intTypePromotion=1

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
1
download

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc hướng dẫn việc bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a Q u ü  h ç  trî h¸t   p tri Ó n s è  1129  T P T/ B L­H T L S   H n g µ y 22 th¸ng 08 n¨ m   2000 v Ò  vi Ö c  í ng d É n  vi Ö c b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g   h ® Ç u    ® è i víi c¸c d ù  ¸n vay v è n b» n g  n g o ¹i Ö t    t KÝnh  öi:­ C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh   thu Ch phñ ­ UBND       c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW,      ph tr     c¸c Tæng   c«ng   ty                                            µ   íc                      Nh n Thùc  Ön  iÓ m   C«ng    è  hi ® 3  v¨n s 615/CP­KTTH   µy  ng 28/6/2000 cña  ñ     Th t ng  Ýnh  ñ  Ò   ¬  Õ   ¹t®éng  ña  ü   ç   î í Ch ph v c ch ho   c Qu H tr  ph¸ttr Ón,Quü   ç   î  i   H tr  ph¸ttr Ón híng  Én  Öc   i   d vi b¶o    Ýn  ông  u    i  íic¸c dù  vay  èn  l∙nh t d ®Ç t ®è v     ¸n  v b»ng  ¹itÖ    ngo   nh sau: 1. V Ò   i t ng,®iÒu  Ön,thêih¹n    ®è  î   ki     b¶o l∙nh,phÝ    b¶o    µ  å  ¬  ñ l∙nhv h s th   tôcxinb¶o    i víi ù       l∙nh®è     ¸n vay  èn  u    d v ®Ç tb»ng  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ngo   c c¸ctæ  t dông  ¹t ®éng  îp  ho   h ph¸p  ¹  Öt  t iVi Nam   îc thùc  Ön  ®  hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  CP ng 29/6/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  c Ch ph v t d ®Ç u    ph¸t tr Ón  ña  µ   íc vµ  t   i c Nh n   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 11/2000/Q§­ H§QL   µy  ng 02/3/2000  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  ýQuü   ç   î l  H tr    iÓn vÒ   Öc  ph¸ttr   vi ban  µnh  ¹m  h t thêiQuy  Õ     ch b¶o    Ýn  ông  u  , t¸  l∙nht d ®Ç t  i b¶o    µ  Ën  i l∙nhv nh t¸ b¶o    cho  l∙nh   c¸cQuü   u  .   ®Ç t 2. ViÖc  ý  Õt  îp  ng    k k h ®å b¶o    i  íic¸c dù  vay  èn  u     l∙nh®è v     ¸n  v ®Ç t b»ng  ngo¹itÖ  îcdïng   ®  nguyªn tÖ    Ýnh      ®Ó t to¸nmøc b¶o    µ  Ý  l∙nhv ph b¶o  l∙nh.Tr­   êng  îp viÖc    Ý  h  thu ph b¶o  l∙nh,ph¹tchË m     Ý     tr¶ph hoÆc   ü   ç   î Qu H tr    iÓn ph¸ttr   thùc hiÖn  Üa  ô    î thay cho  ñ  u      ngh v tr¶n     ch ®Ç tb»ng  ng  Òn ViÖt Nam   × ®å ti     th   sè  Òn ngo¹itÖ    îcquy  æi    ÖtNam   ng  ti     ®ã ®   ® ra Vi   ®å theo nguyªn t¾c      sau: a.  èi víiHîp  ng  Ýn  ông  µ   ng  Òn  §   ®å td m ®å ti cho  vay  µ USD   û gi¸¸p l  t      dông      Ý  ®Ó thu ph b¶o  l∙nh, ¹tchË m     Ý     ph tr¶ph hoÆc     Ýnh  è  Òn ph¶itr¶ ®Ó t s ti      nî thay lµ tû gi¸giao  Þch  ×nh  ©n          d b qu USD/VND     Þ  êng  ¹itÖ  ªn trªnth tr ngo   li   Ng ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   h do  h Nh n     c«ng  è    b trªnb¸o  ©n  ©n  ¹  nh d ti ngµy thanh    to¸nhoÆc   è  gÇn  Êt tr c®ã   s b¸o  nh   í   (trongtr ng  îp t¹ ngµy   ê h     i thanh  to¸nb¸o Nh ©n  ©n     d nghØ  hoÆc   kh«ng  ¨ng  ûgi¸) ® t  . b. §èivíiHîp  ng  Ýn  ông  µ   ng  Òn cho       ®å td m ®å ti   vay  µc¸c ngo¹itÖ  l      kh¸c   tû gi¸¸p  ông    Ýnh  Ý     d ®Ó t ph b¶o  l∙nh,ph¹tchË m     Ý,     tr¶ph hoÆc     Ýnh  è  ®Ó t s tiÒn ph¶itr¶nî thay lµ tû gi¸tÝnh  Ðo    ¹  ¹itÖ/VN§  Ng ©n   µng             ch c¸c lo ingo   do  h Nhµ   ícViÖtNam   n    c«ng  è  ngµy  ét  Çn. b 10  ml 3.Ph¬ng    thøc tÝnh  Ý    ph b¶o    Ýn  ông  u    l∙nht d ®Ç t(BLTD§T)  i víi ù    ®è     ¸n d vay  èn  u    v ®Ç tb»ng  ¹itÖ. ngo   Møc   Sè  èn    v vay Tû    ¹itÖ    gi¸ngo   do 0,5%  Ý  ph b¶o    l∙nh phÝ  = b»ng  ¹itÖ  x NHNN   ÖtNam   x ngo   Vi   n¨m theo quy    BLTD§T   thùc tÕ    trong  c«ng  è  ¹ thêi b t    i ®Þnh  Ön  µnh  hi h hµng  n¨m  îcb¶o  ®  ®iÓ m     Ý    thu ph b¶o vÒ     TD §TPT  ña  c
  2. 2 n¨m l∙nh l∙nh Nhµ   íc n Pi  =  Vi  x   T  x  0,5%/n¨m Trong  :  ®ã Pi:Møc  Ý    ph b¶o    l∙nhtrongn¨m    i. Vi:Sè  èn    v vay  b»ng  ¹itÖ  ang  îcb¶o    ngo   ® ®  l∙nhtrong n¨m    i. T: Tû    ¹itÖ  ¹ thêi®iÓ m     Ý    gi¸ngo   t     i thu ph b¶o  l∙nh. Trªn ®©y  µm ét  è  iÓ m   íng dÉn  ô  Ó  Ò     l  s® h  c th v BLTD§T  i víi   ù    ®è     d ¸n c¸c vay  èn  u    v ®Ç t b»ng  ¹itÖ. Quü   ç   î ngo     H tr    iÓn ®Ò   Þ    é,  µnh, ph¸ttr   ngh c¸c B ng   ®Þa   ¬ng  ph th«ng b¸o  n   ñ  u    µ  èi hîp  íi  ü   ç   îph¸ttr Ón ®Õ ch ®Ç t v ph   v   Qu H tr   i  tr Ónkhaithùc hiÖn. i      Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c     Þ    é,  µnh, qu¸ tr       cv m ®Ò ngh c¸c B ng   ®Þa   ¬ng  ph ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ   ü   ç   îph¸ttr Ón ®Ó   k th   Qu H tr   i   nghiªn cøu, gi¶i      quyÕt. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2