Chính tả - THỢ RÈN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
107
lượt xem
8
download

Chính tả - THỢ RÈN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe ,viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Thợ rèn - Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có vần dễ sai: uôn / uông - Ngồi viết ngay ngắn, chữ viết rõ ràng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - THỢ RÈN

  1. Chính t ( Nghe- vi t ) TH RÈN I. M c ích yêu c u : - Nghe ,vi t úng chính t , trình bày úng bài thơ Th rèn - Làm úng các bài t p phân bi t ti ng có v n d sai: uôn / uông - Ng i vi t ngay ng n, ch vi t rõ ràng. II. dùng d y h c : - B ng ph vi t n i dung bài t p 2b III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS A. Bài cũ : - c cho hs vi t: i n tho i, yên n, -2hs vi t b ng, l p vi t b ng con khiêng vác B. Bài m i : 1.Gthi u bài : -Nêu m c ích , yêu c u c a ti t d y. - cl i -Ghi bài lên b ng 2.Hư ng d n h c sinh nghe - vi t : -Hs theo dõi trong sgk . -Gv c m u bài chính t -Gv c m u phát âm rõ ràng , t o i u
  2. ki n cho hs chú ý n nh ng hi n tư ng chính t c n vi t ,hs vi t úng . S v t v và ni m vui trong lao -H i:Bài thơ cho bi t i u gì? ng c a ngư i th rèn -Cho hs vi t t khó: quai búa, trăm -1hs vi t b ng, l p vi t b ng con ngh , bóng nh y -Gv nh c hs ghi tên bài vào gi a dòng , -hs c n chú ý nghe. ch u nh vi t hoa , vi t lùi vào 1 ô li . . Chú ý ng i vi t úng tư th . -Vi t bài vào v 1 hs lên b ng vi t -Gv c t ng câu ho t t ng b ph n m u. ng n trong câu cho hs vi t . - Gv c l i toàn bài chính t . -hs soát l i bài . - Gv ch m t 7-10 bài . -T ng c p i v soát l i cho nhau - Gv ch m ch a bài vi t m u trên .T s a nh ng ch vi t sai vào s b ng . tay Ti ng Vi t . - Gv nêu nh n xét chung . 3 .Hư ng d n hoc sinh làm bài t p - i n vào ch tr ng: uôn / uông chính t . - Gv nêu yêu c u c a bài t p 2b . Ti ng c n i n theo th t là: u ng, - Gv treo b ng ph vi t vi t n i dung bài ngu n, mu ng, xu ng, u n, 2b chuông. -Y/c hs i n vào ch tr ng ti ng có v n Hs nh n xét bài b n . uôn -Hs s a theo l i gi i úng . ( hay uông) -Gv nh n xét k t qu bài làm trên b ng.
  3. Ch t l i l i úng 4 . C ng c , d n dò . -Gv nh n xét , ti t h c . -D n hs h c thu c các câu ca dao, ôn l i các bài ã h c chu n b thi gi a kìI Luy n t và câu M R NG VÔN T : Ư C MƠ I. M c tiêu: -C ng c và m r ng v n t thu c ch i m Trên ôi cánh ư c mơ. -Bư c u phân bi t ư c giá tr nh ng ư c mơ c th qua luy n t p s d ng các t b tr cho t ư c mơ và tìm ví d minh h a. -Hi u ý nghĩa m t s câu t c ng thu c ch i m. II. dùng d y h c. -Các t m nh a hs ho t ng nhóm
  4. III. Các ho t ng d y- h c. Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS A. Bài cũ: -Y/c hs c ph n ghi nh và cho ví d v s d ng dâu ngo c ơn trong -3hs trình bày trư ng h p : +Dùng d n l i nói tr c ti p +Dùng ánh d u t ng ư c dùng v i ý nghĩa c bi t B. Bài m i 1.Gi i thi u bài: - cl i -Nêu m c tiêu- Ghi bài lên b ng 2. HD bài t p Bài1: -Ghi l i nh ng t cùng nghĩa v i t ư c -Bài t p yêu câu ta làm gì? mơ trong bài t p c Trung thu c l p. +Mơ tư ng: Mong m i và tư ng tư ng -Y/c hs c th m bài t p c Trung i u mình mong m i s t ư c trong thu c l p tìm t ng nghĩa v i t tương lai. ư c mơ +Mong ư c: Mong mu n thi t tha i u tôt -Y/c hs gi i thích các t v a tìm ư c p trong tương lai.
  5. Bài 2: a/ B t âu b ng ti ng ư c: ư c mơ, ư c mu n, ư c ao, ư c mong, ư c v ng. -G i hs c yêu c u bài b/B t u b ng ti ng mơ: mơ ư c, mơ -Phát b ng nh a cho hs ho t ng tư ng, mơ m ng. nhóm4 Nh n xét, ch t l i ý úng -Ghép thêm vào sau t ư c mơ nh ng t th hi n s ánh giá. + ánh giá cao:ư c mơ p , ư c mơ Bài3: cao c , ư c mơ l n, ư c mơ chính áng -G i hs nêu y/c bài + ánh giá không cao: Ư c mơ nho nh -Y/c hs c th m n i dung bài, ch n + ánh giá th p: Ư c mơ vi n vông, ư c t ng x p vào 3 nhóm mơ kì qu c, ư c mơ d i d t. -Cho 3 hs lên b ng làm, l p làm vào v -Nêu ví d minh h a v m i lo i ư c mơ trên. +Ư c mơ ánh giá cao : ư c mơ h c gi i, tr thành bác sĩ / kĩ sư /bác h c / tr thành nh ng nhà phát minh sáng ch / Bài 4: nh ng ngư i có kh năng ngăn ch n lũ l t -Bài t p y/c ta làm gì? / Tìm ra nh ng lo i thu c ch a b nh hi m -Cho hs làm vi c nhóm ôi tham nghèo… kh o g i ý1 bài K chuy n ã nghe +Ư c mơ ánh giá không cao: Ư c ã c (Trang 81) tìm ví d v mu n có truy n c / có xe p / có nh ng ư c mơ chơi / có ôi giày m i / có c p m i…..
  6. -Y/c hs nêu ví d v m t lo i ư c mơ +Ư c mơ ánh giá th p: -Ch t ý: Ư c mơ ư c ánh giá cao . Ư c mơ vi n vông c a chàng Rít trong là nh ng ư c mơ vươn lên làm nh ng chuy n Ba i u ư c. vi c có ích cho m i ngư i. Ư c mơ . Ư c mơ th hi n lòng tham không áy ư c ánh giá không cao là nh ng c a v ông lão ánh cá. ư c mơ gi n d , thi t th c, có th . Ư c i h c không b cô giáo ki m tra bài/ th c hi n ư c không c n n l c l n. ư c ư c xem ti vi su t ngày/ ư c không Còn ư c mơ b ánh giá th p là h c bài v ư c i m cao/ ư c không làm nh ng ư c mơ phi lí không th c hi n mà cái gì cũng có…. c ho c là nh ng ư c mơ ích k , có l i cho b n thân nhưng có h i cho ngư i khác. -Em hi u các câu thành ng dư i ây ntn? -Trao i nhóm, i di n nhóm trình bày: +Câu ư c ư c th y: t ư c iêu mình mơ ư c. Bài 5: +Ư c sao th y v y: ng nghĩa câu trên -G i hs nêu y/c bài +Ư c c a trái mùa: Mu n nh ng i u trái v i l thư ng -Cho hs trao i nhóm ôi + ng núi này trông núi n : Không b ng -G i i di n nhóm lên gi i thích lòng v i cái hi n có, l i mơ tư ng t i cái -Cho hs nh n xét không ph i c a mình.
  7. 3. C ng c - D n dò -Nh n xét gi h c -D n hs h c thu c các thành ng trong bài t p 4, CBB: ng t
Đồng bộ tài khoản