intTypePromotion=1

Cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8951

Chia sẻ: Le Van Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

1
652
lượt xem
283
download

Cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8951

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đây là mạch đồng hồ số hiển thị giờ trên LED 7 đoạn, có thể chỉnh được giờ bằng các phím “mode”, “date”, “up”, “down”. Vì có sử dụng IC thời gian thực DS1307 nên thời gian luôn hiển thị chính xác ngay cả khi mất nguồn chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8951

 1. MỤC LỤC 1 Giáo trình Cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8951 GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 2. MỤC LỤC 2 MỤC LỤC Mở đầu Chương 1: Giới Thiệu Và Mô Tả Chức Năng ..............................................3 1.1-Giới thiệu ...........................................................................................3 1.2-Sơ đồ mạch ....................................................................................... 3 1.3-Mô tả chức năng ................................................................................4 Chương 2: Khảo Sát Phần Cứng ...................................................................5 2.1-Mô tả cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8951...................... 5 2.1.1-Giới thiệu họ MCS51 .......................................................................5 2.1.2-Chức năng các khối của chip 89C51................................................ 7 2.1.3-Sơ đồ chân và chức năng chip 89C51 ..............................................9 2.2-DS1307Serial Real Time Clock .......................................................12 2.2.1-Giới thiệu ....................................................................................... 12 2.2.2-Các thanh ghi của DS1307.............................................................. 13 2.2.3-Điều kiện của giao thức truyền I2C .............................................. 13 GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 3. MỤC LỤC 3 a) Write mode .....................................................................................15 b) Read mode ......................................................................................16 2.3-Xử lý phím nhấn.............................................................................. 18 2.3.1-Sơ đồ nguyên ly...............................................................................18 ́ 2.3.2-Chức năng........................................................................................19 2.4-Khối Hiển Thị..................................................................................20 2.4.1-Sơ đồ nguyên lý...............................................................................20 2.4.2-Chức năng và nguyên lý hoạt động ...............................................20 2.4.3-Cấu tạo LED 7 đoạn ......................................................................21 2.4.4-Xây dựng module hiển thị LED 7 đoạn....................................22 Chương 3: Khảo Sát Phần Mềm ........................................................24 3.1-Lưu đồ giải thuật............................................................................24 3.2-Chương trình....................................................................................29 Chương 4 : Thi Công Mạch Đồng Hồ................................................54 GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 4. Chương 1 GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHỨC NĂNG 4 Chương 1 GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHỨC NĂNG 1.1-Giới thiệu: Đây là mạch đồng hồ số hiển thị giờ trên LED 7 đoạn, có thể − chỉnh được giờ bằng các phím “mode”, “date”, “up”, “down”. Vì có sử dụng IC thời gian thực DS1307 nên thời gian luôn hiển thị chính xác ngay cả khi mất nguồn chính. 1.2-Sơ đồ mạch: Hình 1.1: Sơ đồ mạch đồng hồ số GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 5. Chương 1 GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHỨC NĂNG 5 -Mô tả chức năng: 1.3 − Thời gian sẽ tự lưu vào bộ nhớ ta chỉ cần cài đặt 1 lần là được Để chỉnh giờ nhấn “mode” lần thứ nhất, nhấn phím “up” để chỉnh − tăng giờ lên, nhấn phím “down”để giảm giờ xuống. Để chỉnh phút nhấn “mode” lần thứ 2, nhấn phím “up” đ ể đi ều − chỉnh tăng phút lên,nhấn phím “down” để giảm phut xuống. Để chỉnh giờ hẹn giờ nhấn “mode” lần thứ 3. − − Để chỉnh phút hẹn giờ nhấn “mode” lần thứ 4. − Để thoát ra thì nhấn phím “exit”. GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 6. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 6 Chương 2 KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 2.1-Mô tả cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8951: 2.1.1-Giới thiệu chung IC 89C51: MCS-51 laø hoï vi ñieàu khieån cuûa haõng Intel. Vi maïch toång quaùt cuûa hoï MCS-51 laø chip 8051. Chip 8051 coù moät soá ñaëc tröng cô baûn sau: Boä nhôù chöông trình beân trong: 4 KB (ROM). − Boä nhôù döõ lieäu beân trong: 128 byte (RAM). − Boä nhôù chöông trình beân ngoaøi: 64 KB (ROM). − Boä nhôù döõ lieäu beân ngoaøi: 64 KB (RAM). − 4 port xuaát nhaäp (I/O port) 8 bit. − 2 boä ñònh thôøi 16 bit. − − Maïch giao tieáp noái tieáp − Boä xöû lyù bit (thao taùc treân caùc bit rieâng leû) − 210 vò trí nhôù ñöôïc ñònh ñòa chæ, moãi vò trí 1 bit Nhaân / Chia trong 4 us. − Ngoaøi ra, trong hoï MCS-51 coøn coù moät soá chip vi ñieàu khieàn khaùc coù caáu truùc töông ñöông nhö: − Chip ROM trong RAM trong Boä ñònh thôøi − 8031 0 KB 128 byte 2 − 8032 0 KB 256 byte 3 − 8051 4 KB PROM 128 byte 2 − 8052 8 KB PROM 256 byte 3 GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 7. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 7 − 8751 4 KB UV-EPROM 128 byte 2 − 8752 8 KB UV-EPROM 256 byte 3 − 8951 4 KB FLASH ROM 128 byte 2 − 8952 8 KB FLASH ROM 256 byte 3 Hình 2.1: Khoái vi xöû lyù GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 8. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 8 2.1.2-Chöùc naêng caùc khoái cuûa chip 89C51 Hình 2.2: Sô ñoà khoái cuûa chip 89C51 CPU (Central Processing Unit - Ñôn vò xöû lyù trung taâm): tính − toaùn vaø ñieàu khieån quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. OSC (Oscillator - Maïch dao ñoäng): taïo tín hieäu xung clock cung − caáp cho caùc khoái trong chip hoaït ñoäng. Interrupt control (Ñieàu khieån ngaét): nhaän tín hieäu ngaét töø beân − ngoaøi (INT0\, INT1\), töø boä ñònh thôøi (TIMER0, TIMER1) vaø töø coång noái tieáp (SERIAL PORT), laàn löôït ñöa caùc tín hieäu ngaét naøy ñeán CPU ñeå xöû lyù. Other registers (Caùc thanh ghi khaùc): löu tröõ döõ lieäu cuûa caùc − port xuaát/nhaäp, traïng thaùi laøm vieäc cuûa caùc khoái trong chip trong suoát quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. RAM (Random Access Memory - Boä nhôù döõ lieäu trong chip): löu − tröõ caùc döõ lieäu. GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 9. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 9 ROM (Read Only Memory - Boä nhôù chöông trình trong chip): löu − tröõ chöông trình hoaït ñoäng cuûa chip. I/O ports (In/Out ports - Caùc port xuaát/nhaäp): ñieàu khieån vieäc − xuaát nhaäp döõ lieäu döôùi daïng song song giöõa trong vaø ngoaøi chip thoâng qua caùc port P0, P1, P2, P3. Serial port (Port noái tieáp): ñieàu khieån vieäc xuaát nhaäp döõ lieäu − döôùi daïng noái tieáp giöõa trong vaø ngoaøi chip thoâng qua caùc chaân TxD, RxD. Timer 0, Timer 1 (Boä ñònh thôøi 0, 1): duøng ñeå ñònh thôøi gian − hoaëc ñeám söï kieän (ñeám xung) thoâng qua caùc chaân T0, T1. Bus control (Ñieàu khieån bus): ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa heä − thoáng bus vaø vieäc di chuyeån thoâng tin treân heä thoáng bus. Bus system (Heä thoáng bus): lieân keát caùc khoái trong chip laïi − vôùi nhau. GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 10. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 10 2.1.2-Sô ñoà chaân vaø chöùc naêng caùc chaân cuûa chip 89C51: GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 11. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 11 Hình 2.3 - Sơ đồ chân chip 89C51 a. Port 0: − Port 0 (P0.0 – P0.7) coù soá chaân töø 32 – 39. − Port 0 coù hai chöùc naêng: Port xuaát nhaäp döõ lieäu (P0.0 - P0.7) _ khoâng söû duïng boä + nhôù ngoaøi. Bus ñòa chæ byte thaáp vaø bus döõ lieäu ña hôïp (AD0 – AD7) _ + coù söû duïng boä nhôù ngoaøi. Löu yù: Khi Port 0 ñoùng vai troø laø port xuaát nhaäp döõ lieäu thì  phaûi söû duïng caùc ñieän trôû keùo leân beân ngoaøi. Khi laäp trình cho ROM trong chip thì Port 0 ñoùng vai troø laø ngoõ − vaøo cuûa döõ lieäu (D0 – D7) (SGK, tr. 333-352). b. Port 1: − Port 1 (P1.0 – P1.7) coù soá chaân töø 1 – 8. − Port 1 coù moät chöùc naêng: Port xuaát nhaäp döõ lieäu (P1.0 – P1.7) _ söû duïng hoaëc khoâng + söû duïng boä nhôù ngoaøi. Khi laäp trình cho ROM trong chip thì Port 1 ñoùng vai troø laø ngoõ − vaøo cuûa ñòa chæ byte thaáp (A0 – A7) (SGK, tr. 333-352). c. Port 2: − Port 2 (P2.0 – P2.7) coù soá chaân töø 21 – 28. − Port 2 coù hai chöùc naêng: Port xuaát nhaäp döõ lieäu (P2.0 – P2.7) _ khoâng söû duïng boä + nhôù ngoaøi. Bus ñòa chæ byte cao (A8 – A15) _ coù söû duïng boä nhôù + ngoaøi. GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 12. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 12 − Khi laäp trình cho ROM trong chip thì Port 2 ñoùng vai troø laø ngoõ vaøo cuûa ñòa chæ byte cao (A8 – A11) vaø caùc tín hieäu ñieàu khieån d. Port 3: − Port 3 (P3.0 – P3.7) coù soá chaân töø 10 – 17. − Port 0 coù hai chöùc naêng: Port xuaát nhaäp döõ lieäu (P3.0 – P3.7) _ khoâng söû duïng boä + nhôù ngoaøi hoaëc caùc chöùc naêng ñaëc bieät. Caùc tín hieäu ñieàu khieån _ coù söû duïng boä nhôù ngoaøi hoaëc + caùc chöùc naêng ñaëc bieät. Khi laäp trình cho ROM trong chip thì Port 3 ñoùng vai troø laø ngoõ − vaøo cuûa caùc tín hieäu ñieàu khieån (SGK, tr. 333-352). − Chöùc naêng cuûa caùc chaân Port 3: e. Chaân XTAL1, XTAL2: − XTAL (Crystal): tinh theå thaïch anh, chaân soá 18-19. − Chöùc naêng: + Duøng ñeå noái vôùi thaïch anh hoaëc maïch dao ñoäng taïo xung clock beân ngoaøi, cung caáp tín hieäu xung clock cho chip hoaïtñoäng. XTAL1 _ ngoõ vaøo maïch taïo xung clock trong chip. + XTAL2 _ ngoõ ra maïch taïo xung clock trong chip. + f CLK Löu yù: fTYP = 12MHZ fOSC =  2 fTYP: taàn soá danh ñònh. − fOSC: taàn soá maïch dao ñoäng treân chip. − fCLK: taàn soá maïch dao ñoäng beân ngoaøi. − GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 13. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 13 f. Chaân RST: RST (Reset): thieát laäp laïi, chaân soá 9. − − Chöùc naêng: + Laø tín hieäu cho pheùp thieát laëp (ñaët) laïi traïng thaùi ban ñaàu cho heä thoáng. + Laø tín hieäu nhaäp, tích cöïc möùc cao. RST = 0 : Chip 8051 hoaït ñoäng bình thöôøng. + RST = 1 : Chip 8051 ñöôïc thieát laëp laïi traïng thaùi ban ñaàu. + g. Chaân Vcc, GND: − Vcc, GND: nguoàn caáp ñieän, chaân soá 40-20. − Chöùc naêng: + Cung caáp nguoàn ñieän cho chip 8051 hoaït ñoäng. Vcc = +5V ± 10%. + GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 14. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 14 GND = 0V. + 2.2-DS1307 Serial Real Time Clock (RTC) 2.2.1-Giới thiệu: Hình 2.4- Khoái RTC (DS1307) DS1307 là IC thời gian thực (RTC). Sử sụng giao thức I 2C để truyền dữ liệu với các thiết bị khác như vi xử lý, vi điều khiển. D ữ liệu hiển th ị th ời gian, lịch là mã BCD nén, thêm vào đó có 56 byte SRAM bên trong. Đ ịa ch ỉ và dữ liệu được truyền nối tiếp thông qua phương thức I 2C. Thời gian và lịch bao gồm có các thông tin về giây, phút, giờ, ngày, ngày trong tuần, tháng và năm. Ngày cuối cùng của tháng thì tự động điều chỉnh nếu một vài tháng có 31 ngày, tương tự với năm nhuận. 2.2.2 Các thanh ghi của DS1307: Việc lấy dữ liệu thời gian và lịch chỉ đơn giản là đọc dữ liệu t ừ các thanh ghi thích hợp. Địa chỉ và chức năng của các thanh ghi đ ược li ệt kê trong bảng sau: GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 15. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 15 Hình 2.5- Các thanh ghi RTC DS12C887 có chạy ở cả 2 mode 12 giờ, hoặc chế độ 24 giờ. Bit thứ 6 của thanh ghi giờ quyết định chế độ chạy chế độ 12 hoặc 24. Khi ở m ức cao chế độ 12 giờ được chọn. 2.2.3- Điều kiện của giao thức truyền I2C Trong giao thức truyền này DS1307 được hiểu như một thiết bị Slave, điều kiện của giao thức I2C là: − Dữ liệu bắt đầu truyển chỉ khi bus không bận. Suốt quá trình truyền SDA phải ở trạng thái ổn định bất cứ khi nào − SCL ở mức cao. Thay đổi SDA khi SCL ở mức cao s ẽ được hi ểu như là 1 tín hiệu điều khiển. Chi tiết hơn là như sau: − Bus không bận: Cả hai đường SDA và SCL vẫn ổn định ở mức cao. − Bắt đầu chuyển dữ liệu: Sự thay đổi trạng thái của SDA, t ừ cao xuống thấp, trong khi SCL ở mức cao được định nghĩa là điều kiện Start. − Kết thúc chuyển dữ liệu: Sự thay đổi trạng thái của SDA, từ th ấp lên cao, trong khi SCL ở mức cao được định nghĩa là điều kiện Stop. GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 16. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 16 Dữ liệu hợp lệ: Trạng thái của dữ liệu tiêu biểu cho giá trị hợp lệ − khi, sau khi bắt đầu điểu kiện Start, SDA phải ở trạng thái ổn định trong suốt quá trình ở mức cao của xung clock. SDA chỉ được thay đổi suốt chu kì mức thấp của xung clock. Có một xung clock trên 1 bit dữ liệu. mỗi lần truyền dữ liệu được bắt đầu bởi điều kiện Start và kết thúc bởi điều kiện Stop, số byte được truyền giữa điều ki ện Start, Stop là không bị giới hạn, và được quyết định bởi thiết bị Master (89C51). Cuối mỗi byte có 1 bit Acknowledge (bit thứ 9). − Công nhận: Mỗi thiết bị sau khi được định địa chỉ, thì báo cho Master biết đã nhận đối với mỗi byte. Thiết bị Master ph ải tạo thêm 1 xung clock phụ liên kết với bit Acknowledged thiết bị thừa nhận phải kéo đường data xuống mức thấp (SDA) ph ải ổn định ở mức thấp suốt chu kì mức cao của xung clock). Dĩ nhiên thời gian thi ết đặt và chờ phải được tính toán trước. Thiết bị Master ph ải tạo 1 tín hiệu kết thúc dữ liệu với Slave, bởi vì nếu không tạo ra bit Acknowledged cuối byte, Master vẫn tạo ra xung clock nhưng không có sự đáp ứng nào của Slave. Trong trường hợp này, thiết bị Slave phải cho đường data lên mức cao để cho phép master tạo ra đi ều kiện Stop. GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 17. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 17 Hình 10: Dữ liệu truyền trn BUS I2C − Dữ liệu truyền từ Master đến Slave: Byte đầu tiên được truy ền là địa chỉ của Slave. Tiếp theo sau là 1 số byte cần truy ền. Slave tr ả v ề bit thừa nhận sau mỗi byte nhận được. Dữ liệu được truyền với bit có trọng số lớn nhất (MSB) đầu tiên. Dữ liệu truyền từ Slave sang Master: Địa chỉ của Slave được truy ền − đầu tiên. Slave trả về bit thừa nhận (ACK). Slave truyền một số byte cần truyền. Master trả về bit thừa nhận sau tất cả các byte đã nhận được, ngoại trừ byte cuối cùng. Bit không thừa được gán cho byte cuối cùng. Thiết bị Master tạo tất cả các xung clock cũng như điều kiện Start, Stop. Sự truyền dữ liệu bắt đầu với đi ều ki ện Start và kết thúc với điều kiện Stop. Từ khi điều Start bắt đầu nó cũng bắt đầu quá trình mới, truyền dữ liệu. a) Write mode Dữ liệu và xung clock được nhận thông qua SDA và SCL. Sau mỗi bit nhận được có 1 bit thừa nhận được truyền đi. Điều ki ện Start, Stop ghi nh ận việc bắt đầu truyền hay nhận dữ liệu. Phần cứng thực hiện việc ghi nhận địa GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 18. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 18 chỉ sau khi địa chỉ của thiết bị Slave, bit chỉ phương truyền (Nhìn hình 5). Byte chứa địa chỉ Slave là byte đầu tiên được nhận sau khi Master tạo điều ki ện Start. Địa chỉ Slave chứa 7-bit địa chỉ của DS12C887 là 1101000, theo sau đó là bit chiều (R/W), vì đây là chế độ Write nên bit này là 0. Sau khi nh ận và gi ải mã địa chỉ Slave, DS1307 xuất ra một bit thừa nh ận trên SDA. Công vi ệc ti ếp theo Master chỉ việc truyền địa chỉ Word (đặt con trỏ thanh ghi cho DS1307, và DS1307 có bit công nhận việc truyền này). Master có th ể chuyển m ột hay nhiều byte dữ liệu ngay sau đó với sự công nhận sau mỗi byte của DS1307. Con trỏ thanh ghi tự động tăng sau mỗi byte được viết. Master s ẽ t ạo đi ều kiện Stop để ngưng việc ghi dữ liệu. Hình 2.6- Ghi dữ liệu – Chế độ Slave làm bộ nhận b) Read mode Byte đầu tiên được nhận và xử lý nh ư ch ế độ Slave làm bộ nh ận. M ặt dù vậy, trong chế độ này bit chiều sẽ chỉ rõ chiều được đảo lại. Điều kiện Start và Stop ghi nhận việc bắt đầu truyền và nh ận d ữ li ệu. Byte ch ứa đ ịa ch ỉ Slave là byte đầu tiên được chấp nhận sau khi b ắt đ ầu đi ều ki ện Start, t ương tự như chế độ Write, địa chỉ Slave là 1101000, theo sau là bit chi ều (R/W), ứng với chế độ Read nên bit này bằng 1. Sau khi nh ận và giải mã đ ịa ch ỉ GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 19. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 19 Slave, DS1307 xuất 1 bit thừa nhận (Ack) trên SDA. DS1307 bắt đầu truy ền dữ liệu bắt đầu với địa chỉ thanh ghi đã được trỏ bởi con trỏ thanh ghi. Con trỏ thanh ghi tự động tăng sau mỗi byte được đọc. DS1307 ph ải nh ận 1 bit Ack để kết thúc việc đọc. Hình 2.7- Đọc dữ liệu – Chế độ Slave phát 2.3- Xử lý phím nhấn: 2.3.1-Sơ đồ nguyên ly: ́ GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
 20. Chương 2: KHẢO SÁT PHẦN CỨNG 20 Hình 2.8- Sơ đồ Xử lý phím nhấn 2.3.2-Chức năng: Cấp nguồn cho khối vi điều khiển hoạt động bằng cách bật cộng tắc trên khối vi điều khiển và chương trình sẽ bắt đầu ch ạy. Ban đầu, ch ương trình sẽ chạy theo đồng hồ từ máy tính xuất vào m ạch Vi x ử lý, ch ương trình chạy như vậy là do mặc định ban đầu của chương trình. Muốn chương trình chạy đúng như thực tế thì ta phải hiệu chỉnh bằng các nút nhấn. Khối nút nhấn gồm 4 nút để hiệu chỉnh đồng hồ . Nút MODE kết nối với P3.2 của vi điều khiển: dùng để nh ảy đến − các giá trị cần hiệu chỉnh: giờ, phút, giây…. mỗi khi ta nh ấn cho n ối mass một lần thì nó sẽ nhảy đến giá trị cần hiệu chỉnh:  Thời gian sẽ tự lưu vào bộ nhớ ta chỉ cần cài đặt 1 lần là được  Để chỉnh giờ nhấn “mode” lần thứ nhất, nhấn phím “up” để chỉnh tăng giờ lên, nhấn phím “down”để giảm giờ xuống.  Để chỉnh phút nhấn “mode” lần thứ 2, nhấn phím “up” để đi ều ch ỉnh tăng phút lên,nhấn phím “down” để giảm phut xuống.  Để chỉnh giờ hẹn giờ nhấn “mode” lần thứ 3.  Để chỉnh phút hẹn giờ nhấn “mode” lần thứ 4.  Để thoát ra thì nhấn phím “exit”. Nút UP kết nối với P3.4 của vi điều khiển: dùng để tăng giá trị khi − hiệu chỉnh sau mỗi lần nhấn cho nối mass. GVHD: Trần Minh Hồng SVTH: LÊ VĂN THẮNG VŨ VĂN TH ẮNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2