intTypePromotion=1

Công văn 1643/TCHQ-KTTT của Toỉng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
9
download

Công văn 1643/TCHQ-KTTT của Toỉng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1643/TCHQ-KTTT của Toỉng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng hoá sử dụng nguồn vốn ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1643/TCHQ-KTTT của Toỉng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 1643/TCHQ-KTTT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2000 vÒ viÖc ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng ho¸ sö dông nguån vèn ODA KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè. Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc ph¶n ¸nh víng m¾c cña mét sè ®¬n vÞ vÒ viÖc tæ chøc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ GTGT cho hµng ho¸ nhËp khÈu sö dông nguån vèn ODA vay theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 8131/TCHQ- KTTT ngµy 30/12/1999 cña Tæng côc H¶i quan vµ Th«ng t sè 142/1999/TT- BTC ngµy 10/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh. §Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn bæ sung nh sau: 1. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn ODA vay thuéc diÖn ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc (NSNN) ®Çu t kh«ng hoµn tr¶: - Nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông chÝnh s¸ch kh«ng thu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh (nh: hµng ho¸ lµ thiÕt bÞ, m¸y mãc... quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 - môc II - phÇn A - Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh) th× c¸c ®¬n vÞ c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm tra hµng thùc nhËp khÈu, bé hå s¬ l« hµng liªn quan ®Ó tæ chøc ¸p dông chÝnh s¸ch kh«ng thu thuÕ GTGT theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. - Nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu kh¸c (kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông chÝnh s¸ch kh«ng thu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh) ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT khi nhËp khÈu vµ ®îc hoµn l¹i sè thuÕ GTGT ®· nép hoÆc ®Ò nghÞ ®îc ghi thu, ghi chi sè thuÕ GTGT ph¶i nép theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t sè 142/1999/TT-BTC ngµy 10/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh (Môc II...) 2. §èi víi c¸c dù ¸n vay kh¸c sö dông nguån vèn ODA vay l¹i tõ NSNN, kÓ c¶ c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn ODA hçn hîp, kh«ng thuéc diÖn ®îc NSNN ®Çu t hoÆc hç trî mét phÇn vèn khi nhËp khÈu ¸p dông ®óng theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh cã liªn quan. Néi dung híng dÉn bæ sung nµy lµ mét phÇn kh«ng t¸ch rêi cña C«ng v¨n sè 8131/TCHQ-KTTT ngµy 30/12/1999 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2