intTypePromotion=1

Công văn 2845/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
157
lượt xem
10
download

Công văn 2845/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2845/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2845/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan ­ Bé Tµi chÝnh sè 2845/TCHQ­GSQL  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   p h Õ   l i Ö u   n h Ë p   k h È u   l µ m  nguyªn liÖu s¶n xuÊt KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2004 Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng   cã v¨n b¶n sè 1833/BTNMT­BVMT göi Tæng côc H¶i quan, gi¶i   thÝch mét sè ®iÓm t¹i QuyÕt ®Þnh sè 03/2004/Q§­BTNMT ngµy   2/4/2004 cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ Quy  ®Þnh   b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®èi   víi   phÕ   liÖu   nhËp   khÈu   lµm   nguyªn liÖu s¶n xuÊt. Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh sau: 1­ C¸c lo¹i phÕ liÖu kh«ng ®îc liÖt kª trong §iÒu 5  vµ kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nªu ë §iÒu 6 cña B¶n quy  ®Þnh th× kh«ng ®îc phÐp nhËp khÈu. 2­   QuyÕt   ®Þnh   sè   03/2004/Q§­BTNMT   ngµy   2/4/2004   chØ  quy ®Þnh b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi phÕ liÖu nhËp khÈu tõ  níc   ngoµi   lµm   nguyªn  liÖu   s¶n   xuÊt   trong  níc.   Phª   liÖu  qu¸ c¶nh, chuyÓn khÈu (bao gåm c¶ lo¹i h×nh t¹m nhËp t¸i  xuÊt, göi kho ngo¹i quan) kh«ng chÞu ®iÒu chØnh bëi QuyÕt  ®Þnh   sè   03/2004/Q§­BTNMT,   doanh   nghiÖp   tù   chÞu   tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ vÊn ®Ò m«i trêng. 3­  Khi lµm  thñ tôc  h¶i quan,  c¬ quan  h¶i  quan kiÓm  tra phÕ liÖu nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nh ®èi víi  hµng hãa kh¸c. Trong trêng hîp cÇn thiÕt th× ®Ò nghÞ Së  Tµi nguyªn  vµ M«i  trêng  t¹i  ®Þa  ph¬ng kiÓm tra,  nÕu  Së  Tµi nguyªn vµ M«i trêng kÕt luËn lµ hµng hãa kh«ng ®óng  nh  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 03/2004/Q§­BTNMT th× buéc  ph¶i t¸i xuÊt. V¨n b¶n nµy thay thÕ c«ng v¨n sè 2644/TCHQ­GSQL ngµy  09/06/2004 cña Tæng côc. Tæng côc H¶i quan híng dÉn Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng  thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2