intTypePromotion=1

Công văn 4677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

Công văn 4677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phế liệu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n C ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   –   t æ n g   c ô c   h ¶ i   q u a n   s è   4 6 7 7   T C H Q / G S Q L  ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2004 vÒ viÖc phÕ liÖu nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè V¨n phßng ChÝnh phñ cã v¨n b¶n sè 4624/VPCP­KG ngµy  03/06/2004 göi Bé Tµi chÝnh yªu cÇu chØ ®¹o H¶i quan c¸c  cöa khÈu t¨ng cêng kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc nhËp  khÈu phÕ liÖu, kiªn quyÕt xö lý vµ buéc t¸i xuÊt phÕ liÖu  nhËp khÈu kh«ng ®óng quy ®Þnh. Theo   quy   ®Þnh   t¹i   v¨n   b¶n   sè   4624/VPCP­KG   nªu   trªn  cña V¨n phßng ChÝnh phñ th× Bé Th¬ng m¹i chØ xem xÐt, cÊp  giÊy phÐp  nhËp  khÈu cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nhËp  khÈu  c¸c   lo¹i   phÕ   liÖu   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ  viÖc nhËp khÈu phÕ liÖu ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt. Tæng   côc   H¶i   quan   ®∙   cã   C«ng   v¨n   sè   2845/TCHQ­GSQL  ngµy 22/06/2004 vµ sè 3643/TCHQ­GSQL ngµy 06/08/2004 híng  dÉn H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng vÒ viÖc nhËp khÈu phÕ liÖu. §èi   víi   phÕ   liÖu   nhËp   khÈu   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt, th× yªu cÇu doanh nghiÖp vi ph¹m ph¶i lµm thñ  tôc   t¸i   xuÊt   t¹i   cöa   khÈu   phÕ   liÖu   ®∙   nhËp,   kh«ng   ®îc  chuyÓn cöa khÈu ®Ó t¸i xuÊt qua c¸c cöa khÈu kh¸c. Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng chØ ®îc gi¶i quyÕt  thñ tôc nhËp khÈu phÕ liÖu khi cã giÊy phÐp cña Bé Th¬ng  m¹i, vµ qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n híng dÉn nªu trªn cña Tæng  côc ®Ó thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2