intTypePromotion=1

Chuyên đề vô tuyến số - Chương 3 Nền tảng kỹ thuật của Wimax

Chia sẻ: Until You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
48
lượt xem
6
download

Chuyên đề vô tuyến số - Chương 3 Nền tảng kỹ thuật của Wimax

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhược điểm của OFDMA: Sự đồng bộ chặt chẽ giữa các người dùng được yêu cầu cho FFT trong máy thu. Các tín hiệu Pilot được sử dụng cho đồng bộ. Nhiễu đồng kênh: Đối phó với điều này là phức tạp hơn trong OFDM với CDMA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề vô tuyến số - Chương 3 Nền tảng kỹ thuật của Wimax

 1. CHUYÊN ð VÔ TUY N S CHƯƠNG III N N T NG K THU T C A WIMAX (7 Ti t) TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 2. N i dung c a chương III 3.1 OFDM và ñi u ch ña sóng mang 3.2 Các k thu t ña anten 3.3 ða truy nh p phân chia t n s tr c giao TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 3. ði u ch ña sóng mang ° Truy n d n t t ñ th p, chu kỳ c a symbol l n TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 4. ði u ch ña sóng mang ° Truy n d n t t ñ cao, chu kỳ c a symbol nh TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 5. ði u ch ña sóng mang ° Quan h gi a t c d truy n d n v i băng thông TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 6. ði u ch ña sóng mang ° Chia nh băng t thành K kênh nh , không ch u nh hư ng c a ISI TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 7. ði u ch ña sóng mang ° Truy n d n n i ti p ñơn sóng mang: — Chu ký c a Symbol nh — B nh hư ng l n c a ISI — Ph i cân b ng trong mi n th i gian, ph c t p ° Truy n d n song song ña sóng mang: — Chu ký c a Symbol l n — Tránh ñư c nh hư ng l n c a ISI — Ph i cân b ng trong mi n t n sô, ñơn gi n TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 8. ði u ch ña sóng mang ° So sánh gi a ñi u ch ñơn sóng mang và ña sóng mang TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 9. ði u ch ña sóng mang ° Sơ ñ ñi u ch ña sóng mang TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 10. OFDM: Nguyên lý tr c giao ° Không gian Vector — Các vector A, B và C trong không gian tr c giao t ng ñôi m t v i nhau: A.B=B.C=C.A=0 (A+B+C).A=(mod A)^2 (A+B+C).B=(mod B)^2 B (A+B+C).C=(mod C)^2 A C 10
 11. OFDM: Nguyên lý tr c giao (cont..) ° Không gian hàm th c: f1 (t ) = A sin( wt ) f 2 (t ) = B cos( wt ) τ +T ∫τ f1 (t ) f 2 (t ) dt = 0 f m (t ) = M sin( mwt ) f n (t ) = N cos( nwt ) τ +T ∫τ f m (t ) f n (t ) dt = 0 TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 12. OFDM: Nguyên lý tr c giao (cont..) ∀m.n∈ Ν T ∫ sin(mwt)sin(nwt)dt = 0 where m ≠ n 0 f (t) = sin(wt) sin( wt) 2 T ∫ sin(mwt)cos(nwt)dt = 0 0 Trong ñó: mw và nw ñư c g i là các hài b c m và n c a t n s w tng ng TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 13. Nguyên lý OFDM ° Nó là m t d ng ñ c bi t c a FDM ° Kho ng cách gi a các sóng mang ñư c l a ch n sao cho chúng tr c giao v i nhau ° Vì v y không c n kho ng b o v gi a các sóng mang v i nhau. 13
 14. Ví d v OFDM ° Gi s ta có các bit thông tin sau: —1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, … ° C n chuy n ñ i các bit này t n i ti p thành song: C1 C2 C3 C4 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 15. Ví d v OFDM (cont..) ði u ch m i c t v i sóng mang con tương ng, s d ng BPSK Tín hi u ñi u ch v i C1 Tín hi u ñi u ch v i C2 Tín hi u ñi u ch v i C3 Tín hi u ñi u ch v i C4 TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 16. Ví d v OFDM (cont..) ° Final OFDM Signal = Sum of all signal N −1 V (t) = ∑ I (t) sin( πnt) 2 n n=0 V(t) Generated OFDM signal, V(t) TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 17. Nguyên lý OFDM TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 18. Nguyên lý OFDM TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 19. Nguyên lý OFDM Các sóng mang con tr c giao Cyclic Prefix trong mi n t n s Cyclic Prefix trong mi n th i gian TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
 20. N i dung c a chương III 3.1 OFDM và ñi u ch ña sóng mang 3.2 Các k thu t ña anten 3.3 ða truy nh p phân chia t n s tr c giao TS.Võ Trư ng Sơn Chuyên ñ vô tuy n s
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2