intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Hợp đồng nghiên cứu khoa học"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
302
lượt xem
55
download

Biểu mẫu " Hợp đồng nghiên cứu khoa học"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Hợp đồng nghiên cứu khoa học"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Hợp đồng nghiên cứu khoa học"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 5/KHTC Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200… HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ( Với cá nhân ) Chương trình: .......................................................................................................................................... Đề tài: ..................................................................................................................................................... Bên A là ông (Bà): ................................................................................................................................... Ben B là ông (Bà): ................................................................................................................................... Chức vụ, học hàm, học vị: ..................................................................................................................... Nơi công tác: ........................................................................................................................................... HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU : ĐIỀU I: Bên B đảm nhận công việc: .................................................................................................... Với sản phẩm khoa học gồm số lượng và chất lượng như sau: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Thời hạn nộp sản phẩm trước ngày … … tháng … … năm 200 … ĐIỀU II: Bên A trả thù lao cho bên B với số tiền: ................................................................................ Bằng chữ: ............................................................................................................................................... Để chi phí cho các khoản sau: ................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ĐỀU III: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu ai vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại do hậu quả gây ra. Hợp đồng chia thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản , 1 bản lưu kế toán của đề tài. BÊN A KÝ BÊN B KÝ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2