intTypePromotion=1

Công văn 2515/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
5
download

Công văn 2515/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2515/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu găng tay bảo hộ lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2515/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 2515/TCHQ-KTTT ngµy 2 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ viÖc ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu g¨ng tay b¶o hé lao ®éng KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, Thµnh phè Ngµy 24/5/2000 Bé Tµi chÝnh cã c«ng v¨n sè 2150 TC/TCT vÒ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu g¨ng tay b¶o hé lao ®éng. Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: 1) C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh th×: MÆt hµng g¨ng tay b¶o hé lao ®éng lµm tõ cao su thuéc nhãm 4015, môc "Riªng", thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 3% (ba phÇn tr¨m). Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø vµo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®èi víi c¸c l« hµng g¨ng tay cao su cã tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan tõ 1/1/1999 ®Õn 1/4/2000, nÕu kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh ®· x¸c ®Þnh râ lµ g¨ng tay b¶o hé lao ®éng th× phÇn lo¹i vµo nhãm 4015, môc "Riªng": G¨ng tay b¶o hé lao ®éng, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 3% (ba phÇn tr¨m). 2) T¹i Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§-BTC ngµy 17/03/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh: MÆt hµng g¨ng tay c¸c lo¹i (kÓ c¶ g¨ng tay b¶o hé lao ®éng) thuéc nhãm 4015 ®· ®îc quy ®Þnh møc thuÕ suÊt thèng nhÊt lµ 20% (hai m¬i phÇn tr¨m). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2