intTypePromotion=1

Chỉ thị 11/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Chỉ thị 11/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 11/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chính các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 11/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  11/1999/CT­T T g   th n g µ y 06 th¸ng 5 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c c h Ê n  c h Ø n h  c¸c  sai  h ¹ m   p ® ∙ p h¸t hi Ö n  q u a  thanh tra t µi  ch Ý n h  n¨ m  1998 K Õt qu¶  thanh    trac«ng   t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  µ  ©n  l    v ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  1998  ¹  ét  è  ti m s tØnh, thµnh  è, Bé,  µnh  µ    ph   ng v doanh  nghiÖp  µ  íc,c«ng  nh n   t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  µ  ©n    l    v ng s¸ch  µ  íc cßn  Òu    ¹m,  Õu  Ð m.  nh n   nhi saiph y k Kh ©u  Ëp dù    Õu chÆt  Ï,cha  l   to¸nthi   ch   b¸m    Ö m  ô  µ  Õ     nhµ  ­ s¸tnhi v v ch ®é do  n ícquy  nh, dÉn  í nhiÒu  n  Þ  õa    ®Þ   t i ®¬ v th kinh phÝ    trong khing©n     s¸ch nhµ  íc   n  h Õt søc  ã  kh kh¨n.Trong    qu¶n  ýng©n  l  s¸ch  µ  íc,nhiÒu  a   ¬ng    nh n   ®Þ ph cßn ®Ó   µing©n  ngo   s¸ch c¸c kho¶n      Òn cho    µ  éc së  ÷u  µ  ­    thu nh ti   thuªnh thu   h nh n íc,tiÒn chªnh  Öch  n   ïgi¶i   t,tiÒn thu cÊp  Òn  ö  ông  t;cha      l ®Ò b     ®Ê  to¶    quy s d ®Ê   h¹ch  to¸n c¸c kho¶n  Ön  î viÖn  Ý,  äc  Ý...trong ng©n     vi tr   , ph h ph     s¸ch  µ  íc; nh n   cho  Ôn, gi¶m  Õ  mi   thu kh«ng  ng  Èm  Òn; miÔn, gi¶m  Ö  Ý  ícb¹,¸p ®ó th quy     l ph tr       dông  Õ  ÊtthuÕ    ô ® Æc   Öt.     Ët. thu xu   tiªuth   bi .sailu . T×nh  ¹ng chikh«ng  ng  Õ     tr     ®ó ch ®é cßn  Òu, viÖc      nhi   chitiªutrong khu    vùc  µnh  Ýnh  îtso  íi ù    Êtlín; h ch v   v   to¸nr     d mua  ¾ m   t«,x©y  ùng  ôsë  µm  s «    d tr   l viÖc kh«ng  ng  ®ó quy  nh  µ    Ý. ®Þ v l∙ngph ViÖc  è  Ý vèn  u    ©y  ùng  ¬  b tr   ®Ç tx d c b¶n cßn  µn    ã  ¬icßn  è  Ý d tr¶i c n   , b tr   kÕ   ¹ch vèn  ho   cho  ét  è  m s c«ng  ×nh cha  ã  Õt  nh  u  ,cha  ã  Ën  tr   c quy ®Þ ®Ç t  c lu chøng  kinh tÕ  ü  Ëtvµ  ù    îcduyÖt    k thu   d to¸n®   hoÆc   a  ùc hiÖn  ch th   nghiªm  óc t  quy  Õ   u   Çu, cÊp  ch ®Ê th   ph¸t vèn  u    vîtdù    ®Ç t   to¸n ng©n    s¸ch  îc duyÖt, ®    thanh    to¸nkh«ng  ng  èil ng c«ng  ×nh hoµn  µnh. ®ó kh  î   tr   th Trong  qu¶n  ýtµichÝnh  ¹  l    tidoanh  nghiÖp  µ  íc cßn  Òu  ¬  ë, sö  nh n   nhi s h   dông  èn  u    Ð m   Öu  v ®Ç t k hi qu¶, g©y  ç lín;ho¹t®éng  ªndoanh, li   Õt      l      li     ªnk ë m ét  è  s doanh  nghiÖp kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,kh¶    n¨ng    åivèn  Êp,c«ng  î thu h   th   n  lín,m Êt    kh¶ n¨ng thanh to¸n;viÖc  Êp  µnh  Õ     ¹ch    ch h ch ®é h to¸n,kÕ     to¸n ë    nhiÒu  doanh nghiÖp cßn  Òu  Õu  Ð m,    Õ     nhi y k saich ®é quy  nh. ®Þ § Ó   ¾c  ôc  ÷ng  kh ph nh khuyÕt  iÓ m   µ    ¹m  ® v saiph trong c«ng      t¸cqu¶n  ý l  tµichÝnh  µ  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc,yªu  Çu  ñ  ëng    é,  µnh, ®Þa   ­   n  c Th tr c¸c B ng   ph ¬ng  µ  n  Þ  ùc hiÖn  v ®¬ v th   ngay  ét  è  Öc  m s vi sau  y: ®© 1. ChØ   o  ®¹ c¸c  n  vÞ   ªn ®¬ li  quan chÊn chØnh ngay nh÷ng  khuyÕt  ®iÓ m,    ¹m  Ò   µichÝnh  Thanh    µi chÝnh  ∙  ã  Õt  Ën  saiph v t   do  traT   ® c k lu thanh  tra;trong ®ã,      ph¶ix¸c ®Þnh  â nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖm   ña  õng  chøc,    r        ct tæ    c¸ nh©n  Ò   ÷ng  Õu  ãt,saiph¹m  µ  ã  ×nh    v nh thi s     vch thøc xö  ýnghiªm    l  theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët.§ång  êith ng  lu   th   ê xuyªn  Óm     íng  Én  n  Þ  ùc ki tra,h d ®¬ v th   hiÖn  ng  ®ó nguyªn t¾c,chÕ     µichÝnh.     ®é t   C¸c doanh nghiÖp  µ  íc ph¶inhiªm  nh n     chØnh  Êp  µnh    ch h c¸c quy  nh   ®Þ vÒ  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ  íc,®ång  êi  l    c nh n   th ,ph¶i xö  ýnghiªm  µ  ã  Ön    l  v c bi ph¸p  ¾c  ôc  ÷ng  Õu  Ð m,    ¹m  kh ph nh y k saiph qua  Õt  k qu¶  thanh    Óm     tra,ki tra tµichÝnh,nhÊt lµc«ng    ¹ch to¸n, Õ          t¸ch     to¸n. k 2. Uû  ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh phè  ph¶i ùc hiÖn ®óng  thÈm    th quyÒn, ®óng    quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýthu phÝ, lÖ  Ý, miÔn  l      ph   gi¶m  Õ; kh«ng  thu   ®Ó     ån  c¸c ngu thu  ña  ©n  c ng s¸ch  µi quyÕt  ngo   to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc,chi nh n     ng©n  s¸ch ngoµidù      to¸n.
  2. 2 LËp  ù   d to¸n vµ  ©n       ph bæ kinh  Ý   ph cho  c¸c  n   Þ   µnh  Ýnh  ù  ®¬ v h ch s nghiÖp,cho    chøc  ùcthuéc theo ®óng      c¸ctæ  tr       c¸cquy  nh  ña  µ   íc.Rµ   ®Þ c Nh n   so¸tc¸cnguån     kinh phÝ  îp ph¸p    h  kh¸c,kinh phÝ  Õt          k d ®Ó gi¶m  è  s ph¶ichitõ      ng©n  s¸ch nhµ  íc.   n B¶o  ¶m       ng  Ö m   ô,®óng  Õ     µ  chøc  Ðt  Öt  ® chitiªu®ó nhi v  ch ®é v tæ  x duy quyÕt  to¸n chi hµnh  Ýnh  ù     ch s nghiÖp  êng  th xuyªn  ng  ®ó quy  nh,  Óm   ®Þ ki ®iÓ m   tr¸chnhiÖ m   µ  ö  ýnghiªm    v x l  minh      ¹m  c¸csaiph trong c«ng    Óm      t¸cki tra, xÐt duyÖt quyÕt to¸nm µ           Thanh    µichÝnh    Ön. traT   ph¸thi Thùc  Ön  hi c«ng  khai tµichÝnh,     c«ng khai ng©n     s¸ch theo Quy  Õ   ch c«ng khaitµichÝnh  i  íing©n     ®è v   s¸ch  µ  íc c¸c cÊp, c¸c ®¬n  Þ  ù    nh n        v d to¸n ng©n s¸ch,c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc vµ    ü  ã  ån  tõ c¸c kho¶n  nh n   c¸c qu c ngu thu      ®ãng  ãp  ña  ©n  ©n  g c nh d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng11  ng 20    n¨m  1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph 3.Giao  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éiphèihîp víi é  µichÝnh  µ    x∙h        T B v c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng  Óm    Ên       ph ki tra,ch chØnh  ¹ viÖc  Ðt duyÖt  µ  Õt l  i x  v quy   to¸n quü  Òn ¬ng    ti l cho    c¸c doanh nghiÖp; bæ     sung    c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v tr¸ch  nhiÖ m  ph¸p  ýcña    ©n,  Ëp  Ó  l  c¸ nh t th trong viÖc    phª  Öt    n    Òn l duy sai®¬ gi¸ti  ­ ¬ng cho    n  Þ  Êp  íi c¸c®¬ v c d . 4. Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c Quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th trong  u    µ  ©y  ùng, ®Ç t v x d   kh ¾c  ôc  ph ngay  ×nh  ¹ng nhiÒu  ù  c«ng  ×nh  éc  i  îng  t tr   d ¸n  tr thu ®è t ph¶i tæ    chøc  u  Çu  ng  Én  ùc hiÖn  ®Ê th nh v th   chØ  nh  Çu  ú tiÖn. ®Þ th tu   ­Quy  nh  â tr¸chnhiÖ m  ña    ñ  u  ,c¸cnhµ  Çu  ©y  ¾p  i   ®Þ r    c c¸cch ®Ç t    th x l ®è   víi   ×nh thùc hiÖn    tr   qu¸   nghiÖm     thu,thanh  Õt    ù    quy to¸nd ¸n c«ng  ×nh,chÊ m   tr   døt t×nh  ¹ngthanh  Õt to¸nsai®¬n    èil ng;   tr   quy       gi¸,kh  î ­ Quy  nh  ô  Ó  Ò     ®Þ c th v qu¶n  ýgi¸trong ®Ç u    ©y  ùng  µ  ö  ông    l      tx d vsd c¸c nguån  èn  v vay  ícngoµi(ODA),cho  u    ©y  ùng,mua  n      ®Ç tx d   m¸y  ãc, thiÕtbÞ   m     tr¶chË m...   ­ ChØ   o      ®¹ c¸cdoanh nghiÖp  u    ë   éng  ®Ç tm r s¶n  Êt,kÓ   li   xu   c¶  ªndoanh,   li   Õt,®óng  Õ     ªnk   ch ®é quy  nh,  ï hîp víiquy  ¹ch    iÓn cña  µnh, ®Þ ph       ho ph¸ttr   ng   b¶o  ¶m   ã  Öu  ® c hi qu¶  Õtthùc. thi   5. Bé   µi chÝnh  íng  Én    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  Ò   éi dung  µ    T  h d c¸c B ng   ph v n  v ph¬ng ph¸p  Óm     Öc  ö  ông    ü    Êtc¶    é,  µnh, ®Þa   ­ ki travi s d c¸c qu ë t   c¸c B ng   ph ¬ng qu¶n  ý vµ  ùc tiÕp  Óm     l   tr   ki tra,thanh      ü  ña    n  Þ   µnh  tra c¸c qu c c¸c ®¬ v h chÝnh  ù  s nghiÖp, doanh    nghiÖp  äng ®iÓ m;  Óm     «n  c  ùc hiÖn  tr   ki tra,® ®è th   ChØ   Þ  µy  µ  th n v tæng  îp b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  h   c¸o Th t   ph k qu¶  ùc hiÖn  íc th   tr   ngµy  th¸ng7  30    n¨m 1999. 6. Tõ    n¨m  1999,®Þnh  ú      k (6 th¸ng,1    n¨m)  é   µi chÝnh  ã  BT  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp kÕt  h  qu¶ thanh    µichÝnh  µ  ö  ýc¸c saiph¹m  ∙    Ön,b¸o  trat   v x l      ® ph¸thi   c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph 7.  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Thñ   ëng    n   Þ   ªnquan  chøc  iÓn    tr c¸c ®¬ v li   tæ  tr khai thùc  Ön    hi nghiªm  ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2