Các cấu trúc viết câu quan trọng trong tiếng Anh

Chia sẻ: Vu Thi Ngoc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
123
lượt xem
52
download

Các cấu trúc viết câu quan trọng trong tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Các cấu trúc viết câu quan trọng trong tiếng Anh" nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng ngữ pháp và kỹ năng viết trong Tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các cấu trúc viết câu quan trọng trong tiếng Anh

CÁC CẤU TRÚC VIẾT CÂU QUAN TRỌNG<br />  Chú ý khi viết lại câu<br /> + Chú ý về thì: câu được viết phải cùng thì với câu đã cho<br /> + Chú ý về ngữ pháp: câu được viết phải đúng về ngữ pháp<br /> + Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu .<br />  Phương pháp học dạng bài này : làm càng nhiều mẫu câu càng tốt sau đó đọc đi<br /> đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng.<br />  Một số dạng bài cơ bản:<br /> 1. It takes Sb khoảng thời gian to do sth = Sb spend khoảng thời gian doing sth<br /> VD: It took her 3 hours to get to the city centre = She spent 3 hours getting to the city centre.<br /> (Cô ấy mất 3 tiếng để đi vào trung tâm thành phố)<br /> 2. Understand = tobe aware of<br /> VD: Do you understand the grammar structure?= Are you aware of the grammar structure? (Bạn<br /> có hiểu cấu trúc ngữ pháp không?)<br /> 3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on = to be fond of +Ving<br /> VD: She likes politics = She is interested in politics (Cô ấy thích hoạt động chính trị)<br /> 4. Because + clause = because of + N<br /> VD: He can’t move because his leg was broken = He can’t move because of his broken leg (Anh<br /> ấy không thể di chuyển vì chân đã bị gãy)<br /> 5. Although + clause = despite + N = in spite of + N<br /> VD: Although she is old, she can compute very fast = Despite / In spite of her old age, she can<br /> compute very fast. (Mặc dù cô ấy đã cao tuổi, cô ấy có thể sử dụng máy tính rất nhanh)<br /> 6. Succeed in doing sth = manage to do sth<br /> VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel<br /> (Chúng tôi đã thành công trong việc đào than nến kênh Panama)<br /> 7. Cấu trúc có Too/So/Enough<br /> <br /> <br /> S+ be+too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì<br /> <br /> VD: My father is too old to drive (Bố tôi quá già để lái xe)<br /> <br /> <br /> S+ be + so + adj + that Clause = It is such a/ an N that … : quá đến nỗi mà<br /> <br /> >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!<br /> <br /> 1<br /> <br /> VD: She is so beautiful that everybody loves her = It is such a beautiful girl that everybody loves<br /> her. (Cô ấy qúa đẹp đến nỗi mà ai cũng yêu cô ấy)<br /> <br /> <br /> S+ be/ V + Adj/Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì<br /> <br /> VD: - This car is enough safe for him to drive (Chiếc xe đủ an toàn cho anh ấy lái)<br /> - The policeman ran quickly enough to catch the robber (Cảnh sát chạy thật nhanh đủ để bắt<br /> được tên trộm)<br /> 8. Cấu trúc có Prefer<br /> <br /> <br /> Prefer sb to do sth = Would rather sb Ved/V2 sth: thích, muốn ai làm gì (cầu khẩn)<br /> <br /> VD: I prefer you (not) to smoke here = I’d rather you (not) smoked here (Tôi thích bạn (không)<br /> hút thuốc ở đây)<br /> <br /> <br /> Prefer doing sth to doing sth = Would rather do sth than do sth = Like sth/doing sth<br /> better than sth/doing sth: thích làm gì hơn làm gì<br /> <br /> VD: She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at home than go out (Cô ấy<br /> thích ở nhà hơn là ra ngoài)<br /> 9. Can = to be able to = to be possible<br /> 10.<br /> <br /> <br /> Harly + had +S + V(P2) when S + V2/Ved: ngay sau khi … thì …<br /> <br /> = No sooner + had +S + V(P2) than S + V2/Ved<br /> VD: As soon as I left the house, he appeared (Ngay sau khi tôi ra khỏi nhà, anh ta đã xuất hiện)<br /> Harly had I left the house when he appeared<br /> No sooner had I left the house than he appeared<br /> 11.<br /> <br /> <br /> <br /> Not ……….. any more : không còn nữa<br /> No longer + dạng đảo ngữ S = no more V<br /> <br /> VD: I don’t live in the courtryside anymore (Tôi không còn sống ở nông thôn nữa)<br /> No longer do I live in the coutryside = I no more live in the coutryside<br /> 12. At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào, chẳng khi nào<br /> VD: I don’t think she loves me (Tôi không nghĩ cô ấy yêu tôi)<br /> At no time do I think she loves me (Chẳng khi nào tôi nghĩ cô ấy yêu tôi)<br /> <br /> >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!<br /> <br /> 2<br /> <br /> 13. To be not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng, vô ích làm gì<br /> VD: It’s not worth making him get up early (Thật vô ích khi gọi anh ta dậy sớm)<br /> = There is no point in making him getting early<br /> 14. It seems that = It appears that = It is likely that = It look as if/ as though: dường như<br /> rằng<br /> VD: It seems that he will come late = It appears that / It is likely that he will come late<br /> = He is likely to come late = It look as if he will come late (Dường như anh ta sẽ đến muộn)<br /> 15. Not………until ……..: không cho tới khi<br /> 16. Need to V = to be necessary (for sb) to V: cần làm gì<br /> VD: You don’t need to send her message (Bạn không cần gửi tin nhắn cho cô ấy)<br /> = It’s not necessary for you to send her message<br /> 17. S + often + V = S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N: quen với làm gì<br /> VD: Nana often cried when she meets with difficulties = Nana is used to crying when she meets<br /> with difficulties (Nana đã quen khóc khi cô ấy gặp phải khó khăn)<br /> 18. This is the first time + S + have + V(P2) = S+be + not used to + Ving/N: không quen làm<br /> gì<br /> VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie = I was not<br /> used to seeing so many people crying at the end of the movie. ( Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy<br /> nhiều người khóc như thế lúc kết thúc phim = Tôi không quen nhìn nhiều người khóc đến thế khi<br /> hết phim)<br /> 19. S + be+ tính từ = S + find + it (unreal objective_Tân ngữ ko xác định) + adj + to + V<br /> VD: I am interested in reading books = I find reading books interesting.<br /> 20. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth: trách nhiệm của ai phải làm gì<br /> VD: It’s her duty to clean the floor. = She is supposed to clean the floor.<br /> 21.<br /> <br /> <br /> <br /> Imperative verb (mệnh lệnh)= Something + should (not) + be + V3/Ved: không nên<br /> làm gì<br /> VD: Open your book! = Your book should be opened.<br /> Imperative verb (mệnh lệnh)= Someone + should (not) + do sth<br /> VD: Close the door! = You open should open the door.<br /> <br /> 22. I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth: cho phép ai làm gì<br /> >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!<br /> <br /> 3<br /> <br /> VD: My boss let him be on leave for wedding = My boss allow him to be on leave for wedding.<br /> (Sếp của tôi cho phép anh ta rời tiệc cưới)<br /> 23. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive<br /> VD: She studies hard because she wants to pass the final examination = She studies hard to pass<br /> the final examination. (Cô ấy đã học chăm chỉ vì cô ấy muốn vượt qua kì kiểm tra)<br /> 24. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive: … để mà …<br /> VD: I work hard so that I earn a lot of money. = I work hard to earn a lot of money.<br /> 25. Ving + be + adj = It + be + adj + to + V<br /> VD: Playing sports is useful. = It is useful to play sprots.<br /> 26. S + V + and + S + V = S + V + both … and: … và …<br /> VD: I eat banana and I drink milk. = I both eat banana and drink milk.<br /> 27.. S + V + not only … + but also = S + V + both … and: … không chỉ … mà còn …<br /> VD: He translated both fast and correctly = He translated not only fast but also correctly (Anh ấy<br /> dịch bài không chỉ nhanh mà còn chính xác)<br /> 28. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth: lo sợ điều gì<br /> VD: I am scared of spides. = I am afraid of spides.<br /> 29. Why don’t you we sth? = In my opinion = Let’s + V = S + advise = S + suggest + that +<br /> S + V: gợi ý làm gì<br /> VD: Why don’t we go out tonight?= Let’s go out tonight= She suggests that we go out tonight.<br /> 30. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth: nhờ, bảo ai đó làm gì<br /> VD: She gets him to spend more time with her = She have him spend more time with her (Cô ấy<br /> bảo anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy)<br /> 31. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth = bảo ai đó làm gì<br /> VD: Police asked him to identify the other man in the next room = Police have him identify the<br /> other man in the next room (Cảnh sát bảo anh ta nhận diện người đàn ông ở phòng bên cạnh)<br /> 32. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth: yêu cầu ai làm gì<br /> VD: The teacher request students to learn by heart this poem.The teacher have students laern by<br /> heart this poem (Cô giáo yêu cầu học sinh học thuộc bài thơ)<br /> 33. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth: muốn ai làm gì<br /> VD: I want her to lend me = I have her lend me. (Tôi muốn cô ấy cho tôi mượn)<br /> >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!<br /> <br /> 4<br /> <br /> 34. S + V + no + N = S + be + N-less<br /> VD: She always speaks no care = She is always careless about her words. (Cô ấy luôn luôn nói<br /> chẳng quan tâm)<br /> 35. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V<br /> VD: Study is necessary that you will get a good life in the future = Study is necessary to get a<br /> good life in the future (Học tập là cần thiết nếu bạn muốn có 1 tương lai tốt đẹp trong tương lai)<br /> 36. S + be + adj + prep = S + V + adv<br /> VD: My students are very good at Mathematics = My students study Mathematics well (Học inh<br /> của tôi học tiếng anh rất tốt)<br /> 37. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth<br /> VD: I remember to have a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths test tomorrow<br /> (Tôi nhớ có 1 bài kiểm tra toán sáng mai)<br /> 38. It + be + adj = What + a + adj + N!<br /> VD: It was an interesting film = What an interesting film (Thật là một bộ phim thú vị!)<br /> 39. S + V + adv = How + adj + S + be …<br /> VD: She washes clothes quickly = How quick she is to wash clothes (Cô ấy giặt quần áo thật<br /> nhanh)<br /> 40. Something + be + ing-adj = Someone + be +ed-adj + giới từ+ something<br /> VD: The film is interesting. = I am interested in the film.<br /> <br /> >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản