intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
5.208
lượt xem
274
download

BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 57/DC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " DI CHÚC - MẪU SỐ 57/DC"

  1. Mẫu số 57/DC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc D I C HÚ C Tôi là (1): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................
  2. Người lập di chúc (Ký và ghi rõ họ tên) L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C H Ủ T Ị C H/PHÓ C H Ủ T Ị C H U Ỷ B AN N HÂ N DÂ N XÃ /PH ƯỜ N G/T H Ị T R Ấ N ..................... Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................) tại .......................................................................................................................(9), tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/ phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh...................... ........................................................ tỉnh/thành phố ................................................ CHỨNG THỰC - Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này; - Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm chứng thực, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - ................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ..............................................................................................................................(10) - Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. Chủ tịch/Phó chủ tịch (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2