intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cách làm báo cáo trong word

Chia sẻ: Little Duck | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1.012
lượt xem
114
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi kết thúc cuốn báo cáo, cần phải có mục lục. Nếu mục lục làm bằng tay thì rất mất thời gian, dễ sai sót và phải làm lại từ đầu nếu tác giả dàn trang lại. Trong word hỗ trợ kỹ thuật thêm mục lục tự động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách làm báo cáo trong word

  1. M c l c: Chương 1 : M ñ u .................................................................................................................. 2 1.1 M c ñích. ......................................................................................................................... 2 1.2 Công c . ........................................................................................................................... 2 1.3 Kinh nghi m..................................................................................................................... 2 Chương 2 : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c. ..................................................... 3 2.1 ð nh d ng ñ u m c .......................................................................................................... 3 2.2 FootNote. ......................................................................................................................... 4 2.3 M c l c. ........................................................................................................................... 4 2.4 Thêm ghi trú cho hình v , b ng bi u, công th c.............................................................. 5 2.5 Th ng kê hình v , b ng bi u. ........................................................................................... 6 2.6 Tham kh o chéo. .............................................................................................................. 6 2.7 Chú ý. ............................................................................................................................... 7 Chương 3 : K t lu n. ............................................................................................................... 8 Danh m c hình v : Hình 2.1 : Style m c ñ nh .......................................................................................................... 3 Hình 2.2 : ð nh d ng l i style. ................................................................................................... 3 Hình 2.3 : Các style .................................................................................................................... 4 Hình 2.4 :Update Field............................................................................................................... 5 Hình 2.5 : Thêm label ................................................................................................................ 5 Hình 2.6 : ð t option ñ l y s chương ..................................................................................... 5 Hình 2.7 : Ch n tham kh o t i hình .......................................................................................... 7 Hình 2.8 : C p nh t l i style....................................................................................................... 7 Hình 2.9 :Thêm m t style m i. .................................................................................................. 7 Danh m c các b ng: B ng 2-1: Style và ñ u m c ...................................................................................................... 3
  2. Chương 1 : M ñ u 1.1 M c ñích. Nh m tránh nh ng nh m l n, b c b i không ñáng có. - Có ñư c b n báo cáo hòan thi n, ñúng chu n. - N u anh ch có văn b n ñúng chu n thì khi có s thay ñ I v s trang, s chương - …, ch c n ch n tòan b văn b n (ctrl-A), nh p chu t ph i và ch n Update Field là m i cái ñ u ñúng . Anh chi có th th nghi m b ng cách dàn trang l i văn b n này, xóa hay thêm m t - s trang, hình v r i update l i, m I th l i ñâu vào ñ y. 1.2 Công c . N u dùng Dùng font unicode thì nên dùng công c Unikey ñ gõ ti ng Vi t - http://flow.dl.sourceforge.net/sourceforge/unikey/UniKeyNT.exe 1.3 Kinh nghi m. - Nên trú tr ng vào báo cáo. Ph i ñ t ñóng bìa c ng trư c it nh t 3 ngày: thư ng là ph i m t m t ngày ñ làm, - sau ñó lên xem có sai sót không, có thì yêu c u s a ngay. Có th liên h Duy Tân 134-136 Nguy n ðình Chi u ( ñ i di n ñ i h c kinh t ) – 8232140- 8294604- 8243792. - Không nên t in báo các nhà vì t n th i gian : 100 trang*8 cu n= 800 trang là m t c 6 ti ng. Nên ra ngòai in, giá bây gi ch có 180ñ/trang và in ch m t 40 phút/800 trang. Có th liên h ti m trư c c ng trư ng Bách Khoa (c ng Tô hi n thành). Kinh nghiêm là nên xem máy in trư c khi in, n u máy in th t là to thi m i ch u in, còn máy thư ng là ch m t x u. - Nên in kh ang 12 cu n slice cho ngày báo báo. M t trang 2 slice. Tòan b báo cáo ch kho ng 25-30 slice là v a. Ph i k t thúc báo cáo trư c 1 ngày ñ ñóng bìa c ng (Thư ng m t 1 ngày cho 8 - cu n). Nên in m t b n nháp trư c và ñưa cho b n bè ngư i thân ki m tra chính t dùm, - th y cô r t ghét chính t .
  3. Chương 2 : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c. 2.1 ð nh d ng ñ u m c1 V i văn b n m i, các style m c ñ nh bao g m : Hình 2.1 : Style m c ñ nh Bây gi các anh ch ti n hành ñ nh d ng l i: B ng 2-1: Style và ñ u m c Heading 1 : làm ñ c chương. um Heading 2 : làm ñ um c l n 1. Heading 3 : làm ñ um c 2. Heading 4 : làm ñ um c con 3. Anh ch m file văn b n này, xóa tòan b n i dung và copy n I dung bài báo các c a anh chi vào là ñã có ñ y ñ các ñ nh d ng. Có th thay ñ i b ng cách vào : Format/ Bullete and Numbering, trong h p th ai ch n tab Outline Numbered: Hình 2.2 : ð nh d ng l i style. Khi ñã ñ nh d ng xong các style, các ñ nh d ng này s dùng cho ph n (2.3 M c l c.) 1 Style
  4. 2.2 FootNote. FootNote2 là công c giúp tác gi trú thích m t s thu t ng dư i trang tài li u. ð làm ñư c ñi u này các b n c n qua các bư c sau: - Ch n t c n trú thích. - Vào menu Insert/Footnote. Ví d : T footnote m u ñ trên ñã ñư c gi i thích dư i trang. Khi tác gi dàn l i trang, các t footnote3 có th s nh y qua trang khác, th t tuy t v i là footnote cũng nh y theo. 2.3 M c l c4. Khi k t thúc cu n báo cáo, c n ph i có m c l c. N u m c l c làm b ng tay thì r t m t th I gian, d sai sót và ph I làm l I t ñ u n u tác gi dàn trang l i. Trong word h tr k thu t thêm m c l c t ñ ng. Các ñ u m c5 s ñư c gán cho m t c p ñ nào ñó. Xem hình sau: Hình 2.3 : Các style ð t o ñư c m c l c c n qua các bư c sau: - Ch n style cho các ñ u m c: Ví d : Ch n Heading1 cho M ñ u. Ch n Heading2 cho M c ñích . … - Sau khi ñã ch n c p ñ cho ñ u m c xong thì tr v trang ñ u tiên. Ch n Insert/index and table, trong h p th ai ch n table of content . R I b m OK. Well Done. Anh ch chi ñã có b ng m c l c. Có th vào trong b ng m c l c này s a l i th ai mái. N u anh ch dàn l i trang thì ch c n ñưa chu t vào m c l c (ph n xám) r i nh p chu t ph i, ch n Update Field: 2 Ph n trú thích thêm cho thu t ng 3 T footnote là t ñư c trú thích 4 Index 5 Heading
  5. Hình 2.4 :Update Field. 2.4 Thêm ghi trú cho hình v , b ng bi u, công th c.6 Các hình v , b ng bi u, công th c yêu c u ph i có s th t , s c a chương. MS Word có công c làm t ñ ng. - Ch n hình v , nh n chu t ph i và ch n Caption. - Trong h p th ai ch n nút New Label và thêm label “Hình” Hình 2.5 : Thêm label - Ch n Ok, trong combo Label ch n label Hình, ph n Caption gõ thú thích cho hình. ð có ñư c s chương ch n Numering, trong h p th ai ch n: - Hình 2.6 : ð t option ñ l y s chương Tương t cho ph n b ng bi u, công th c. 6 Caption
  6. 2.5 Th ng kê hình v , b ng bi u. Báo cáo yêu c u ph i có b ng th ng kê các hình v , các b ng bi u. Vi c này nh như con th , làm g n gi ng như cho m c l c. ðưa con tr v trang c n thêm ph n th ng kê các hình, ch n Insert/Index and - table, trong h p th ai ch n table of figure. Hình 2.7 : H p th ai thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u Ch n Ok và các anh ch có ñư c b ng thông kê t ñ ng. Khi có s thay ñ i trang, - ch c n Update là ñ . Tương t cho ph n b ng bi u, công th c. 2.6 Tham kh o chéo7. Cái này r t d gây nh m l n cho các anh ch . Nhưng r t may là MS Word h tr t ñ ng. Các bư c như sau: - ðưa con tr v ph n c n thêm tham kh o chéo. Ch n Insert/Cross-referrence. - Trong h p th ai anh ch có th th ai mái ch n l ai tham kh o. Ví d : Anh chi hãy xem các l i khuyên (Kinh nghi m. trang 2) theo các bư c sau Ch n Reference Type : Heading. Ch n Insert reference to : Heading Text Ch n nút Insert Ngõ thêm “trang” Ch n Insert reference to : Page number. Ch n nút Insert WellDone Ví d : Thêm tham kh o (Hình 2.6 : ð t option ñ l y s chương) thì làm theo hình sau 7 Cross reference
  7. Hình 2.8 : Ch n tham kh o t i hình 2.7 Chú ý. Có th ñ nh d ng l i các style. Ví d , n u Heading1 có ñ nh d ng không như - mong mu n. Anh ch hãy ñ nh d ng l i ñ u m c, r i gán l i cho Heading 1, khi ñó máy s h i : Hình 2.9 : C p nh t l i style. B m OK, khi ñó các ñ u m c có ñ nh d ng Heading1 s thay ñ i ñ nh d ng theo. - Khi dàn trang l i, ñ máy t ñ ng c p nh t l i : M c l c, B ng li t kê b ng bi u hình v , tham kh o chéo thì ch n tòan b văn b n (ctrl-A), nh p chu t ph I và ch n Update Field. - Có th thêm m I Style : ðưa con tr chu t vào ô text style và nh p vào style m i “Hinh ve”: Hình 2.10 :Thêm m t style m i.
  8. Chương 3 : K t lu n. Chúc anh ch thành công. Có m t s l i chính t , xin thông c m. Anh ch nào có tuy t chiêu gì thi b sung và g i l i cho m i ngư i tham kh o.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2