intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 2966/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

103
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2966/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc tạm giao chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2966/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. C«ng v¨n  cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 2966/T M­X N K  n g µ y 11 th¸ng  B T 12 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  t¹m giao c h Ø  tiªu h Ë p  k h È u  x¨ng  Ç u  n¨ m  2002  n d §Ó     t¹o®iÒu  kiÖn cho    c¸cdoanh  nghiÖp chñ  ®éng  trong viÖc  kÕt    ký  hîp  ®ång, b¶o    ®¶m  nguån  hµng trong khichê      Thñ íng ChÝnh  t   phñ    phª duyÖt h¹n     møc  nhËp khÈu  x¨ng dÇu  n¨m 2002, Bé    Th¬ng   m¹i t¹m giao chØ     tiªunhËp  khÈu x¨ng dÇu n¨m  2002 cho    c¸cdoanh  nghiÖp theo  l   c¬  sè îng vµ  cÊu    i ghit¹  phô    lôc®Ýnh  kÌm. ViÖc nhËp khÈu  th¸cx¨ng  uû    dÇu  cho    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu  t nícngoµi® îcthùc hiÖn    së  ho¹ch          trªnc¬  kÕ  nhËp  khÈu  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn  phª duyÖt  tÝnh    vµ  trõ vµo chØ     tiªunhËp  khÈu cña doanh nghiÖp  nhËn  th¸c. uû  §Ò  nghÞ  c¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi  iÓn  tr khai thùc    hiÖn, b¶o    ®¶m   nguån  hµng  vÒ  l   c¬  c¶  sè îng vµ  cÊu. ViÖc    nhËp khÈu, kinh doanh      x¨ng dÇu  thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh hiÖn  hµnh. Sau    quyÕt  khi cã  ®Þnh  chÝnh thøc cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ    vÒ h¹n  møc  nhËp khÈu  x¨ng dÇu n¨m 2002  Th¬ng      Bé  m¹i sÏ chÝnh thøc giao chØ  tiªunhËp    khÈu  x¨ng dÇu    n¨m 2002  cho    c¸cdoanh  nghiÖp.
  2. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C h Ø  tiªu h Ë p  k h È u  x¨ng d Ç u  t¹m giao n¨ m  2 0 02  n (phô    lôc®Ýnh  kÌm  C«ng    2966/TM­XNK   v¨n sè  ngµy  11/12/2001 cña  Th¬ng    Bé  m¹i) §¬n  tÝnh:1000  vÞ    tÊn Tªn  doanh  nghiÖp Tæng  sè Chia theo m Æt       hµng X¨ng Diesel Madut DÇu  ho¶ Za1 Condensate Tæng sè 5.000 1.000 2.300 1.350 200 50 100 Tæng c«ng    tyx¨ng dÇu    ViÖtNam   3.110 640 1.270 1.110 90 C«ng    tyTh¬ng    &  m¹iKT  §T 600 160 300 100 40 C«ng    tyDÇu  khÝ  Hå  TP  ChÝ  Minh 450 80 230 20 20 100 C«ng    tyTh¬ng    m¹idÇu  khÝ 230 20 150 40 20 C«ng    tyX¨ng dÇu  hµng kh«ng 220 30 120 10 10 50 C«ng    tyX¨ng dÇu  qu©n  ®éi 50 10 30 10 0 C«ng      tyLiªndoanh  dÇu  khÝ MEKO N G 50 10 10 20 10 C«ng    tyTh¬ng    m¹idÇu  khÝ §ång  Th¸p 80 10 50 10 10 C«ng    tyXNK  VËt   êng  t® biÓn 60 10 30 20 C«ng    tyChÕ  biÕn kinhdoanh  dÇu    SP  má 150 30 110 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2