intTypePromotion=1

Công văn 253/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế theo Thông tư 92/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 253/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế theo Thông tư 92/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 253/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế theo Thông tư 92/1999/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 253/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế theo Thông tư 92/1999/TT-BTC

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  253/TC H Q­K T T T  n g µ y  19 th¸ng 01 n¨ m  2000  vÒ  viÖc Gi¸ tÝnh  thu Õ  theo T h « n g  t 92/1999/TT/BT C KÝnh   göi:    ­Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  Qua xem     c¸o cña  xÐt b¸o    mét  Côc    sè  H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  khiÕu    vµ  n¹i cña doanh nghiÖp  víng m ¾c     vÒ    x¸c®Þnh    hîp ®ång    trong qu¸ tr×nh ¸p  hîp lÖ        gi¸tÝnh    thuÕ quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i t92/1999/TT­ BTC   ngµy  24/07/1999 cña      Bé TµichÝnh.§Ó       viÖc      ¸p gi¸tÝnh thuÕ  îcthùc hiÖn  ®     thèng  nhÊt,Tæng    côc H¶i  quan híng dÉn  sau:   nh  1. Hîp    ®ång  ngo¹ith   ¬ng  ®ñ   ®iÒu  cã  5  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    t 92/1999/TT­ BTC  ngµy  /07/1999 cña  TµichÝnh  îcxem         24    Bé    ®   xÐt ¸p gi¸theo  gi¸ghi trªnhîp        ®ång    mµ kh«ng b¾t buéc ph¶icã      c¸c ®iÒu  kiÖn kh¸c kh«ng    quy ®Þnh   iTh«ng   nµy. VÝ     t¹  t   dô: §iÒu  kiÖn      vÒ tªn ng©n  hµng, tµikho¶n      ng©n  hµng  cña  ngêimua,    ngêib¸n.   2.C¸c  êng      tr hîp nhËp  khÈu  kh«ng        phïhîp víikhaib¸o vµ        hîp ®ång      th× ¸p gi¸nh    sau:   ­ NÕu  kh«ng  ¶nh  hëng  ®Õn  ®¬n         gi¸ghi trªn hîp ®ång  cã      vµ  ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t 92/1999/TT/BTC  ngµy 24/07/1999    th× ¸p    gi¸tÝnh thuÕ  theo        gi¸ghi trªnhîp ®ång. VÝ       dô: Hµng  nhËp  khÈu kh«ng  ®óng  c¶ng; Hµng    kh«ng    vÒ ®óng    thêigian      ghi trªnhîp ®ång; Sè îng    l hµng  thùc nhËp  h¬n  l ghi trªn hîp  Ýt  sè îng      ®ång;  §¬n  ®o  êng  vÞ  l kh«ng ®óng  th«ng  (nh    lÖ  t¸onho  kh«ng tÝnh  b»ng  mµ   kg  tÝnh  b»ng thïng). ­NÕu     ¶nh  hëng  ®Õn  ®¬n          gi¸ghitrªnhîp ®ång        th× ¸p gi¸tÝnh thuÕ theo  gi¸tèi     thiÓu m Æt     hµng cïng lo¹ quy      i ®Þnh      t¹ c¸cb¶ng      i gi¸tèi thiÓu hiÖn    hµnh. VÝ     dô: Hµng  thùc nhËp        saitªn hµng  víihîp  so    ®ång; Hµng    thùc nhËp    kh«ng          phïhîp víi ®ång  khaib¸o  quy  hîp vµ    vÒ  c¸ch,chñng  imodel;sè îng   lo¹   ,   l   hµng nhËp thõa so        víi ®ång. hîp 3. C¸c  êng      tr hîp hµng nhËp khÈu kh«ng        phïhîp víikhaib¸o  hîp ®ång    vµ    nªu  i t¹ môc    tuú tõng  2, th×    hµnh      viviph¹m  thÓ  cô  ph¶ixö        ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  hoÆc   ph¹ttheo LuËt ThuÕ   xö        xuÊtnhËp    khÈu. Tæng  côc H¶i  quan th«ng b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ  iÓnkhaithùc hiÖn    tr       thèng  nhÊt.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  v­       cã  íng m ¾c         Tæng    th× b¸o c¸o vÒ  côc    H¶i quan    ®Ó xem     lý. xÐt,xö   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2