intTypePromotion=1

Công văn 2777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Công văn 2777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 2777/TCHQ-KTTT ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ viÖc xö lý hoµn thuÕ ®èi víi nguyªn liÖu NhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu KÝnh göi: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè Ngµy 30/5/2000 Bé Tµi chÝnh cã C«ng v¨n sè 2065/TC-TCT vÒ viÖc xö lý hoµn thuÕ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm sau ®ã sö dông s¶n phÈm nµy ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu víi níc ngoµi, khi cã hµng thùc xuÊt khÈu th× vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu ®îc xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu nh trêng hîp nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.g, ®iÓm 2, môc I, phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Hå s¬ xÐt hoµn thuÕ bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu ®· nép cña doanh nghiÖp trong ®ã gi¶i tr×nh cô thÓ vÒ sè lîng s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt, sè lîng s¶n phÈm ®· xuÊt khÈu, ®Þnh møc tiªu hao thùc tÕ (bao gåm ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®Þnh møc tiªu hao s¶n phÈm ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu), sè thuÕ nhËp khÈu ®· nép, sè thuÕ nhËp khÈu xin hoµn. - Hîp ®ång gia c«ng ký víi níc ngoµi bao gåm ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 57/1998/N§-CP (trªn hîp ®ång ph¶i thÓ hiÖn râ viÖc sö dông s¶n phÈm s¶n xuÊt trong níc ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng; ®Þnh møc sö dông s¶n phÈm nµy...). - Hîp ®ång nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ký víi níc ngoµi. - Tê khai H¶i quan hµng nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t ®· thanh kho¶n h¶i quan. - Tê khai H¶i quan hµng xuÊt khÈu gia c«ng cã x¸c nhËn thùc xuÊt cña H¶i quan cöa khÈu. - Biªn lai nép thuÕ. - Hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu (nÕu lµ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c). Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc tiªu hao s¶n phÈm ®· ®¨ng ký, tÝnh chÝnh x¸c, hîp ph¸p, hîp lÖ cña bé hå s¬ ®· xuÊt tr×nh. Trªn c¬ së hå s¬ nªu trªn, Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ cho doanh nghiÖp theo quy ®Þnh ®èi víi trêng hîp nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu t¹i ®iÓm 2 môc I phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 Trêng hîp nÕu hµng thùc xuÊt khÈu trong thêi h¹n nép thuÕ 275 ngµy th× doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng víi sè s¶n phÈm thùc tÕ xuÊt khÈu. Hå s¬ xÐt kh«ng thu thuÕ nh quy ®Þnh vÒ hå s¬ xÐt hoµn thuÕ, riªng biªn lai thuÕ ®îc thay b»ng th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan h¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c th× kÞp thêi b¸o c¸o Tæng côc (Côc KTTT-XNK) ®Ó cã chØ ®¹o kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2