Chỉ thị 7823/CT-BGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
116
lượt xem
23
download

Chỉ thị 7823/CT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 7823/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 7823/CT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 7823/CT-BGD T Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 CH THN V NHI M V TR NG TÂM C A GIÁO D C I H C NĂM H C 2009 – 2010 Sau 23 năm i m i c a t nư c, giáo d c i h c nư c ta ã t ư c nhi u k t qu áng khích l . Hàng tri u lao ng trình cao ng, i h c, hàng v n lao ng trình th c sĩ, ti n sĩ ã và ang là l c lư ng ch l c, nòng c t c a quá trình hi n i hóa, công nghi p hóa t nư c. S trư ng i h c, cao ng tăng g p 3,7 l n, s sinh viên tăng g p 13 l n, s gi ng viên tăng g p hơn 3 l n. Tuy nhiên giáo d c i h c ang ng trư c thách th c r t to l n: phương pháp qu n lý nhà nư c i v i các trư ng i h c, cao ng ch m ư c thay i, không m b o yêu c u nâng cao ch t lư ng ào t o c a toàn h th ng, chưa phát huy m nh m ư c s sáng t o c a i ngũ giáo viên, các nhà qu n lý và sinh viên. Ch t lư ng ngu n nhân l c ang là m t khâu y u kém, kéo dài c a toàn b h th ng kinh t . Vì v y, năm h c 2009 – 2010 ph i là m t năm h c kh i u cho quá trình 3 năm t p trung i m i v ch t vi c qu n lý giáo d c i h c. i m i qu n lý nhà nư c giáo d c i h c chính là khâu t phá nâng cao ch t lư ng và phát tri n toàn di n giáo d c i h c. Ch năm h c 2009 – 2010 là: “ i m i qu n lý, nâng cao ch t lư ng và y m nh ào t o theo nhu c u xã h i”. Vi c i m i qu n lý giáo d c i h c trong 3 năm t i c n áp ng các yêu c u sau ây: 1. B Giáo d c và ào t o c n khNn trương rà soát, hoàn ch nh và b sung các văn b n quy ph m pháp lu t qu n lý giáo d c i h c theo yêu c u: Nhà nư c ban hành y các quy nh, quy ch liên quan n ho t ng c a các trư ng i h c, cao ng như: thành l p trư ng i h c, tuy n sinh, t ch c ào t o, qu n lý tài chính, qu n lý ch t lư ng, tuy n d ng, trách nhi m và ch c a nhà giáo, nghiên c u khoa h c, h p tác qu c t , thư vi n, quan h gi a Ban giám hi u, H i ng trư ng, ng y, các oàn th trư ng t ó các trư ng i h c, cao ng th c hi n quy n t ch và nghĩa v t ch u trách nhi m trư c xã h i và nhà nư c theo quy nh c a Lu t Giáo d c. Nhà nư c ban hành các quy nh v phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v giáo d c i h c gi a B Giáo d c và ào t o, các B , ngành khác và y ban nhân dân c p t nh, cơ ch ph i h p gi a các cơ quan này trong vi c qu n lý và ánh giá các cơ s giáo d c i h c. 2. Căn c Lu t Giáo d c 2005, c bi t là i u 58 quy nh nhi m v , quy n h n c a nhà trư ng. i u 60 quy nh quy n t ch và t ch u trách nhi m c a nhà trư ng; Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v quy n t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v s nghi p và Thông tư liên t ch s 07/2005/TT-BGD T-BNV ngày 15/4/2009 c a B Giáo d c và ào t o và B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP và các quy nh, quy ch liên quan n ào t o và qu n lý nhà trư ng do Chính ph , B Giáo d c và ào t o và các B , ngành khác ban hành,
  2. các trư ng i h c, cao ng có trách nhi m rà soát, hoàn ch nh và b sung các quy nh thu c thNm quy n c a nhà trư ng th c hi n y quy n t ch và nghĩa v t ch u trách nhi m trư c xã h i và nhà nư c v ho t ng c a nhà trư ng, xu t các gi i pháp c th nâng cao ch t lư ng giáo d c, Ny m nh ào t o theo nhu c u xã h i. Các trư ng c n kiên quy t ch n ch nh các hi n tư ng như: quy ch ho t ng, quy ch tài chính c a nhà trư ng có các n i dung trái pháp lu t; Hi u trư ng có các quy t nh trái pháp lu t; cán b công nhân viên c a trư ng không ư c thông tin y v ho t ng c a trư ng và không có ti ng nói i v i các vi c làm trái lu t pháp, quy ch ho t ng c a trư ng; sinh viên vi ph m quy ch thi, t t nghi p, nhưng gi ng viên ch p nh n các tiêu c c ó. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n và nghĩa v ki m tra các trư ng i h c, cao ng óng trên a bàn trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t liên quan n ào t o và ho t ng c a nhà trư ng, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và B , ngành liên quan th c hi n quy ho ch h th ng giáo d c i h c trên a bàn, cho ý ki n v vi c thành l p, gi i th các cơ s giáo d c i h c, ph i h p các trư ng th c hi n vi c qu n lý sinh viên trên a bàn, ph i h p và h tr các trư ng i h c, cao ng th c hi n ào t o theo nhu c u xã h i, áp ng nhu c u nhân l c trình cao c a a phương các lĩnh v c. Vi c i m i qu n lý h th ng giáo d c i h c ph i ti n hành ng b c 3 c p: các B Trung ương, chính quy n các t nh và các trư ng i h c, cao ng theo l trình kh thi trong 3 năm 2009 – 2012. ti p t c th c hi n nghiêm túc Ngh quy t s 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 c a Chính ph v i m i cơ b n và toàn di n giáo d c i h c Vi t Nam giai o n 2006 – 2010 và Thông báo k t lu n s 242-TB/TW ngày 15/4/2009 c a B Chính tr v ti p t c th c hi n Ngh quy t Trung ương 2 (khóa VIII) phương hư ng phát tri n giáo d c và ào t o n năm 2020, trên cơ s k t qu năm h c 2008 – 2009, ba yêu c u i m i qu n lý giáo d c i h c và ch năm h c 2009 – 2010 ã nêu trên, B trư ng B Giáo d c và ào t o ch th các i h c, h c vi n, các trư ng i h c và cao ng (sau ây g i chung là các trư ng) v các nhi m v tr ng tâm c a giáo d c i h c năm h c 2009 – 2010 như sau: I. Ti p t c th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”; “M i th y cô giáo là m t t m gương o c, t h c và sáng t o” và th c hi n Ch th s 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v ch ng tiêu c c và kh c ph c b nh thành tích trong giáo d c. 1. Thông qua 2 cu c v n ng, c n làm cho cán b qu n lý, gi ng viên và sinh viên xác nh rõ trong 3 năm h c 2009 – 2010, 2010 – 2011 và 2011 – 2012, i m i qu n lý giáo d c i h c là khâu t phá nâng cao ch t lư ng giáo d c, nâng cao hi u qu u tư c a Nhà nư c và xã h i cho giáo d c; nâng cao hi u qu c ng hi n c a nhà giáo và chăm lo t t hơn cho s phát tri n c a nhà giáo. 2. Ban Giám hi u, c p y ng và oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh trong các nhà trư ng c n ph i h p t ch c, ánh giá m c vi ph m quy ch thi, t t nghi p trư ng, trách nhi m c a nhà giáo, nhà qu n lý và sinh viên trong vi c kéo dài, công khai các tiêu c c trong thi c và t t nghi p (n u có) làm cho các gi ng viên và sinh viên th ng nh t nh n th c: tiêu c c trong thi c , t t nghi p là i ngư c l i l i ích c a
  3. sinh viên và t nư c, trái v i s m nh thiêng liêng c a các nhà giáo và cơ s giáo d c i h c. Các cơ s giáo d c i h c c n t m c tiêu ch m nh t là năm 2011 ch m d t s t n t i c a tiêu c c công khai trong thi c và trong làm lu n văn, lu n án t t nghi p. II. Công tác tuy n sinh và ào t o 1. Tuy n sinh a) Kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy năm 2010 ti p t c gi n nh theo gi i pháp 3 chung: thi chung t, dùng chung và s d ng chung k t qu thi xét tuy n (c h i h c và cao ng); b) Tuy n sinh i h c, cao ng h v a làm v a h c th c hi n theo Quy ch ban hành theo Quy t nh s 62/2008/Q -BGD T ngày 25/11/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o và các văn b n hư ng d n th c hi n. c) Các trư ng ph i th c hi n 3 công khai theo Thông tư s 09/2009/TT-BGD T ngày 7/5/2009 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v quy ch công khai i v i cơ s giáo d c (1- Công khai cam k t ch t lư ng giáo d c và ch t lư ng giáo d c th c t , 2 – Công khai i u ki n m b o ch t lư ng giáo d c, 3- Công khai thu chi tài chính). n 15/01/2010, cơ s giáo d c nào không công b 3 n i dung c n công khai theo Thông tư s 09/2009/TT-BGD T và hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o trên trang Web c a trư ng và t i các nơi ư c quy nh t i Thông tư này thì s không ư c xem xét giao ch tiêu tuy n sinh 2010. 2. ào t o a) B Giáo d c và ào t o tri n khai xây d ng ph n m m t ch c và qu n lý ào t o, tài li u hư ng d n ào t o theo tín ch dùng chung cho t t c các trư ng; b) B Giáo d c và ào t o rà soát, i u ch nh, b sung các chương trình khung ã ban hành; xây d ng và ban hành quy nh v c u trúc và kh i lư ng ki n th c t i thi u trình i h c, ban hành danh m c ngành ào t o cao ng, i h c và sau i h c (mã c p IV); c) B Giáo d c và ào t o hoàn thành án Chương trình qu c gia ào t o nhân l c áp ng nhu c u xã h i n năm 2015 Trình Th tư ng Chính ph phê duy t; ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i xây d ng và ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n v vi c công nh n giá tr chuy n i k t qu h c t p th c hi n liên thông các trình d y ngh v i giáo d c trung c p chuyên nghi p, cao ng và i h c; t ch c H i ngh ánh giá 3 năm tri n khai ào t o theo nhu c u xã h i vào u năm 2010; d) Trong quý IV/2009, B Giáo d c và ào t o hư ng d n các trư ng xây d ng chuNn u ra và th c hi n 3 công khai theo trong các trư ng, trên cơ s ó trong năm 2010 các trư ng th c hi n vi c công b chuNn u ra và 3 công khai.
  4. e) Cu i năm 2009, t t c các trư ng có t ch c chuyên trách ánh giá t l sinh viên có vi c làm sau t t nghi p, h tr ào t o theo nhu c u c a xã h i, h tr sinh viên tìm vi c làm; g) Tăng cư ng h p tác ào t o v i các doanh nghi p, thông qua vi c ký k t và tri n khai các h p ng, th a thu n h p tác ào t o; h) T ch c qu n lý ch t ch quá trình ào t o, c bi t tăng cư ng công tác qu n lý gi ng d y, qu n lý h c t p, th c hi n nghiêm túc quy ch thi, ki m tra và ánh giá. Tri n khai ánh giá trung th c m c tiêu c c trong thi c và làm lu n văn t t nghi p m i trư ng, t ó t ch c cu c v n ng trong toàn trư ng ( nơi có nhu c u); ch m d t tiêu c c công khai trong thi c và làm lu n văn t t nghi p, m i th y cô giáo là m t t m gương o c, t h c và sáng t o; i) Các trư ng i h c, cao ng ánh giá toàn di n v giáo trình cho t t c các môn h c trư ng. Trên cơ s quy nh v giáo trình do B Giáo d c và ào t o ban hành, tri n khai k ho ch ph n u trong 3 năm m b o có giáo trình úng quy ch cho t t c các môn h c; k) T ch c tri n khai và quán tri t quy ch ào t o trình th c sĩ, trình ti n sĩ t i t ng b môn, gi ng viên, xây d ng và ban hành các quy nh và gi i pháp chi ti t v ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ trư ng; l) Trên cơ s ngu n thu c a các trư ng i h c, cao ng năm h c 2009 – 2010 tăng do h c phí tăng kho ng 33%, các trư ng c n có k ho ch s d ng thu tăng thêm chi cho các y u t u vào ho c qu n lý ào t o nâng cao ch t lư ng giáo d c (tăng chi cho cơ s v t ch t, th c hành, tăng chi cho trang thi t b tin h c ph c v i m i phương pháp d y h c, tăng chi cho thư vi n, giáo trình, tăng chi m i gi ng viên th nh gi ng nhi u hơn, …). III. Nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh 1. i m i công tác xây d ng k ho ch khoa h c và công ngh theo ch o và hư ng d n c a B Khoa h c và Công ngh và B Giáo d c và ào t o. 2. Các trư ng i h c, cao ng xu t v i B Khoa h c và Công ngh tham gia tuy n ch n 140 nhi m v c p Nhà nư c, trong ó có 69 tài khoa h c và công ngh tr ng i m, 27 tài khoa h c xã h i và nhân văn, 01 d án s n xu t th nghi m, 43 nhi m v nghiên c u theo Ngh nh thư ký v i nư c ngoài. 3. B Giáo d c và ào t o xây d ng các quy nh g n k t ào t o nghiên c u sinh v i ho t ng nghiên c u khoa h c. 4. Tri n khai xây d ng chương trình nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i khu v c mi n Trung và Tây Nguyên giai o n 2010 – 2020. 5. B Giáo d c và ào t o ch o biên so n và phát hành sách v phương pháp nghiên c u khoa h c dùng cho gi ng viên và sinh viên các trư ng i h c, cao ng.
  5. IV. ánh giá và ki m nh ch t lư ng giáo d c 1. B Giáo d c và ào t o rà soát h th ng văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n liên quan n công tác ki m nh ch t lư ng giáo d c i h c; ki n toàn cơ c u t ch c và ho t ng c a H i ng qu c gia ki m nh ch t lư ng giáo d c; 2. B Giáo d c và ào t o xây d ng k ho ch ánh giá và ki m nh ch t lư ng c a các trư ng giai o n 2009 – 2012; Các trư ng ăng ký tham gia k ho ch ánh giá và ki m nh ch t lư ng giáo d c i h c. 3. Tăng cư ng h p tác qu c t v công tác ki m nh và m b o ch t lư ng: B Giáo d c và ào t o gi i thi u và khuy n khích các trư ng i h c, cao ng ăng ký làm thành viên c a các t ch c qu c t v ánh giá và ki m nh ch t lư ng (APQN – M ng lư i ch t lư ng Châu Á - Thái Bình Dương và AQAN – M ng lư i m b o ch t lư ng ông Nam Á). Khuy n khích các trư ng ăng ký ki m nh trư ng, ki m nh chương trình b i các t ch c qu c t ; V. Phát tri n i ngũ gi ng viên 1. Các trư ng xây d ng quy ho ch phát tri n i ngũ gi ng viên 2010 – 2020, m b o t l sinh viên trên gi ng viên b ng ho c t t hơn quy nh khi thành l p trư ng, m b o t l gi ng viên là ti n sĩ ngày càng tăng, ít nh t t m c 35% t ng s gi ng viên vào năm 2020. Tri n khai quy ho ch này thông qua vi c ti p t c th c hi n có hi u qu án 322 và s h tr tích c c c a C c ào t o v i nư c ngoài và s n l c ch ng c a các trư ng. 2. Tri n khai vi c sinh viên ánh giá gi ng viên qua môn h c quý IV/2009, B Giáo d c và ào t o ban hành hư ng d n các trư ng làm thí i m. Cu i h c kỳ I năm 2009 – 2010 ch n m t s trư ng th c hi n thí i m ánh giá trư c, vào h c kỳ II t t c các trư ng u tri n khai vi c sinh viên ánh giá gi ng viên qua các môn h c. 3. Các trư ng rà soát và hoàn thi n quy ch tài chính và ào t o c a trư ng nhà trư ng có th tr lương, thư ng cho các gi ng viên tương x ng v i m c óng góp cho ào t o và phát tri n c a nhà trư ng. 4. Các trư ng có k ho ch ph c p ngo i ng cho gi ng viên t 2015 tr i t t c các gi ng viên i h c u s d ng t t m t ngo i ng trong ào t o và nghiên c u khoa h c. IV. Công tác qu n lý và t ch c cán b 1. Quý IV/2009, t p trung tham mưu v i Chính ph ban hành Ngh nh v vi c ph i h p và phân c p m nh vi c qu n lý các trư ng i h c, cao ng gi a B Giáo d c và ào t o v i các B , ngành và y ban nhân dân các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Hoàn thành vi c xây d ng và ban hành các văn b n: a) i u l trư ng i h c;
  6. b) Thông tư ban hành Quy ch ào t o t xa; c) Thông tư ban hành Quy nh v biên so n giáo trình i h c, cao ng; d) Thông tư quy nh n i dung, trình t , th t c chuy n i lo i hình trư ng ih c dân l p sang lo i hình trư ng i h c tư th c; e) Thông tư quy nh t ch c và ho t ng c a H i ng Hi u trư ng trư ng i h c; g) Ngh nh c a Chính ph v cơ ch tài chính giáo d c ào t o 2009 – 2014; S a i Quy t nh 70/1998/Q -TTg ngày 31/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân v i n i dung i u ch nh h c phí các cơ s giáo d c ngh nghi p và giáo d c i h c áp d ng ngay t năm h c 2009 – 2010. h) Thông tư hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o và B Tài chính quy nh cơ ch huy ng s óng góp c a xã h i phát tri n s nghi p giáo d c ào t o. 3. Ti p t c tri n khai và có k ho ch kh o sát tình hình th c hi n Thông tư liên t ch s 07/2009/TTLT-BGD T-BNV ngày 15/4/2009 c a B Giáo d c và ào t o và B N i v hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c giáo d c và ào t o t i các ơn v ch o tri n khai có hi u qu . 4. B Giáo d c và ào t o rà soát, ánh giá ho t ng c a các H i ng trư ng ã ư c thành l p, hoàn ch nh quy nh v quan h gi a H i ng trư ng, ng y cơ s , các oàn th và ngư i h c. 5. Thành l p H i ng Hi u trư ng các trư ng i h c và các Trư ng khoa cùng nhóm ngành tư v n cho B trư ng nh ng v n có liên quan n phát tri n ngành, n ho t ng c a các trư ng và ph i h p, h tr l n nhau, chia s ngu n l c gi a các trư ng. 6. Quy ho ch cán b lãnh o các khoa và trư ng: các trư ng c n tri n khai quy ho ch cán b ch ch t c p trư ng và c p khoa cho giai o n 2010 – 2015. 7. Th c hi n ánh giá công tác c a Ban giám hi u, lãnh o các khoa qua ý ki n c a cán b trong nhà trư ng, khoa và c a sinh viên. VII. H p tác qu c t 1. B Giáo d c và ào t o ti p t c àm phán ký k t các th a thu n công nh n tương ương b ng c p gi a Vi t Nam và các nư c; gia h n và àm phán ký m i hi p nh h p tác v giáo d c v i nư c ngoài. 2. Ti p t c tri n khai các chương trình ào t o tiên ti n v i ch t lư ng cao, mb o tính kh thi, hi u qu .
  7. 3. B Giáo d c và ào t o ti p t c àm phán v i các cơ s ào t o nư c ngoài ký k t các th a thu n h tr kinh phí ào t o ti n sĩ cho gi ng viên các trư ng i h c, cao ng. 4. Tăng cư ng quan h h p tác v i các nư c láng gi ng và các nư c ASEAN trao i kinh nghi m và h p tác v qu n lý ào t o và nghiên c u khoa h c trong các cơ s giáo d c i h c. Phát tri n quan h h p tác v i các nư c thành viên APEC và các nư c khác trong khu v c châu Á – Thái Bình Dương; phát tri n sâu hơn h p tác truy n th ng v i Liên bang Nga và các nư c ông Âu phù h p v i tình hình m i hi n nay; và m r ng h p tác v i EU và các nư c thành viên châu Âu, v i các nư c B c M . 5. B Giáo d c và ào t o xây d ng và phát tri n ng b các d án h p tác v i Anh, Ca-na-da, Úc, Niu-di-lân, Singapore, … v ào t o ti ng Anh, nh m th c hi n án nâng cao hi u qu d y và h c ti ng Anh Vi t Nam trong 10 năm t i. Thành l p m t s trung tâm ào t o ti ng Anh t tiêu chuNn qu c t các trư ng i h c chuNn b và t o i u ki n cho cán b , h c sinh, sinh viên có cơ h i i h c t p nư c ngoài. VIII. Công tác tài chính và quy ho ch phát tri n trư ng 1. Căn c vào khung h c phí ư c quy nh t i Quy t nh s 1310/Q -TTg ngày 21/8/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh khung h c phí i v i cơ s giáo d c ngh nghi p và giáo d c i h c công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân năm h c 2009 – 2010, các trư ng quy nh m c thu h c phí c th i v i t ng i tư ng, t ng c p h c và trình ào t o phù h p v i yêu c u phát tri n c a ngành ào t o, hình th c ào t o và hoàn c nh c a h c sinh, sinh viên. Ti p t c th c hi n y chính sách mi n gi m h c phí, chính sách tín d ng sinh viên nh m m b o cho h c sinh, sinh viên thu c di n chính sách, sinh viên có hoàn c nh khó khăn có kh năng h c t p u ư c i h c; Các trư ng xây d ng phương án s d ng ngu n thu tăng thêm c a trư ng nâng cao ch t lư ng ào t o và chăm lo cho i ngũ gi ng viên. 2. Tri n khai th c hi n Quy ch công khai i v i các cơ s giáo d c ban hành theo Thông tư s 09/2009/TT-BGD T ngày 7/5/2009 c a B Giáo d c và ào t o. Th trư ng cơ s giáo d c ch u trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung, hình th c và th i i m công khai quy nh t i Quy ch này. T nay t i tháng 7/2010, t t c các trư ng ít nh t là 1 l n ph i ư c B Giáo d c và ào t o, các B , ngành ch qu n ho c y ban nhân dân các t nh/thành ph ki m tra vi c th c hi n 3 công khai. u năm h c 2009 – 2010 B Giáo d c và ào t o t ch c ki m tra vi c th c hi n 3 công khai m t s trư ng và hư ng d n b sung vi c th c hi n quy ch 3 công khai. 3. B Giáo d c và ào t o ban hành hư ng d n vi c chuy n i lo i hình trư ng dân l p sang lo i hình trư ng tư th c. 4. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Xây d ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và các B , ngành, các trư ng i h c, cao ng tri n khai th c hi n quy ho ch xây d ng h th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng Th ô Hà N i và vùng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 theo Quy t nh s 699/Q -TTg và s 700/Q -TTg ngày 2/6/2009 c a Th tư ng Chính ph .
  8. 5. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i y ban nhân dân t nh Hưng Yên và các B , ngành tri n khai th c hi n án Xây d ng Khu i h c Ph Hi n t i t nh Hưng Yên theo Quy t nh s 999/Q -TTg ngày 10/7/2009 c a Th tư ng Chính ph . 6. Ph i h p v i B Xây d ng tri n khai th c hi n án xây d ng ký túc xá sinh viên các trư ng i h c, cao ng, n năm 2011 gi i quy t ư c kho ng 200.000 ch cho sinh viên theo Quy t nh s 65/2009/Q -TTg ngày 24/4/2009 c a Th tư ng Chính ph . 7. B Giáo d c và ào t o ti n hành các th t c u tư tri n khai th c hi n các d án v n vay ODA xây d ng 4 trư ng i h c trình qu c t . 8. Các trư ng i h c, cao ng ánh giá ho t ng c a trư ng giai o n 2006 – 2010, xây d ng chi n lư c phát tri n nhà trư ng giai o n 2011 – 2020 và k ho ch phát tri n 2011 – 2015. IX. Công tác h c sinh, sinh viên 1. Ti p t c Ny m nh th c hi n Ch th s 06-CT/TW ngày 07/11/2006 c a B Chính tr v cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” g n v i i m i công tác giáo d c o c, l i s ng; tri n khai cu c v n ng trong toàn trư ng nh m ch m d t tiêu c c công khai trong thi, ki m tra và làm lu n văn t t nghi p. Các th y cô không ti p tay cho các tiêu c c này. 2. Ph n u n h t năm h c m i trư ng i h c, cao ng u có “Trung tâm h tr sinh viên và quan h v i doanh nghi p” ho c ơn v có ch c năng tương t th c hi n ào t o theo nhu c u xã h i và h tr sinh viên tìm vi c làm. 3. ChuNn hóa, chương trình hóa các ho t ng th thao, văn ngh , y t trư ng h c và các ho t ng khác c a sinh viên v i s tham gia t ch c nòng c t c a oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh và H i liên hi p Thanh niên Vi t Nam. 4. Xây d ng các quy t c ng x văn hóa trong sinh viên và trong nhà trư ng. T ch c ánh giá rèn luy n c a sinh viên theo h c ch tín ch m b o công b ng, hi u qu . 5. Ti p t c ph i h p v i Ngân hàng chính sách xã h i và các a phương th c hi n t t chính sách cho sinh viên các trư ng i h c, cao ng vay v n tín d ng; ng th i gi i quy t các ch chính sách ưu ãi có liên quan n sinh viên. X. Công tác thanh tra, ki m tra 1. B Giáo d c và ào t o thanh tra tuy n sinh i h c, cao ng theo k ho ch. 2. B Giáo d c và ào t o hư ng d n và ph i h p v i các B ngành, UBND c p t nh ki m tra vi c th c hi n các cam k t trong án thành l p trư ng và m ngành ào t o t năm 2006 tr l i ây, ki m tra vi c th c hi n 3 công khai. 3. Các trư ng c n t ch c thanh tra, ki m tra vi c hoàn ch nh chương trình ào t o, i m i phương pháp d y và h c, phương pháp ki m tra, ánh giá k t qu h c t p, theo l trình chuy n sang ào t o theo h c ch tín ch ; Ny m nh thanh tra ho t ng
  9. liên k t ào t o, ào t o theo hình th c v a làm v a h c nh m kh c ph c và ti n t i xóa b v cơ b n hi n tư ng h c thuê, thi thuê, x lý nghiêm và công khai các trư ng h p vi ph m. XI. Công tác tri n khai và xây d ng các án 1. Ti p t c th c hi n theo k ho ch các chương trình, án ã ư c Th tư ng Chính ph ch o như án Chương trình tiên ti n, ào t o Ti n sĩ cho các trư ng i h c, cao ng; vay v n Ngân hàng th gi i và Ngân hàng phát tri n châu Á xây d ng các trư ng i h c theo tiêu chuNn qu c t . 2. Xây d ng D án vay v n ODA c a Ngân hàng th gi i th c hi n Chương trình phát tri n giáo d c i h c giai o n 2 (D án i h c 3 pha 2). án xây d ng Tiêu chí và mô hình trư ng i h c nghiên c u. XII. T ch c các h i ngh , h i th o 1. H i ngh t ng k t ho t ng c a H i ng trư ng; 2. H i ngh v tri n khai Thông tư s 07 và phân c p qu n lý giáo d c i h c. 3. H i ngh tri n khai công tác ào t o theo tín ch . 4. H i ngh t ng k t ho t ng c a các trư ng Cao ng C ng ng. 5. H i ngh sơ k t công tác ào t o chương trình tiên ti n năm 2009. 6. H i ngh v h p tác ào t o v i nư c ngoài. 7. H i ngh t ng k t 10 năm th c hi n án 322. 8. H i ngh t ng k t 3 năm th c hi n ào t o nhân l c theo nhu c u xã h i. 9. T ch c các H i th o qu c gia v ào t o cán b qu n lý áp ng nhu c u c i cách hành chính, v ào t o nhân l c áp ng nhu c u xã h i c a các ngành Cơ khí, Xây d ng, D t may, Da giày, …. trên cơ s các báo cáo c a các B ngành này v nhu c u ào t o nhân l c c a mình. t ch c th c hi n nghiêm túc các nhi m v tr ng tâm trên, B trư ng B Giáo d c và ào t o yêu c u: Giám c các i h c, h c vi n, hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng ch u trách nhi m xây d ng k ho ch năm h c, các gi i pháp tri n khai và t ch c th c hi n. Th trư ng các ơn v tr c thu c B Giáo d c và ào t o có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Ch th này; hư ng d n, ki m tra, ôn c các trư ng th c hi n các nhi m v ra; k p th i ti p nh n các báo cáo, ph n ánh tình hình và xu t các bi n pháp ch o gi i quy t nh ng v n n y sinh trong quá trình th c hi n.
  10. Ch th này ư c ph bi n t i t t c cán b , công ch c, viên ch c cơ quan qu n lý giáo d c i h c, các cơ s giáo d c i h c thu c các lo i hình công l p và ngoài công l p quán tri t và th c hi n. B TRƯ NG Nơi nh n: - VP Trung ương ng; VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c, VP Chính ph ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , các UBND t nh; thành ph tr c thu c TW qu n lý các cơ s giáo d c i h c; Nguy n Thi n Nhân - TƯ oàn TNCSHCM; - TƯ H i LHTNVN; - Các cơ s giáo d c i h c; - Các Th trư ng; - Các C c, V , Vi n, Thanh tra, Văn phòng và ơn v thu c B GD& T; - Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; - Website B ; - Lưu: VT, V GD H, V PC.
Đồng bộ tài khoản