C Thiết lập ngày giờ hệ thống

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
124
lượt xem
27
download

C Thiết lập ngày giờ hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đoạn mã C# code snippet sau đây sử dụng mã không quản để lấy về thời gian hiện tại của hệ điều hành Windows, đồng thời cũng cho phép bạn thiết lập lại thời gian cụ thể nào đó tùy ý. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C Thiết lập ngày giờ hệ thống

  1. C Thiết lập ngày giờ hệ thống Cập nhật: 26/8/2008 với no comments Đoạn mã C# code snippet sau đây sử dụng mã không quản để lấy về thời gian hiện tại của hệ điều hành Windows, đồng thời cũng cho phép bạn thiết lập lại thời gian cụ thể nào đó tùy ý. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel;... Đoạn mã C# code snippet sau đây sử dụng mã không quản để lấy về thời gian hiện tại của hệ điều hành Windows, đồng thời cũng cho phép bạn thiết lập lại thời gian cụ thể nào đó tùy ý. view plainprint? 1. 2. using System; 3. using System.Collections.Generic; 4. using System.ComponentModel; 5. using System.Data; 6. using System.Windows.Forms; 7. using System.Runtime.InteropServices; 8. namespace Sample 9. { 10. public partial class Form1 : Form 11. { 12. public Form1() 13. { 14. InitializeComponent(); 15. } 16. public struct SystemTime 17. { 18. public ushort Year; 19. public ushort Month; 20. public ushort DayOfWeek; 21. public ushort Day; 22. public ushort Hour; 23. public ushort Minute; 24. public ushort Second; 25. public ushort Millisecond; 26. }; 27. [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "GetSystemTime", SetLastError = tr ue)] 28. public extern static void Win32GetSystemTime(ref SystemTime sysTime); 29. [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "SetSystemTime", SetLastError = tr ue)] 30. public extern static bool Win32SetSystemTime(ref SystemTime sysTime);
  2. 31. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 32. { 33. // Set system date and time 34. SystemTime updatedTime = new SystemTime(); 35. updatedTime.Year = (ushort)2008; 36. updatedTime.Month = (ushort)4; 37. updatedTime.Day = (ushort)23; 38. // UTC time; it will be modified according to the regional settings of the ta rget computer so the actual hour might differ 39. updatedTime.Hour = (ushort)10; 40. updatedTime.Minute = (ushort)0; 41. updatedTime.Second = (ushort)0; 42. // Call the unmanaged function that sets the new date and time instantly 43. Win32SetSystemTime(ref updatedTime); 44. // Retrieve the current system date and time 45. SystemTime currTime = new SystemTime(); 46. Win32GetSystemTime(ref currTime); 47. // You can now use the struct to retrieve the date and time 48. MessageBox.Show("It's " + currTime.Hour + " o'clock. Do you know whe re your C# code is?"); 49. } 50. } 51. }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản