intTypePromotion=1

Công văn 0971/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
3
download

Công văn 0971/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0971/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn nhập khẩu máy cắt cỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0971/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è  0971/T M­X N K  n g µy  11 th¸ng 6 n¨ m  2002 v Ò   m S viÖc  h íng d É n   h Ë p  kh È u  m ¸y  c ¾t cá n KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­UBND       c¸cTØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng ­C¬    quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ Ngµy  5/6/2002 V¨n    phßng ChÝnh  phñ  c«ng    3046/VPCP­KTTH   cã  v¨n sè  th«ng b¸o  ý  cã  kiÕn  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  cho phÐp  nhËp khÈu m¸y  c¾t  cá  g¾n  cã  ®éng  tõ 04  lùctrëxuèng  qua  dông.Thùc  c¬    m∙      ®∙  sö    hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ, Bé  ¬ng      th m¹i híng dÉn viÖc nhËp khÈu  m¸y c¾t  nh  cá  sau: Th¬ng  nh©n  ngµnh  cã  hµng    phï hîp  trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng  ký  kinh doanh, cã    ®¨ng  m∙  kinh  ký  sè  doanh  xuÊt nhËp  khÈu  îc nhËp  ®   khÈu  m¸y c¾t  cã  cá  g¾n  ®éng  tõ   m∙      c¬   04  lùctrëxuèng  i qua  dông  lo¹ ®∙  sö  theo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh; thñ tôc nhËp        khÈu    gi¶iquyÕt  i quan    t¹  c¬  h¶iquan  cöa  khÈu,kh«ng    ph¶ixinphÐp  Th¬ng      Bé  m¹i. V¨n  b¶n  nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2