intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "ĐƠN XIN PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
436
lượt xem
23
download

BIỂU MẪU "ĐƠN XIN PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo theo phụ lục 1 THÔNG TƯ SỐ 79/2005/TT-BVHTT NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "ĐƠN XIN PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO"

  1. PHỤ LỤC 1 Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số............. ..............., ngày tháng năm ĐƠN XIN PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯ ƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO Kính gửi: Cục Báo chí (Bộ Văn hóa - Thông tin) 1. Tên cơ quan báo chí: - Số giấy phép hoạt động đã được cấp.......... ngày......... tháng......năm..... - Địa chỉ: - Điện thoại: 2. Mục đích xuất bản phụ trang, phụ bản (đối với báo in, báo điện tử); kênh, chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình). 3. Nội dung chủ yếu của phụ trang, phụ bản (đối với báo in, báo điện tử); kênh, chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình). 4. Thể thức xuất bản (đối với báo in, báo điện tử); phát sóng (đối với Đài phát thanh, truyền hình): - Ngôn ngữ thể hiện: - Khuôn khổ: - Số trang phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo: 5. Thời gian thực hiện: Từ ngày........tháng........năm......... 6. Cơ quan báo chí cam kết thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Pháp lệnh Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan về quảng cáo. Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh) (Ký tên và đóng dấu) Họ và tên của người ký
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2