intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm anh văn trình độ A, B, C.

Chia sẻ: Vu An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2770

1.689
lượt xem
840
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm anh văn trình độ A,B, C tiếng được biên soạn rất chi tiết và hữu ích cho các học viên chuẩn bị thi tiếng anh cấp độ A, B, C . Nội dung sách được cập nhật căn bản ngữ pháp , văn phạm, từ vựng , cấu trúc câu nhằm giúp cho các học viên thi đạt kết quả cao trong kì thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm anh văn trình độ A, B, C.

 1. 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A I. GRAMMAR (300 SENTENCES) 1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on d. under → b 2. "Do the children go to school every day?" "....................." a. Yes, they go.
 2. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. → b 3. What ............ now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it → a 4. They always go to school ............. bicycle. a. with
 3. b. in c. on d. by → d 5. What color ........... his new car? a. have b. is c. does d. are → b 6. Are there many students in Room 12? ­ "..................................................."
 4. a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some are. d. No they aren't. → a 7. You should do your ................. before going to class. a. home work b. homework c. homeworks d. housework → b 8. Mr. Pike ............ us English.
 5. a. teach b. teaches c. teaching d. to teach → b 9. Tom and ............. are going to the birthday party together. a. I b. me c. my d. mine → a 10. Our English lessons are ............... long.
 6. a. many b. much c. a lot of d. very → d 11. Bangkok is ............ capital of Thailand. a. a b. one c. the d. an → c 12. Are you free ............ Saturday?
 7. a. on b. at c. in d. into → a 13. There are .............. girls in our class. a. no b. not c. none d. none of → a 14. Let ............ go for a walk.
 8. a. we b. us c. you d. our → b 15. What is your name? ­ .......... name is Linda. a. Your b. His c. My d. Her → c
 9. 16. What's ............. name? ­ His name is Henry. a. his b. her c. your d. my → a 17. I'm a pupil. ­ I'm a ................, too. a. teacher b. pupil c. student
 10. d. doctor → b 18. Is this your pencil? No, it isn't. It is .......... pencil. a. his b. my c. your d. hers → a 19. Are these your coats? Yes they are ............. a. their coats b. ours
 11. c. our coats d. yours → b 20. Are your free ............ Friday evening? a. in b. at c. on d. from → c 21. There are six pencils ........... the box. a. in b. at
 12. c. on d. into → a 22. Where is your mother? She's .......... the kitchen. a. in b. on c. into d. at → a 23. How many pictures are there ........... the wall? a. in
 13. b. on c. into d. at → b 24. Are you .............. Vietnam? ­ Yes, I am. a. to b. on c. into d. from → d 25. I'm cleaning the floor. Can your help ............?
 14. a. I b. me c. my d. mine → b 26. What are you doing? ­ ............. are planting some trees. a. we b. us c. our d. ours → a 27. Mary is doing her homework and ........... brother is helping her.
 15. a. she b. hers c. her d. she's → c 28. Jane's books are on the floor. Please, put ........... on the table. a. they b. them c. their d. theirs → b 29. Please put this pencil in the box.
 16. ­ I'm putting ......... in the box. a. it b. its c. them d. they → a 30. When's ............ birthday? a. his b. he c. him d. he's → a
 17. 31. Whose bicycle is it? It's ............. a. he b. her c. hers d. she → c 32. How old is .............? a. she b. her c. hers d. his → a
 18. 33. There are .......... eggs on the table. a. some b. any c. many d. much → a 34. Is there .......... cheese on the table? a. some b. any c. many d. much → b
 19. 35. How .............. cakes does she want? a. some b. any c. many d. much → c 36. Peter doesn't want ............. eggs, but he wants some soup. a. some b. any c. many d. much → b
 20. 37. There is ............ milk in the glass. a. some b. any c. many d. much → a 38. How ............. meat do you want? a. some b. any c. many d. much → d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2