intTypePromotion=1

Con người và mối hiểm họa từ các chất thải độc hại

Chia sẻ: Lê Thị Phương Tú | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
140
lượt xem
18
download

Con người và mối hiểm họa từ các chất thải độc hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những tác động nguy hiểm của chì đối với sức khỏe con người: Hàm lượng cao của chì trong khí thải giao thông làm cho thương tổn hệ thần kinh và bệnh thiếu máu. Công nhân làm trong các xưởng nhuộm hay bị bệnh nhiễm chì làm thận suy giảm chức năng Người uống nước có nhiễm chì thường xuyên sẽ gây hiện tượng nhiễm độc mãn tính (saturnisme)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Con người và mối hiểm họa từ các chất thải độc hại

 1. Con ngöôøi vaø moái hieåm hoïa töø caùc chaát thaûi ñoäc haïi
 2. Caân baèng hoùa chaát
 3. Minamata - Japan 1400 ngöôøi cheát 2000 ngöôøi bò aûnh höôûng
 4. Dioxin - Vietnam
 5. Seveso - YÙ
 6. Nguồn gốc kim loại nặng
 7. Kim loïai Chì – Pb Nguoàn goác Chì kim loïai ñöôïc söû duïng nhö chaát phuï gia trong moät soá ngaønh coâng nghieäp: - Coâng nghieäp deät nhuoäm - Coâng nghieäp cheá bieán xaêng, daàu moû - Phaân boùn noâng nghieäp
 8. Kim loại Chì – Pb Nhöõng taùc ñoäng nguy hieåm cuûa chì ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi: Haøm löôïng cao cuûa chì trong khí thaûi giao  thoâng laøm cho thöông toån heä thaàn kinh vaø beänh thieáu maùu. Coâng nhaân laøm trong caùc xöôûng  nhuoäm hay bò beänh nhieãm chì laøm thaän suy giaûm chöùc naêng Ngöôøi uoáng nöôùc coù nhieãm chì thöôøng  xuyeân seõ gaây hieän töôïng nhieãm ñoäc maõn tính (saturnisme)
 9. Kim loại Chì – Pb các dạng tồn tại  Chì coù theå toàn taïi 4 daïng: Pb nguyeân toá, PbO, muoái voâ cô vaø muoái höõu cô.  Caùc muoái cuûa chì ít tan trong nöôùc  Pb(NO3)2vaø (CH3COO)2Pb laø coù tính tan
 10. Voøng tuaàn hoaøn Pb trong moâi tröôøng
 11. Kim loïai As – Arsen Nguoàn goác ÔÛ cuoái theá kyû 19, Arsen ñaõ ñöôïc  duøng ñeå cheá thuoác BVTV Moät soá ngaønh coâng nghieäp söû  duïng kim loïai As: - Coâng nghieäp thuoäc da, - Thuoác nhuoäm, - Coâng nghieäp ñieän töû. Trong khoùi phun ra töø nuùi löûa,  ngöôøi ta cuõng thaáy coù chöùa Arsen.
 12. Kim loïai As – Arsen  As coù theå gaây ñoäc caáp tính vôùi ngöôøi neáu nhö uoáng nöôùc coù As.  Trieäu chöùng laø ñau buïng, oùi möûa, tieâu chaûy vaø daãn ñeán töû vong neáu khoâng ñöôïc caáp cöùu kòp thôøi.
 13. Kim loïai As – Arsen Caùc daïng toàn taïi Arsen trong khoâng khí vaø ñaát daïng  (AsO4 )3- Trong maïch nöôùc ngaàm, nöôùc maët  (AsO4 )3- vaø (AsO3)3- Tích tuï trong buøn laéng döôùi daïng  khoâng tan. Daïng ñoäc nhaát laø (AsO4)3-.
 14. Vòng tuần hoàn của As As trong đá, quặng (AS2+,AS3+,AS5+ Khí quyển Động vật VPH ĐẤT Thực vật (AS+5) Nước ngầm Hoạt động Nước mặt lục Sinh vật Con người và Núi lửa địa (As5+) dưới nước hoạt động nhân As5+ sinh Trầm tích Đá trầm tích Nước biển
 15. Cơ chế gây độc
 16. OPO32- OPO32- CH2 CH2 H C OH H C OH Qtrình phụ  ATP phosphate C O C O OPO32- H Glixerandehit 3 1,3 – diphotpho - photphat glixerat OPO32- CH2 H C OH Qtrình tự phân hủy asen 3 – photphoglixerat ngăn cản  ATP + C O O- asenit As O O O-
 17. Kim loïai Hg – Thuûy ngaân Nguoàn goác  Tröôùc kia, thöôøng duøng thuûy ngaân trong saûn xuaát giaáy, thuoác dieät naám, sôn vaø coâng ngheä haøn, ñieän töû…  Nay, thuûy ngaân vaãn xuaát hieän trong moâi tröôøng töø quaù trình khai thaùc quaëng, ñoát than, xaêng daàu vaø chaát thaûi coâng nghieäp…
 18. Kim loïai Hg – Thuûy ngaân Caùc daïng toàn taïi  Thuûy ngaân toàn taïi döôùi daïng muoái vô cô nhö: HgCl2, HgCN, HgSO4, Hg(NO3)2 - döôùi daïng muoái voâ cô thì tan trong nöôùc vaø raát beàn vöõng.  Höõu cô Hg(CH3)2, (C2H5)2Hg chæ ñöôïc chuyeån thaønh thuûy ngaân höõu cô khi vaøo cô theå sinh vaät vaø noù coù tính tích tuï sinh hoïc
 19. Thuûy ngaân trong moâi tröôøng nöôùc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2