intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1396/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

92
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1396/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn bảo lưu mức phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1396/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña v¨n phßng chÝnh phñ sè 1396/vpcp-vx ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2003 vÒ viÖc kÐo dµi thêi gian b¶o lu møc phô cÊp khu vùc KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, - Bé Tµi chÝnh, - Bé Néi vô, - Uû ban D©n téc. XÐt ®Ò nghÞ cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh v· X· héi t¹i C«ng v¨n sè 134/L§TBXH-TL ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 vÒ viÖc kÐo dµi thêi gian b¶o l u møc phô cÊp khu vùc, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: Cho phÐp kÐo dµi thêi gian b¶o lu møc phô cÊp khu vùc ®èi víi c¸c x·, phêng cã ®iÒu chØnh gi¶m møc phô cÊp khu vùc cho ®Õn khi thùc hiÖn c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, söa ®æi hÖ thèng thang, b¶ng l¬ng vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c Bé, ngµnh biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2