intTypePromotion=1

Công văn 3207/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Công văn 3207/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3207/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3207/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é    c h Ý n h  ­ t æ n g  c ôc thu Õ  sè 3207/TC T­N V 1   B tµi n g µ y 3 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc h µ n g  hãa, d Þ c h  v ô   9  x u Êt  h È u   k thanh to¸n b » n g  h µ n g KÝnh   göi:Côc    thuÕ  thµnh  phè  N½ng §µ  Tr¶    lêiC«ng v¨n  3200/CT­   sè  NV ngµy  01/8/2003 cña Côc thuÕ thµnh  phè  N½ng   viÖc    chÝnh  §µ  vÒ  háivÒ  s¸ch thuÕ, Tæng      côc thuÕ  ý  cã  kiÕn nh  sau: 1. VÒ     hiÖu      lùc thihµnh C«ng v¨n  5957/TC­ sè  TCT  ngµy 9/6/2003 cña  Bé    TµichÝnh  viÖc  vÒ  thanh    to¸nhµng hãa,dÞch  xuÊtkhÈu    vô    b»ng  hµng: C«ng  v¨n  5957/TC­ sè  TCT  nªu    trªn híng dÉn  thÓ  cô  ®iÓm     1, Môc   I II  Th«ng   82/2002/TT­ tsè  BTC   ngµy  18/9/2002 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    söa  ®æi, bæ  sung mét sè néi dung cña Th«ng t  sè 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ  GTGT,  vËy, C«ng  nµy  hiÖu      v×    v¨n  cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 1/10/2002 (ngµy  Th«ng   82/2002/TT­ tsè  BTC   trªncã  nªu    hiÖu      lùcthihµnh). C¸c  êng  tr hîp    ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ GTGT  cho hµng hãa xuÊt khÈu      tõ ngµy 1/10/2002    nÕu  ®ñ  s¬,chøng    trë®i  cã  hå    tõ chøng  minh hµng hãa thùc  xuÊt khÈu  theo híng dÉn  t¹ Th«ng t i  82/2002/TT­BTC  vµ C«ng  v¨n sè  5957/TC­TCT  trªn® îc¸p dông  nªu        thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT  0%. 2.§iÒu    kiÖn  Hîp  vÒ  ®ång  xuÊtkhÈu:   ­ Theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt Th¬ng      57    m¹i,th×:“C¸c bªn  thÓ    cã  tháa  thuËn söa ®æi, bæ     sung,chÊm     ®ång    døt hîp  mua  b¸n hµng hãa theo tr×nh  tùvµ              thñ tôcphïhîp víitõng lo¹ hîp ®ång”.   i     ­ Theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  Ph¸p  21  lÖnh Hîp  ®ång  kinh tÕ,th×:“C¸c bªn          cã quyÒn  c¸c b¶n  ký    phô    lôc hîp ®ång        cô  ®Ó chitiÕtvµ  thÓ  hãa    c¸c ®iÒu  kho¶n  cña    hîp ®ång  kinh tÕ.Néi dung        phô      lôchîp ®ång kh«ng  îctr¸víi   ®       i néi dung    hîp ®ång kinhtÕ.   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ®ång    hîp  kinh tÕ, c¸c bªn  quyÒn  biªn       cã  ký    b¶n    bæ sung  nh÷ng ®iÒu    míitháa thuËn  vµo    hîp ®ång  kinh tÕ.Biªn b¶n          bæ sung  gi¸trÞph¸p lýnh    cã          hîp ®ång  kinh tÕ”.   C¨n  quy  cø  ®Þnh  trªn,tr   êng  ®¬n  xuÊt khÈu  hîp  vÞ    hµng hãa  thanh  vµ  to¸n b»ng    hµng nhng    ®ång  trªnhîp  xuÊt,nhËp    khÈu  kh«ng thÓ  hiÖn  néi râ    dung  thanh    to¸nb»ng  hµng,nÕu      haibªn  phô    ký  lôcHîp  ®ång    thÓ    ®Ó cô  ho¸ néi dung    thanh to¸n b»ng    hµng  hoÆc   Biªn b¶n      bæ sung  hîp ®ång      ®Ó bæ sung  ®iÒu  kho¶n thanh    to¸nb»ng  hµng  íc khixuÊt khÈu  tr       hoÆc   nhËp  khÈu  hµng  hãa  ®¸p  vµ  øng  ®Çy  hå    ®ñ  s¬,chøng    tõ chøng  minh  hµng hãa thùc tÕ    ®∙ xuÊt khÈu, thanh      to¸n b»ng    hµng  theo  híng dÉn  i t¹ Th«ng  t 82/2002/TT­ BTC   C«ng    5957/TC­ vµ  v¨n sè  TCT  nªu trªn,  hµng  th×  hãa xuÊt khÈu    theo  ­ tr êng      îc¸p dông  hîp trªn®     thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT   0%.
  2. 2 Tæng  côc thuÕ        tr¶ lêi®Ó Côc thuÕ thµnh phè  N½ng   îc biÕt vµ  §µ  ®     thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản