Câu hỏi trắc nghiệm anh văn trình độ A, B, C.

Chia sẻ: Vu An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2770

3
1.501
lượt xem
832
download

Câu hỏi trắc nghiệm anh văn trình độ A, B, C.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm anh văn trình độ A,B, C tiếng được biên soạn rất chi tiết và hữu ích cho các học viên chuẩn bị thi tiếng anh cấp độ A, B, C . Nội dung sách được cập nhật căn bản ngữ pháp , văn phạm, từ vựng , cấu trúc câu nhằm giúp cho các học viên thi đạt kết quả cao trong kì thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm anh văn trình độ A, B, C.

 1. 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A I. GRAMMAR (300 SENTENCES) 1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on d. under → b 2. "Do the children go to school every day?" "....................." a. Yes, they go.
 2. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. → b 3. What ............ now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it → a 4. They always go to school ............. bicycle. a. with
 3. b. in c. on d. by → d 5. What color ........... his new car? a. have b. is c. does d. are → b 6. Are there many students in Room 12? ­ "..................................................."
 4. a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some are. d. No they aren't. → a 7. You should do your ................. before going to class. a. home work b. homework c. homeworks d. housework → b 8. Mr. Pike ............ us English.
 5. a. teach b. teaches c. teaching d. to teach → b 9. Tom and ............. are going to the birthday party together. a. I b. me c. my d. mine → a 10. Our English lessons are ............... long.
 6. a. many b. much c. a lot of d. very → d 11. Bangkok is ............ capital of Thailand. a. a b. one c. the d. an → c 12. Are you free ............ Saturday?
 7. a. on b. at c. in d. into → a 13. There are .............. girls in our class. a. no b. not c. none d. none of → a 14. Let ............ go for a walk.
 8. a. we b. us c. you d. our → b 15. What is your name? ­ .......... name is Linda. a. Your b. His c. My d. Her → c
 9. 16. What's ............. name? ­ His name is Henry. a. his b. her c. your d. my → a 17. I'm a pupil. ­ I'm a ................, too. a. teacher b. pupil c. student
 10. d. doctor → b 18. Is this your pencil? No, it isn't. It is .......... pencil. a. his b. my c. your d. hers → a 19. Are these your coats? Yes they are ............. a. their coats b. ours
 11. c. our coats d. yours → b 20. Are your free ............ Friday evening? a. in b. at c. on d. from → c 21. There are six pencils ........... the box. a. in b. at
 12. c. on d. into → a 22. Where is your mother? She's .......... the kitchen. a. in b. on c. into d. at → a 23. How many pictures are there ........... the wall? a. in
 13. b. on c. into d. at → b 24. Are you .............. Vietnam? ­ Yes, I am. a. to b. on c. into d. from → d 25. I'm cleaning the floor. Can your help ............?
 14. a. I b. me c. my d. mine → b 26. What are you doing? ­ ............. are planting some trees. a. we b. us c. our d. ours → a 27. Mary is doing her homework and ........... brother is helping her.
 15. a. she b. hers c. her d. she's → c 28. Jane's books are on the floor. Please, put ........... on the table. a. they b. them c. their d. theirs → b 29. Please put this pencil in the box.
 16. ­ I'm putting ......... in the box. a. it b. its c. them d. they → a 30. When's ............ birthday? a. his b. he c. him d. he's → a
 17. 31. Whose bicycle is it? It's ............. a. he b. her c. hers d. she → c 32. How old is .............? a. she b. her c. hers d. his → a
 18. 33. There are .......... eggs on the table. a. some b. any c. many d. much → a 34. Is there .......... cheese on the table? a. some b. any c. many d. much → b
 19. 35. How .............. cakes does she want? a. some b. any c. many d. much → c 36. Peter doesn't want ............. eggs, but he wants some soup. a. some b. any c. many d. much → b
 20. 37. There is ............ milk in the glass. a. some b. any c. many d. much → a 38. How ............. meat do you want? a. some b. any c. many d. much → d
Đồng bộ tài khoản