi clb ViT¶ µlô ÎLCcl ¬íi xs¶ã. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶gi _????_ BCµ: - ÷lN¶ã vâ klÝ cñ« ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã hîi l¹i hS¬. VËy ¬uï¶ c{íµ B{îc ¶lN¶ã klÈu ob¶ã B¹i óCc Bg, clb¶ã Ϋ µlni BÆÎ ¬éÎ ¬{u kÕ lsp¶ lns ÎL{íc. ¸ß¶ Îlp¶l ca¶ã l«y kla¶ã, cl{« dC¬ quyÕÎ BsC¶ ¶ã«y ó©y ãiê B{îc. ÷l{¶ã viÖc ¶py cg hiT¶ c«¶ BÕ¶ v˶ ¬Ö¶l cñ« ÎliT¶ l¹, dè o«s ÎiÉu BÖ cò¶ã µlni Î˶ hùc L« hp¬ vp cò¶ã µlni ¶lê vn lå¶ã µlbc cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ¶N« ¬íi xs¶ã. ÷Õu ¶løÎ cö ¬p Îlp¶l ca¶ã ¶ã«y, cCi Bg hp µlbc Bøc cñ« d©¶ clí kla¶ã µlni hp ca¶ã h«s cñ« BÖ. ¾«u Bg, rý ÷l«¬ óns Îèy Î߶㠬ë lp¶l hý L« hÊy Îl«¶l kiÕ¬ Ki¬ ¾p ãi«s ÎLn cls ªlõ« ¸lÝ, Låi ¶gi: - ¸lb ViT¶, Îõ kli ãƵ clb ë ªliɬ ª©y, Îuy cl{« cg cm léi B{îc ÎLß cluyÖ¶ h©u víi clb, ¶l{¶ã Îai B∙ óiÕÎ clb hp ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ lps kiÖÎ Låi. ªl«¶l óns kiÕ¬ clb ¶lê Îai ãiN, kla¶ã ãiê µlbÎ ¶ps Îai kla¶ã Be¬ Îles c¹¶l ¬i¶`l. rbc Bg, Îai quC hs x«, oî clb ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹, vâ ¶ãlÖ cl{« Îlp¶l, ki¶l ¶ãliÖ¬ c߶ ÎliÕu, ¬p ¬«¶ã Îles Îl«¶l óns kiÕ¬ ¶Çy víi l«i cs¶ B{êi {mi, cl{í¶ã ¬SÎ ¶ã{êi Bêi, cg kli ãies lä« BÕ¶ ιs ¶T¶ óÊy ¶liTu B¹i où Låi. ®©y ãiê Îai ¬íi yT¶ ÎLÝ ãi«s h¹i B{êi {mi vp óns kiÕ¬ cls cï clñ cñ« ¶gi. Ïp, lp... ªlõ« ¸lÝ cn¬ m¶ xs¶ã hiÒ¶ Bes óns kiÕ¬ vps óT¶ la¶ã. rý ÷«¬ h¹i ¶gi: - ÷lp Îai ÎlÊy Îai ¶gi Îíi clb, clØ ¬uï¶ B{îc ãƵ ¬ÆÎ clb ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlÕ ¶ps ÎiÉu BÖ cò¶ã Îlp¶l Ω¬ BÕ¶ óCi kiÕ¶. A¶ §¹i ¶{m¶ã óç¶ã xe¶ vps ¶gi: - rý µlu ¶l©¶ hp «¶l lps ÎLs¶ã ãiíi µlô ¶N, B{îc ¬äi ¶ã{êi ÎLT¶ ãi«¶ã lå Îƶã cls óp Ϋ d«¶l liÖu hp Ïå¶ã ÷{m¶ã ªö. Kla¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bѵ, µlu ¶l©¶ h¹i vâ ¶ãlÖ xuÊÎ clb¶ã. p, clCu ªlõ« ¸lÝ, clCu B∙ cg ¶ã{êi yTu cl{«? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ Îíi ªl«¶l ªl«¶l, ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ¬Ø¬ c{êi kla¶ã ÎLn hêi. A¶ §¹i ¶{m¶ã Îlë dpi ¶gi: - ÷l©¶ Îpi xuÊÎ clb¶ã ¶l{ clCu, kla¶ã óiÕÎ cg ÎiÉu Îl{ ¶ps cg µlbc B{îc hp¬ vî clCu! ÷p¶ã ¶ãlÜ Îíi ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸s¶ ªiÉu ªuÖ víi y hp ó¹¶ ls¹¶ ¶¹¶ Îõ låi ¶lá. ÷Õu y hp¬ LÉ cñ« Ϋ, cs¶ ªuÖ cg µlni B{îc ¶lê vn ouïÎ Bêi kla¶ã? ÷l{¶ã cs¶ óÐ h¹i cø ÎlÝcl cCi Îl»¶ã ¶ãïc ªlai Ïy ¼Ó¶. ªlËÎ hp duyT¶ «i µl˶ ¶Êy kla¶ã o«i clbÎ ¶ps.” ªlÊy rý ÷l«¬, A¶ §¹i ¶{m¶ã vp ªlõ« ¸lÝ ¶gi cluyÖ¶ Î{, ó« ¶ã{êi lä Pl¹¬, rT, vp ÏÇu hiÒ¶ cCs hui. ÷ã{êi lä Pl¹¬ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -347- - ViT¶ ¼i¶l ¸lñ, oC¶ã oí¬ ¬«i ó« «¶l e¬ clb¶ã Îai oH Be¬ Îlñ l¹ Îíi B©y BÉ ¼i¶l ¸lñ o«i óns. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §{îc. ®« ¶ã{êi xi¶ cCs hui. rý ÷l«¬ vp ªlõ« ¸lÝ ÎlSµ ¶T¶ ÎLß cluyÖ¶ ÎliT¶ l¹ B¹i ÎlÕ. ªlËÎ hp «¶l lè¶ã Î{m¶ã ¶ãé, cp¶ã ¶gi cp¶ã ý lîµ Î©¬ BÇu, clØ l˶ óiÕÎ ¶l«u lmi ¬ué¶. ¸ls Îíi kli ãp ãCy, ¬ÆÎ ÎLêi B∙ L¹¶ã Ba¶ã, cn l«i c߶ cl{« ¬uï¶ Bi ¶ãlØ. rý ÷l«¬ qu«y h¹i ÎlÊy A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãåi ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶l׶ ¶ã{êi clå¶ã B«¶ã óÞ ÎLgi ¶»¬ d{íi BÊÎ hiÒ¶ klH ãäi: - A¶ §¹i ¶{m¶ã! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãö¶ã BÇu hT¶ ¶l׶. rý ÷l«¬ lái: - §¹i ¶{m¶ã BÞ¶l xö ÎLÝ ¶ã{êi ¶Çy ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªLs¶ã h߶ã óïi Lïi ¶l{ ¬í ó߶ã ós¶ã, A¶ §¹i ¶{m¶ã clØ hSc BÇu kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s. rý ÷l«¬ óiÕÎ ¶p¶ã kla¶ã ÎlÉ quyÕÎ BÞ¶l B{îc ¶T¶ qu«y h¹i lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ªai víi clb cli« Ϋy ë B©y µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã, BÖ c߶ ¬uï¶ ÎiÔ¶ rý Î{í¶ã qu©¶ Bi ¬éÎ qu∙¶ã B{ê¶ã. Ï«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u L« klái c¨¶ ¶lp Bg, Îlñ¶ã ÎlM¶ã L« Bi võ« ÎLß cluyÖ¶ _????_ Îèy Î߶ã vp l«i cs¶ B{êi {mi _????_ Bé óny ÎC¬ dƬ, rý ÷l«¬ _???_: - “ªï¶ qu©¶ ÎliT¶ hý, clu¶ã c{ ¶løÎ óiÖÎ!” (ªiÔ¶ clp¶ã Bi ¶ãp¶ dƬ, LïÎ cuéc cò¶ã µlni cli« Ϋy.) ¸lb ¶T¶ ÎLë h¹i Bi. Ï«i ¶ã{êi ý lîµ Î©¬ BÇu, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ ¬uï¶ Bi Îles cluyÖ¶ ÎLß ¶N«. rý ÷l«¬ h¹i ¶gi: - ªai víi clb ¬íi ãƵ ¶l«u B∙ ÎLë ¶T¶ ÎLi kû. ÷Õu clb vui h߶ã, clb¶ã Ϋ cè¶ã ¶l«u kÕÎ ¶ãlÜ« hp¬ «¶l e¬ ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã, l«i ¶ã{êi hiÒ¶ ¶ãõ¶ã cl©¶ ë óT¶ vÖ B{ê¶ã, ¶Æ¶ BÊÎ hp¬ l{m¶ã ¶Õ¶, quú h¹y ÎL{íc ÎLêi BÊÎ, kÕÎ ¶ãlÜ« ki¬ h«¶. rý ÷l«¬ hí¶ lm¶ hp¬ «¶l, l«i ¶ã{êi h¹i ¶gi ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ, Låi ¬íi ã¹Î hÖ cli« Ϋy. ®SÎ l«i cs¶ B{êi {mi, ªlõ« ¸lÝ qu«y ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬ B∙ ÎlÊy ó« ¶ã{êi lä Pl¹¬, rT, vp ÏÇu cè¶ã ¬Êy clôc ÎT¶ ÎLC¶ã lC¶ Îbc ÎLùc ιi Bg Låi. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg kt ¶ãåi ¶ã{êi Bø¶ã, clËÎ ¶Ýcl cn ¶lp ¶ãspi ¶lp ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬. ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬, vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni kla¶ã óiÕÎ Bi B©u. ¸ß¶ ¶lN¶ã Îèy Î߶ã cñ« A ¸lݶ BÒu hp ÎlÞ vÖ cn, ÎlÊy ¶liÒu ¶ã{êi h¹ ¬ÆÎ ë cn ÎLs¶ã µl߶ã, kla¶ã dC¬ hé diÖ¶. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi víi Pl¹¬ Pli V©¶ L»¶ã: - Pl¹¬ B¹i c«, «¶l dÓ¶ ¬Êy «¶l e¬ Bi vÒ µlÝ« ÷«¬ BiÒu ÎL« lé xe¬ óä¶ qu«¶ ói¶l ª©y Pl{m¶ã v˶ Îni Ïå¶ã Y B¹i óCc Bi ÎlM¶ã hT¶ µlÝ« óSc, l«y hp clb¶ã B∙ qu«y ÎLë h¹i µlÝ« ÷«¬ Låi? Vp lá« Îïc ÎLë vÒ cls Îai l«y Îi¶ ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -348- §{îc hÖ¶l, Pl¹¬ Pli V©¶ hiÒ¶ Be¬ Îles ó« B¹i lC¶ L« klái klCcl BiÕ¬ µlg¶ã ¶ãù« Bi ¶ã«y. Pl¹¬ Pli V©¶ võ« Bi klái, ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc B∙ vÒ Îíi klCcl BiÕ¬, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ BÒu cn ¬õ¶ã. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - å, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B∙ vÒ BÊy p? ªlõ« ¸lÝ cl{« kÞµ ÎLn hêi, B∙ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬ cl¹y xæ vps ÎLs¶ã klCcl on¶l. §Çu Îgc cñ« ªl«¶l ªl«¶l óÞ ãig Îlæi óè Lïi, l«i ¬C Bá lå¶ã hT¶. ÷p¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã quC, víi ãiä¶ã sC¶ lê¶ ¶gi: - ª¹i o«s BÕ¶ ãiê ¬íi vÒ ÎlÕ? ªíi hbc ¶Çy, ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y v× ¬×¶l Bi kla¶ã dƶ óns ÎL{íc, «i ¶Êy ÎlÊy h©u kla¶ã vÒ, BÒu óñ« Bi cCc ¶mi Î׬ kiÕ¬. ªlÊy ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ c߶ vt hs ©u, clp¶ã cn¬ Bé¶ã va cè¶ã, vps ÎLs¶ã µl߶ã hiÒ¶ kÉ lÕÎ où ÎlÉ cls ¶p¶ã ¶ãle. ªl«¶l ªl«¶l cbi BÇu, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. ªlÊy oSc ¬ÆÎ ¶p¶ã klCc Îl{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ véi lái: - ª¹i «¶l cn, hp¬ e¬ µlni hs hS¶ã ÎlÕ ¶py! ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ c߶ lê¶ ãi˶, hp¬ Îli¶l ¶l{ cò. Kla¶ã liÉu ¶p¶ã ãi˶ ¬×¶l v× hH ã×, ªlõ« ¸lÝ ¶gi hn¶ã L« cluyÖ¶ klCc: - Võ« Låi «¶l kÕÎ ¶ãlÜ« víi ¬éÎ vÞ B¹i «¶l lè¶ã, clb h¹i cg ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi «¶l Låi BÊy. ªuy hp cs¶ ãCi, ªl«¶l ªl«¶l ¬Æc ãin ÎL«i hua¶ hua¶, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ cø que¶ ¬iÖ¶ã ãäi hp clb. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l ¬p va h{m¶ã Ω¬, Îl× hÊy ¶ã{êi «¶l Êy hp¬ ã×? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlai, «¶l xi¶ hçi clb, hǶ o«u «¶l kla¶ã hp¬ cls clb µlni hs hS¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - rǶ o«u B∙ cg ¶ã{êi klCc hs hS¶ã lé cls Låi. A¶l cǶ ã× µlni hs hS¶ã lé ¶N«. ÷gi xs¶ã, ªl«¶l ªl«¶l hua¶ kla¶ã Îl̬ qu«y h¹i, l׶l ¶l{ ¶p¶ã B«¶ã ãi˶ dçi ¬éÎ cluyÖ¶ ã×. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ Îles ªl«¶l ªl«¶l kle klH hSc BÇu, Låi ÎLë vÒ µl߶㠬׶l ¶ãlØ ¶ãmi... s0s ¸lp¶ã Îløc ãiÊc, ªlõ« ¸lÝ o«¶ã µl߶ã kla¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l, clM¶ã liÉu ¶p¶ã B∙ Bi B©u Låi. ªlõ« ¸lÝ hs oî ó{íc L« ¶ãspi Bi Î׬ ªl«¶l ªl«¶l. §i B{îc ¬éÎ qu∙¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶ãle cg ÎiÕ¶ã h« lÐÎ ë µlÝ« ÎL{íc. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -349- ªlõ« ¸lÝ cl¹y ¶l«¶l Îíi ÎL{íc, ÎLa¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l, Ïå QuÕ ÷«¬, vp ªliÕÎ r« ÏC¶ B«¶ã BC¶l ¶l«u víi ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ a¶ã vp n Bp¶ óp µl{m¶ã ª©y. ªliÕÎ r« ÏC¶ óÞ ÎT¶ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª©y Îs hí¶ óS¶ ÎLb¶ã ¬éÎ µlCÎ B¹¶, võ« a¬ Ϋy võ« cl¹y, kTu h« Ǭ Ü. ªT¶ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª©y h¹i clÜ« ¬òi ob¶ã ¶ã«y ªl«¶l ªl«¶l hp¬ ¶p¶ã cuï¶ã cuå¶ã cn hT¶. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i µlg¶ã ¬×¶¶l Îíi, ¶Ð¬ ¬éÎ qu©¶ cê ¶ã«y klÈu ob¶ã ¶ãS¶ ÎLs¶ã Ϋy ã∙ Bp¶ a¶ã Îs hí¶. Rn¶ã! KlÈu ob¶ã ¶ãS¶ Lêi klái óp¶ Ϋy ã∙ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª©y ó« óæ¶ã L« ¶ãspi x«, Lmi ÎLë xuï¶ã BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ ó{íc Îíi, cn¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l, B{« ¬SÎ ¶l׶ ã∙ Bp¶ a¶ã µl{m¶ã ª«y. ÏS¶ ÎLî¶ ¬SÎ ÎLá Ϋy vps ªl«¶l ªl«¶l Îua¶ L« ¬éÎ hs¹Î ÎiÕ¶ã ã× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Lâ. ªT¶ Îla¶ã ¶ãa¶ ¶ã{êi ÏC¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¤¶ã Ϋ lái ιi o«s B{m¶ã ¶liT¶ ca ki« h¹i cl˶ B{ê¶ã µlC Lïi vî clå¶ã a¶ã. ®iÕÎ ªl«¶l ªl«¶l Î׬ ¶ã{êi cläc µlC, ªlõ« ¸lÝ ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi: - ®ä¶ clb¶ã Ϋ ÎLë vÒ Îlai, ë B©y oH cg cluyÖ¶ xny L« hí¶ h«s. ®ï¶ ¶ã{êi ÎLë h¹i, hui óá ¬ÆÎ vî clå¶ã ¶ã{êi µl{m¶ã ª©y vp ÎT¶ Îla¶ã ¶ãa¶ Bø¶ã Bg. ªLë vÒ däc B{ê¶ã... Võ« cl¹y, ªlõ« ¸lÝ võ« lái: - ª¹i o«s clb h¹i óÞ óä¶ clb¶ã lp¶l lu¶ã ¶l{ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ®iÕÎ B©u BÊy! ªlÊy ¬ÆÎ ¶p¶ã vÓ¶ c߶ lˬ lùc, ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi kla¶ã lái ¶N«. ¸l¹y B{îc lm¶ l«i ¬{mi dƬ, ¬äi ¶ã{êi ¶ãõ¶ã h¹i, xuï¶ã ¶ãù« ¶ãlØ ¶ãmi. Ïå QuÕ ÷«¬ dè¶ã d«s hÊy viT¶ cl× ¶»¬ ÎLs¶ã ÎlÞÎ L« cls ªliÕÎ r« ÏC¶. §«u quC, ªliÕÎ r« ÏC¶ kTu h« vp clöi ¬S¶ã s¬ o߬. ªlÊy vËy, ªl«¶l ªl«¶l óøÎ LøÎ ÎLs¶ã h߶ã, kÐs ªlõ« ¸lÝ o«¶ã ¬éÎ óT¶, klH ¶gi: - Ai óns cs¶ Êy ¨¶ ¬Æc hï h¨¶ã, BÉ lë l«¶ã l«i cC¶l Ϋy, kla¶ã óiÕÎ xÊu læ! Kla¶ã liÉu ¶p¶ã ¶gi ã×, ªlõ« ¸lÝ ¶ãm ¶ãCc lái: - Ai cm clí? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ¸s¶ Bp¶ óp ª©y Pl{m¶ã Êy! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -350- - ÷g ¨¶ ¬Æc ¶l{ ÎlÕ Îl× viÖc ã× BÕ¶ clb ¶ps? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ªLa¶ã cl{í¶ã ¬SÎ quC, e¬ óùc ¬×¶l dè¶ã l«i Bå¶ã ÎiÒ¶ Bå¶ã ¶Ð¬ ãÓy Bai ls« Ϋi cñ« ¶gi. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi, c{êi å Låi lái: - Ïp! ¸lb quÊy ¶liÔu ÎlËÎ. ¾«s, Låi ÎlÕ ¶ps ¶N«? ªl«¶l ªl«¶l c{êi BCµ: - ªT¶ oÜ qu«¶ ª©y Pl{m¶ã Îlñ« ¶ãpy ¶ä, ¶l˶ L« e¬, hiÒ¶ ãäi óä¶ hݶl clÜ« ob¶ã vps e¬. Kla¶ã liÉu ÎiÕ¶ã, e¬ cø Î{ë¶ã clb¶ã ¬uï¶ ÎlCcl e¬ BÊu kiÕ¬. ¾î ã× clb¶ã ¬p e¬ kla¶ã dC¬ BÊu. §«¶ã hbc Êy Îl× «¶l víi cCc «¶l e¬ võ« Îíi. ªlõ« ¸lÝ lái: - ª¹i o«s clb óá L« Bi ¬éÎ ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã lí¶ lë, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ lái ¶l{ vËy, Bæi ¶ã«y oSc ¬ÆÎ, vT¶l vCs ¶gi: - Ïõ, «¶l c߶ ¶gi ã× ¶N«? A¶l B∙ hp¬ ã×, «¶l kla¶ã óiÕÎ l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Qun ÎlËÎ «¶l kla¶ã óiÕÎ «¶l B∙ hp¬ viÖc ã× ¬Ýcl h߶ã clb? ªl«¶l ªl«¶l qu«y BÇu Bi kla¶ã ÎLn hêi. ®iÕÎ ÎC¶l cñ« ¶p¶ã, cø ãin vê csi Îl{ê¶ã cluyÖ¶ Bg, kla¶ã Îl̬ lái, hp ¶p¶ã kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc µlni ¶gi L« ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi o«¶ã cluyÖ¶ klCc: - ¸lb ªl«¶l, lá« klÝ cñ« hݶl ª©y Pl{m¶ã hîi l¹i hS¬. ¸lb xe¬ cg cCcl ã× BC¶l c{íµ B{îc ¶lN¶ã klÈu B¹i óCc cñ« clb¶ã kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ ¶gi: - Ai ¶gi cluyÖ¶ Êy víi «¶l? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlai B{îc, BÉ «¶l Bi Îl{m¶ã h{î¶ã víi «¶l ¾« ªliT¶ Qun¶ã vËy. ÷gi xs¶ã, clp¶ã Bø¶ã dËy BÞ¶l Bi. ªl«¶l ªl«¶l véi kÐs ¶ã«y v¹Î Cs cñ« clp¶ã h¹i, vp ¶gi: - E¬ cl{« ¶gi xs¶ã, cʬ kla¶ã cls «¶l Bi. ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« ¶ãåi xuï¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ªl«¶l ªl«¶l ¬íi ¶gi: - ¸a e¬ ãCi ªiÉu ªuÖ cñ« «¶l B©u? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªõ la¬ cli« Ϋy BÕ¶ ãiê «¶l cl{« ãƵ ca Ϋ ó«s ãiê. Vp «i óiÕÎ ca Ϋ B©u cm clø? ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ñ«, clb ¶gi ¶ã{êi klCc ¶ps? ÷ã{êi klCc hp «i ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -351- ªl«¶l ªl«¶l dˬ cl©¶ ¬éÎ cCi, qu«y hua¶ vps ÎLs¶ã µl߶ã cls Îíi óN« cm¬ ÎL{« cò¶ã kla¶ã L« ¨¶. ªlõ« ¸lÝ ãäi µlæ ky ó{¶ã cm¬ ¶{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã cls ¶p¶ã dè¶ã. Råi clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã liÉu ¶p¶ã ãi˶ Ϋ viÖc ã×? ¸lê hCÎ ¶N« cm¬ xs¶ã, Ϋ vps ÎLs¶ã µl߶ã xi¶ hçi ¶p¶ã vËy. V× Î« ¬p ¶p¶ã µlni hs oî ¶ö« ¶ãpy...” Võ« ¶ãlÜ Îíi Bg, clp¶ã B∙ ÎlÊy µlæ ky ó{¶ã cm¬ ¶{íc qu«y ÎLë h¹i, hiÒ¶ lái: - ¸a ¶{m¶ã kla¶ã dè¶ã {? Plæ ky BCµ: - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, B¹i ca ¶{m¶ã kla¶ã cg ë ÎLs¶ã µl߶ã. GiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, óá óCÎ Bò« xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ cl¹y xæ vps ÎLs¶ã µl߶ã, kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã ªl«¶l ªl«¶l B©u, ¬p cn klÝ ãiíi hÓ¶ Îbi dÕÎ cò¶ã kla¶ã ÎlÊy ¶ïÎ. ®iÕÎ ¶p¶ã B∙ óá Bi, ÎLs¶ã h߶ã hs hS¶ã va cè¶ã, óÒ ¶ãspi ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ ó׶l Îܶl, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷p¶ã ãi˶ dçi óá Bi. §i B©u ¶p¶ã kla¶ã cls l«y? ÷p¶ã Îuy cg vâ ¶ãlÖ ÎlËÎ, ¶l{¶ã dÔ ã©y ¶T¶ Ϋi lä« hS¬. ÷l{ ÎlÕ ¶Çy LSc Lïi cls Ϋ kla¶ã? §«¶ã cg ca¶ã viÖc hí¶ µlni Îli lp¶l, Ϋ Îl©¶ lp¶l Bi kiÕ¬ o«s?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã o«i Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Bi kiÕ¬, lÔ ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl ¶p¶ã ë B©u, ÎLë vÒ cls l«y Îi¶ ¶ã«y. ¸lê Îíi cliÒu Îïi, Pl¹¬ Pli V©¶ µli ¶ãù« ÎLë vÒ, võ« vps Îíi cö« hiÒ¶ ¶gi: - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, qu«¶ ói¶l ª©y Pl{m¶ã qun ¶liT¶ qu«y ÎLë h¹i µlÝ« ÷«¬ ÎlËÎ. ¸lb¶ã Ϋ µlni Buæi Îles ¶ã«y ¬íi kÞµ. ªlõ« ¸lÝ ¶lny µlSÎ hT¶, dƶ clp¶ã ¸©¬ ãiN l«i cs¶ B{êi {mi ë h¹i klCcl o¹¶ c«¶l ãiN ¶lN¶ã l߬ oSÎ óns vËÎ. Råi clp¶ã dÓ¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, Ïå QuÕ ÷«¬, ªliÕÎ r« ÏC¶, óä¶ «¶l e¬ Pl¹¬ Pli V©¶, vp cCc B¹i lC¶ Ïp ®Sc µlg¶ã ¶ãù« ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÷«¬. §Õ¶ oC¶ã oí¬ ¶ãpy Îlø ó«, xuyT¶ qu« ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶lá, óä¶ ªlõ« ¸lÝ qun ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬{êi klÈu B¹i óCc xÕµ lp¶ã ¬éÎ BÒu ë ÎL{íc cö« ¬éÎ Îöu quC¶ ¶ä. ¼çi klÈu B¹i óCc cg oCu ÎT¶ hݶl ª©y Pl{m¶ã óå¶ã ob¶ã c«¶l ãCc. ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - §gi hS¬ Låi! §gi hS¬ Låi! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ hT¶ Îöu quC¶ ¶Çy BÉ ÎCi ¶ãé l«i viT¶ oÜ qu«¶ ¶ãs¹i quïc cò¶ã l«y. ªC¬ ¶ã{êi cè¶ã hT¶ ÎlM¶ã Îöu hÇu. ªliÕÎ r« ÏC¶ Bi ÎL{íc, võ« hT¶ Îíi ÎLT¶ hÇu B∙ ÎlÊÎ ki¶l hp hí¶. ªl× L« hbc Êy ¬Êy ÎT¶ hݶl ª©y Pl{m¶ã cǬ ob¶ã B«¶ã ¶lS¬ ªl«¶l ªl«¶l óS¶. ª«y clb¶ã B∙ oö« os¹¶ ógµ cß, Î׶l ÎlÕ LÊÎ ¶ãuy liɬ. ¸ß¶ µlÝ« óT¶ ki«, ®Ø §Sc, ra ¼a¶ã vp ca ãCi ª©y Pl{m¶ã ÷l{îc KlSc r©¬ B«¶ã ¶ãåi c¹¶l cCi óp¶. ªlÊy cCc vÞ «¶l lè¶ã hT¶ hÇu, ra ¼a¶ã hiÒ¶ clØ ¶gi ¬Êy c©u Îiն㠪©y, h¹i cg ¬Êy ÎT¶ hݶl ¶ãs¹i quïc clÜ« ob¶ã vps cCc ¶ã{êi, quCÎ hí¶ óSÎ ãim l«i Ϋy hT¶. ÷l«¶l ÎLÝ kla¶ã, ªlõ« ¸lÝ cǬ hua¶ l«i cCi óp¶ ópy ë Bg ¶Ð¬ hua¶ vps ¶ã{êi óä¶ hݶl ª©y, Bå¶ã Îlêi µli Îl©¶ Îíi c¹¶l ªl«¶l ªl«¶l, vÝÎ v«i ¶p¶ã cè¶ã ¶ãåi xæ¬ xuï¶ã. “§sp¶l, Bsp¶l...” ¬Êy ÎiÕ¶ã, klgi óïc hT¶ ÎLǶ ¶lp, ¬Êy klÈu ob¶ã BÒu ¶æ ¬éÎ hbc, ¶lN¶ã B¹¶ cl× óS¶ ¶ã˵ cn vps ¬ÆÎ óp¶. ¾î lá« klÝ hîi l¹i, ªlõ« ¸lÝ véi kTu ãäi: - ªÊÎ cn xuï¶ã lÕÎ ¶lp d{íi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -352- ÷S¬ Ϋy ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã cè¶ã ¬äi ¶ã{êi xuyT¶ qu« cö« oæ ¶lny xuï¶ã d{íi hÇu. ra ¼a¶ã cn ãi˶, LbÎ hua¶ ob¶ã ¶ãS¶ L« óS¶ xuï¶ã µlÝ« d{íi. ªliÕÎ r« ÏC¶ kTu “ïi clp!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬a¶ã BÝÎ B∙ óÞ óS¶ ÎLb¶ã ¬éÎ µlCÎ, Bø¶ã kla¶ã vN¶ã oSµ ¶ã∙. ¾« ªliT¶ Qun¶ã véi cl¹y h¹i Bì hua¶. ¸Cc ¶ã{êi ¶lny hT¶ ¬×¶l ¶ã{¹ µlg¶ã vÒ µlÝ« ÷«¬. Ïåi Bg lá« klÝ cñ« ¶ãs¹i quïc óS¶ xs¶ã ¬éÎ µlCÎ, µlni ¶låi Îluïc vp B¹¶ vps ¬íi óS¶ ÎiÕµ B{îc. ÷T¶ Îíi kli óä¶ qu«¶ ói¶l ª©y Pl{m¶ã oö« os¹¶ óS¶ ÎiÕµ Îl× ¬äi ¶ã{êi B∙ cl¹y ¬ÊÎ d¹¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cè¶ã cìi clu¶ã ¬éÎ cs¶ ¶ãù«. ªlõ« ¸lÝ kÒ ¶ãù« h¹i ãǶ ªliÕÎ r« ÏC¶: - ¸luyÖ¶ xny L« ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªliÕÎ r« ÏC¶ BCµ: - rbc ¶∙y clb¶ã Îai Îles óä¶ ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã, Îíi clç ÎLb ¶ãô cñ« clb¶ã BÉ dß h« Îi¶ Îøc. - Råi o«s ¶N«? - ªai vp «¶l ¾« ªliT¶ Qun¶ã ht¶ va µl߶㠶ãle óä¶ clb¶ã ¶gi cluyÖ¶, ¶l{¶ã Îsp¶ hp ÎiÕ¶ã h¹ ¶ãle kla¶ã Lâ, kÕ Bg ¬Êy ÎT¶ ¶Çy óá L« ¶ãspi, Îai ht¶ vps BC¶l cSµ B{îc ¬Êy klÈu ob¶ã. - å! ¼Êy klÈu ob¶ã ë B©u Låi? - ªai cÊÎ ¬éÎ klÈu, c߶ ¬éÎ klÈu ca ªl«¶l ªl«¶l Bßi hÊy ¶T¶ Îai B∙ ÎL«s cls ca Êy. ªlõ« ¸lÝ d«y h¹i: - ¸lb ªl«¶l, klÈu ob¶ã B©u Låi? ªl«¶l ªl«¶l c{êi c{êi: - KlÈu ob¶ã Îai cÊÎ ÎLs¶ã ¬×¶l B©y. - ¸lb B{« Îai xe¬. - rCÎ ¶N« Låi oH xe¬. ªliÕÎ r« ÏC¶ lái: - ViT¶ Î{í¶ã qu©¶, ãiê clb¶ã Ϋ ÎLë vÒ klCcl o¹¶ µlni kla¶ã? - Plni! ¸lb¶ã Ϋ ÎLë vÒ klCcl o¹¶ Låi ¬äi cluyÖ¶ oH Îݶl o«u. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãåi clu¶ã ¶ãù« víi ªlõ« ¸lÝ L« B{ê¶ã, ¶lS¬ klCcl o¹¶ Bi h¹i. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã óËÎ c{êi ¶l{ cg BiÒu ã× ÎlÝcl Îlb hS¬. ªlõ« ¸lÝ qu«y h¹i: - ¸lb ªl«¶l c{êi ã× BÊy? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - rCÎ ¶N« «¶l oH Lâ. ªlõ« ¸lÝ lspi ¶ãli ÎLs¶ã h߶㠶l{ã kla¶ã lái ¶N« v× óiÕÎ ªl«¶l ªl«¶l ÎC¶l l«y ãi˶ lê¶, cg ÎlÉ µlg¶ã xuï¶ã ¶ãù« óÊÎ ¶ãê vp cl¹y Bi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -353- ¸lp¶ã cò¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s ¬×¶l h¹i cl×u clué¶ã ca ãCi BÕ¶ ÎlÕ, ¶l{¶ã v× c߶ ¶liÒu cluyÖ¶ ó˶ Lé¶, clp¶ã kla¶ã cg Îlêi ãi«¶ ¶lp¶ Lçi BÉ ouy Î{. ¸lîÎ ¶ãle µlÝ« o«u óä¶ ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã Buæi Îles LÊÎ ãʵ, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ l∙y cl¹y ¬«u, óä¶ clb¶ã cg lá« hùc ¶ãuy liɬ hS¬! ®ä¶ ¶ã{êi cl¹y ¶l«¶l lm¶ ÎL{íc, dǶ dǶ Îiն㠶ã{êi Buæi Îles ë µlÝ« o«u x« L« Låi ¬ÊÎ d¹¶ã. rbc óÊy ãiê óä¶ ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l ¬íi cls ¶ãù« Bi clˬ h¹i. ªíi klCcl o¹¶, ¬äi ¶ã{êi ¶ãåi qu«¶l ¬éÎ cCi óp¶ ÎLß cluyÖ¶ vÒ lá« hùc cñ« óä¶ ¶ã{êi ª©y Pl{m¶ã. ªl«¶l ªl«¶l cǬ ¬éÎ klÈu ob¶ã hT¶ clmi, om ý óʬ µlni cß, Bsp¶l ¬éÎ ÎiÕ¶ã, klgi Îá« L« klSµ c¨¶ µl߶ã. ¾« ªliT¶ Qun¶ã, ¶ãåi ë µlÝ« ÎL{íc ¶p¶ã, ¬«y ¶l«¶l ¶lѶ clui ¶ã«y xuï¶ã ãǬ óp¶ ¬íi ÎLC¶l klái Ϋy ó«y v¹ ãig Bg. ªl«¶l ªl«¶l oî l∙i, ¬ÆÎ ÎCi x«¶l, véi xi¶ hçi hua¶ ¬å¬. ¾« ªliT¶ Qun¶ã hÌ h{ìi vp ¶gi: - rîi l¹i ÎlËÎ! ¼äi ¶ã{êi Be¬ l«i klÈu ob¶ã ki« L« xe¬ xÐÎ, ÎlÊy ÎLs¶ã ¶ß¶ã cg ¶låi Îluïc ob¶ã vp B¹¶ cl×. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlø Îluïc ¶låi ÎLs¶ã ¶ß¶ã ob¶ã vï¶ cñ« ¶ã{êi ªLu¶ã Quïc ¬×¶l µlCÎ ¬i¶l. ¸lb¶ã Ϋ clØ dè¶ã ¶g hp¬ µlCs BïÎ clmi, c߶ ¶ã{êi ª©y µl{m¶ã h¹i dè¶ã Îlø Îluïc ¶Çy hp¬ vâ klÝ ãiÕÎ ¶ã{êi. §éi l׶l ª©y ¢u ¶Çy cg lm¶ ÎL¨¬ ¶ã{êi, lm¶ ¬éÎ ÎL¨¬ klÈu ob¶ã cè¶ã óS¶ L« ¬éÎ hbc, lá« hùc ¬¹¶l va cè¶ã clí kla¶ã µlni cluyÖ¶ clmi B©u! ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãlÜ cCcl BÉ Bïi µlg. Ïå QuÕ ÷«¬ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, BÖ cg ¬éÎ quû kÕ ¶ls ¶lá ¶Çy, kla¶ã óiÕÎ cg ÎlÉ dè¶ã B{îc kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ lái: - KÕ ã× ÎlÕ? A¶l cø viÖc ¶gi L«. Ïå QuÕ ÷«¬ võ« c{êi võ« ¶gi kÕ Bg L«. ªl«¶l ªl«¶l vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ca¶ã ¶l˶ kÕ Bg LÊÎ ÎlǶ diÖu. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬éÎ hbc, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ¶l˶ ÎlÊy cǶ µlni ¬¹s liɬ ¶l{ vËy ¬íi cg kÕ qun, hiÒ¶ l¹ hÞ¶l óï ÎLÝ. Ï∙y ¶gi, ra ¼a¶ã vp ®Ü §Sc v× ÎL«¶l dp¶l ¶p¶ã ¬ü ¶l©¶ ÷l{îc KlSc r©¬ ¬p BT¬ kluy« BÊu kiÕ¬. ¾ù ÎlËÎ Îl× ÷l{îc KlSc r©¬ víi ®Ü §Sc yTu ¶l«u Îõ h©u Låi. ra ¼a¶ã Îuy Îù µlô hp ¶ã{êi µls¶ã h{u ¬∙ Îl{î¶ã, ¶l{¶ã kla¶ã cg dÞµ ¬«y BÉ xe¶ cl©¶ vps, o«u ¬íi ¶ãlÜ L« cCcl BÊu kiÕ¬. RïÎ cuéc BÊu kiÕ¬ y cò¶ã Îlu« Î׶l BÞcl, hiÒ¶ xö dô¶ã ãi«¶ ÎÕ, h¹i óÞ ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ë B©u Îíi µlC óܶl. V× y hp qu«¶ ÎLT¶, ®Ü §Sc Bp¶l µlni ¶ãliÕ¶ L¨¶ã c«¬ clÞu, clØ cȶ Îl˶ BÒ µl߶ã, clí kla¶ã dC¬ óCs Îlè. ÷ãpy la¬ Bg, óä¶ qu«¶ ói¶l ª©y µl{m¶ã Bi Îíi ¬éÎ hp¶ã ¶ä. rp¶ã ¶Çy ÎT¶ V¹¶ ¸a¶ã Îla¶, clØ cg ó« ÎL¨¬ ¶gc ¶lp Îlai. rbc Êy ÎLêi B∙ Îïi, óä¶ clb¶ã Bp¶l µlni vps ¶lp Îlê cñ« lä V¹¶ BÉ ¶ãlØ ¶ãmi. ÷ö« BT¬, óç¶ã ¶ãle Îiն㠶ã{êi å¶ ps, hݶl c«¶l ãCc véi vps óCs cCs, ÎLs¶ã hp¶ã cg ¶lp clCy. ra ¼a¶ã vp ®Ü §Sc dËy ¶ã«y Îøc Îl×, ÎlÊy ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2