Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 17

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

194
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 17

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -359- håi thø m­êi bÈy nhµ kú l¹, t­êng qu©y n¨m vßng, kh«ng cöa ngâ kh¸ch qu¸i dÞ, ®Õn tõ bèn ph­¬ng, trém khè ng©n K la¶ã ó«s h©u, ªlõ« ¸lÝ vp cCc lns lC¶ B∙ Îíi Îlp¶l µlï ®Sc Ki¶l. rbc Êy ¬è« Îlu võ« qu«, ÎiÕÎ Ba¶ã ¬íi Îíi, ªlõ« ¸lÝ B{« ÎiÒ¶ cls Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¬u« ¬éÎ c¨¶ ¶lp ë µlï hí¶. V× BÞ¶l hp¬ Îl©¶ víi ¬éÎ vpi v{m¶ã Îa¶ ca¶ã Îö BÉ hp¬ ¶éi ø¶ã cls ¾Ê¬ V{m¶ã, ¶T¶ µlni ÎL«¶ã lsp¶ã cls hÞcl où. ÷ãpy la¬ Bg, ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã clØ luy óä¶ ¶ã{êi ¶lp quÐÎ dä¶ óï ÎLÝ ó˶ Lé¶ kla¶ În. ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ ¬×¶l Bi d¹s clmi cCc µlï hí¶ ÎLs¶ã ¶éi Îlp¶l. §i Îíi ¬éÎ ¶mi, clp¶ã ÎlÊy cg LÊÎ ¶liÒu hݶl csi kls ó¹c cñ« ®é Ïé Ϋy cǬ klÝ ãiíi c«¶l ãCc cȶ ¬ËÎ. ÷ãle ¶lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ ¶gi, clp¶ã ¬íi l«y ÎiÒ¶ ÎluÕ ¬C ë ¬iÒ¶ ÷«¬ võ« v˶ Îni BÕ¶, B«¶ã ãëi vps ÎLs¶ã kls ¶ã©¶ klï. ¸lp¶ã ¶ãlÜ, oï vp¶ã ó¹c ¶Çy hp luyÕÎ ¬¹cl c¨¶ ón¶ cñ« vu« ¾è¶ã ¸lݶl B©y. Võ« ¶ãlÜ, clp¶ã hn¶ã L« B»¶ã x« BÉ qu«¶ oCÎ B{ê¶ã hïi vps ¶ã©¶ klï, Îl× óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy l«i cCi óg¶ã Be¶ ë ÎLT¶ ¬Ci ¶lp ¶ã©¶ klï ¶lny hT¶, Îl©¶ µlCµ ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, clØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ B∙ hȶ kluÊÎ vÒ µlÝ« §a¶ã ®Sc Låi. ÷ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “®«¶ ¶ãpy ó«¶ ¬ÆÎ ÎlÕ ¶Çy, clM¶ã hH cg ¶ã{êi dC¬ ÎLé¬ cSµ ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï l«y o«s? ª« µlni Buæi Îles xe¬ l«i ¶ã{êi Bg hp «¶l lè¶ã lns lC¶ cñ« ó«¶ã µlCi ¶ps ¬íi B{îc!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ cl¹y Îles vÒ µlÝ« §a¶ã ®Sc, ÎlÊy óg¶ã ¶ã{êi B∙ ¬ÊÎ lbÎ ¶l{¶ã µlÝ« Bg clØ cg ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã Îlai, clp¶ã véi ãië kli¶l ca¶ã ds ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã ÎLuyÒ¶ d¹y cls, cl¹y ¶l«¶l ¶l{ ¶ãù« µli, clØ Buæi Îles ãi©y µlbÎ B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi B«¶ã cl¹y ë µlÝ« B»¶ã ÎL{íc. ¾î clb¶ã l«y óiÕÎ, clp¶ã cl¹y LÊÎ ¶lÑ cl©¶, ¶l{¶ã vÓ¶ ¶l«¶l ¶l{ cò. ¼éÎ hCÎ o«u, clp¶ã clØ c߶ cCcl l«i ¶ã{êi ki« Bé ¬éÎ ÎL{î¶ã Îlai. ÷l׶ kü, clp¶ã ¬íi l«y l«i ¶ã{êi ¶ä LÊÎ óÐ ¶lá, ¬Æc Cs Bá, ÎLT¶ BÇu cg l«i cCi Buai o«¬ ¶ls ¶lá. ¸lb¶ã hp l«i Îl»¶ã ¶lá ÎL¹c Bé ¬{êi ó«, ¬{êi óï¶ Îlai. ¼çi ÎT¶ klu©¶ vCc l«i Îbi Bå ÎLT¶ v«i, cg vt klC ¶Æ¶ã ¶Ò, clSc hp ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï cò¶ã ¶T¶? ªuy clb¶ã ÝÎ Îuæi ¶l{ ÎlÕ, klu©¶ vCc l«i Îbi Bå klC ¶Æ¶ã, ¬p vÓ¶ c߶ cl¹y ¶l«¶l ¶l{ ó«y, ÎlËÎ hp liÕ¬ cg. Kla¶ã ó«s h©u, l«i Îl»¶ã óÐ Cs Bá B∙ cl¹y Îíi cl©¶ Îlp¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “Xe¬ clb¶ã ó«y L« ¶ãspi Îlp¶l ó»¶ã cCcl ¶ps?” ÷ãê B©u, clb¶ã kla¶ã ¶ãõ¶ã ó{íc, cø ÎlÕ xa¶ã ÎlM¶ã L« ¶ãspi cö« Îlp¶l. ®ä¶ hݶl c«¶l ãCc cæ¶ã Îlp¶l clØ ÎlÊy ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, l«i cCi ã× Bs Bá B∙ ë óT¶ c¹¶l h{íÎ qu«, B«¶ã ki¶l ¶ã¹c Îl× h¹i ÎlÊy ¬éÎ cCi óg¶ã xC¬ h{íÎ qu«, L« klái cæ¶ã Îlp¶l c߶ ¶l«¶l lm¶ l«i cCi óg¶ã Bá ki«. ¸lê Îíi óä¶ hݶl BÞ¶l ÎlǶ ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ l«i cCi óg¶ã Bá hp l«i Bø« óÐ vp ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ a¶ã ¬Æc Cs ¬pu xC¬ Îl× ó« ¶ã{êi B∙ cl¹y ÎlËÎ x« Låi. ÷lê kli¶l ca¶ã hîi l¹i, ªlõ« ¸lÝ Îles dâi óÊy ¶liTu h©u ¬p l«i Îl»¶ã óÐ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. R« klái Îlp¶l cl¹y ÎlT¬ óny, ÎC¬ dƬ B{ê¶ã, l«i Îl»¶ã ¶lá Îíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp hí¶, hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y vps. ªíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy c¨¶ ¶lp Bg xu¶ã qu«¶l x©y ¬éÎ óê Î{ê¶ã Be¶ c«s clõ¶ã l«i ÎL{î¶ã, ¶l{¶ã kla¶ã cg cö« ¶ãâ. ®ê Î{ê¶ã Bg om¶ Be¶, ÎLa¶ã LÊÎ ãlT Lî¶ vp kú h¹. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -360- ÷løÎ hp ¶lp kla¶ã cö« ¶ãâ, ÎlËÎ ÎliT¶ l¹ liÕ¬ cg. r߶ã liÕu kú Îlbc BÈy, ¶lny hua¶ vps óT¶ ÎLs¶ã, kla¶ã ¶ãê cl©¶ Î{ê¶ã óT¶ ÎLs¶ã h¹i o©u lm¶ óT¶ ¶ãspi ó« Îl{íc. ÷ãlÜ« hp óT¶ ¶ãspi Îõ cl©¶ hT¶ Îíi óê Î{ê¶ã c«s l«i ÎL{î¶ã ¶l{¶ã óT¶ ÎLs¶ã Îl× c«s ¶lN¶ã l«i ÎL{î¶ã ó«. ÷Õu kla¶ã cg vâ ca¶ã ÎuyÖÎ Bضl Îl× clp¶ã B∙ óÞ ¶ã∙ h¨¶ Bè¶ã L« Låi. ®T¶ ÎLs¶ã h¹i cg ¬éÎ óê Î{ê¶ã ¬pu ÎLS¶ã x©y xu¶ã qu«¶l ¶lp ¶l{ óT¶ ¶ãspi, ¶l{¶ã c«s lm¶ Î{ê¶ã ¶ãspi ó« Îl{íc. Kli clp¶ã ¶lny qu« óê Î{ê¶ã ÎLS¶ã Bg h¹i µlCc ãiCc cl©¶ Î{ê¶ã ë ÎLs¶ã cò¶ã o©u xuï¶ã ó« Îl{íc, ¶l{¶ã hǶ ¶Çy clp¶ã B∙ BÒ µl߶ã kla¶ã óÞ ãiùÎ ¬×¶l ¶l{ hǶ ¶lny BÇu. ªL{íc ¬ÆÎ óê Î{ê¶ã Îlø l«i hp óê Î{ê¶ã om¶ ¬pu x«¶l, óê Î{ê¶ã ¶py c«s lm¶ óê Î{ê¶ã Îlø ¶løÎ ó« Îl{íc, vp cl©¶ Î{ê¶ã ë ÎLs¶ã cò¶ã o©u xuï¶ã ó« Îl{íc ¶l{ l«i óê Î{ê¶ã ÎL{íc. ÏÕÎ óê Î{ê¶ã Îlø ó« om¶ ¬pu x«¶l h¹i Îíi óê Î{ê¶ã Îlø Î{ om¶ ¬pu vp¶ã vp óê Î{ê¶ã Îlø ¶¨¬ om¶ ¬pu Bá. ®ê Î{ê¶ã o«u cp¶ã c«s ¶lN¶ã ó« ÎL{î¶ã L{ìi, kli¶l ca¶ã ãiái BÕ¶ ÎlÕ ¶ps cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶lny qu« B{îc. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ dè¶ã “®Ýcl læ du Î{ê¶ã ca¶ã” hes hT¶ ÎLT¶ óê Î{ê¶ã clgÎ. ¸lp¶ã ¶ãlÜ: “Ï«i Îl»¶ã ¶lá quyÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps vCc ÎiÒ¶ ó¹c ¶Æ¶ã ¶l{ ÎlÕ ¬p ¶lny qu« B{îc óê Î{ê¶ã c«s ¶l{ ÎlÕ ¶py. ªÊÎ cg cö« óÝ ¬ËÎ BÉ cls clb¶ã vps. ª« kla¶ã que¶ óiÕÎ clñ ¶l©¶, ¶«y BéÎ ¶liT¶ dß ÎlC¬ óÝ ¬ËÎ, Î׬ Îßi cö« ¶ãâ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy kla¶ã ÎiÖ¶.” ¸lp¶ã hes hT¶ Îíi ÎLT¶ óê Î{ê¶ã Bá, ¶l׶ vps óT¶ ÎLs¶ã ÎlÊy cg ¬éÎ Îsp ¶lp ó« híµ, ¶¨¬ c¨¶, ¶l{¶ã yT¶ hƶ㠶l{ Îê kla¶ã ÎlÊy cg ¬éÎ l׶l óg¶ã ¶ã{êi ¶ps cn. ¸lp¶ã hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ÏËu oi¶l B{ê¶ã BéÎ, Îù ÎiÖ¶ ¶lny vps quý ÎL«¶ã, ¶løΠΩ¬ ¬uï¶ B{îc óCi kiÕ¶ quý clñ ¶l©¶. ¸lM¶ã l«y cg cls lËu oi¶l B{îc yÕÎ kiÕ¶ l«y kla¶ã? ¸lp¶ã võ« ¶gi døÎ hêi, B∙ ¶ãle ÎiÕ¶ã ë ÎLs¶ã ¶¨¬ óê Î{ê¶ã déi L«. ÷l{¶ã ÎLs¶ã ¶lp vÓ¶ kla¶ã ÎlÊy cg Îiն㠶ã{êi ÎLn hêi. ¸lê ãi©y hCÎ, clp¶ã h¹i kTu ãäi ¬éÎ hǶ ¶l{ ÎL{íc ¶N«, óç¶ã ÎLs¶ã híµ ¶lp Îlø ó« cg ¬{êi ¬Êy cs¶ clg hí¶, dN Îî¶ ¶l{ opi h«¶ã ¶lny xæ L«, ¶le L¨¶ã ¬b« ¶«¶l, hí¶ ÎiÕ¶ã oñ«, ÎLa¶ã ãlT oî. ªlÊy l«i Îl»¶ã ¶lá vâ ca¶ã c«s c{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ clSc clñ ¶l©¶ µlni hp «¶l lè¶ã liÖµ oÜ, ¶T¶ ¬uï¶ kÕÎ hp¬ ó¹¶ lNu. ®Êy ãiê ÎlÊy ÎLs¶ã ¶lp Îln clg L« oñ« ¶l{ vËy, clp¶ã óiÕÎ clñ ¶l©¶ kla¶ã ¬uï¶ ÎiÕµ, hiÒ¶ ¶lny L« ¶ãspi, ÎLë vÒ ¶lp hua¶. ¸lp¶ã ó{íc cl©¶ vps Îíi ¶lp ÎLs¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l ó˶ Lé¶ ÎÝu ÎÝÎ, ¶ps ¬{í¶ ¶ã{êi ÎLå¶ã ls«, ¶ps ¬u« ls« Î{mi, ¶ps x©y op¶ ã¹cl ls«, ¶ps quÐÎ vai om¶ cö«, ÎL«¶ã lsp¶ã c¨¶ ¶lp ÎLë ¶T¶ ¬éÎ óiÖÎ ÎL«¶ã LÊÎ lps ls«. ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã ÎlǬ ¶ãlÜ L»¶ã: “Kla¶ã ¶ãê ¶p¶ã h¹i hp ¶éi ÎLî Îpi ó« hçi h¹c BÕ¶ ÎlÕ? ë ªLiÕÎ Gi«¶ã hbc ¬íi ãƵ ¶p¶ã ÎLT¶ cliÕc ÎluyÒ¶ ÎLa¶ã ÎlËÎ hp lu¶ã Îî¶. Kla¶ã BÇy ¶ö« ¶¨¬, ¶p¶ã B∙ Îl«y Bæi Îݶl ¶ÕÎ liÒ¶ lËu BÕ¶ ÎlÕ ¶py Låi.” ¸¨¶ ¶lp Bg LÊÎ Lé¶ã, ¬çi ¶ã{êi B{îc dè¶ã óï¶, ¶¨¬ c¨¶ µl߶ã, cn l«i cs¶ §¹i O«i vp ªiÉu O«i cò¶ã B{îc ë ÎLs¶ã v{ê¶ ls« ¬éÎ cCcl Îl{ ÎlCi dÔ clÞu. ¸m¬ cliÒu xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ kÉ h¹i cCi ¶lp kú h¹ cls ¬äi ¶ã{êi ¶ãle. Ai ¶Êy cò¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, vp kla¶ã ÎlÉ BsC¶ L« B{îc clñ ¶l©¶ c¨¶ ¶lp Bg hp ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªLë vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ µlni xÕµ BÆÎ kÕ ls¹cl cǶ hp¬ ë ÎLT¶ ®Sc Ki¶l ¶Çy. ¸lp¶ã ¶ãlÜ: “ViÖc cǶ ãini quyÕÎ ¬äi ¶çi B«u klæ cls ¶l©¶ d©¶. ViÖc Îlø l«i hp lp¶l ÎlÝcl vu« ¾è¶ã ¸lݶl BÉ ÎLn Îlè cls cl« ¬×¶l. ÷l{¶ã óiÕÎ ÎT¶ ó¹s clb« Bg kla¶ã klg, clØ v× o{ µlô B∙ ¶gi: ÏiÖ¶ ãiê _???_ ãi«¶ ÎlǶ B«¶ã BSc ÎlÕ, ¶Õu ¶lp vu« ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -361- clÕÎ, qu©¶ d©¶ ªl«¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã Îlõ« cm BC¶l vps Qu«¶ ni. ¸ls ¶T¶ viÖc ÎLn Îlè ¶Çy µlni clê ¾Ê¬ V{m¶ã klëi où, BC¶l Îíi Ki¶l §a B∙. VËy ¶lN¶ã viÖc cǶ µlni ÎiÕ¶ lp¶l ÎL{íc ÎiT¶ hp hp¬ l{ l¹i ãïc LÔ cñ« ÎLiÒu B׶l, ÎlC¬ Îlݶl où ÎlËÎ l{ cñ« ¶lp vu«, BÉ cu¶ã cʵ ¾Ê¬ V{m¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ãli ¶ã«y vps ãiÊy Îê Låi ¬íi hT¶ ãi{ê¶ã Bi ¶ãñ. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ÎLêi ¬{« ÎuyÕÎ, ÎLs¶ã hbc ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ¨¶ cm¬ oC¶ã, óç¶ã cg ãi« Bi¶l lʵ Îʵ vps Îl{« víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ªiÉu Îl{, cg ¶ã{êi Be¬ ¬éÎ óøc lä« vp ¬éÎ hä ls« BÕ¶ óiÕu. ªlõ« ¸lÝ lái: - Ï«i ¬a¶ Bå ¶Çy klC cæ ¶lC BÊy! Ai óiÕu cls ÎlÕ? Kla¶ã ÎlÊy d«¶l ÎliÕµ cñ« ¶ã{êi óiÕu. ªl«¶l ªl«¶l µls¶ã ó« h¹¶ã ó¹c h× x×, o«i ÎT¶ ãi« Bi¶l Be¬ L« Îƶã cls ¶ã{êi Be¬ hÔ vËÎ Îíi, vp lái Lâ xe¬ ¶ã{êi liÉu ÎT¶ lä hp ã×? ¼éÎ hCÎ o«u ãi« Bi¶l vps óȬ L»¶ã: - ÷ã{êi Be¬ hÔ vËÎ Îíi óiÕu B∙ Bi ¬ÊÎ d¹¶ã Låi. Ai ¶Êy BÒu cls ¶ã{êi Bg Be¬ óiÕu ¶lǬ ¶lp cò¶ã ¶T¶. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ÎiÕ¶ã Ψ¬ hõ¶ã hÓy klSµ ÎliT¶ l¹, hǶ ¶Çy Îíi ®Sc Ki¶l, Îi¶ Bå¶ B∙ hs«¶ ÎLuyÒ¶ klSµ ãi«¶ã lå Låi ªiÉu ¶l©¶ clSc hÔ vËÎ ¶Çy hp cñ« ¶lN¶ã ¶ã{êi ¬éÎ Be¬ óiÕu cò¶ã ¶T¶ BÊy. ªíi ãiN« ¶ãä, h¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi ãC¶l ¬éÎ ¬©¬ L{îu ÎlÞ¶l os¹¶ Îíi. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãli ¶ãê cCc ¬g¶ ¨¶ cg clÊÎ Béc, hiÒ¶ cls clg ¨¶ Îlö, ÎlÊy kla¶ã viÖc ã× ¬íi yT¶ Ω¬. ®uæi cliÒu h¹i ÎiÕµ Îôc cg ¶ã{êi Be¬ Bå B¹c BÕ¶ óiÕu, Îsp¶ hp dô¶ã cô ãi« dè¶ã cn. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ÷Õu ¶lp Ϋ cg ÎlT¬ cCi B̶ óCÎ ãiCc ÎLes ë ãiN« cö« Îl× l«y quC. ÷ö« ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå o«u, B∙ cg ¶ã{êi Be¬ ¬éÎ cCi B̶ óCÎ ãiCc ÎlËÎ Bѵ BÕ¶ óiÕu hiÒ¶. r¹i cg ¶ã{êi Be¬ Îíi LÊÎ ¶liÒu vgc hô«, ¶liÔu, ãʬ ¶liÔu, ãʬ, BÉ ¬«y quǶ Cs cls ¬äi ¶ã{êi, vp cg Bñ cn ãiÇy, ¬ò, kl¨¶, v©¶ v©¶. ¸ß¶ µlʶ oCµ Îl{î¶ã l¹¶ã BÉ cls ªl«¶l ªl«¶l dè¶ã cò¶ã cg ¶ã{êi Be¬ Îíi óiÕu. ªliÕÎ r« ÏC¶ Îb¬ hÊy ¶ãùc ÎT¶ µlæ ky Be¬ Cs, ¬ò Îíi quCÎ lái: - ª¹i o«s ¶lp ¶ã{êi h¹i óiÕÎ ë B©y cg ¬éÎ vÞ BÇu Bp, ¬p Be¬ cn Cs cp o« BÕ¶ cls ¶ã{êi Ϋ dè¶ã ÎlÕ ¶Çy. ªT¶ µlæ ky óÞ Îb¬ ¶ãùc, lsn¶ã oî va cè¶ã, ãiä¶ã Lu¶ Lu¶ cǬ c˵, ÎLn hêi L»¶ã: - ªiÉu ¶l©¶ kla¶ã óiÕÎ ÎÝ ã×. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ ¶«y, óç¶ã cg ¶ã{êi Îíi ÎiÉu BiÕ¬ ¬u« vp BÆÎ hp¬ cCc Îlø ¶Çy, vp dƶ hp¬ xs¶ã Îl× Be¬ Îíi B©y. ¤¶ã Ϋ hÞcl où hS¬, kla¶ã ¬Æc cn ¶ö« hêi, ÎLn ÎiÒ¶ Låi Bi hiÒ¶. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã óp¶ ÎC¶ Îl× ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã cï ý hT¶ Îiն㠶gi: - ÷ã{êi óiÕÎ hÔ vËÎ Bg cg hH liÉu óiÕÎ lÕÎ ý ¬uï¶ cñ« clb¶ã Ϋ. ÷Õu ó©y ãiê lä óiÕu Îai ¬éÎ cluçi l¹Î ÎL«i Îl× ÎïÎ quC. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶ã{êi BÇy Îí Bi klái klCcl on¶l, ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ óns víi Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -362- - A¶l Îlö Îles dâi xe¬ y Bi B©u. Kla¶ã ó«s h©u, ¶ã{êi BÇy Îí ¶ä qu«y ÎLë h¹i lÇu l¹. ¸ß¶ Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni lm¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå o«u ¬íi qu«y ÎLë vÒ. Võ« ó{íc cl©¶ vps Îíi cö« B∙ ÎlÊy ¶ã{êi hp¬ ÎiÖ¬ óC¶ cl©u óCu Be¬ l«i cluçi l¹Î ÎL«i hí¶ Îíi óiÕu Låi. ¸Ç¬ l«i cluçi l¹Î, ªl«¶l ªl«¶l vps ÎlM¶ã ÎLs¶ã ¶lp. ªlõ« ¸lÝ vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cò¶ã vps Îles. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ÷ã{êi BÇy Îíi Bg L« ¶ãspi cö« ¶gi víi a¶ã ãip ¨¶ xi¶ vpi hêi Låi ÎLë vps ¶ã«y. ªiÉu ¶l©¶ hiÒ¶ Bi Îles ¶ã{êi ¨¶ xi¶ Bg. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ ¶gi: - ÷ã{êi BÇy Îí ¶lp Ϋ vp ÎT¶ ¨¶ xi¶ hж hbÎ ¶l{ vËy BÒu kla¶ã µlni hp ¶ã{êi Îö ÎÕ ã×. rCÎ ¶N«, Îai oH cls clb¶ã ¶Õ¬ Îlö ¬éÎ clbÎ hîi l¹i Îl× clb¶ã ¬íi clõ« cCi Îlgi Êy Bi. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã BsC¶ kla¶ã o«i, ÎT¶ ¨¶ xi¶ Bi qu« ¬Êy cs¶ B{ê¶ã Îl× ãƵ ¬éÎ ÎT¶ clg o¨¶ ca¶ã o«i Bi Îíi. Ï«i ¶ã{êi ÎLß cluyÖ¶ víi ¶l«u vpi c©u, ÎT¶ ¨¶ xi¶ qu«y ÎLë h¹i ¶ãåi ë ÎL{íc cö« ¶lp Ϋ. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ªlÕ Låi «¶l Îles dâi hua¶ ÎT¶ clg o¨¶ ¶ä µlni kla¶ã? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - V©¶ã, ÎT¶ clg o¨¶ Êy kla¶ã ÎLë vÒ ¶l« ¬a¶, h¹i Bi Îíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp hí¶ ë B{ê¶ã lt¬ ¶ä. ªiÉu ¶l©¶ ¶l׶ xu¶ã qu«¶l kla¶ã ÎlÊy óg¶ã ¶ã{êi, hiÒ¶ ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lp ¶ãg xuï¶ã. ªl× L« ÎLs¶ã c¨¶ ¶lp Bg cg ¬{êi ¬Êy ÎT¶ ca¶ã o«i B«¶ã Îô läµ, ÎLs¶ã Bg cg ¬éÎ a¶ã ãip cléÎ ¬éÎ ¬SÎ. ªlÊy ¬äi ¶ã{êi ãäi y hp §m¶ h∙s o{, l׶l ¶l{ y hp Îlñ h∙¶l cñ« óä¶ clb¶ã Îl× µlni. ªiÉu ¶l©¶ oî clb¶ã µlCÎ ãiCc, hiÒ¶ ÎLë vÒ ¶ã«y. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Giái ÎlËÎ, Îi¶ Îøc cñ« clb¶ã kÉ cò¶ã Îi¶l Îla¶ã BÊy! ¸lb¶ã Ϋ võ« Îíi ®Sc Ki¶l óä¶ clg o¨¶ B∙ l«y Îi¶ ¶ã«y. ÷l{¶ã ¶Õu clb¶ã ¬uï¶ o«¶l où víi clb¶ã Ϋ Îl× ÎlËÎ kla¶ã ¬«y cls clb¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸g ¬éÎ BiÒu h¹ hè¶ã hp, ιi o«s clb¶ã cø óiÕu xж clb¶ã Ϋ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy BÉ hp¬ ã×? ÷l{ vËy cg klCc ã× ¶gi ÎLS¶ã L« cls clb¶ã Ϋ óiÕÎ hp óä¶ clb¶ã kla¶ã ¶lN¶ã ca¶ã o«i ë ki¶l Ba ¶Çy x{« ¶«y vÓ¶ Îpi ó« hçi h¹c lm¶ ca¶ã o«i ë cCc Îضl, kla¶ã kli ¶ps clb¶ã h¹i clÞu hp¬ ¬éÎ viÖc ¶ãu d¹i ¶l{ ÎlÕ ¶Çy? VËy, clb¶ã hp¬ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy BÉ hp¬ ã×? ÷gi Bs¹¶, clp¶ã o«i Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L« ¬êi ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, Ïå QuÕ ÷«¬, vp ªliÕÎ r« ÏC¶ vps óp¶ cluyÖ¶. ®p¶ ÎC¶ ¬éÎ hCÎ h©u, kla¶ã «i BsC¶ L« ¶æi óä¶ ca¶ã o«i óiÕu xж ¶l{ vËy cg dô¶ã ý ã×? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ÷lN¶ã Bå B¹c ds ÎiÒ¶ ó¹c óÊÎ ¶ãlÜ« cñ« clb¶ã ¬u«, clb¶ã Ϋ kla¶ã ¶T¶ hÊy Îl× lm¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -363- §T¬ la¬ Bg, ªl«¶l ªl«¶l läµ cè¶ã clp¶ã ¸©¬, ªliÕÎ r« ÏC¶, Ïå QuÕ ÷«¬, vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Be¬ ¶lN¶ã Bå B¹c cñ« óä¶ ca¶ã o«i óiÕu xж Îíi c¨¶ ¶lp hí¶ ¬p Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni µlCÎ ãiCc låi oC¶ã BÉ ÎLn h¹i. ®ä¶ ca¶ã o«i ë ÎLs¶ã ¶lp ¶ãle ÎiÕ¶ã Bé¶ã lM¶ lßi ¶l{¶ã kla¶ã ÎlÊy ÎT¶ ¶ps hg ¬ÆÎ L« cn. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, ªl«¶l ªl«¶l cls ÎT¶ BÇy Îíi vÓ¶ Îl{ê¶ã hiT¶ h¹c víi ÎT¶ ¨¶ xi¶ ãip ¶ãlØ viÖc hiÒ¶ ¶l{¶ã ¶p¶ã ÎLn Bñ ÎiÒ¶ h{m¶ã lM¶ lßi. ªT¶ BÇy Îí Bg quú xuï¶ã vCi h¹y ¬Êy cCi, Låi Bi ÎlM¶ã, clí y kla¶ã Îá vt óÊÎ ¬∙¶ ã× cn. ªlõ« ¸lÝ L« hÖ¶l cls ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi cȶ ¬ËÎ, BÉ clê xe¬ cg óiÕ¶ Bé¶ã ã× kla¶ã? Qun ¶liT¶ la¬ Bg kla¶ã ÎlÊy cg ¶ã{êi Be¬ Bå BÕ¶ óiÕu xж ¶N«. ªïi la¬ Bg, ÎLêi h¹i ¬{« ÎuyÕÎ. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vt ¬ÆÎ ki¶l l∙i, cl¹y vps óȬ óCs: - r¹ ÎlËÎ, kla¶ã óiÕÎ «i B∙ quÐÎ o¹cl ÎÊÎ cn ÎuyÕÎ µlñ ë ÎL{íc ¶lp Ϋ Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ï׶l ¶l{ óä¶ clg o¨¶ vÓ¶ cø ¬uï¶ hÊy h߶ã clb¶ã ¬×¶l Îl× µlni. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - p, e¬ óiÕÎ Låi. ¼äi ¶ã{êi véi lái ιi o«s? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - ¸lSc óä¶ clb¶ã oî clb¶ã Ϋ ë ÎLT¶ ®Sc Ki¶l ¶Çy quÊy ¶liÔu Îl× clb¶ã clÞu kla¶ã ¶çi, ¬íi BÕ¶ B©y hÊy h߶ã vp hp¬ que¶ víi clb¶ã Ϋ clí ã×? ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ¸a ¶gi cò¶ã lmi Bb¶ã BÊy ¶l{¶ã Îai hp¬ c{ê¶ã B¹s B∙ ó«s ¶¨¬ ¬p cl{« lÒ ¶ãle c©u cluyÖ¶ h¹ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ó«s ãiê. ªL׶l ªl«¶l ªLbc óç¶ã hT¶ Îiն㠶gi L»¶ã: - p, Îai ¶lí L« Låi. ªT¶ ca¶ã o«i ¬éÎ ¬SÎ óiÖÎ liÖu hp §éc ÷lì¶ ªlǶ rs¶ã §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l. Y vÒ l{u B∙ h©u ¶T¶ Îai kla¶ã BsC¶ L«. ¼Êy ¶ãpy o«u, ¬äi ¶ã{êi ÎlÊy kla¶ã cg cluyÖ¶ h¹ xny L« ¶N«, dǶ dǶ cò¶ã quT¶ ó½¶ã c©u cluyÖ¶ Êy Bi. ÷ãpy la¬ Bg hp ªÕÎ §a¶ã ¸lÝ, ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ë klCcl on¶l ¶lËu ¶lÑÎ cluyÖ¶ ÎLß, óç¶ã ãi« Bi¶l ó{¶ã vps ¬éÎ cCi kl«y ÎLs¶ã Bg cg ¬éÎ Îʬ d«¶l ÎliÕµ B¹i lå¶ã ÎlËÎ hí¶. ªLT¶ ÎliÕµ BÒ: V¨¶ oi¶l §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Îlضl «¶, óny clN vp k̬ ÎlT¬ ÎC¬ Îlø hÔ vËÎ ÎC¬ ¬pu oSc. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hiÒ¶ hÊy d«¶l ÎliÕµ cñ« ªlõ« ¸lÝ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã låi óCi, c߶ hÔ vËÎ Îl× ÎLn h¹i kla¶ã ¶l˶. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ãi« Bi¶l h¹i Be¬ d«¶l ÎliÕµ cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l vps. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¼êi a¶ã Ϋ vps clmi ¬«u! Gi« Bi¶l ¶gi: - ¸Ci a¶ã lä §m¶ Êy kú h¹ quC. ¼íi oC¶ã Îi¶l o{m¶ã B∙ cǬ d«¶l ÎliÕµ Îíi, clØ ¶gi “Îlضl «¶l ViT¶ ª{í¶ã ca¶ã” Låi Bi ¶ã«y. ¸lCu B∙ ¬êi a¶ã Ϋ vps ¶ãåi clmi xmi ¶{íc, ¶l{¶ã a¶ã Ϋ kla¶ã vps vp Bi hiÒ¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -364- riT¶ ÎiÕµ ó« ¶ãpy hiÒ¶, cø ÎLêi ¬íi oC¶ã Îá, hp §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l cǬ d«¶l ÎliÕµ BÕ¶ Îlضl «¶. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ªLs¶ã vâ h©¬ µlÝ« ®Sc ¶Çy, §éc ÷lì¶ rs¶ã §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l cò¶ã cg Bai clbÎ BÞ« vÞ vp ÎT¶ Îuæi. Kla¶ã liÉu ιi o«s y h¹i ãië ÎLß hж hbÎ ¶l{ ÎlÕ? §É oC¶ã ¬«i, BÉ Bi kiÕ¬ y lái xe¬. Ïå QuÕ ÷«¬ ¶gi: - Ïp¶l Bé¶ã cñ« y kla¶ã cg clbÎ Cc ý ã× cn. ªlÕ ¬íi klg liÉu clí? ªliÕÎ r« ÏC¶ óç¶ã hí¶ Îiն㠶gi: - ªai óiÕÎ y BÞ¶l hp¬ ã× Låi. ÷ãpy Îl{ê¶ã y LÊÎ ¶ãa ¶ãlT ¶ãïc ¶ãlÕcl, ¶«y óç¶ã cg oC¶ã kiÕ¶ lm¶ ¶ã{êi, «i ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã lái: - Y BÞ¶l hp¬ ã× ÎlÕ? ªliÕÎ r« ÏC¶ BCµ: - Y ÎlÊy ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã «¶l Îuʶ, vâ ca¶ã h¹i c«s oiTu, ÎT¶ Îuæi h¹i hõ¶ã hÓy, cls ¶T¶ y ¬uï¶ Be¬ cs¶ ãn cls cò¶ã ¶T¶ BÊy. ªlÊy ÎT¶ ¶ãïc µlCÎ óiÉu ý kiÕ¶ ¶ãé ¶ãlܶl quC, kla¶ã «i cg ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc, BÒu c{êi å cn hT¶. ªliT¶ Qun¶ã B«¶ã uï¶ã ¶{íc, óuå¶ c{êi BÕ¶ ¶çi µlu¶ cn ¶{íc vps ¶ã{êi Ïå QuÕ ÷«¬. Võ« h«u Cs, võ« c{êi, Ïå QuÕ ÷«¬ ¶gi: - ¸s¶ ãCi §éc ÷lì¶ rs¶ã clSc cò¶ã Béc ¶lì¶ ¶l{ y. ¸g kli ¶ps ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã h¹i clÞu hÊy ÎiÉu Îlm cléÎ ¬SÎ ¶l{ ÎlÕ? ªliÕÎ r« ÏC¶ ÎLî¶ ÎLõ¶ã ¬SÎ hT¶ lái: - ¾«s «¶l h¹i óiÕÎ Lâ BÕ¶ ÎlÕ? Ïå QuÕ ÷«¬ c{êi BCµ: - ª¹i o«s «¶l óiÕÎ Lâ y cg cs¶ ãCi? ¼äi ¶ã{êi Bè« diÔu ¬éÎ låi, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn, ¶l{¶ã ÎLs¶ã h߶ã cg vt kla¶ã vui. ÷p¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ §éc ÷lì¶ rs¶ã óËy ÎlËÎ, ¶lì y ¬uï¶ ãn cs¶ ãCi cls ªlõ« ¸lÝ ÎlËÎ Îl× o«s?” §T¬ la¬ Êy, ¶p¶ã hÊy óny ÎC¬ Îê ãiÊy ÎLS¶ã vH l׶l §éc ÷lì¶ rs¶ã §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l B¹s clÝcl. ¸lê Îíi BT¬ kluy«, ¶p¶ã µli Îl©¶ Îíi óny ÎC¬ ¶lp ãipu cg, ¨¶ ÎLé¬ vp¶ã ó¹c, cl©u óCu, Låi ¬çi ¶lp ¶p¶ã dC¶ ¬éÎ Îê ãiÊy cg vH l׶l vp clN ¶gi ÎLT¶. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Îíi ãâ cö« µl߶ã cñ« ªl«¶l ªl«¶l vp ¶gi: - ªiÉu Îlm §éc ÷l∙¶ rs¶ã B∙ Îíi BÊy ¹. ÏiÖ¶ ãiê ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B«¶ã ÎiÕµ y ë klCcl on¶l. ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ cni ¶«¬ ÎL«¶ã Bi L« ¶ãspi klCcl on¶l, qun ¶liT¶ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã B«¶ã ÎiÕµ ¬éÎ a¶ã ãip ãÇy ãß, óÐ ¶lá, uï¶ã ÎLp. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãiíi ÎliÖu ¶p¶ã víi ¶ã{êi ¶ä. ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l B∙ ¶ãgÎ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -365- oCu ¬{mi Îuæi, L©u Îgc ó¹c µlm, ¬éÎ cs¶ ¬SÎ óT¶ ÎLCi hg¶ã hC¶l oC¶ã quSc, ÎLa¶ã LÊÎ Îla¶ã ¬i¶l ¬Ó¶ ÎiÖµ. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ hp¬ ¶l{ vËy Îù óiÕÎ B{ê¶ã BéÎ va cè¶ã, ¶l{¶ã où ÎlËÎ B«¶ã cg viÖc hí¶ BÞ¶l ¶lê vn ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cè¶ã quý vÞ ãibµ Bì cls. V× kla¶ã B{îc l©¶ l¹¶l que¶ óiÕÎ quý vÞ, ÎiÉu ¶l©¶ ¬íi µlni dè¶ã l¹ oCcl ¶l{ vËy. Xi¶ quý vÞ Îlø hçi cls. ÷gi xs¶ã, y quú xuï¶ã vCi h¹y. Véi Bì y dËy, B«¶ã BÞ¶l lái y ¶lê vn viÖc ã×, Îl× ªl«¶l ªl«¶l B∙ lái ÎL{íc: - ªiÉu Îlm B»¶ã ¶lp vÓ¶ ¬¹¶l ãiái BÊy clí? ¾«s a¶ã kla¶ã B{« ca Ϋ BÕ¶ B©y clmi ¬éÎ ÎlÉ? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶ã¹c ¶liT¶ ¬éÎ hCÎ Låi ¬íi ÎLn hêi: - ªiÉu ¶l©¶ clØ cg ¬éÎ ¬×¶l Îlai ¹. Vî kla¶ã cg Îl× hÊy B©u L« cs¶ víi cCi? ªl«¶l ªl«¶l Îñ¬ Îج c{êi, ÎLë vÒ µl߶ã hÊy ¶lN¶ã vp¶ã ó¹c, cl©u óCu võ« ¨¶ ÎLé¬ B{îc, Be¬ ÎLn h¹i ªliÕÎ ¾i¶l vp c{êi ¶gi: - ¼uï¶ Bè« ãiì¶ a¶ã, Îai B∙ hÊy ÎLé¬ ¶lN¶ã Îlø ¶py vÒ. ®©y ãiê h¹i µlni ¶lê a¶ã Be¬ ÎLn h¹i cls ¶lN¶ã ÎlÊÎ clñ. Xi¶ a¶ã Bõ¶ã cg ÎLCcl cø ¶lÐ? ÷l{¶ã Îai kla¶ã hp¬ ÎlÕ Îl× kla¶ã o«s ¬êi B{îc a¶ã Îíi B©y clmi. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸Ëu Bè« ãiì¶ ¶l{ ÎlÕ ouýÎ ãiÕÎ l¹i cCi Îl©¶ ãip ¶Çy!” ¼äi ¶ã{êi kla¶ã liÉu, BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ BÞ¶l lái ¶ãuyT¶ ¶l©¶ ιi o«s, Îl× óç¶ã cg ¬éÎ ÎT¶ ca¶ã o«i lʵ Îʵ cl¹y vps, vCi clps ¬äi ¶ã{êi xs¶ã hiÒ¶ ¶gi víi §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l L»¶ã: - §m¶ h∙s o{, la¬ ¶«y h¹i ¬ÊÎ l«i ¶ãl׶ h¹¶ã ÎiÒ¶ ¶ã©¶ klï ¶N«. §æi ¶ã«y oSc ¬ÆÎ, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l véi Bø¶ã dËy, võ« clps võ« ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê ÎiÉu ¶l©¶ B«¶ã cg viÖc LÊÎ cǶ µlni Bi BiÒu ÎL« ¶ã«y. rCÎ ¶N« ÎiÉu ¶l©¶ ÎLë h¹i Îlضl «¶ quý vÞ. ÷gi xs¶ã, y ¶l˶ hÊy ¶lN¶ã ÎiÒ¶ ó¹c, cl©u óCu cñ« ªl«¶l ªl«¶l ÎL«s ÎLn, Låi Îles ÎT¶ ca¶ã o«i Bi hiÒ¶. ¸liÒu la¬ Êy, ÎLêi h¹i ¬{« ÎuyÕÎ ÎlËÎ hí¶, ªl«¶l ªl«¶l Lñ ªlõ« ¸lÝ cìi ¶ãù« L« ¶ãspi Îlp¶l uï¶ã L{îu Îl{ë¶ã ÎuyÕÎ cn¶l ë ÎLT¶ lå. Ï«i ¶ã{êi kla¶ã Bi clmi clu¶ã ÎlÕ py B∙ h©u, ¶l©¶ ¶ãpy la¬ Bg B{îc ¶lp¶ Lçi ¬íi cè¶ã Bi clmi cls Îlá« ÎlÝcl ¬éÎ la¬. Xu¶ã qu«¶l lå cá h«u ¬äc u¬ Îè¬. ªl«¶l ªl«¶l ópy Îløc ¨¶ L« kl«y, LgÎ l«i clж L{îu, Låi cè¶ã ªlõ« ¸lÝ võ« ¶lËu ¶lÑÎ võ« ¶ãS¬ µls¶ã cn¶l. ÷mi B©y x{« ¶«y B∙ vS¶ã óg¶ã du klCcl hui Îíi, ó©y ãiê ÎLêi h¹i ¬{« ÎuyÕÎ hí¶ ¶l{ vËy, Îl× c߶ «i BÕ¶ ¶ãs¹¶ cn¶l ¶N«. ªlõ« ¸lÝ lái ªl«¶l ªl«¶l võ« Låi ÎL«s ÎLn cCi ã× cls §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l? ªl«¶l ªl«¶l võ« c{êi võ« kÉ h¹i c©u cluyÖ¶ Bi ¨¶ ÎLé¬ BT¬ qu« cls ªlõ« ¸lÝ ¶ãle. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïp! A¶l võ« kle¶ ¶ãî clb låi ¶Çy B∙ ¶ãs«¶ ¶ãs∙¶ ¶liÒu. ÷ãê B©u clb vÓ¶ c߶ Îi¶l ¶ãlÞcl ¶l{ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l lái: - E¬ cg ÎlÊy kle¶ ¶ãîi ó«s ãiê B©u? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -366- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l kle¶ clb ë ÎLs¶ã BCy h߶ã, Îl× clb óiÕÎ o«s B{îc? ªl«¶l ªl«¶l klsCi clÝ, Î{mi c{êi ¶gi: - Ai óns ÎT¶ lä §m¶ Êy kla¶ã hé diÖ¶ cø ¶ãʬ ¶ãǬ quÊy ¶liÔu clb¶ã Ϋ ¶l{ ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kla¶ã óiÕÎ y ¶lê vn clb¶ã Ϋ viÖc ã×? - ÷lN¶ã l¹¶ã ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ Îl× Î« ãibµ Bì hp¬ ã× cls lspi lmi ¬ÊÎ ca¶ã? Uï¶ã L{îu ¬éÎ låi h©u, l«i ¶ã{êi ¶lSc h¹i cluyÖ¶ uï¶ã L{îu Îl{ë¶ã ls« ë ¶lp lä ¤¶, µlCi ªl¹cl r{m¶ã låi ¶ä, ªl«¶l ªl«¶l ¶lí BÕ¶ ¬Ñ vp cï l{m¶ã óç¶ã LÇu LÜ ¬uï¶ klgc. ªlõ« ¸lÝ µlni kÉ cluyÖ¶ vui cls ¶p¶ã ¶ãle, ¶p¶ã ¬íi klu©y klá« µlǶ ¶ps. ªlÊy ÎLêi oSµ Îïi BÕ¶ ¶mi, l«i ¶ã{êi hiÒ¶ Îlu xÕµ clж dÜ«, qu«y vps óê BÞ¶l ÎLë vÒ ¶lp, võ« Bi Îíi cCi B׶l ë ve¶ lå, ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ ¨¶ xi¶ ¬×¶l ÎLǶ ¶»¬ ÎLT¶ ¬n¶l cliÕu LCcl, ªl«¶l ªl«¶l Îl{m¶ã l¹i hiÒ¶ ¶gi: - ªéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! Råi ¶p¶ã ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ ¶Ð¶ ó¹c L«, BÉ ÎLT¶ ¬ÆÎ cliÕu vp klH ¶gi ÎiÕµ: - ¼«u Bi ¬u« quǶ Cs ¬Æc cls klái LÐÎ Bi. ¸lí kla¶ã ÎLêi ãiC h¹¶l ÎlÕ ¶py, h∙s cn¬ lp¶ klï¶ BÊy! Ï«i ¶ã{êi võ« Bi klái, óç¶ã ¶ãle ÎT¶ ¨¶ xi¶ hȬ óȬ ¶gi: - ¸ls h∙s ÎiÒ¶ ó¹c ÎlËÎ va Ýcl! ªLêi cg h¹¶l ÎlT¬ clbÎ ¶N« cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps LÐÎ clÕÎ h∙s ãip ¶Çy! ¸g c߶ L{îu ¬êi h∙s uï¶ã ¬íi µlni hp ¶ã{êi óiÕÎ BiÒu clí! ªl«¶l ªl«¶l cn ãi˶, qu«y h¹i BÞ¶l ¬S¶ã clöi vpi c©u, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ cn¶ hua¶, v× ÎlÊy ÎT¶ ¨¶ ¬py cëi ÎLǶ ¶l{ vËy ¬p kla¶ã ÎlÊy ãiC h¹¶l ÎÊÎ kla¶ã µlni hp ¶ã{êi Îl{ê¶ã, klH ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ÷ã{êi ¶Çy kú h¹ hS¬, clb¶ã Ϋ ¶T¶ BÉ yT¶ cls y, xe¬ y ãië ÎLß ã× B∙. ÷gi víi ªl«¶l ªl«¶l xs¶ã, clp¶ã hiÒ¶ qu«y h¹i ¶gi víi ÎT¶ ¨¶ xi¶ L»¶ã: - ªai clØ cg clbÎ L{îu ¶l¹Î vp Îløc ¨¶ Îlõ« Îlai. ÷l{¶ã L{îu B∙ ¶ãuéi, Îløc ¨¶ h¹i Îløc ¨¶ Îlõ« kla¶ã dC¬ ¬êi h∙s xmi. ªT¶ ¨¶ xi¶ hiÒ¶ ¶ãåi dËy, ãim Ϋy L« ¶gi: - r∙s hp kt ¨¶ ¬py ¨¶ xi¶, cg qun¶ ¶ã¹i ã× L{îu ¶ãuéi, Îløc ¨¶ Îlõ« B©u? ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ B{« ¶ã«y ʬ L{îu uï¶ã Îlõ« cls h∙s ¨¶ xi¶. ¸Ç¬ hÊy L{îu, h∙s ãip ¶ä Îu hua¶. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy h∙s ¨¶ xi¶ ÎL¹c Bé óï¶ ¬{mi Îuæi, L©u Li« xå¬ xsp¬, l«i cC¶l Ϋy BÇy ¶lN¶ã vÕÎ xÑs, ÎLa¶ã LÊÎ dÞ Îl{ê¶ã. Uï¶ã lÕΠʬ L{îu Bg, y kle¶ ¶ãîi L»¶ã: - R{îu ÷N ÷li Ïå¶ã ªLǶ ªliÖu ¶py klC h©u Låi, l«i ¬{mi ¶¨¬ hp ÝÎ, ¶ãs¶ vp Îlm¬ hS¬! ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ¨¶ xi¶ ¶py op¶l L{îu ÎlËÎ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, ¶p¶ã võ« c{êi võ« ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -367- - r∙s op¶l L{îu ÎlËÎ, võ« uï¶ã B∙ óiÕÎ ¶ã«y hp Îlø L{îu ã× vp L« hß ó«s ¶liTu ¶¨¬ Låi. ªT¶ ¨¶ xi¶ ¶gi: - ªiÕc Îl«y ÝÎ quC, uï¶ã kla¶ã B∙ ãliÒ¶! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷Õu h∙s ÎlÝcl uï¶ã ¶ãpy ¬«i Îai oH Be¬ ÎlËÎ ¶liÒu Îíi ¬êi h∙s xmi ¬éÎ óN« ÎlËÎ ¶s o«y. ªT¶ ¨¶ xi¶ ¶gi: - ªlÕ Îl× c߶ ã× ó»¶ã ¶N«! VÞ ª{í¶ã ca¶ã ¶Çy on¶ã klsCi quC. ¸s¶ ¶ã{êi cg läc ¬p cg Bé h{î¶ã ¶l{ ÎlÕ, cò¶ã liÕ¬ hS¬! ªlÊy y ¨¶ ¶gi klCc ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ y kla¶ã µlni hp kt ¨¶ xi¶ Îl{ê¶ã, BÞ¶l lái l«¶ ÎlT¬ vpi c©u, ¶l{¶ã ÎLêi B∙ Îïi, clp¶ã hiÒ¶ dSΠΫy ªl«¶l ªl«¶l L« klái cCi B׶l. r߶ã liÕu kú Îlai Îlbc, ªl«¶l ªl«¶l ¶ãg BÇu h¹i ¶l׶ ÎlÊy ÎT¶ ¨¶ xi¶ Êy B«¶ã kl߬ h{¶ã cl¨¬ clb ¶l׶ vËÎ ã× ë µlÝ« óT¶ ÎLCi. ÷p¶ã hiÒ¶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Y B«¶ã ¶l׶ cCi ã× ki« k׫. ªlõ« ¸lÝ qu«y h¹i B{« ¬SÎ ¶l׶ vp ¶gi: - Ï׶l ¶l{ y B«¶ã L׶l óSÎ ¬éÎ cs¶ dݬ Îl× µlni? Ï«i ¶ã{êi hiÒ¶ ÎiÕ¶ h¹i ãǶ xe¬, ÎT¶ ¨¶ xi¶ véi xu« Ϋy óns l«i ¶ã{êi Bø¶ã L« x«, vt ¬ÆÎ ÎLa¶ã LÊÎ ¶ãliT¬ ÎLä¶ã. Ï«i ¶ã{êi B{« ¬SÎ ¶l׶ Îles ÎǬ ¬SÎ cñ« ÎT¶ ¨¶ xi¶ Îl× ÎlÊy ¬éÎ cs¶ LS¶ cs¶, dpi clõ¶ã ¶ö« Îl{íc, Îõ BÇu Îíi Buai BÒu ¬pu vp¶ã ïi, ¶»¬ ÎLT¶ ¬ÆÎ ÎuyÕÎ h¹i oC¶ã hg¶ã hC¶l C¶l oC¶ã Läi ÎlT¬. ¸s¶ LS¶ Bg Îõ Îõ óß ÎLT¶ ¬ÆÎ ÎuyÕÎ, ÎT¶ ¨¶ xi¶ cø Îles dâi Îõ¶ã ó{íc ¬éÎ. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã clØ ¬éÎ ¶mi cCcl Bg Bé ¬éÎ ÎL{î¶ã, klH lái: - A¶l xe¬ cCi ki« cg ã× kú h¹ kla¶ã? §{« ¬SÎ ¶l׶ Îles clç Ϋy clØ cñ« ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cCi v߶ã ÎL߶ lmi h⬠xuï¶ã, ÎuyÕÎ clØ xuï¶ã B{îc xu¶ã qu«¶l cCi v߶ã Êy Îlai, clí Lmi xuï¶ã Bg hp Ϋ¶ ¶ã«y, vp óiÕ¶ Îlp¶l ¬éÎ hp¶ lmi klgi óïc hT¶. ¸lç Bg l׶l ¶l{ óT¶ d{mgi cg BÉ ¬éÎ cCi lá« hß hö« B«¶ã clCy vËy. ¸s¶ LS¶ ¶lá óß Îíi c¹¶l cCi v߶ã Bg, kla¶ã dC¬ vps, cø óß qu«¶l ÎlT¬ ¬Êy v߶ã. ªT¶ ¨¶ xi¶ xu« Ϋy óns l«i ¶ã{êi kla¶ã ¶T¶ Îíi ãǶ. Ï«i ¶ã{êi Bp¶l µlni Bø¶ã x« clê Bîi xe¬. rbc Êy cs¶ LS¶ ¶lá kla¶ã óß qu«¶l ¶N«, cø lp lmi vps ÎLs¶ã ¬éÎ cCi hç ë ãiN« cCi v߶ã. Gi©y µlbÎ o«u, óç¶ã ¶ãle “oÞΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cs¶ vËÎ véi vp¶ã hèi ¶ã«y vÒ µlÝ« o«u. ªiÕµ Îles Bg, ¬éÎ cs¶ LS¶ hí¶ ë ÎLs¶ã hç óß L«. ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l, ÎlÊÎ Îl«¶l kTu h«. ªT¶ ¨¶ xi¶ ÎLî¶ ¬SÎ ãi˶ dN ¶l׶ ¶p¶ã, ¶Õu y kla¶ã ó˶ Ω¬ vÒ viÖc L׶l l«i cs¶ LS¶ Îl× y B∙ hT¶ Îiն㠬S¶ã clöi Låi. ¸s¶ LS¶ hí¶ ¬×¶l dpi lm¶ ÎL{î¶ã, Îs ó»¶ã cC¶l Ϋy ¶ã{êi, Îsp¶ Îl©¶ hs«¶ã hç ¬Êy ¬pu oSc, BÇu l׶l ó« ãgc Îs lm¶ ¶S¬ Ϋy ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶ãle ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¶gi, cCc hs¹i LS¶ BÇu l׶l ó« ãgc hp Béc ¶lÊÎ. RS¶ Béc µlǶ ¶liÒu óÐ ¶lá Îlai ¶l{¶ã cs¶ LS¶ Béc ¶py h¹i Îs hí¶ ¶l{ vËy ¬íi liÕ¬. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -368- Vn h¹i LS¶ LÝÎ Îíi ¬è« Ba¶ã hp ¶»¬ µlôc ÎLs¶ã l«¶ã, ÝÎ kli L« ¶ãspi kiÕ¬ ¨¶. Ï׶l ¶l{ cs¶ LS¶ hí¶ ¶Çy óÞ cs¶ LS¶ ¶lá cläc Îøc ¬p ¶ln xa L« vËy. Võ« L« klái cCi lï, cs¶ LS¶ hí¶ hÌ h{ìi Bá dpi clõ¶ã ¶ö« Îl{íc L«, ÎLa¶ã ÎlËÎ hp ãlT oî. rbc ¶Çy, cs¶ LS¶ ¶lá cø cl¹y v߶ã, ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã. ¸g ¬éÎ BiÒu LÊÎ h¹ hp cs¶ LS¶ hí¶ Îs ãʵ cs¶ ¶lá l«i ó« clôc hǶ, ¶l{¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s ¶g h¹i cg vt e oî cs¶ ¶lá, kla¶ã dC¬ Buæi Îles, clØ quʶ h¹i Îlp¶l ¬éÎ cué¶ ÎL߶, ¶ãȶã BÇu ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ kt BÞcl. ¸s¶ LS¶ ¶lá óß ¶l«¶l ó«s ¶liTu, BÇu cs¶ Îs ¶ãg Îles óÊy ¶liTu. rbc ¶Çy, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã c߶ oî l∙i ¶N«, ÎLCi h¹i ¶p¶ã c߶ ÎlÝcl Îlb hp klCc. ªT¶ ¨¶ xi¶ Ϋy ¬b« cl©¶ ¶lny, B«¶ã ó˶ hÊy ¶lN¶ã ¬iն㠬pu vp¶ã ÎLs¶ã Îbi vni LCcl L«, óá vps ¬å¬ ¶l«i ¬éÎ hbc Låi hÊy L« ¶Æ¶ Îlp¶l oîi d©y BÉ qu©y xu¶ã qu«¶l cCi v߶ã ki«. ªl«¶l ªl«¶l klH lái: - Y hp¬ ã× ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸g hH y B«¶ã óï ÎLÝ BÉ óSÎ l«i cs¶ LS¶ ¶Çy cò¶ã ¶T¶. ¸lp¶ã võ« døÎ hêi, cs¶ LS¶ ¶lá BéÎ ¶liT¶ ¶lny xæ vps BÇu cs¶ LS¶ Îs. V× clÞu kla¶ã ¶æi lmi klgi ¬pu Bá ë ¬å¬ cs¶ LS¶ Îs µlu¶ L«, cs¶ LS¶ ¶lá hé¶ ¬éÎ v߶ã, h¹i xuï¶ã BÊÎ cl¹y v߶ã qu«¶l. ¸g hH lmi klgi ¬pu Bá Béc hS¬, cs¶ LS¶ ¶lá ¬íi kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ. ¾ùc ¶ãlÜ Îíi ¬éÎ µls quyÒ¶ µlCµ ãli ÎLs¶ã “Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ”. Pls quyÒ¶ Êy lmi ãiï¶ã “®CÎ QuCi du Îl©¶ cl{ë¶ã” ¶l{¶ã óiÕ¶ lg« µløc ιµ lm¶ ¶liÒu. rbc Êy ªlõ« ¸lÝ Îuy B∙ läc óiÕÎ ¶lN¶ã ÎlÕ vâ ÎLs¶ã µls quyÒ¶ Êy Låi ¶l{¶ã clp¶ã kla¶ã csi ÎLä¶ã hS¬. rbc ¶Çy, clp¶ã ÎlÊy l«i cs¶ LS¶ cliÕ¶ BÊu óç¶ã ¶l˶ xÐÎ ÎlÊy ÎlÕ BC¶l vp ÎlÕ Bì cñ« l«i cs¶ LS¶ ki« ãiï¶ã lÖÎ µls vâ ¶gi ÎLT¶. ¸g hH x{« ki«, Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ xe¬ LS¶ cliÕ¶ BÊu ¬p oC¶ã ÎCc ¶T¶ µls quyÒ¶ ¶Çy clSc? ¸l¨¬ clb ¶l˶ xÐÎ Îõ¶ã hy Îõ¶ã ÎÝ Îl©¶ µlCµ cñ« cs¶ LS¶ ¶lá, clp¶ã dǶ dǶ h∙¶l ý léi ÎlǶ ¶ã«y. ¸lp¶ã ¶l˶ ÎlÊy Îl©¶ µlCµ cs¶ LS¶ ¶lá c߶ hi¶l Bé¶ã lm¶ µls quyÒ¶ ¶ä ¶liÒu. ª¹i ÎlÊy cs¶ LS¶ Îs ãiN ÎlÕ Îlñ LÊÎ ¶ãliT¬ ¬ËÎ, clp¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ kla¶ã óiÕÎ cs¶ LS¶ ¶lá dè¶ã ÎlÕ ca¶ã ¶ps ¬p ÎlS¶ã ¶æi BÞcl Îlñ? ªlÊy ªlõ« ¸lÝ cl¨¬ clb ¶ãȶ cn ¶ã{êi L«, ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãêi «¶l Ϋ h¹i cg ÎC¶l ÎLt cs¶ ¶l{ vËy.” rbc Êy, ÎT¶ ¨¶ xi¶ vÓ¶ ÎiÕµ Îôc ¶l«i Îlø Îluïc vp¶ã, ¶Æ¶ Îlp¶l oîi d©y Îlø l«i, Låi qu«¶l l«i v߶ã d©y ¶N« hp ¶ãspi cCi v߶ã d©y Îlø ¶lÊÎ. ¼çi cCi v߶ã d©y cCcl ¶l«u Bé ¬éÎ Îl{íc. ®ï ÎLÝ xs¶ã, y hé vt lí¶ lë, Låi cbi xuï¶ã xe¬ l«i cs¶ LS¶ BC¶l ¶l«u. ¸s¶ LS¶ ¶lá ¶lny xæ vps ¬Êy hǶ, BÒu óÞ klgi Bá BÈy hui. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼çi hǶ Îʶ ca¶ã hp cs¶ LS¶ ¶lá dè¶ã ¬éÎ ÎlÕ ca¶ã ¬íi. Klgi Bá cñ« cs¶ LS¶ hí¶ µlu¶ L« ¶ãpy cp¶ã ¶l¹Î. ¸ø ÎlÕ ¶py ¬∙i, cs¶ Îs ÎÊÎ µlni Îlu« ¬ÊÎ!” ÷ãê B©u cs¶ LS¶ Îs BéÎ ¶liT¶ µln¶ ca¶ã, lC ¬å¬ ¶le L¨¶ã BÞ¶l Bíµ cs¶ LS¶ ¶lá. ÷l{¶ã cs¶ ¶lá h«¶l hÑ vp huå¶ ÎLC¶l kla¶ klÐs hS¬, ¶liÒu kli ¶g oSµ óÞ cs¶ Îs cS¶ B{îc, ¶l{¶ã cs¶ LS¶ ¶lá ÎLC¶l o«¶ã µlni ¬éÎ cCi LÊÎ hÑ vp ÎlsCÎ klái ¶«¶l vuïÎ cñ« BÞcl Îlñ ¶ã«y. ªlsSÎ hbc cs¶ ¶lá v{m¶ ¬×¶l hT¶ ÎLT¶ kla¶ã, cs¶ LS¶ Îs ¶la Îles BÞ¶l cS¶ Buæi cs¶ ki« ¶l{¶ã cs¶ ¶lá ë ÎLT¶ kla¶ã ¬p óiÕÎ hé¶ v߶ã qu«y BÇu h¹i B©¬ hua¶ vps ¬SÎ BÞcl Îlñ. ªlÕ hp cs¶ LS¶ Îs óÞ ¬è ¶ã«y ¬éÎ ¬SÎ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -369- ªlÊy cs¶ vËÎ BC¶l ¶l«u l«y quC, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc óç¶ã h« hí¶: “Ï«y quC!” rbc Êy cs¶ LS¶ Îs óÞ Îl{m¶ã ¬éÎ ¬SÎ clui ¶ã«y vps ÎLs¶ã Bé¶ã. rbc L« B∙ ¶l«¶l ¬p hbc LbÎ hui cò¶ã vËy, clØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, cn ¬éÎ Îl©¶ l׶l dpi lm¶ ÎL{î¶ã cñ« ¶g ¬p B∙ óiÖÎ va Ψ¬ ÎÝcl Låi. ¸s¶ LS¶ ¶lá Buæi Îíi cö« Bé¶ã, µlu¶ lmi vps óT¶ ÎLs¶ã. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã cn¬ ÎlÊy BÇu gc clsC¶ã vC¶ã, hiÒ¶ kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã: - ªLêi mi! ÷p¶ã véi ¶¨¬ hÊy cC¶l Ϋy ªlõ« ¸lÝ. ®iÕÎ ¶p¶ã v× l«¬ xe¬ l«i cs¶ vËÎ BC¶l ¶l«u, BÕ¶ ãǶ quC, hiÒ¶ ¶ãlÜ Îíi cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cñ« Ïå QuÕ ÷«¬ Îƶã cls ãini Béc LÊÎ hi¶l ¶ãliÖ¬ cò¶ã ¬«y cg Be¬ Îles ÎLs¶ã ¶ã{êi, véi hÊy L« BÉ vps ¬å¬ ¶p¶ã. ªl«¶l ªl«¶l lÝÎ hiÒ¶ ¬Êy lmi, cn¬ ÎlÊy ¬éÎ lmi h¹¶l ÎlÊu ouïΠΩ¬ c«¶, óÞ¶l ¶løc BÇu klái ¶ã«y Îøc Îl×. ªLa¶ã ÎlÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cñ« ªlõ« ¸lÝ, ÎT¶ ¨¶ xi¶ ÎLï ¬SÎ hT¶ ¶l׶ Îá vt Îl̬ ¬uï¶. ®á cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ vps Îbi, ªlõ« ¸lÝ kÐs ªl«¶l ªl«¶l hèi h¹i vpi ó{íc, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ¨¶ xi¶ óSÎ LS¶ ¶Çy cò¶ã Îi¶l Bêi BÊy, ÎlsC¶ã ÎLa¶ã B∙ óiÕÎ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cñ« Ϋ hp vËÎ quý Låi. Ï»¶ã ¶ãpy y ãǶ ãòi cCc hs¹i LS¶ Béc ¬p cg cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ µl߶ã Îl©¶ Îl× c߶ ã× ó»¶ã ¶N«.” rbc Êy ÎLs¶ã Bé¶ã h¹i cg klgi Bá µlu¶ L«, ¶l{¶ã cs¶ LS¶ Îs clÞu kla¶ã ¶æi lmi x× cñ« cs¶ ¶ä, h¹i ¬uï¶ xa¶ã L« ÎCi cliÕ¶. Qun ¶liT¶, klgi Bá ¶l¹Î dǶ, cs¶ LS¶ Îs h¹i clui L«, v× ÎliÕu ¬éÎ ¬SÎ, hi¶l Bé¶ã kЬ hbc ÎL{íc ¶liÒu. §C¶l B{îc ¬éÎ hCÎ, cs¶ LS¶ Îs h¹i óÞ BÞcl Îlñ B©¬ ¬è ¶ïÎ cs¶ ¶N«. ªlÕ hp cs¶ LS¶ µlni véi qu«y ÎLë vÒ Bé¶ã BÉ ÎLï¶ ÎLC¶l. ÷ãê B©u cs¶ LS¶ ¶lá B∙ ¶lÑ ¶lp¶ã cl¹y Îíi cö« Bé¶ã Bîi clê Låi. ÏÕÎ hïi Bi cs¶ LS¶ Îs hiÒ¶ ¶l«¶l ¬å¬ Bíµ hua¶ cs¶ ¶ä vps óô¶ã vp ¶uïÎ hua¶ vp ÎLs¶ã óô¶ã. ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹c ¶liT¶ quC, v× Lâ Lp¶ã cs¶ LS¶ ¶lá B∙ Îsp¶ ÎlS¶ã Låi ιi o«s óç¶ã d{¶ã h¹i óÞ kt BÞcl ¶uïÎ ¬éÎ cCcl dÔ dp¶ã ¶l{ ÎlÕ B{îc? ÷l{¶ã o«u Bg, cs¶ LS¶ Îs h¨¶ Bi hé¶ h¹i, cg vt B«u Bí¶ va cè¶ã. Råi Îíi kli cs¶ LS¶ Îs ¶»¬ ¶ãö« L« Îl× cs¶ ¶lá B∙ cS¶ Îlñ¶ã óô¶ã BÞcl Îlñ ¬p clui L« Låi. ªl«¶l ªl«¶l Îlë dpi ¶gi: - ªlËÎ kla¶ã ¶ãê cs¶ LS¶ ¶lá ¶Çy h¹i ãins ls¹Î vp Béc Cc BÕ¶ ÎlÕ. ªiÕµ Îles Bg, cs¶ LS¶ ¶lá Bø¶ã ÎlM¶ã ¬×¶l hT¶, clØ cg ¬éÎ klsn¶ã Buai clʬ ¬ÆÎ BÊÎ ¬p Îlai. Råi ¶gi dǶ dǶ lÝÎ lÕÎ ¶lN¶ã klgi Bá c߶ h¹i B«¶ã hm hö¶ã ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ vps cn ÎLs¶ã óô¶ã. ÷g Bi v߶ã qu«¶l cs¶ LS¶ Îs ¬éÎ v߶ã, Låi cS¶ h{ìi cs¶ ¶ä hèi kÐs vps ÎLs¶ã Bé¶ã. ªl©¶ l׶l ¶g óÐ ¶lá lm¶ cs¶ ki« ¶liÒu ¶l{¶ã ¶g hai kÐs cs¶ ki« ¶lÑ ¶lp¶ã hS¬. Kla¶ã óiÕÎ oøc hùc cñ« ¶g ë B©u Îíi ¬p ¬¹¶l ki¶l klñ¶ã ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. Kla¶ã ó«s h©u, cs¶ LS¶ h¹i óß L«, ÎlǶ oSc cñ« ÎT¶ ¨¶ xi¶ ¶ãliT¬ ÎLä¶ã Îøc Îl×. ®ß Îíi c¹¶l v߶ã Îluïc vp¶ã, cs¶ LS¶ hé¶ ¬éÎ v߶ã hèi vps ãiN«. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ¾îi ¬pu vp¶ã qu«¶l ki« hp cCi ã× ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lSc hp Îlø Îluïc klSc clÕ LS¶, Îû ¶l{ Îluïc lå¶ã lsp¶ã clM¶ã l¹¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -370- ¸lØ ÎlÊy cs¶ ¶ä cl¹y v߶ã qu«¶l ¬Êy v߶ã, óç¶ã Bø¶ã ÎlM¶ã dËy, dè¶ã Buai quÓy ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ¶lny qu« klái cCi v߶ã óT¶ ÎLs¶ã. ªT¶ ¨¶ xi¶ cg vt lsn¶ã lïÎ. ¸s¶ LS¶ h¹i cl¹y qu«¶l ¶l{ ÎL{íc, vp cò¶ã dè¶ã Buai quny ¶lny L« klái cCi v߶ã Îlø l«i. ¸lØ c߶ ¬éÎ cCi v߶ã Îluïc ¶N« hp lÕÎ, ¶T¶ ÎT¶ ¨¶ xi¶ véi hȬ óȬ ¶iÖ¬ ÎlǶ clb, Låi óç¶ã hé¶ ¶ã{îc, l«i Ϋy clï¶ã xuï¶ã BÊÎ, l«i cl©¶ clæ¶ã hT¶ ÎLêi, Bi ó»¶ã l«i Ϋy. ¸s¶ LS¶ cl¹y Îíi B©u, ¶ã{êi Îles dâi Îíi Bg. Kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc, ªl«¶l ªl«¶l µlni c{êi ¶l{¶ã ÎlÊy ÎT¶ ¨¶ xi¶ ¬å lai ¶lÔ ¶l¹i, ¶lá ãiäÎ xuï¶ã ¬ÆÎ ÎuyÕÎ, ¶p¶ã kla¶ã dC¬ c{êi ¶N«, Låi cø hM¶ã hƶã Bø¶ã yT¶. ÷p¶ã ¶ãlÜ: “¸s¶ LS¶ óÐ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy, viÖc ã× µlni Îï¶ ca¶ã BÕ¶ ÎlÕ?” ªlõ« ¸lÝ LÜ Î«i ¶p¶ã ¶gi: - Vâ ca¶ã cñ« ÎT¶ ¨¶ ¬py ¶py c«s c{ê¶ã hS¬, ÝÎ ¶løÎ y cò¶ã ãiái ¶ã«¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - E¬ ÎlÊy Îl©¶ µlCµ vp Ϋy cl©¶ cñ« y kla¶ã cg ã× BÆc óiÖÎ lm¶ ¶ã{êi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb xe¬ óô¶ã vp ¶ãùc kla¶ã Bé¶ã BËy, Bñ ÎlÊy y kla¶ã la lʵ ¶l{ vËy ¬p clÞu Bù¶ã B{îc ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u ¶l{ ÎlÕ kla¶ã µlni hp dÔ B©u. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ¸g µlni y oî lmi Béc cñ« LS¶ ¬íi ¶lÞ¶ lmi ¶l{ vËy kla¶ã? rbc Êy cn ¶ã{êi hÓ¶ LS¶ cl¹y LÊÎ ¶l«¶l. Råi cs¶ LS¶ óç¶ã ¶liT¶ ¶lny hT¶, BÞ¶l ¶lny L« ¶ãspi v߶ã v©y. ÷l{¶ã ÎT¶ ¨¶ xi¶ võ« Buæi Îíi, Îlæi ¬¹¶l ¬éÎ cCi. ¸s¶ LS¶ LíÎ ¶ã«y xuï¶ã BÊÎ, ÎiÕµ Îôc cl¹y qu«¶l ¶l{ ÎL{íc. ÏÔ cg cm léi hp ¶g h¹i ¶lny L« ¶ãspi v߶㠶ã«y, ¶l{¶ã ¶lny ó« hǶ BÒu óÞ ÎT¶ ¨¶ xi¶ Îlæi lmi cn¶ h¹i. ªuy vËy, cs¶ LS¶ cò¶ã kla¶ ¶ãs«¶ ãins ls¹Î hS¬, Îlضl Îlsn¶ã ¶g Bæi µl{m¶ã l{í¶ã, B«¶ã cl¹y µlÝ« ÎLCi óç¶ã qu«y ÎLë h¹i cl¹y vÒ µlÝ« µlni. ÷l{ vËy ÎT¶ ¨¶ xi¶ Îles ¬ÖÎ ¬p kla¶ã kÞµ. ªlÊy µlÝ« ª©y cg clç læ¶ã cs¶ LS¶ hiÒ¶ ¶lny L« klái cCi v߶ã clÕÎ. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã µlni ÎlÊÎ Îl«¶l kTu h«. ªlÊy cs¶ vËÎ B∙ ÎlsCÎ klái ó« v߶ã v©y cñ« ¬×¶l, ÎT¶ ¨¶ xi¶ véi Bø¶ã ÎlM¶ã dËy. ¸g ¬éÎ BiÒu h¹ ¶løÎ hp, cs¶ LS¶ ¶lá kla¶ã Îlõ« cm óa¶ ÎÈu, ÎLCi h¹i ¶g c߶ ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ kt BÞcl, ãiN ÎlÕ oö« os¹¶ Îʶ ca¶ã. rbc ¶Çy l«i óT¶ Îl«y Bæi lM¶ BÞ« ÎlÕ ca¶ã vp Îlñ. ªT¶ ¨¶ xi¶ Îá vt lsn¶ã oî, ¬uï¶ cl¹y kla¶ã B{îc ¬p ¬uï¶ ca¶ã cò¶ã óÊÎ Îlp¶l. ªlõ« ¸lÝ ¬gc Îbi hÊy L« ó« qu©¶ cê, clØ clê ÎT¶ ¨¶ xi¶ ãƵ ¶ãuy liɬ hp ãiÕÎ LS¶ cøu ¶ã{êi. ¸s¶ LS¶ xæ Îíi ¬Êy hǶ, ÎT¶ ¨¶ xi¶ BÒu ÎLC¶l B{îc cn. ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ, ÎT¶ ¨¶ xi¶ B∙ ¶ãlÜ L« ¬éÎ kÕ, cls LS¶ xa¶ã Îíi hiÒ¶ ãim Ϋy ¶lö. ÷l«¶l ¶l{ clíµ, cs¶ LS¶ cS¶ hua¶ ¶ãg¶ Ϋy ãiN« cñ« óp¶ Ϋy ¬ÆÎ, kѵ hua¶ l«i ¬«¶ã cs¶ vËÎ, Låi L« oøc ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi. §«u quC, cs¶ LS¶ Bp¶l µlni lC ¬å¬ ¶ln ¶ãg¶ Ϋy cñ« BÞcl L«, óá hua¶ cs¶ LS¶ vps, BbÎ ¶bÎ h¹i, Låi vøÎ xuï¶ã BÊÎ, qu«y BÇu h¹i ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¼«u hÊy ®¨¶ã ªliÒ¬ L« cøu ¬¹¶ã h∙s. ªlÊy y va hÔ ¶l{ vËy, ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ quCÎ ¬S¶ã: - ª¹i o«s µlni B{« ®¨¶ã ªliÒ¬ cls ¶lp ¶ã{mi? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -371- ªlÊy ÎT¶ ¨¶ xi¶ ãiái vâ, ªlõ« ¸lÝ Îl{m¶ã ÎiÕc, h¹i ÎlÊy Ϋy y B∙ Be¶ vp o{¶ã ãʵ ¬Êy hǶ Låi, ¶äc Béc cñ« cs¶ LS¶ ki¶l klñ¶ã óiÕÎ ó«s, véi ¬gc Îbi hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ L« B{« hiÒ¶. ªT¶ ¨¶ xi¶ ¬õ¶ã quC, véi BÉ ¶ãg¶ Ϋy óÞ Îl{m¶ã dÝ vps ¬å¬ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬. ¸lØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, vÕÎ Îl{m¶ã ¬Cu Be¶ ¶á ãiäÎ xuï¶ã d{íi ¬ÆÎ ÎuyÕÎ, kla¶ã klCc ã× ¬ùc Be¶ Ëy. ®p¶ Ϋy cñ« ÎT¶ ¨¶ xi¶ klái o{¶ã vp lSc klÝ cò¶ã Ϋ¶ lÕÎ. r¹i ÎLni qu« ¬éÎ hCÎ ¶N«, ¶lN¶ã ãiäÎ ¬Cu ë vÕÎ Îl{m¶ã ¶lá L« B∙ óiÕ¶ Îlp¶l ¬pu lå¶ã, y cn c{êi ¬éÎ låi, xÐ ¬éÎ ¬n¶l quǶ L« óuéc vÕÎ Îl{m¶ã, vp óá cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ vps ÎLs¶ã Îbi vni. ªl«¶l ªl«¶l ãim Ϋy L« lái: - ªLn ®¨¶ã ªliÒ¬ cls clb¶ã Îai clí? ªT¶ ¨¶ xi¶ ÎLî¶ ¶ã{îc ha¶ã ¬py, ¬SÎ Îs ÎLî¶, quCÎ hí¶: - ®¨¶ã ªliÒ¬ ¶ps? ªl«¶l ªl«¶l clØ vÒ µlÝ« y, ki¶l l∙i kTu hT¶: - ¤ k׫, B»¶ã ki« h¹i cg ¬éÎ cs¶ LS¶ ¶lá ¶N«! GiùÎ ¬×¶l ÎT¶ ¨¶ xi¶ qu«y BÇu h¹i ¶l׶. ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ ¶lÆÎ cCi ï¶ã oSÎ ë d{íi BÊÎ hT¶, clÜ« hua¶ vps h{¶ã ÎT¶ ¨¶ xi¶ quCÎ hí¶: - ª« ¬ë ¶bÎ L« Îøc Îl×. ®iÕÎ hp ÎLb¶ã kÕ Låi, ÎT¶ ¨¶ xi¶ ¶ãlÜ: “÷Õu Bïi µl{m¶ã ¬ë cCi ¶bÎ ï¶ã L«, cs¶ LS¶ ¶ä oH clui L« cS¶ h{¶ã ¬×¶l ¶ã«y, ¶Õu óÞ cS¶ ÎLb¶ã ¶mi cïÎ yÕu Îl× dè cg ®¨¶ã ªliÒ¬ cò¶ã cl{« clSc B∙ clN« klái B{äc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y Bp¶l µlni ¬gc Îbi vni hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ L« B{« ÎLn ªlõ« ¸lÝ Låi c{êi ¶gi: - r∙s Bè« l«i ¶ã{êi clmi BÊy, clí cg µlni h∙s hÊy ÎlËÎ B©u? ¸lê ªlõ« ¸lÝ óá ®¨¶ã ªliÒ¬ vps Îbi Låi, ªl«¶l ªl«¶l ¬íi LbÎ cCi ï¶ã oSÎ L« vp ÎL«s ÎLn cls ÎT¶ ¶ä. ªls¹Î ÎiT¶, ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ kÕÎ ó¹¶ víi ÎT¶ ¨¶ xi¶ Bg, ¶l{¶ã ÎlÊy y Îy ÎiÖ¶ quC, kla¶ã cn¬ m¶ ¶ã{êi Ϋ cøu ¬¹¶ã cls Îl× clí, h¹i c{íi cñ« óCu ©¶ ¶l©¶ ¶l{ vËy, hiÒ¶ clSµ Ϋy clps ¶gi: - ¸lps h∙s, o«u ¶py oH cg dÞµ ÎCi ¶ãé! ¸lp¶ã klsCc Ϋy ªl«¶l ªl«¶l Bi hiÒ¶. ªT¶ ¨¶ xi¶ ãi˶ dN quCÎ hí¶: - ÷Çy l«i ¶ã{êi l∙y kls«¶ B∙! ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ãi˶ dN lái: - ÷ã{mi ¬uï¶ ã×? ªT¶ ¨¶ xi¶ ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi kla¶ lå¶ BÉ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ xuï¶ã, Ϋ oH BÉ cls Bi. ¸Cc ¶ã{êi cg óiÕÎ h∙s ãip ¶Çy lu¶ã Cc ¶l{ ÎlÕ ¶ps kla¶ã? ¸l{« lÒ ÎlÊy ¶ã{êi ¶ps h¹i {m¶ã ¶ã¹¶l BÕ¶ ÎlÕ, ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã BÞ¶l ÎLn hêi, ªlõ« ¸lÝ B∙ c{íµ hêi ¶gi ÎL{íc: - ÷ãpi hp «i ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -372- §ai ¬SÎ hg¶ã hC¶l, l«i Ϋy ãim cn L«, ÎT¶ ¨¶ xi¶ B«¶ã BÞ¶l ¶lÈy xæ Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ¨¶ xi¶ va hÔ ¶Çy ¬uï¶ clÞu klæ clSc?” rbc Êy, B»¶ã x« óç¶ã cg ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬, ¬Êy ¶ã{êi lß lÐÎ cl¹y Buæi Îíi. PlÝ« B»¶ã ÎL{íc, cg l«i Îl»¶ã óÐ Cs Bá, BÒu v«i ¬«¶ã ¬éÎ ãgi Bå hí¶, võ« cl¹y võ« BC¶l Bì. PlÝ« o«u cg óï¶ ¶¨¬ ¶ã{êi ca¶ã o«i Buæi Îles. ÷ã{êi Bi BÇu hp §éc ÷lì¶ ªlǶ rs¶ã §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l. ª«y y cǬ ¬éÎ Îl{íc oSÎ, cø ¶l»¬ yÕu luyÖÎ cñ« l«i Îl»¶ã óÐ ¬p Biɬ. Ï«i Îl»¶ã óÐ clï¶ã Bì kla¶ã ¶æi, cl¹y ÎlM¶ã Îíi c¹¶l ÎT¶ ¨¶ xi¶, hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ªÒ o{ Îlbc, ªÒ o{ Îlbc. Võ« ¶gi, l«i Îl»¶ã óÐ võ« vøÎ l«i ãgi Bå Îíi. ªT¶ ¨¶ xi¶ ãim Ϋy L« Bg¶ hÊy l«i ãgi Bå Bg, BÉ xuï¶ã BÊÎ. Ï«i Îl»¶ã ¶lá vøÎ xs¶ã ãgi Bå ¶Æ¶ã, cl©¶ Ϋy h«¶l hÑ lm¶ ÎL{íc, hiÒ¶ xa¶ã vps BC¶l §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l l¨¶ã lCi lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. ªT¶ ¨¶ xi¶ ÎlÊy ¬Êy ÎT¶ ca¶ã o«i ki« vâ ¶ãlÖ ÎǬ Îl{ê¶ã kla¶ã BÕ¬ xØ« Îíi, clØ ¶ãlÜ Îíi cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬, hiÒ¶ ¶lny xæ vps, l«i Ϋy ¶S¬ hua¶ BÇu v«i ªlõ« ¸lÝ. Kla¶ã ¬uï¶ va duyT¶ va cí hé vâ ca¶ã cls ¶ã{êi l«y óiÕÎ, ªlõ« ¸lÝ qu«y BÇu è ÎÐ cl¹y, ÎLï¶ ¶bµ µlÝ« o«u §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l. ªls¹Î ÎiT¶ c¹¶l ÎT¶ ¨¶ xi¶ cg vt ¶ãm ¶ãCc, ¶«y ¬íi l«y l«i ÎT¶ hp Îlè BÞcl, Îi¶l ÎlǶ µlʶ klëi, ¬b« c©y Îl{íc oSÎ Îʶ ca¶ã hi« hÞ«, Îl× ¶ãle “ïi clp!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬éÎ ÎT¶ ¶lá Cs Bá B∙ óÞ ãËy oSÎ Biɬ ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ ë ÎLT¶ v«i. ¸ß¶ ¬éÎ ÎT¶ lsn¶ã, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Îlõ« cm BC hua¶ ¬éÎ cCi ÎLb¶ã hua¶ Îl»¶ã Îlø l«i. ªT¶ ¨¶ xi¶ u¶ã du¶ã Bø¶ã ye, dâ¶ã d¹c ¶gi: - ª« Î{ë¶ã hp «i kla¶ã ¶ãê hp §m¶ h∙s o{. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ÷ãpi quý ÎC¶l d«¶l hp ã×? ªai ÎCs 㫶 yTu cÇu ¶ãpi cls «¶l e¬ clb¶ã Îai B{îc ¨¶ ¬iÕ¶ã cm¬ yT¶ hp¶l. ªT¶ ¨¶ xi¶ ¶gi: - ªai hp kt ¨¶ ¬py Îl× hp¬ ã× cg ÎT¶ lä clí? ÷gi xs¶ã, y cbi xuï¶ã ãini luyÖÎ cls l«i Îl»¶ã óÐ. rbc Êy, cg l«i ÎT¶ ca¶ã o«i ¶lÆÎ l«i ãgi Bå hT¶. ªT¶ ¨¶ xi¶ óç¶ã lb ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi, l«i Îl»¶ã ¶lá xa¶ã Îíi, ¬çi Bø« dè¶ã ¬éÎ cl{ë¶ã BC¶l ¶ã∙ ¬éÎ ¶ã{êi ca¶ã o«i, Låi c{íµ hua¶ ãgi Bå ¬p cl¹y. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Buæi Îles quCÎ hí¶: - ªiÉu ÎÆc ÎCs 㫶 ÎlËÎ, cg ¬«u BÉ xuï¶ã ÎLn Ϋ kla¶ã? Ï«i Îl»¶ã óÐ Cs Bá cø hM¶ã hƶã cl¹y ÎlËÎ ¶l«¶l. ªlÊy §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Buæi Îles ãim Îl{íc oSÎ L«, oSµ Biɬ ÎLb¶ã Îl»¶ã óÐ cl¹y o«u. §éÎ ¶liT¶ ÎT¶ ¨¶ xi¶ ¶lny ¶ã«¶ã Îgi BÞ¶l c{íµ c©y Îl{íc oSÎ. ªuy clØ cg ¬éÎ ¬SÎ, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l vâ ca¶ã c«s c{ê¶ã, ãim ¶ã{îc c©y Îl{íc oSÎ, BÞ¶l BC¶l ÎLë h¹i Biɬ vps yÕu luyÖÎ ë cæ Ϋy cñ« kt BC¶l ÎLé¬. ªT¶ ¨¶ xi¶ véi ÎLǬ cC¶l Ϋy xuï¶ã, vp dè¶ã óp¶ Ϋy ÎLCi µln¶ kÝcl h{¶ã BÞcl. ¼uï¶ Îlö oøc hùc cñ« Bïi µl{m¶ã, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l hiÒ¶ ãim ¬éÎ cC¶l Ϋy ÎLCi L« Bì. ÷ãê B©u ÎT¶ ¨¶ xi¶ LôÎ hua¶ Ϋy h¹i, hé¶ ¬éÎ v߶㠶lny L« ¶ãspi lm¶ ÎL{î¶ã Låi Îles o«u l«i Îl»¶ã ¶lá cl¹y hua¶. ªlÊy Îl©¶ Îlñ cñ« y ¶l«¶l ¶lѶ ¶l{ vËy, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l cò¶ã µlni ki¶l l∙i ¶ãlÜ ÎlǬ: “®T¶ Ϋ Îuy ¶liÒu ¶ã{êi ÎlËÎ, ¶l{¶ã ¶ãspi Ϋ L«, ¬Êy ¶ã{êi ki« vâ ¶ãlÖ ÎǬ Îl{ê¶ã quC. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã vp ca ¶{m¶ã ¶ä kla¶ã ¬uï¶ ãibµ Ϋ, ¬éÎ ¬×¶l BÞcl o«s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -373- ¶æi óä¶ B¹s ÎÆc ki«?” ÷ãlÜ vËy, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶ãõ¶ã cl©¶ kla¶ã Buæi ¶N«, Îíi ãǶ ªlõ« ¸lÝ cbi clps vp ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ BC¶ã clÕÎ ÎlËÎ! ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy y ¶gi ¶l{ vËy, BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ kla¶ã liÉu hiÒ¶ lái: - §m¶ BÇu h∙¶l clí cg klCcl klø« ¶l{ vËy. ¸lM¶ã l«y ÎT¶ ¨¶ xi¶ ki« hp l¹¶ã ¶ã{êi ÎlÕ ¶ps ÎlÕ? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ¼êi l«i vÞ l∙y vps ÎLs¶ã B׶l ¶Çy ¶ãlØ cl©¶ B∙. ªiÉu ¶l©¶ oH óȬ óCs o«u. ®« ¶ã{êi vps ÎLs¶ã B׶l ¶ãåi yT¶ Låi, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¬íi Be¬ lÕÎ ÎiÒ¶ ¶l©¶ lËu qun kÉ cls ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ¶ãle. ªl× L« óSÎ BÇu Îõ ÎlC¶ã ÎL{íc, ¶ã©¶ klï cñ« ®é Ïé hiT¶ ÎiÕµ óÞ ¬ÊÎ ÎLé¬ ó« hǶ, Îæ¶ã cé¶ã ¬Êy ¶ãl׶ h¹¶ã ó¹c. ¾ï ÎiÒ¶ ó¹c Bg Îuy kla¶ã ¶liÒu, ¶l{¶ã ¶g hp ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¶lp vu«, ¬p ë ¶ã«y ki¶l Îlp¶l ÎLs¶ã ¶ã©¶ klï cñ« ®é Ïé ¬p ÎLé¬ ¬íi hp ¬éÎ viÖc qu«¶ ÎLä¶ã. Kla¶ã liÉu ιi o«s l«i ¶ãpy o«u, ¶lp vu« l«y Îi¶ Bg hiÒ¶ cls ÎLiÖu ®é Ïé ¾CÎ Îl{î¶ã Îlm vp ¸öu ¬a¶ BÒ Bïc ¸lu B¹i Î{í¶ã qu©¶ hT¶ BiÖ¶ kliɶ ÎLCcl ¬éÎ låi. ÷lp vu« ÎLuyÒ¶ µlC¶, ÎLs¶ã ¬éÎ ÎlC¶ã µlni óSÎ B{îc ÎT¶ ÎLé¬ Êy. ®»¶ã kla¶ã lsp¶ã Îl{î¶ã oH cCcl cløc ÎÊÎ cn cCc qu«¶ hí¶ ¶lá cñ« l«i cm qu«¶ Bg. ªlÕ hp óä¶ ca¶ã o«i óÞ Îl{î¶ã cʵ ÎLuy cøu vp BÌ ¶Ð¶, BÒu kTu klæ kTu s«¶, cn ãi« quyÕ¶ cñ« lä cò¶ã óÞ c©u Îlbc. ÷ãê B©u, qu«¶ o«i cp¶ã ÎLuy ¶∙ BiÒu ÎL« LiÕÎ, ¶ã©¶ klï h¹i cp¶ã óÞ ¬ÊÎ ÎLé¬ hiT¶ ÎiÕµ. ®ä¶ ca¶ã o«i hs oî quC, Bp¶l µlni Bi kiÕ¬ §éc ÷lì¶ rs¶ã §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l vÒ l{u B∙ h©u, v«¶ hm¶ cÇu klȶ ¬êi L« ãibµ cls B{îc. ¾«u ¬éÎ cuéc BiÒu ÎL« kü cp¶ã, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l óiÕÎ kla¶ã µlni hp B¹s ÎÆc ÎǬ Îl{ê¶ã ¬p hp c«s Îlñ vâ h©¬ lp¶l Bé¶ã. ªuy quy ȶ B∙ h©u, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l vÓ¶ B{îc ¬äi Îõ¶ã híµ ¶l©¶ oÜ vâ h©¬ que¶ óiÕÎ ¬Õ¶ clué¶ã. Y cls BiÒu ÎL«, óiÕÎ ¶ã«y ãǶ B©y clØ cg ¶lg¬ ªlõ« ¸lÝ hp vâ h©¬ c«s Îlñ ¬íi Îíi ®Sc Ki¶l Îlai. ÷ãle Îíi B©y, ªl«¶l ªl«¶l cn ãi˶ ¶gi: - ªlÕ L« a¶ã ¶ãli ¶ãê clb¶ã Îai ÎLé¬ cSµ µlni kla¶ã? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l BCµ: - ªiÉu ¶l©¶ BC¶ã clÕÎ hS¬! ªls¹Î ÎliT¶ ÎiÉu ¶l©¶ cg ¶ãlÜ ¶l{ ÎlÕ ÎlËÎ, hiÒ¶ lái dß ó¹¶ lNu ¬íi l«y ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ë ®Sc Ki¶l hǬ ¶ãlÜ, cøu ªiTu ¸a¶ã rÔ ë ¾m¶ §a¶ã kÕÎ ãi«s ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc, lm¶ ¶N« h¹i B{îc _????_ hp¬ ¼i¶l ¸lñ óny Îضl, ÎlËÎ hp vÞ B¹i «¶l lè¶ã lps kiÖÎ! ªLs¶ã h߶ã kls«¶ klsCi va cè¶ã, ªl«¶l ªl«¶l ¶ãle ÎlÊy §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l kle¶ ¶ãî ªlõ« ¸lÝ ¶l{ vËy, oSc ¬ÆÎ BÊu dÞu Îøc Îl×, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ c߶ liÉu hǬ, cg hH v× ãiíi ca¶ã o«i cñ« ÎiÉu ¶l©¶ kla¶ã l«y Îi¶ L« ¶ãlT¶l Bg¶ vÞ B¹i «¶l lè¶ã ãiC¶ã h©¬ ki¶l Îlp¶l ¬p óÞ quý vÞ kliɶ ÎLCcl ó«¶ cls ¬éÎ ópi läc BÉ óä¶ ÎiÉu ¶l©¶ klï¶ klæ cò¶ã ¶T¶? ¸ls ¶T¶ ÎiÉu ¶l©¶ cè¶ã cCc «¶l e¬ ¬uï¶ cluéc hçi Bg, ¬íi ¶ãpy ¶ãpy BÕ¶ quý µlñ Îlضl «¶ ι Îéi hp ÎlÕ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -374- ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ¤¶ã kla¶ã ¶gi Lâ, Îl× «i liÉu óiÕÎ B{îc ý ¬uï¶ cñ« cCc a¶ã L« o«s? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ÷l{¶ã viÖc ¶py kla¶ã ÎlÉ ¶gi Lâ L« B{îc. ¸lb¶ã clCu clØ ¬s¶ã ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã h¹i óíÎ ãi˶, ÎLn h¹i oï ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï cls clb¶ã clCu, BÉ cøu ¬Êy ÎL¨¬ ãi« B׶l ca¶ã o«i ë ÎLs¶ã Îlp¶l ®Sc Ki¶l ¶Çy klái clÞu Îéi v¹. ÷ãê B©u ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã h¹i lsp¶ h¹i ÎÊÎ cn hÔ vËÎ cñ« clb¶ã clCu d©¶ã óiÕu, c߶ BiÒu ÎL« óiÕÎ Lâ ÎT¶ lä vp óiÖÎ liÖu cñ« ÎiÉu ¶l©¶, Låi Lni cCc d«¶l ÎliÕµ ÎiÉu ¶l©¶ vps cCc ¶lp ÎlÊÎ BÉ cn¶l cCs. ÷ãle §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi Îíi vô ¶Çy, ªl«¶l ªl«¶l ãin óé kla¶ã ¶ãle, vp vt ¬ÆÎ cø Îln¶ ¶liT¶ ¶l{ kla¶ã óiÕÎ ã×. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸lb¶ã clCu ÎlÊy dè¶ã cCcl ¬Ò¬ dts kla¶ã xs¶ã, Bp¶l µlni ãië Îlñ Bs¹¶ cø¶ã LS¶ vËy. ÷ãpy la¬ ¶«y, clb¶ã clCu ¬«i µlôc qu«¶l ¶ã©¶ klï, clê ¶ã{êi cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Îíi hp xa¶ã L« v©y óSÎ. ÷ãê B©u l«i Îl»¶ã óÐ Cs Bá ht¶ vps ¶ã©¶ klï ÎLé¬ cSµ, clb¶ã clCu Îles Buæi vp BC¶l clb¶ã Îíi B©y. ÷Õu kla¶ã cg ÎT¶ ¨¶ xi¶ cøu ãibµ Îl× clb¶ã B∙ óÞ óSÎ Låi. ÷«y ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B∙ liÉu cn, xi¶ clØ ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã oC¶ã oñ« cls clb¶ã clCu Bi. ¸lb¶ã clCu ÎlËÎ cn¬ m¶ Î{í¶ã ca¶ã va cè¶ã. ÷gi xs¶ã y quú ¶ã«y xuï¶ã, vCi h¹y hi« hÞ«. ªlõ« ¸lÝ véi Bì dËy, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “ªuy ÎT¶ ¨¶ xi¶ vp l«i Bø« óÐ Cs Bá kla¶ã µlni hp l¹¶ã ¶ã{êi ‘ÎliÖ¶ ¶«¬ Îݶ ¶N' ã×. ÷l{¶ã clb¶ã hp¬ klg dÔ Îíi ¶lp cløc ÎLCcl, Ϋ lp ÎÊÎ µlni L« ãibµ ¶lN¶ã qu«¶ ca¶ã o«i ¶lm óȶ ¶Çy hp¬ ã×?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ Be¬ cluyÖ¶ Î׶l cê ãƵ ÎT¶ ¨¶ xi¶ ë B©y, ÎT¶ Êy óSÎ LS¶ L« o«s vp BÞ¶l c{íµ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cñ« ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ ¶ps, kÉ lÕÎ cn cls óä¶ ca¶ã o«i ¶ãle. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i yTu cǶ clp¶ã ÎLî ãibµ ¶∙ ÎLgc óä¶ ãi«¶. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ®ÊÎ ãiÆc hp viÖc hp¬ cñ« cCc ca¶ã o«i. ªuy BÖ clM¶ã L« cò¶ã kla¶ã BÕ¶ ¶çi µlni hp¬ ¶lN¶ã viÖc Bg. ªlÊy clp¶ã ¶gi vËy, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N«, cbi clps Îõ óiÖÎ, Låi cè¶ã óä¶ ca¶ã o«i lˬ lùc Bi hiÒ¶. ªLs¶ã kli ÎLë vÒ, ouïÎ däc B{ê¶ã, ªl«¶l ªl«¶l cø hua¶ ¬å¬ clöi ÎT¶ ¨¶ xi¶ va hÔ, vp cn quyÕÎ hǶ o«u c߶ óSÎ ãƵ hH ¶ps cò¶ã Îƶã cls ÎT¶ Bg ¬éÎ ÎL˶ B߶ ¶T¶ Îl©¶. §«¶ã Bi l«i ¶ã{êi ãƵ óä¶ ói¶l hݶl cñ« ÷l« ¸È¬ y vÖ Cµ ãini ¬éÎ ¶lg¬ µl¹¬ ¶l©¶ Bi Îíi. ÷lN¶ã µl¹¬ ¶l©¶ Bg B« oï hp a¶ã ãip, Bp¶ óp, ÎLt cs¶ vp cs¶ ¶ÝÎ cn. ÷l{¶ã óä¶ ói¶l hݶl cø lè¶ã læ, lß lÐÎ ¬S¶ã clöi. ¼éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp v«¶ hm¶ L»¶ã: - Xi¶ a¶ã Béi hp¬ m¶ hp¬ µlbc BÉ cls clb¶ã Îai B{îc Îls¶ã Îln ¬éÎ clbÎ. ¸lå¶ã Îai cò¶ã hp¬ viÖc cls ¶lp ë ¶l{ cCc quý a¶ã, vp clb¶ã Îai B©y h¹i kla¶ã µl¹¬ Îéi ã× cn. ¸lM¶ã qu« v× låi ¶py ki¶l Îlp¶l óç¶ã cg µli ÎÆc v©y ¶liÔu, clb¶ã Îai ¬íi óÞ hiT¶ hôy, clÞu klg clÞu oî ÎlÕ ¶py. ¼éÎ ói¶l oÜ ãim Ϋy oê ¶ãùc ¶ã{êi Bp¶ óp Bg, c{êi ¶gi: - Plni BÊy, kla¶ã cg óä¶ µli ÎÆc Êy, Îl× clb¶ã Ϋ hp¬ ã× cg duyT¶ µl˶ ãƵ ãì ¶l«u B©y, µlni kla¶ã clÞ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -375- ÷ãle ÎlÊy ÎT¶ ói¶l oÜ Êy ¶gi xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l Îøc ãi˶ va cè¶ã, BÒu ¶ãlÜ: “®ä¶ µl¹¬ ¶l©¶ ¶Çy ãi« quyÕ¶ cñ« óä¶ ca¶ã o«i, ¶ãpy Îl{ê¶ã óä¶ ca¶ã o«i cËy ÎlǶ cËy ÎlÕ lp liÕµ h{m¶ã d©¶. Dè ó©y ãiê cg óÞ cʵ ÎLT¶ lp¶l µl¹Î Îuy clM¶ã s«¶ uæ¶ã ã×, ¶l{¶ã ¶lN¶ã Bp¶ óp ÎLt cs¶ va Îéi ¶Çy va cí óÞ hôy ¬íi Îéi ¶ãliÖµ!” §i Bé ¬éÎ vpi µlï ¶N«, l«i ¶ã{êi h¹i ãƵ óä¶ ca¶ã o«i hai kÐs ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi, Ϋy cl©¶ óÞ c߶ã xÝcl Bi qu«, ¬iÖ¶ã h« hí¶ L»¶ã: - ®SÎ B{îc µlØ ÎÆc Låi, óSÎ B{îc µlØ ÎÆc Låi! ÷lN¶ã d©¶ clb¶ã Bø¶ã l«i óT¶ lÌ xe¬, BÒu hSc BÇu Îlë Îl«¶. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎiÕ¶ BÕ¶ ãǶ ¶l׶ xe¬, ¬íi l«y ¶lN¶ã µlØ ÎÆc Bg BÒu hp ¶ã{êi ¶ãlÌs BÇu óè Îgc Lïi cn. V× oî qu«¶ ÎLT¶ kliɶ ÎLCcl, óä¶ ca¶ã o«i ¬íi óSÎ óõ« h{m¶ã d©¶ BÉ Îl«y ÎlÕ µlØ ÎÆc. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy vËy, ÎLs¶ã h߶ã Îøc ãi˶ va cè¶ã. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B«¶ã ¶ãg¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi võ« vÒ Îíi lí¶ lë va cè¶ã, h« hí¶: - ¼«y quC, B∙ vÒ Låi! ªlõ« ¸lÝ véi lái: - ViÖc ã× ÎlÕ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ªL׶l h∙s µlu Îö óÞ ¶ã{êi Ϋ BC¶l, Îl{m¶ã ÎÝcl klC ¶Æ¶ã, B«¶ã ¬s¶ã clê Î{í¶ã ca¶ã vÒ cøu clN« cls. ªlõ« ¸lÝ ki¶l ¶ã¹c, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªL׶l ªl«¶l ªLbc vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶l{ ÎlÕ? ª¹i o«s y h¹i c߶ óÞ ¶ã{êi Ϋ Bn Îl{m¶ã?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ Îles Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vps ÎLs¶ã µl߶ã ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶»¬ yT¶ ÎLT¶ ãi{ê¶ã, ¬ÆÎ µlñ ¬éÎ vè¶ã lSc klÝ. ¾« ªliT¶ Qun¶ã, Ïå QuÕ ÷«¬, vp ªliÕÎ r« ÏC¶ BÒu Bø¶ã c¹¶l Bg, «i ¶Êy vt ¬ÆÎ BÒu hs ©u. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ B∙ vÒ, ¬äi ¶ã{êi BÒu Îá vt lí¶ lë hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc Îlë LÊÎ yÕu, ÎLs¶ã h߶ã cò¶ã lmi lsn¶ã oî, véi lái: - ªL׶l h∙s µlu Îö óÞ Îl{m¶ã ë B©u? ¾« ªliT¶ Qun¶ã klH Bì ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶ãåi dËy, Låi cëi Cs L«. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, v× ÎlÊy cn ¬éÎ ón v«i óT¶ µlni cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc Îl©¬ h¹i ¶l{ óai ¬ùc ¶l¹Î vËy. ÏSc klÝ Bg c߶ h«¶ ÎLp¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ, ÎLT¶ BÇu, Låi cl¹y ouïÎ xuï¶ã Îíi h{¶ã. VÕÎ Îl{m¶ã cg ¶¨¬ dÊu ¶ãg¶ Ϋy LÊÎ o©u. ¸lp¶ã hiÒ¶ ¶gi: - VÕÎ Îl{m¶ã ¶Çy óÞ cs¶ ã× cS¶ ÎlÕ? ¾« ªliT¶ Qun¶ã BCµ: - ªiÉu BÖ ÎlÊy ªL׶l µlu h∙s Îö hs¹¶ã cls¹¶ã ó{íc vps ÎLs¶ã ¶lp, kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi, Låi cø ÎlÕ ¶»¬ hÞ¬ Bi ¶T¶ ÎiÉu BÖ cò¶ã kla¶ã óiÕÎ a¶ã Ϋ óÞ ÎLb¶ã µlni Béc klÝ ã×? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸ò¶ã ¬«y cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ vÓ¶ c߶ B©y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -376- ÷gi xs¶ã, clp¶ã hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ L«, BÉ ¬å¬ ¶g vps clç óÞ Îl{m¶ã, ¶g Îuy kla lÐs Låi, ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ óiÕÎ lbÎ lmi Béc. ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y µlbÎ, ÎÊÎ cn Îl©¶ l׶l cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ xC¬ dǶ, Låi Îl× Be¶ lM¶. Ïå QuÕ ÷«¬ ¶gi: - ®á ¶g vps ÎLs¶ã L{îu ¶ã©¬ ¬éÎ hbc, Béc klÝ oH Ϋ¶ L« lÕÎ. ªl«¶l ªl«¶l véi LgÎ ¬éÎ óCÎ L{îu óá hua¶ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ vps qun ¶liT¶ clÊÎ Béc Be¶ ¶l{ ¬ùc ë ÎLs¶ã ¬å¬ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ ¶ä µlu¶ dǶ L«, ¬éÎ hCÎ L{îu Be¶ x× ¶l{ óCÎ ¬ùc vp cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ B∙ ÎLs¶ã ÎLS¶ã ¶l{ ÎuyÕÎ ¶l{ ¶ãäc Låi. ªlõ« ¸lÝ h¹i BÉ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ vps lbÎ clÊÎ Béc ë clç vÕÎ Îl{m¶ã, cls Îíi kli ¬×¶l cs¶ vËÎ Be¶ lM¶, h¹i óá vps L{îu ¶ã©¬. ªLni qu« ¬{êi ¬Êy hǶ BÉ cls ®¨¶ã ªliÒ¬ lbÎ Béc ¶l{ vËy, lSc klÝ ë ÎLT¶ v«i, ÎLT¶ ¬ÆÎ vp ÎLT¶ BÇu ªL׶l ªl«¶l ªLbc B∙ ¶l¹Î lM¶. ªlõ« ¸lÝ h¹i xs« ógµ cls ¬éÎ låi, oSc ¬ÆÎ cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc lå¶ã lps dǶ. rbc ¶Çy ¬äi ¶ã{êi ¬íi yT¶ Ω¬. ¸lê cls ªL׶l ªl«¶l ªLbc B∙ Îضl ÎCs ÎLë h¹i, ªlõ« ¸lÝ lái: - ªL׶l ÎiÒ¶ óïi, c©u cluyÖ¶ xny L« ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªL׶l ªl«¶l ªLbc BCµ: - ªai BÞ¶l L« ÎlÞ ÎLʶ cg ¬éÎ cluyÖ¶ cǶ ÎliÕÎ, däc B{ê¶ã ãƵ ¬éÎ ¬ô ãip ¨¶ xi¶ ¬ÆÎ ¬py xÊu xÝ cl˶ h¹i Låi ã©y cluyÖ¶ víi Îai. ¼ô Ϋ dè¶ã ¶lN¶ã hêi óØ æi Îlg« ¬¹Î Îai, ¶T¶ ¬íi BÊu ¶l«u víi óp Ϋ, ¶ps ¶ãê óp Ϋ vâ ca¶ã c«s c{ê¶ã ¶T¶ Îai óÞ óp BC¶l ÎLb¶ã ¬éÎ ãËy, klÝ luyÕÎ ÎLs¶ã ¶ã{êi ¶ãle oai ÎLps, Îai óiÕÎ ¬×¶l B∙ óÞ ÎLb¶ã ¶l»¬ kÞcl Béc ÎLs¶ã c©y ãËy Bg ¶T¶ óá cl¹y vÒ, cò¶ã ¬«y c߶ oï¶ã h¹i B©y. ÷ãle BÕ¶ B©y ªlõ« ¸lÝ clîÎ ¶lí h¹i hbc ÎL{íc cg ãƵ ¬éÎ ¬ô ãip ¨¶ xi¶, ¬ÆÎ ¬py xÊu xÝ Î«y cǬ c©y ãËy, ªl«¶l ªl«¶l ouýÎ cò¶ã óÞ ÎLb¶ã Béc Låi, clSc clS¶ hp ¬ô ¶Çy clø clM¶ã c߶ «i ¶N« ¶l{¶ã clp¶ã kla¶ã ¶gi L«, clØ lái ªL׶l ªl«¶l ªLbc: - ÏiÖ¶ ãiê ÎiÒ¶ óïi ÎlÊy ÎLs¶ã ¬×¶l B∙ ó׶l µlôc cl{«? ªL׶l ªl«¶l ªLbc ãËÎ BÇu: - ªai B∙ ó׶l µlôc lM¶ Låi, cC¬ m¶ ViT¶ Î{í¶ã qu©¶ B∙ lÕÎ h߶ã cliÕu cï BÕ¶ Îai. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªiÒ¶ óïi l∙y yT¶ h߶ã. ªiÒ¶ óïi B{îc kláe ¬¹¶l ¶l{ ÎlÕ hp Îai B∙ ¬õ¶ã Låi. A¶l e¬ «i ¶Êy BÒu hs hS¶ã cls ÎiÒ¶ óïi. ¼äi ¶ã{êi BÒu óp¶ ÎC¶ vÒ cluyÖ¶ ¬ô ãip ¨¶ xi¶, xÊu xÝ B∙ ã©y Îl{m¶ã ÎÝcl cls ªL׶l ªl«¶l ªLbc. ¼ô Ϋ hp «i o«s h¹i cg lp¶l Bé¶ã liɬ Béc ¶l{ ÎlÕ? ªÊÎ cn BÒu BÆÎ c©u lái vÒ h«i hÞcl cñ« ¬ô Ϋ. ¼äi ¶ã{êi BÒu µl©¶ v©¶, kla¶ã o«s BsC¶ L« ¬ô ¨¶ xi¶ Êy ë B©u Îíi, Îluéc ó«¶ã µlCi ¶ps? ªL׶l ªl«¶l ªLbc cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, cø hua¶ ¬å¬ clöi Lñ« ¬ô ¶ä. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ªL׶l luy¶l l∙y ë ¶lp ¶ãlØ ¶ãmi BiÒu d{ì¶ã, BÉ «¶l e¬ clb¶ã Îai Bi dß ÎlC¬. ÷Õu cg Îi¶ ã× oH cls luy¶l óiÕÎ ¶ã«y, vp clb¶ã Îai oH ÎLn Îlè cls. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -377- ÷gi Bs¹¶, ¾« ªliT¶ Qun¶ã cè¶ã clb¶ã ó¹¶ cli« ¶l«u ¬çi ¶ã{êi Bi ¬éÎ ¶ã∙ Î׬ kiÕ¬ Îu¶ã ÎÝcl ¬ô ¨¶ xi¶ ¶ä. §i hiÒ¶ ó« ¶ãpy, ¬äi ¶ã{êi BÒu ÎlÊÎ vä¶ã, kla¶ã o«s kiÕ¬ ÎlÊy l׶l óg¶ã vp Îu¶ã ÎÝcl cñ« kt Îlè. ¼éÎ óuæi oC¶ã ¶ä, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i BÕ¶ Îl¨¬. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¬uï¶ ÎiÕµ hiÒ¶ o«i ¾« ªliT¶ Qun¶ã Îl«y ¬ÆÎ L« ÎiÕµ. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l, vt ¬ÆÎ LÇu LÜ, võ« ÎlÊy ¾« ªliT¶ Qun¶ã, véi v∙ óCs Îi¶ hp ¶ã©¶ klï h¹i ¬ÊÎ ÎLé¬ ó« ¶ãl׶ h¹¶ã ó¹c ¶N«, vp ¬s¶ã ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã clØ óns cls µl{m¶ã µlCµ ¶ã¨¶ ¶ãõ«. ¾« ªlie¶ Qun¶ã clØ Ç¬ õ oua¶ã, clí kla¶ã ¶ãlÜ cCcl ãini quyÕÎ lé. ¾«u ¶gi Îíi cluyÖ¶ ¬ô ¨¶ xi¶, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l hiÒ¶ BÉ ý Îíi ¶ã«y. ¾C¶ã oí¬ ¶ã«y la¬ o«u, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l véi vp¶ã BÕ¶ ¶gi víi ¾« ªliT¶ Qun¶ã L»¶ã: - ¾« ãi«, lp¶l Îu¶ã cñ« ¬ô ¨¶ xi¶ BÖ B∙ dß L« Låi. ÷T¶ ¬êi ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã L« óp¶ BÞ¶l Îl× lm¶. ¾« ªliT¶ Qun¶ã vps ¬êi, ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Ïõ, kla¶ã óiÕÎ y BÞ¶l hÊy h߶ã l«y hp ¬uï¶ uy liÕµ clb¶ã Ϋ ÎlÕ? - ¸n l«i vʶ BÒ cò¶ã µlni. ªlai B{îc, BÉ Îai L« ãƵ y Îl× lm¶. ¼äi ¶ã{êi BÒu Îles ªlõ« ¸lÝ L« ¶ãspi klCcl on¶l. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ªiÉu BÖ BsC¶ ¬ô ¨¶ xi¶ óÞ Îl«¶l ÎLbc ÎiTu cñ« ªL׶l ãi« ¶Ð¬ ÎLb¶ã, ÎÊÎ µlni cls ¶ã{êi Bi ¬u« Îluïc vÒ ãini Îl{m¶ã, hiÒ¶ o«i cCc Bp¶ e¬ BÕ¶ c«¶l ãCc cCc ÎiÖ¬ Îluïc hí¶ ë ÎLs¶ã ki¶l Îlp¶l, lÔ ÎlÊy «i Îíi ¬u« cCc vÞ Îluïc ãini Îl{m¶ã hp Îles dâi ¶ã«y. ¸luyÖ¶ ÎlËÎ kú h¹ quC. ªL׶l ªl«¶l ªLbc lái: - ¾«s h¹i kú quC? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l BCµ: - Quý vÞ Îlö ¶ãlÜ xe¬ ¬ô Êy ¶Êµ ë B©u? ¸g «i ¶ãê ¶mi Bg h¹i hp óiÖÎ Îlù cñ« ªlp¶l V{m¶ã. Ai cò¶ã óiÕÎ ªlp¶l V{m¶ã hp e¬ cñ« Ïsp¶ã Îl{î¶ã. VËy ιi o«s ¬éÎ vÞ quý µlCi ¶l{ ÎlÕ h¹i Bi kÕÎ ãi«s víi óä¶ ¶ã{êi ãi«¶ã lå ¶l{ vËy? ¸ls ¶T¶ ÎiÉu BÖ cò¶ã kla¶ã dC¬ xCc BÞ¶l L« o«s? Ai ¶Êy BÒu hé L« vt ki¶l ¶ã¹c, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¤¶ã l∙y B{« clb¶ã Îai Îíi c¹¶l óiÖÎ Îlù xe¬ xÐÎ qu« hs« B∙, Låi clb¶ã Ϋ ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg o«u. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l hiÒ¶ dÓ¶ cCc ¶ã{êi Bi ÎlM¶ã L« ¶ãs¹i a. §i B{îc óny, ÎC¬ dƬ B{ê¶ã, ÎlÊy B»¶ã x« cg ¬éÎ lp¶ã Lps Î{ê¶ã ¬pu Be¶. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l hiÒ¶ ¶gi: - D∙y ¶lp ki« Îøc hp óiÖÎ Îlù cñ« ªlp¶l V{m¶ã BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶ãli ¶ãê ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷lp Bg clݶl hp ¶mi ¶{m¶ã ¶Cu cñ« l«i Îl»¶ã óÐ Cs Bá ÎLé¬ ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï. Ï«y hp §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l B∙ BiÒu ÎL« L« clç ÎLb cl©¶ cñ« óä¶ c{ê¶ã B¹s, cï ý dÓ¶ clb¶ã Ϋ Îíi B©y ãibµ y cò¶ã ¶T¶? ÷Õu hp óiÖÎ Îlù cñ« V{m¶ã µlñ ÎlËÎ o«s h¹i kiÕ¶ ÎLbc kú h¹ ¶l{ ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã kÐs Ϋy ªL׶l ªl«¶l ªLbc hèi h¹i ¬Êy ó{íc, klH ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -378- - ¸lê hCÎ ¶N« ÎLa¶ã ÎlÊy ¬ô ¨¶ xi¶, luy¶l clí cg ¶æi ãi˶ véi. ªÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi BÒu µlni ¶l׶ Îles cs¶ ¬SÎ Îai L« liÖu ¬p Îli lp¶l. ®iÕ¶ lM¶ ÎlǶ oSc, ªL׶l ªl«¶l ªLbc kla¶ã ÎLn hêi óç¶ã ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, BÖ... BÖ... óç¶ã ÎlÊy klg clÞu, ¬uï¶ Bi vÒ ¶ãlØ ¶ãmi ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¤¶ã Ϋ hp ®«¶ã clñ ó«¶ã ªl«¶l ªLbc hp ¬éÎ ¶l©¶ vËÎ cg ÎT¶ Îuæi ÎLs¶ã ãiíi vâ h©¬, h©¬ ÎL˶ h¹i oî oÖÎ ¬p LbÎ hui ÎL{íc ¶l{ ÎlÕ ¶py?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ o«i Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B{« ªL׶l ªl«¶l ªLbc vÒ ÎL{íc. rbc Êy ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶ãlÜ Îíi la¬ ¶ä ªlõ« ¸lÝ ¶gi c¨¶ ¶lp hí¶ kla¶ã cg cö«, hiÒ¶ lái §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l L»¶ã: - ÷ãai óiÖÎ Îlù ki« kla¶ã cg cö« ¶ãâ Îl× ¶ã{êi Ϋ L« ó»¶ã cCcl ¶ps? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ªlÕ ¶ps cò¶ã cg cö« óÝ ¬ËÎ. V× ¶lp Bg cñ« ¬éÎ vÞ qu«¶ quyÒ¶ Ïsp¶ã ãi«, ¶T¶ ¶ã{êi ¶ãspi kla¶ã «i dC¬ lái Îíi. ªlõ« ¸lÝ B∙ quyÕÎ BÞ¶l dè¶ã clݶl oCcl “DÜ Îܶl Bîi óiÕ¶” ó׶l Îܶl clê Bîi où ÎlÉ óiÕ¶ cluyɶ L« o«s, Låi oH Bïi µlg cls ¶T¶ kla¶ã µlCÎ óiÉu ý kiÕ¶ ã×, BÉ ¬Æc §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l hp¬ ã× Îl× hp¬. ¸lp¶ã ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ ÎLêi, ãin óé ¶ãS¬ cn¶l cli¬ ó«y ÎLT¶ kla¶ã. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy ¬Êy Îiն㠓côc, côc...” Bi Îíi, Låi l«i cs¶ ãp ÎLï¶ã LÊÎ hí¶, B«¶ã vç cC¶l ë óT¶ ÎLs¶ã óê Î{ê¶ã ó«y L«, Îles o«u cg l«i Îl»¶ã óÐ Cs h«¬ ¶lny Îles, cl©¶ Ϋy LÊÎ h«¶l hѶ. ¸lb¶ã clØ ¶lb¶ ¶lny ¬Êy cCi hp óSÎ B{îc l«i cs¶ ãp ki« ¶ã«y. ¸lb¶ã B{« ¬SÎ h{ê¬ ¬äi ¶ã{êi, h¹i ¶lny vps óT¶ ÎLs¶ã óê Î{ê¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Ï«i cs¶ ãp ÎLï¶ã hí¶ ¶l{ vËy ÎlËÎ liÕ¬ cg. ¼çi cs¶ c©¶ L« cò¶ã ¶Æ¶ã Îíi ÎC¬, clݶ c©¶? ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - V©¶ã, c߶ l«i Îl»¶ã ¶lá vâ ca¶ã cò¶ã cg clbÎ c¨¶ ón¶, ¶ã{êi ¶Çy ÎlËÎ hp kú h¹.! ¸l{« ¶gi døÎ hêi, ¾« ªliT¶ Qun¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy Îiն㠓cäÎ kÑΔ óê Î{ê¶ã óç¶ã cg ¬éÎ cö« la¶ã ¬ë L«, ¬éÎ ¶ã{êi ¨¶ ¬Æc LÊÎ kú h¹ ó{íc L«. QuǶ Cs cñ« y vC vÝu ¶lN¶ã ¬n¶l vni ¶ãò oSc, kla¶ã klCc ã× quǶ Cs cñ« kt ¨¶ xi¶ ÎLT¶ o©¶ klÊu vËy. §Õ¶ kli y Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l, vp §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l BÒu ãiùÎ ¬×¶l, v× ó« ¶ã{êi B∙ ¶l˶ L« y hp ÎT¶ ¨¶ xi¶ óSÎ LS¶ óN« ¶ä. ªT¶ ¨¶ xi¶ ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ Låi ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ®N« ¶ä B{îc Î{í¶ã ca¶ã Îƶã cls Îai uï¶ã L{îu ¶ãs¶. ÷ãpy la¬ ¶«y ¬«y ¬S¶ hp¬ o«s h¹i B{îc B¹i ãiC ãiC¶ã h©¬, xi¶ ¬êi vps ÎLs¶ã ¶lp BÉ Îai B{îc ÎlÕÎ h¹i ¬éÎ óN«. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Ï«y hS¬, l«y hS¬, ¶l{¶ã Îai ÎlÊy ¶l{ ÎlÕ qun kla¶ã ÎiÖ¶! ÷ã{êi Bg kla¶ã BCµ hêi, clØ ãim Ϋy ÎLCi hT¶ ¬êi klCcl vps ¶lp. ªlõ« ¸lÝ Bi ÎL{íc, ¬äi ¶ã{êi Îles o«s, ÎlÊy óê Î{ê¶ã x©y ó»¶ã ã¹cl x«¶l LÊÎ Îs, LÊÎ dÇy, cC¶l cö« ó»¶ã oSÎ dÇy ¬Êy ÎÊc, ¬pu om¶ y lÖÎ óê Î{ê¶ã ¶T¶ kli cC¶l cö« klе h¹i, kla¶ã «i óiÕÎ hp cg cö« ¶ãâ. ÏÔ Îíi ¬éÎ óê Î{ê¶ã hp Îù ¶liT¶ cC¶l cö« ë óê Î{ê¶ã Bg Îõ Îõ ¬ë L« ¶ã«y vp kla¶ã cg ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¶ps. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2