intTypePromotion=1

Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
150
lượt xem
8
download

Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai một số công việc thực hiện Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  264/TTg  n g µ y   T t p s 24 th¸ng 4 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  c¸c v¨n  ¶ n  h í ng d É n  v µ  p h¸t  b tri Ó n m é t s è  c«n g  vi Ö c th ù c  Ö n  Q u y  ch Õ hi kh u  c«n g  n g hi Ö p, kh u  ch Õ  x u Ê t, k h u  c«n g  n g h Ö  ca o Quy  Õ   ch khu c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao  (KCN)  ∙  ® ® îc ban  µnh  Ìm    h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 36/CP  µy  th¸ng 4  ng 24    n¨m  1997  ña  c ChÝnh  ñ.Nh»m   ph   b¶o  ¶m     µnh  ® thih Quy  Õ   µy,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ch n   t  ph chØ   thÞ    é, c¬  c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ    thu   ph nh sau: 1. C¨n  vµo  éidung  ña    cø  n  c quy  Õ   µy    ¬  ch n c¸c c quan  ban  µnh      h v¨n b¶n híng dÉn    Õtthi µnh    chiti     h theo sù  ©n    ph c«ng  sau: a)  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng dÉn    iÒu  Ön  Ò   ×nh  µnh  B K ho v§ th   c¸c ® ki v h th KCN;  híng  Én  Ëp  É u   å  ¬  ù  thµnh  Ëp  d lm h s d ¸n  l KCN,  C«ng    ty ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t KCN,  doanh  nghiÖp KCN;  É u   Êy  Ðp  u    cña    ù  ®Ç u    níc m gi ph ®Ç t c¸c d ¸n  t  ngoµivµo    KCN   µ  iÒu  Ö  É u   Ò   v® lm v qu¶n  ýKCN. l  b) Bé  ©y  ùng   X d ban  µnh    h v¨n b¶n quy  nh  Ò   Èm  nh  ÕtkÕ   ü  ®Þ v th ®Þ thi   k thuËt c¸c dù  nhã m     i  íi®Ç u    íc ngoµi,dù  nhã m     µ    i  íi     ¸n  B ®è v   tn     ¸n  B v C ®è v   ®Ç u    ttrongnícvµ  Òu  Ö  É u   Ò       §i l m v qu¶n  ýx©y  ùng  l  d KCN. c)  é   B C«ng nghiÖp  ñ  ×,phèi hîp  íiBan  ch tr     v  Qu¶n   ý c¸c  l  khu c«ng  nghiÖp  Öt Nam   Vi   ban  µnh  h quy  nh  ®Þ danh  ôc  µnh  m ng nghÒ  c«ng nghiÖp  ® îckhuyÕn  Ých,h¹n chÕ     kh    hoÆc   Ê m   u    µo  c ®Ç tv KCN   trong tõng thêikú  ï       ph   hîp víi ù    iÓnc«ng      ph¸ttr   s nghiÖp  µ  Æc   iÓ m   ña  õng KCN. v® ® ct  d)  é   B khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh  b¶n  h v¨n  quy  nh   ®Þ danh  ôc  µnh  Ò   m ng ngh c«ng  nghiÖp  µ  v c«ng  Ö   tiªn®Ç u    µo  ngh u    tv khu  c«ng  nghÖ   cao. e)  é   ¬ng  ¹i ban  µnh  b¶n  û  Òn  B Th m  h v¨n  u quy cho    c¸c ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  Ðt  Öt  Õ   ¹ch  Êt,nhËp  Èu  x duy k ho xu   kh cho   c¸c doanh  nghiÖp KCN g) Ban    Tæ chøc   ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ñ  ×,phèi hîp  íiBan  b Ch ph ch tr     v  qu¶n  ý l  c¸c khu    c«ng nghiÖp  Öt Nam   Vi   ban  µnh  b¶n  h v¨n  quy  nh  ®Þ chung  Ò   Õ   v ch ®é   Òn l ng  ña  ti  ¬ c c«ng  chøc,viªnchøc;tæ       chøc  é  b m¸y, ®µo  ¹ovµ  åidìng   t  b    c¸n  é; thñ  ôc bæ   Ö m   bé    o; thñ  ôc xÐt  Öt    Õ   µng  b  t  nhi c¸n  l∙nh®¹   t   duy biªn ch h n¨m  ña  c Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh. h)  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèi hîp  íiBé   ¬ng  ¹i ban  µnh  B K ho v§ t ch tr     v   Th m  h v¨n b¶n    nh    x¸c ®Þ danh  ôc  m s¶n  È m   ph c«ng  Öp  îcphÐp    ô t¹  Þ  ngh ®  tiªuth   ith tr ng  Öt Nam   ê Vi   cho  õng  t KCN   trong  õng  êikú  ï hîp  íit×nh  ×nh  t th   ph   v  h ph¸t  tr Óns¶n  Êtvµo  Þ  êng  i  xu   th tr trong níc.   i)Bé     khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng  èi hîp  íic¸c  é   tr ph   v  B qu¶n  ý l  ngµnh kinh tÕ    ü  Ëtban  µnh      ­ k thu   h v¨n b¶n  quy  nh  Ò   Ëp  Èu  ÕtbÞ   ®Þ v nh kh thi   ®∙  qua  ö  ông. sd
  2. 2 k)Tæng  ôc  a  Ýnh    c ®Þ ch ban  µnh    h v¨n b¶n  quy  nh  ñ tôc®¨ng  ý  µ  ®Þ th     kv cÊp  Êy ®¨ng  ý    ¹ ®Êt  gi   k thuªl   i trong KCN   ÷a doanh    gi   nghiÖp khu  c«ng  nghiÖp  vµ  c«ng      iÓnh¹ tÇng  typh¸ttr     KCN. l)Tæng  ôc      c H¶i quan  ban  µnh    h v¨n b¶n quy  nh  ñ tôch¶iquan  n   ®Þ th       ®¬ gi¶n,thuËn  Ön ®èi víi Öc    ti       vi mua  nguyªn liÖu,vËtt  µng    õthÞ  êng  éi      ,h ho¸ t   tr n  ®Þa   µo  v khu  Õ   Êt,doanh  ch xu   nghiÖp  Õ   Êt vµ  Öc    ô  Õ   Öu, ch xu   vi tiªuth ph li   ph Õ   È m   ph cßn    Þ th ng  ¹i cña  gi¸tr   ¬ m   khu  Õ   Êt,doanh  ch xu   nghiÖp  Õ   Êt ch xu   vµo  Þ  êng  éi®Þa. th tr n  2. C¸c  ¬    c quan    nh  ¹m    û  Òn  x¸c ®Þ ph viu quy cho Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ùc  Ön  ét  è  Ö m   ô  th hi m s nhi v qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íiKCN   l  n  v  trong ph¹m    Òn  ¹n  ña  × nh;    viquy hcm Phßng  ¬ng  ¹i vµ  Th m   C«ng  nghiÖp  Öt Vi   Nam   xem   Ðt,uû  Òn  x   quy cho Ban Qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  Êp  c giÊy chøng    chØ  Êtxø  µng    xu   h ho¸ cho    c¸cdoanh  nghiÖp KCN. 3.C¸c  ¬    c quan  chuyªn ngµnh  ¬ng  ¹i,tµichÝnh,h¶iquan,c«ng  vµ    th m         an  c¸c chuyªn ngµnh  Çn  Õtkh¸c ® Æt  ¬      c thi     c quan  idiÖn    Èm  Òn    ®¹   ®ñ th quy gi¶i quyÕt  ùctiÕp c«ng  Öc  ¹ tõng  tr     vi t i  KCN   hoÆc   õng  ô m   t c KCN  (trong tr ng  îp  ê h   cha  ùc  Ön  Öc  û  Òn  th hi vi u quy cho Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  thùc hiÖn  Ö m   ô  ña    nhi v c chuyªn ngµnh  ,  Ó   viÖc  Êp  Êy    ®ã k c¶  c gi chøng  chØ   xuÊtxø  µng   h ho¸). Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  th   3    t  NghÞ   nh  ®Þ ban  µnh  h Quy  Õ   ch KCN   cã  Öu  ùc,c¸cc¬  hi l     quan  trªnph¶ihoµn  µnh  nªu      th c«ng  Öc  t¹ m ôc  cña  vi nªu   i 1  ChØ   Þ  µy. th n Giao  Ban qu¶n  ý c¸c  l  khu c«ng nghiÖp  Öt  Vi Nam   theo  âi,tæng  îp d  h  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Öc  h th   vi ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  µ    éidung    h  v c¸cn   quy ®Þnh  ¹ m ôc  vµ  cña  t  i 2  3  ChØ   Þ  µy    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. th n ®Ó b¸o    t  ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2