Chỉ thị số 46/TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 46/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 46/TTg về công tác khen thưởng do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 46/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/TTg Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 1992 CH THN V CÔNG TÁC KHEN THƯ NG T sau i h i ng l n th VI n nay, m i lĩnh v c ho t ng kinh t , văn hoá xã h i trong c nư c có nhi u i m i; ã xu t hi n nhi u t p th , cá nhân có thành tích xu t s c c n ư c bi u dương khen thư ng. Nhưng, nh ng quy nh hi n hành v công tác khen thư ng có nhi u i m không còn phù h p v i tình hình m i. Trong khi ch Nhà nư c hoàn ch nh Quy ch m i v công tác khen thư ng, Th tư ng Chính ph Ch th : 1. Th trư ng các ngành, các c p c n ch o ch t ch công tác thi ua các ơn v thu c thNm quy n c a mình; nh kỳ xem xét, l a ch n nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c khen thư ng ho c báo cáo c p trên khen thư ng. Ngoài nh ng trư ng h p ơn v , cá nhân l p ư c thành tích c bi t xu t s c, c n bi u dương, khen thư ng k p th i, nói chung, hàng năm ch t ch c xét khen thư ng m t ho c hai l n, không ti n hành l t theo yêu c u c a t ng ơn v . Th c hi n vi c c p trên ch ng xem xét, ánh giá và khen thư ng thành tích c p dư i, không các ơn v t ánh giá thành tích c a mình và yêu c u c p trên khen thư ng như hi n nay, kh c ph c tình tr ng nơi nào ngh nhi u thì ư c khen nhi u, nơi nào ít ngh ho c không ngh thì ít ho c không ư c khen thư ng. 2. i tư ng ư c xét khen thư ng bao g m t t c các t p th , cá nhân thu c các cơ quan, doanh nghi p Nhà nư c, các l c lư ng vũ trang; các h i ngh nghi p và t thi n, các ơn v kinh t t p th và doanh nghi p tư nhân. vi c xét khen thư ng ư c chính xác, th c s có tác d ng ng viên ngư i lao ng, c n chú tr ng khen thư ng nh ng t p th nh và cá nhân có thành tích xu t s c, không t v n khen thư ng c m t t ch c có quy mô l n, các i tư ng r ng (như t p th nhân dân và cán b m t t nh, m t huy n; t p th cán b , công nhân viên m t ngành ho c các cơ quan lãnh o, qu n lý c p t nh, thành ph ; các B , ngành tr c thu c Chính ph ). Chính ph ch xét khen thư ng nh ng t p th , cá nhân thu c các cơ quan Ki m sát, Toà án, các oàn th qu n chúng l p ư c thành tích xu t s c trên các lĩnh v c công tác do Chính ph qu n lý; không dùng hình th c b ng khen c a Chính ph t ng thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích xu t s c thu c lĩnh v c công tác do các ngành ho c các oàn th nói trên qu n lý.
  2. 3. Thành tích xét khen thư ng ch y u là hi u su t lao ng, công tác, hi u qu s n xu t, kinh doanh cao mà các t p th , cá nhân ã t ư c b ng s n l c ch quan c a mình ho c nh ng sáng ki n, phát minh có giá tr , mang l i nhi u l i ích cho Nhà nư c, cho xã h i. T nay, Nhà nư c không khen thư ng nhân d p k ni m 10 năm, 20 năm, 30 năm... ngày thành l p ơn v . Nh ng ơn v th c s có thành tích xu t s c c n khen thư ng ng viên k p th i, thì thành tích n m c nào, khen thư ng m c ó, không tính g p thành tích ã ư c Nhà nư c khen thư ng trư c ây v i thành tích m i ngh m c khen thư ng cao hơn. 4. Lãnh o các B , ngành, a phương c n ưa công tác khen thư ng vào n n n p; chú tr ng s d ng các hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a B , ngành, a phương khen thư ng k p th i nh ng t p th , cá nhân xu t s c, tiêu bi u cho phong trào thi ua c a các ơn v thu c B , ngành, a phương. Nh ng t p th , cá nhân có thành tích tiêu bi u cho toàn qu c, tiêu bi u cho B , ngành, a phương m i ư c ngh lên Chính ph ho c Ch t ch nư c khen thư ng. 5. C n th c hi n s ph i h p ch t ch gi a các B , ngành và a phương trong vi c ánh giá thành tích các i tư ng ư c ngh khen thư ng. Vi c xét khen thư ng các t p th , cá nhân các ơn v thu c t nh, thành ph qu n lý nói chung, không yêu c u B , ngành Trung ương cho ý ki n, ch nh ng ơn v l n, có s theo dõi ch o c a B , ngành Trung ương ho c các cá nhân là Th trư ng các cơ quan c p t nh, thành ph m i c n có ý ki n c a lãnh o B , ngành có liên quan. Vi c xét khen thư ng các ơn v ho c các cán b ph trách ơn v do B , ngành Trung ương qu n lý thì c n có ý ki n c a chính quy n c p t nh, thành ph nơi ơn v ho t ng nh n xét v vi c th c hi n các ch trương, chính sách và pháp lu t a phương. Các B , ngành, a phương c n căn c vào Ngh nh s 53-H BT ngày 25 tháng 2 năm 1992 và Ch th này t ch c th c hi n t t công tác khen thư ng. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản