intTypePromotion=1

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Bài thực hành số 3

Chia sẻ: Điêu Chính Toàn | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:36

0
354
lượt xem
108
download

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Bài thực hành số 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) được thành lập vào năm 1994 và là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh và Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard. Ngân sách hoạt động chính của chương trình do Vụ Văn hóa và Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. FETP được nhiều nơi đánh giá là tổ chức nghiên cứu và đào tạo về chính sách công hàng đầu tại Việt Nam, với một loạt các chương trình kết hợp giữa kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Bài thực hành số 3

 1. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 1./ Đồ thị Phương trình bậc 1: y1 = 2x + 3 và y2=-3x + 1 x y1 y2 Đ ồ th ị b ậc 1 -5 -7 16 5 13 -14 20 > Cần tìm ít nhất 2 tọa độ điểm f(x) = -3x + 1 15 Lần lượt cho x một giá trị nào đó rồi tính ra y f(x) = 2x + 3 10 5 0 y -5 -10 -15 -20 -6 -4 -2 0 2 4 6 x Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 1
 2. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 2./ Đồ thị Phương trình bậc 2: y1 = x2 - 1 và y2= x2 + 3 x y1 y2 Đồ th ị b ậc 2 -6 35 39 -3 8 12 50 0 -1 3 3 8 12 40 6 35 39 30 > Cần tìm ít nhất 3 tọa độ điểm Tìm tọa độ đỉnh của đồ thị D(x, y) 20 Sau đó cho thêm 2 giá trị x xung quanh y giá trị x của đỉnh vừa tìm) 10 Tọa độ đỉnh phương trình bậc 2: 0 b x=− ⇒ y = f (x) -10 2a -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 x Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 2
 3. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 3./ Đồ thị Phương trình bậc 3: y = x3 x y Đ ồ th ị b ậc 3 -9 -729 -6 -216 1000 -3 -27 0 0 3 27 500 6 216 9 729 0 y -500 > Cần tìm ít nhất 5 tọa độ điểm (Tìm điểm uốn, sau đó cho thêm 4 -1000 xung quanh điểm uốn) -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 x Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 3
 4. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 y1= -x2+16x+36 y2= x+72 4./ Vẽ đồ thị từ phương trình: y1 y2 x Đường cong và đường thẳng 0 36 72 120 3 75 75 6 96 78 100 9 99 81 80 12 84 84 15 51 87 60 Y 40 20 Column C 0 Column D 0 3 6 9 12 15 18 X 1- Vẽ đồ thị y1 2- Thêm đường y2 vào đồ thị bằng cách kéo dữ liệu vào đồ thị 3- Chọn font chữ Việt cho cả đồ thị 4- Sửa tên trong khung ghi chú Legend 5- Ghi chữ vào đồ thị--> nhấp chọn đồ thị đánh chữ vào khung nhập công thức 6- Điều chỉnh khoảng chia trên trục trong tab SCALE (min, max, major unit, minor unit) 7- Vẽ thêm đường giống bằng Paste Special 8- Chuyển tham chiếu địa chỉ thành trị số bằng cách dùng phím F9 9- Tô vùng trên đồ thị (điều chỉnh Transparency) Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 4
 5. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 5./ Vẽ đồ thị tần suất: Khoảng Tần suất TS tích lũy ĐỒ THỊ TẦN SUẤT VÀ TẦN SUẤT TÍCH LŨY 0-40 0 0% 50 100% 40-50 5 10% 45 50-60 10 30% 80% 40 70% 60-70 20 70% 35 60% 70-80 10 90% 30 80-90 5 100% 25 40% Gi á trị tần su ất 90-100 0 100% 20 50 20% 15 10 0% 5 0 -20% 0-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Kho ảng - Sử dụng hàm SUM có tham chiếu cố định để thành lập cột TS tích lũy - Vẽ đồ thị B&W column - Định dạng lại màu đồ thị - Chuyển đồ thị column thành line - Chuyển đường tần suất tích lũy theo trục tung thứ 2 - Định dạng điểm marker, thêm vào drop line (dùng tab option) - Đặc tên trong Legend Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 5
 6. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 6./ Đồ thị phân tán x y 1 7.3 Đồ  h ị  ân  án t ph t 3 10.8 5 15.5 100 7 20 f x) =  99x  5. (   1. +  2 9 20 80 11 30 R ² =  98   0. 13 27 60 15 38 17 44 40 19 36 21 50 20 23 48 25 60 0 27 55 29 65 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 31 65 - Vẽ đồ thị phân tán chọn dạng điểm 33 73 - Vẽ đường khuynh hướng Trend Line, thêm phương trình của đường khuynh hướng và thêm vào sai số bình phương trung bình 35 73 37 79 39 83 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 6
 7. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 số bình phương trung bình Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 7
 8. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 6./ Vẽ đồ thị phân tán Year RGDPPC Đ ồ th ị phân tán 1960 638 1961 666 2500 1962 653 1963 611 1964 622 2000 f(x) = 50.09x - 97827.64 1965 608 R² = 0.93 1966 612 1967 618 1968 644 1500 1969 682 1970 715 RGDPPC 1971 737 1000 1972 736 1973 831 1974 892 1975 953 500 1976 978 1977 1033 1978 1124 0 1979 1192 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1980 1281 1981 1480 năm 1982 1487 1983 1570 1984 1610 1985 1651 1986 1687 1987 1703 1988 1729 1989 1826 1990 1974 1991 2044 1992 2102 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 8
 9. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 7./ Đồ thị cung cầu Q=10-P (D) 9 Q1=P (S1) 8 Q2=P+2 (S2) 7 QD QS1 QS2 P 6 3 3 3 2 8 2 4 QD 5 4 6 4 6 QS1 QS2 6 4 6 8 4 8 2 8 10 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -Đổi trục đồ thị bằng cách di chuyển vùng chọn dữ liệu -Viết phương trình nghiêng theo hướng của đồ thị bằng cách cho hiển thị tên của 1 điểm trên đồ thị rồi chỉnh sửa lại Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 9
 10. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 7./ Ñoà thò cung caàu + Giaûi thích caùc thaønh phaàn trong ñoà thò + Veõ caùc ñöôøng gioáng + Ñöôøng Trend Line vaø hieän thò phöông trình cuûa ñoà thò + Caùch chænh söûa ñoà thò: Gridline, plot area, axis, second axis, major unit, serie's name + Giaûi thích caùc ñoái soá trong haøm series + Theâm ñoà thò ÑOÀ  Ò  UNG  AÀU  Q) TH C C P( + Ñoåi truïc ñoà thò 2. 6 2. 5 Ví duï veà veõ ñoà thò cung caàu Col n  um B 2. 4 Col n  um B Q QS P D 2. 3 Col n  um C P 2.5 9 18 2. 2 2.4 10 16 2. 1 2.3 12 12 2 2.2 15 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2.1 20 2 Q + Veõ ñoà thò Q(P) nghóa laø Q laø giaù trò treân truïc Y + Veõ ñoà thò P(Q) nghóa laø P laø giaù trò treân Truïc Y 0 2.3 12 2.3 12 2 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 10
 11. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 8./ Vẽ đồ thị Pie G i công  ơ   a  c 11% Dạng lỗi (a) (c) (d) H àn 33% Tỉ số lỗi (so với tổng) Phần trăm Lắ p  áp  r 17% S ố lỗi (a ÷ b) = c d = (c X 100) Hàn 24 0.33 33% H àn S ơn 28 0.39 39% Sơn Lắp ráp 12 0.17 17% Lắ p  áp r Gia công cơ 8 0.11 11% G i công  ơ a  c Total (b) 72 100% S ơ n 39% - Chọn dự liệu không liên tục - Chọn vùng vẽ (plot chart) bằng thanh công cụ chart để dễ kéo giãn hay di chuyển đồ thị - Chọn Format Data Series để hiển thị thông tin trên đồ thị - Kéo giản hình bánh 5% Vẽ đồ thị Pie of pie Tiền mặt 5% Trái phiếu 20% 30% 20% Đầu tư khác 15% Cổ phiếu 60% Cổ phiếu ở Mỹ 20% Cổ phiếu ở Việt Nam 10% Cổ phiếu ở Nhật 30% 15% 10% 20% - Giá trị hàng thứ tư (Cổ phiếu) bằng tổng 3 hàng cuối (Khi vẽ đồ thị thì giá trị của hàng thứ tư sẽ được tính toán từ các hàng phía dưới cùng) Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 11
 12. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 Tiền mặt 5% Trái phiếu 20% Đầu tư khác 15% Cổ phiếu ở Mỹ 20% Cổ phiếu ở Việt Nam 10% Cổ phiếu ở Nhật 30% 100% Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 12
 13. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 13
 14. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 14
 15. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 9./ Veõ ñoà thò Stocks 210 Date Open High Low Close 190 05-Aug-04 100 120 80 110 06-Aug-04 110 140 100 120 170 07-Aug-04 120 200 100 180 Close 08-Aug-04 180 200 100 120 150 130 110 - Chuù yù thöù töï coät - Ñieàu chænh giaù trò treân truïc ñeå bieåu ñoà roõ hôn 90 70 05-Aug-04 06-Aug-04 07-Aug-04 08-Aug-04 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 15
 16. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 9./ Veõ ñoà thò Stocks Giá cổ phiếu của công ty máy tính Dell Date Volume Open High Low Close 7/18/2002 25,747,800 26.07 26.74 25.9 26.05 7/17/2002 33,386,100 26.73 26.99 25.75 26.34 7/16/2002 37,944,000 25.45 26.98 24.9 26.19 7/15/2002 34,244,700 24.81 25.49 24.12 25.44 7/12/2002 36,616,900 25.46 25.65 24.91 25.03 7/11/2002 38,858,700 23.56 24.18 22.75 23.93 7/10/2002 29,687,100 24.94 25.1 23.58 23.67 7/9/2002 29,692,400 24.53 25.23 23.99 24.74 7/8/2002 23,122,000 25.78 26.17 24.42 24.75 7/5/2002 11,701,600 25.1 26 24.96 25.99 7/3/2002 21,995,300 24.12 24.76 23.65 24.68 7/2/2002 26,389,200 24.8 25 24.38 24.54 7/1/2002 21,323,100 25.99 26.1 25.07 25.16 Giá cổ phiếu của công ty Dell 28 27 26 25 24 Close 23 22 21 20 7/1 8/20 02 7/17 /2 00 2 7/16 /20 0 2 7/15 /20 02 7/12 /2 00 2 7/11 /20 0 2 7 /1 0/20 02 7/9 /2 00 2 7/3/2 00 2 7/8/20 02 7/5/200 2 7/2/20 02 7/1/200 2 Biến động Giá cổ phiếu của công ty Dell 45,000,000 28 40,000,000 27 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 16 35,000,000 26 30,000,000 25
 17. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 Biến động Giá cổ phiếu của công ty Dell 45,000,000 28 40,000,000 27 35,000,000 26 30,000,000 25 Volume 25,000,000 Close 24 20,000,000 23 15,000,000 22 10,000,000 21 5,000,000 20 0 7/8 /2 00 2 7 /3 /2 00 2 7 /1 /2 00 2 7/18 /20 0 2 7/17 /20 02 7 /1 5/20 02 7/12 /2 00 2 7 /1 1/20 02 7/1 0/20 02 7/9/200 2 7/5/200 2 7/2/20 02 7/16 /20 02 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 17
 18. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 10./ Ñoà thò coät Coâng Ty LG Maùy giaët Ñoà Thò Coät - Bar chart Naêm Maùy giaët OÅ ñóa CD 80,000,000 1995 10,000,000 ### 70,000,000 1996 20,000,000 ### 1997 25,000,000 ### 60,000,000 1998 14,000,000 ### 50,000,000 1999 6,000,000 ### 40,000,000 2000 60,000,000 ### 30,000,000 2001 70,000,000 ### 20,000,000 10,000,000 - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Naêm OÅ ñóa CD Maùy giaët OÅ  a  ñó CD   000, 000  1, 000,   000, 70, 000  1995 ### 60,000,000 Maùygiët  a   000, 60, 000  1996 ### 65,000,000   000, 800, 000  1997 ### 25,000,000   000, 50, 000  1998 ### 14,000,000   000, 600, 000    000, 40, 000  1999 ### 6,000,000   000, 30, 000  2000 ### 5,000,000   000, 400, 000  2001 ### 5,000,000   000, 20, 000    000, 200, 000    000, 10, 000     ­      ­   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 18
 19. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008 11./ Đồ thị Pareto Tần số Phần trăm Y ế u tố Tần số tích lũy tích lũy C 55 55 39% D 40 95 68% B 32 127 91% A 8 135 96% E 5 140 100% Số quan sát N 140 Lo ại khuyết tật sản ph ẩm 500% 800% 5500% 3200% 4000% Đ ồ thị Pareto %   í h  ũy tc l   140  100% 100% 96% 91% 80% 68%   90  60%   55    40  40% 39%   32  T ần   ố   40  s   8    5  20%   10) ( 0% C D B A E Y ếu  ố t Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 19
 20.   55    40  40% 39%   32  T ần   ố   40  s   8    5  20% Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi thöïc haønh 3 Naêm hoïc 2007 - 2008   10) ( 0% C D B A E Y ếu  ố t Traàn Thanh Phong/ Traàn Thanh Thaùi 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2