Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " KẾ HOẠCH THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC"

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:48

437
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kế hoạch thu BHXH, BHYT bắt buộc theo mẫu số 13-TBH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " KẾ HOẠCH THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC"

 1. B¶o hiÓm x∙ héi viÖt nam HÖ thèng biÓu mÉu   thu BHXH, BHYT b¾t buéc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè............/Q§­BHXH  ngµy ....../....../2007 cña Tæng Gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam Sè  Tªn mÉu biÓu MÉu sè TT 1 2 3 1 Tê khai tham gia b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc 01-TBH 2 Danh s¸ch lao ®éng tham gia BHXH, BHYT b¾t buéc 02a-TBH 3 Danh s¸ch ng­êi tham gia BHYT b¾t buéc 02b-TBH Danh s¸ch ®iÒu chØnh lao ®éng vµ møc ®ãng BHXH, 4 03-TBH BHYT b¾t buéc 5 Danh s¸ch truy ®ãng BHXH, BHYT b¾t buéc 04-TBH 6 Hîp ®ång ®ãng BHYT 05-TBH 7 Biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång ®ãng BHYT 06-TBH 8 Sæ chi tiÕt thu BHXH, BHYT b¾t buéc 07-TBH 9 Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®ãng BHXH, BHYT b¾t buéc 08-TBH 10 B¸o c¸o thùc hiÖn thu BHXH, BHYT b¾t buéc 09-TBH 11 B¸o c¸o thu BHXH, BHYT b¾t buéc 10-TBH 12 B¸o c¸o tæng hîp thu BHXH, BHYT b¾t buéc 11-TBH 13 Biªn b¶n thÈm ®Þnh sè liÖu thu BHXH, BHYT b¾t buéc 12-TBH 14 KÕ ho¹ch thu BHXH, BHYT b¾t buéc 13-TBH 16
 2. ng biÓu mÉu  H, BHYT b¾t buéc Õt ®Þnh sè............/Q§­BHXH  cña Tæng Gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam) Thùc hiÖn 4 Ng­êi lao ®éng Ng­êi SD L§ C¬ quan QL§T Ng­êi SD L§ Ng­êi SD L§ C¬ quan QL§T C¬ quan BHXH C¬ quan QL§T C¬ quan BHXH BHXH tØnh, huyÖn BHXH tØnh, BHXH ViÖt Nam BHXH tØnh, BHXH ViÖt Nam BHXH tØnh, huyÖn BHXH ViÖt Nam 16
 3. danh s¸ch lao ®éng tham gia bhxh, bhyt b¾t buéc §¬n  vÞ  M∙ ®¬n  chñ  qu¶n:.............................................................................. ........................................ Tªn  ®¬n  vÞ:................................................................................ ............................................... §Þa  Ngµy, th¸ng  C¨n cứ ®ãng BHXH, BHYT chØ:............................................................................... n¨m sinh Sè  N¬i ®¨ng ký KCB  TT Hä vµ tªn ..................................................... TiÒn l­ M· sè Địa chỉ ban ®Çu Phô cÊp §iÖn  Nam N÷ tho¹i:  ....................................  ¬ng tiÒn  Chøc  TN  c«ng TNVK KV vô Fax: ...................................Email:..................................... nghÒ 1 2 Sè  3 4 5 tµi  6 7 kho¶n:  8 9 10 11 12   .......................................T¹i:........................................ ...................................... Tæng céng * C¬ quan BHXH ghi: Ngµy..... th¸ng..... n¨m  C¸n bé thu BHXH 20..... Ng­êi lËp  1 Lao ®éng: ......................................... Phô tr¸ch thu BHXH biÓu 2 Quü l­¬ng BHXH ......................................... 3 BHXH ph¶i ®ãng 20%: ......................................... 4 Trõ 2%  ®¬n vÞ g÷i l¹i........................................ . 5 Quü l­¬ng BHYT: ......................................... 6 BHYT ph¶i ®ãng: ......................................... ­ Sè tê khai cña ng­êi L§:......................................... ­ Sè thΠBHYT ph¶i cÊp: ......................................... (NhËn hå s¬ ngµy: _____/_____/_______) 19
 4. Ghi chó: MÉu sè 02a­TBH  ®¬n vÞ sö dông lao ®éng lËp khi lÇn ®Çu tham gia BHXH, BHYT b¾t buéc.  19
 5. M sè: 02a- TBH Éu ∙ ®¬n vÞ: ñ  n  Ti Òn l ­¬ng Ti Òn l ­¬ng Ghi chó ® ãng BHXH ® ãng BHYT .    13 14 15 Ngµy..... th¸ng..... n¨m  20..... Ng­êi sö dông lao ®éng 19
 6. 19
 7. Danh s¸ch ng­êi tham gia B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc Lo¹ i ® èi t î ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. §¬ n vÞ qu¶n lý ® èi t î ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... §Þa Ngµy, th¸ng, Sè chØ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n¨m.sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N¬i. ®¨ng . . . . . . .Møc. ®ãng . . . . . . . ... .... . . . . . . . . ký ... ..... Hä vµ tªn M· sè §Þa chØ TT ............................................. KCB ban ®Çu BHYT §i Ön Nam ho¹ i : N÷ t ........................................ 1 2 Fax: . . . 3 . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . 5. . . . . . Em l : 6 . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . .8 . . . ai . I §èi t­îng t¨ng Sè t µi kho¶n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T¹ i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. II §èi t­îng gi¶m * C¬ quan BHXH ghi: Ph¸t sinh trong kú TT ChØ tiªu §Çu kú Cuèi kú T¨ng Gi¶m 1 2 3 4 5 6 - Sè ®èi t­îng - Sè tiÒn ph¶i ®ãng BHYT: - Thêi h¹n sö dông thÎ BHYT tõ ngµy:_____/_____/_______ ®Õn ngµy:_____/_____/_______ - Sè thÎ BHYT ph¶i cÊp: ….................................... (NhËn hå s¬ ngµy: _____/_____/_______) Ngµy. . . . . t h¸ng. . . . . n¨m Ngµy. . . . . C¸ n bé t hu BHXH 20. . . . . Ng­êi l Ëp bi Óu Phô t r ¸ch t hu BH XH Ng­êi sö Ghi chó: MÉu sè 02b- TBH c¬ quan qu¶n l ý ® t ­î ng cã t r ¸ch nhi Öm l Ëp göi c¬ quan BHXH. èi 20
 8. M sè: 02b- TBH Éu am gia B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc M ® n vÞ: · ¬ ®èi t­ .................................................. n lý ®èi t­ .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sè .tiÒn ®ãng .. ... Ghi chó ........ BHYT ......................................... . Em l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai 9 10 kho¶n: . . T¹ i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy. . . . . t h¸ng. . . . . n¨m 20. . . . . Ng­êi sö dông l ao ® éng 20
 9. Danh s¸ch ®iÒu chØnh  lao ®éng vµ møc ®ãng bhxh, bhyt b¾t buéc §¬n  vÞ  qu¶n:............................................................................ ........................................ Tªn  vÞ:.............................................................................. ............................................... §Þa  ­¬ng cò Møc l Møc l­¬ng míi Chªnh lÖch tiÒn l­¬ng Thêi gian ®iÒu  chØnh chØ:............................................................................. Phô cÊp Phô cÊp T¨ng Gi¶m SèTT Hä vµ tªn M· sè ..................................................... TiÒn l­ Møc  Møc  Møc  Møc  Tõ  §Õn  Tæng sè  TiÒn l§iÖn  ­¬ng TNV TN  tho¹i:  TN  ................................. ®ãng  ®ãng  ®ãng  ®ãng  th¸ng th¸ng th¸ng CV KV ¬ng CV TNVK KV Fax: ...................................Email:................................... K nghÒ nghÒ vÒ  vÒ  vÒ  vÒ  Sè  tµi  BHXH BHYT BHXH BHYT kho¶n:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .......................................T¹i:...................................... §/c lao ®éng, tiÒn l­ A ¬ng ®ãng BHXH, BHYT ...................................... I T¨ng lao ®éng II Gi¶m lao ®éng II §/c tiÒn l­¬ng t¨ng IV §/c tiÒn l­¬ng gi¶m §/c møc ®ãng BHXH,  B BHYT Tæng céng * C¬ quan BHXH ghi: Ph¸t sinh trong kú Ngµy …..th¸ng ….. n¨m …. SèTT Néi dung §Çu kú Cuèi kú T¨ng Gi¶m C¸n bé thu BHXH Phô tr¸ch thu BHXH Ng­êi lËp biÓu 1 2 3 4 5 6 1 Lao ®éng 2 Quü l­¬ng BHXH 3 Ph¶i ®ãng BHXH (20%) 4 Trõ 2% ®¬n vÞ gi÷ l¹i  5 Quü l­¬ng BHYT 6 Ph¶i ®ãng BHYT 7 §/c sè ph¶i ®ãng BHXH 8 §/c sè ph¶i ®ãng BHYT ­ Sè tê khai cña ng­êi L§: ............................................. ­ Sè thΠBHYT ph¶i cÊp: ............................................. ­ Sè thΠBHYT ph¶i thu håi:............................................ . 21
 10. (NhËn hå s¬ ngµy: _____/_____/_______) *Ghi chó: M 03/ TBH l Ëp khi ® n vÞ cã ® Òu chØnh vÒ l ao ® Éu ¬ i éng, t i Òn l ­¬ng vµ m ® øc ãng BHXH, BHYT b¾ buéc. t 21
 11. ¸ch ®iÒu chØnh  M sè: 03- TBH Éu  ®ãng bhxh, bhyt b¾t buéc M ®n · ¬ vÞ chñ vÞ: .................................................... ......... ®n¬ .................................................... ................ Sè tiÒn ®iÒu Sè tiÒn ®iÒu chØnh t¨ng chØnh gi¶m .................................................... ...................... Ghi chó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BHXH. . .BHYT ... . BHXH BHYT . . . . . . . . . Em l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai kho¶n: . . . . . . . . T¹ i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. . . . 22 . 23 24 25 ....... Ngµy ….. th¸ng…..n¨m …. Ng­êi lËp biÓu Ng­êi sö dông lao ®éng 21
 12. 21
 13. danh s¸ch truy §ãng bhxh, bhyt b¾t buéc §¬n  vÞ  M∙  chñ  qu¶n:..............................................................................vÞ ........................................ Tªn  ®¬n  vÞ:................................................................................ ............................................... §Þa  PhÇn do c¬ quan BHXH ghi chØ:............................................................................... C¨n cø ®ãng BHXH, BHYT Thêi gian tÝnh truy ®ãng Sè tiÒn truy ®ãng ..................................................... Sè TT Hä vµ tªn M· sè §iÖn  tho¹i:  §Õ n  ....................................  Ti n ­ Ò l Tõ ngµy,   Fax: ...................................Email:..................................... PC  PC    TN ngµy, Tæ ng    sè  ¬ ng  i n PC CV tÒ PC KV Th¸ng,  BHXH BHYT Sè c«ng TN VK nghÒ tµi  n¨m Th¸ng,   ngµy kho¶n:    n¨m .......................................T¹i:........................................ 1 2 3 ...................................... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng céng (NhËn hå s¬ ngµy: _____/_____/_______) Ngµy …th¸ng……n¨m….. Ngµy …t C¸n bé thu BHXH Phô tr¸ch thu BHXH   g ­êi l bi u N   Ëp  Ó N g ­êi sö   TrÇn C«ng Hoµng G hichó: ­ M Éu  04/      sè  TBH   ® ¬ n  SD LD  Ëp    t uy  ãng  XH ,BH YT  t buéc  do  vÞ  l khicã  r ® BH   b¾   cho  ­êiL§  r ng   t ong  t­ c¸c  r êng  p: Kh«ng  ãng  ñ  hî   ® ® s 22
 14. BHXH, BHYT b¾t buéc trong ®¬n vÞ, ®ãng kh«ng ®óng thêi gian, ®ãng kh«ng ®óng møc quy ®Þnh. 22
 15. ãng bhxh, bhyt b¾t buéc M sè: 04- TBH Éu vÞ chñ ® n M ¬ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vÞ: .... ®n¬ ............................................... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PhÇn .do.c¬ quan BHXH.ghi ... . .......... . ................. .................................... Ghi chó TiÒn l·i (L·i suÊt . . . . Em l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..........%) ai kho¶n: . . . T¹ i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 15 Ngµy …th¸ng……n¨m….. Ng­êi sö dông lao ®éng ¾t buéc cho ng­êi L§ trong c¸c tr­êng hîp: Kh«ng ®ãng ®ñ sè ng­êi ph¶i tham 22
 16. 22
 17. Sæ chi tiÕt thu BHXH, BHYT b¾t buéc M sè: Éu Tªn ®¬n vÞ:................................................................................................ M· ®¬n vÞ:................................ - §Þa chØ: ..................................................................................................... .................................................. - §iÖn tho¹i:......................................... Fax:................................................. Email:........................................ - Sè tµi kho¶n:...................................... T¹i:...................................................................................................... Sè ph¸t sinh trong kú Sè chuyÓn kú sau Sè kú tr­íc chuyÓn sang Sè Lao Ph¶i thu Néi dung Quü l­¬ng TT ®éng §iÒu chØnh Sè ®· thu Thõa Thõa ThiÕu Trong kú Tæng sè T¨ng Gi¶m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Thu BHXH (18%) 2 2% BHXH ®Ó l¹i §V 3 Truy thu BHXH 4 Thu BHYT 5 Truy thu BHYT 6 L·i chËm nép 7 UNC1 8 UNC2 9 ……… 10 §/c sè ®· thu 11 Céng th¸ng 12 T.®ã: BHXH 13 BHYT 14 L·i chËm nép 15 Céng quý…. 16 T.®ã: BHXH 17 BHYT 18 L·i chËm nép 19 Céng n¨m 20 T.®ã: BHXH 27
 18. 21 BHYT 22 L·i chËm nép 27
 19. t thu BHXH, BHYT b¾t buéc M sè: 07- TBH Éu ............................................... M· ®¬n vÞ:................................... ................................................ .................................................... ............................................... Email:........................................ ..................................................................................................... Sè chuyÓn kú sau Sè tiÒn ph¶i Sè tiÒn l·i tÝnh l·i ThiÕu 13 14 15 27
 20. 27
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2