intTypePromotion=1

Công văn 508/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
99
lượt xem
4
download

Công văn 508/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 508/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 508/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 508 TCT/TNCN ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2005 VÒ viÖc QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n n¨m 2004 KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ph¸p lÖnh sè 14/2004/PL-UBTVQH ngµy 24/3/2004 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/7/2004. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, Tæng côc thuÕ híng dÉn cô thÓ mét sè ®iÓm vÒ quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN) n¨m 2004 nh sau: 1. CÊp m· sè thuÕ c¸ nh©n §èi víi c¸ nh©n ®· ®¨ng ký vµ ®îc cÊp m· sè thuÕ ë Côc thuÕ ®Þa ph- ¬ng (vÝ dô Côc thuÕ TP.HCM), cuèi n¨m quyÕt to¸n thuÕ t¹i Côc thuÕ ®Þa ph¬ng kh¸c (vÝ dô Côc thuÕ TP.Hµ Néi) th× c¸ nh©n ph¶i ®¨ng ký khai b¸o bæ sung theo mÉu 08-MST quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 80/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 75/1998/Q§- TTg ngµy 4/4/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ m· sè ®èi tîng nép thuÕ. 2. Thu nhËp chÞu thuÕ 2.1. X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ vµ ¸p dông biÓu thuÕ Thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ n¨m 2004 ®îc x¸c ®Þnh: lÊy tæng thu nhËp chÞu thuÕ c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng: - Thu nhËp cña 6 th¸ng ®Çu n¨m ¸p dông thuÕ suÊt theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2002/ TT-BTC ngµy 17/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh. - Thu nhËp cña 6 th¸ng cuèi n¨m ¸p dông thuÕ suÊt theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 81/2004/ TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. 2.2. Thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi kho¶n tiÒn nhµ ®îc chi tr¶ hé TiÒn nhµ 6 th¸ng ®Çu n¨m tÝnh theo sè thùc tÕ chi tr¶ hé nhng kh«ng v- ît qu¸ 15% thu nhËp tõ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng; 6 th¸ng cuèi n¨m tÝnh theo sè thùc tÕ chi tr¶ hé nhng kh«ng vît qu¸ 15% tæng thu nhËp chÞu thuÕ. Sau ®ã, ®îc tæng hîp vµo thu nhËp chÞu thuÕ n¨m 2004 ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng. VÝ dô 1: Bµ A, quèc tÞch Hµ Lan, lµm viÖc cho c«ng ty ®iÖn tö D t¹i TP. Hå ChÝ Minh. Trong n¨m 2004, Bµ A cã c¸c kho¶n thu nhËp nh sau: - Thu nhËp chÞu thuÕ (cha cã tiÒn nhµ ë) mçi th¸ng lµ 38 triÖu ®ång (tr.®). Trong ®ã, tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lµ 31,6 tr.®/th¸ng.
  2. 2 - TiÒn thuª nhµ ë t¹i ViÖt Nam do C«ng ty ®iÖn tö D tr¶ hé theo chøng tõ chi n¨m 2004, mçi th¸ng lµ 5 tr.®. Thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi tiÒn thuª nhµ ë cña bµ A do C«ng ty ®iÖn tö D tr¶ hé ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2002/TT- BTC: (31,6 tr x 6 th¸ng) x 15% = 28,44 tr.®. Sè tiÒn nhµ tr¶ hé thùc tÕ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 lµ 30 tr.® lín h¬n 28,44 tr.® nªn lÊy møc khèng chÕ tèi ®a 15% lµ 28,44 tr.® ®Ó tÝnh vµo thu nhËp chÞu thuÕ. + 6 th¸ng cuèi n¨m 2004 tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 81/2004/TT- BTC: (38 tr.® x 6 th¸ng) x 15% = 34,2 tr.®. Sè tiÒn nhµ tr¶ hé thùc tÕ 6 th¸ng cuèi n¨m 2004 lµ 30 tr.® thÊp h¬n 34,2 tr.®, nªn lÊy møc chi tr¶ thùc tÕ theo ho¸ ®¬n lµ 30 tr.® ®Ó tÝnh vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ (®· cã tiÒn nhµ ë) n¨m 2004 cña Bµ A lµ: (38 tr x 12 th¸ng) + 28,44 tr.® + 30 tr.® = 514,44 tr.®. - Thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng lµ: 514,44 tr.® : 12 th¸ng = 42,87 tr.®/th¸ng Sè thuÕ TNCN ph¶i nép n¨m 2004 cña Bµ A theo biÓu thuÕ t¬ng øng t¹i 2 thêi ®iÓm lµ: + 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004: ¸p dông BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn cña Th«ng t sè 05/2002/TT-BTC ®Ó tÝnh thuÕ. {1,2 tr. ® + (42,87 tr - 20 tr) x 20%} x 6 th¸ng = 34,644 tr.®. + 6 th¸ng cuèi n¨m 2004: ¸p dông BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn cña Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ®Ó tÝnh thuÕ. {1,2 tr. ® + (42,87 tr – 20 tr) x 20%} x 6 th¸ng = 34,644 tr.®. Tæng céng sè thuÕ TNTX Bµ A ph¶i nép c¶ n¨m 2004 lµ: 34,644 tr. ® + 34,644 tr. ® = 69,288 triÖu ®ång 2.3. Thu nhËp thêng xuyªn (TNTX): §èi víi kho¶n thu nhËp nh thu nhËp tõ dÞch vô khoa häc, kü thuËt, dÞch vô t vÊn, ®¹i lý, tiÒn b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh·n hiÖu; thu nhËp vÒ tiÒn nhuËn bót, hoa hång m«i giíi..., trêng hîp c¸ nh©n ®· nhËn trong 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ ®îc khÊu trõ thuÕ theo biÓu thuÕ TNKTX th× kh«ng ph¶i quyÕt to¸n l¹i vµ kh«ng tæng hîp vµo thu nhËp chÞu thuÕ n¨m; trêng hîp c¸ nh©n nhËn trong 6 th¸ng cuèi n¨m (x¸c ®Þnh lµ thu nhËp thêng xuyªn) th× tæng hîp vµo thu nhËp cña 6 th¸ng cuèi n¨m chia 6 th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh sè thu nhËp b×nh qu©n th¸ng vµ ¸p dông biÓu thuÕ luü tiÕn (theo kho¶n 2.1, ®iÓm 2, môc II th«ng t sè 81/2004/TT-BTC) cho 6 th¸ng cuèi n¨m 2004. VÝ dô 2: «ng B, trong n¨m 2004, cã c¸c kho¶n thu nhËp sau ®©y: - Thu nhËp tõ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng 4,5 triÖu ®ång/th¸ng;
  3. 3 - Th¸ng 2/2004, «ng B cã thu nhËp tõ tiÒn nhuËn bót lµ 4 triÖu ®ång (tr.®), c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®· khÊu trõ thuÕ theo biÓu thuÕ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2002/TT-BTC lµ 0,10 tr.® = [(4 tr.® - 2 tr.®) x 5%] - Th¸ng 8/2004, «ng B cã thu nhËp tõ tiÒn nhuËn bót lµ 6 tr.®. Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Do kho¶n tiÒn nhuËn bót nhËn trong th¸ng 2/2004 ®· nép thuÕ TNKTX nªn kh«ng tæng hîp vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Kho¶n thu nhËp tõ tiÒn nhuËn bót nhËn ®îc trong th¸ng 8/2004 theo Ph¸p lÖnh söa ®æi lµ TNTX nªn ph¶i tæng hîp vµo thu nhËp chÞu thuÕ ®Ó tÝnh thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña 6 th¸ng cuèi n¨m: + Thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 lµ: 4,5 tr.®/th¸ng. + Thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi n¨m 2004 lµ: {(4,5 tr.®/th¸ng x 6 th¸ng) + 6 triÖu}/6 th¸ng = 5,5 tr.®/th¸ng. Sè thuÕ TNCN ph¶i nép n¨m 2004 cña «ng B ®îc tÝnh theo biÓu thuÕ t- ¬ng øng t¹i 2 thêi ®iÓm lµ: + 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004: {(4,5tr.® - 3 tr.®) x 10%} x 6 th¸ng = 0,9 tr.® + 6 th¸ng cuèi n¨m 2004: {(5,5 tr.® - 5 tr.®) x 10%} x 6 th¸ng = 0,3 triÖu ®ång. Tæng céng sè thuÕ TNTX «ng B ph¶i nép trong n¨m 2004 lµ: 0,9 triÖu ®ång + 0,3 triÖu ®ång = 1,2 triÖu ®ång. 2.4. Thu nhËp ®îc gi¶m trõ 25% khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ: Kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ cña ca sü, nghÖ sü nh diÔn viªn biÓu diÔn c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt: ca h¸t, nh¹c kÞch, c¶i l¬ng, tuång chÌo, d©n ca; xiÕc, móa; cÇu thñ bãng ®¸; vËn ®éng viªn chuyªn nghiÖp, khi quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2004 ®îc ¸p dông gi¶m trõ 25% ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n th¸ng vµ ¸p dông theo biÓu thuÕ t¬ng øng cho 2 thêi ®iÓm. VÝ dô 3: Ca sü X n¨m 2004 cã c¸c kho¶n thu nhËp nh sau: - Ký hîp ®ång lµm viÖc dµi h¹n t¹i C«ng ty nh¹c trÎ A cã thu nhËp chÞu thuÕ hµng th¸ng (bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn thëng,... vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c tõ tham gia c¸c ch¬ng tr×nh cña c«ng ty) lµ 8 triÖu ®ång. - Tham gia ch¬ng tr×nh ca nh¹c do Phßng trµ B tæ chøc víi møc c¸t-xª 4 triÖu ®ång. - Ký hîp ®ång qu¶ng c¸o víi H·ng mü phÈm D víi møc chi tr¶ lµ: 18 triÖu ®ång. Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng ca h¸t: + Tæng thu nhËp: (8tr. x 12th) + 4tr. = 100 tr.® + 25% thu nhËp ®îc trõ tríc khi tÝnh thuÕ: 100 x 25% = 25 tr.® + Thu nhËp chÞu thuÕ: 100 tr. - 25 tr. = 75 tr.®.
  4. 4 - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o (thu nhËp kh«ng ®îc khÊu trõ 25%): 18 tr.® Tæng thu nhËp chÞu thuÕ n¨m 2004: 75 tr. + 18 tr. = 93 triÖu Thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng: 93tr./12th = 7,75 triÖu ®ång Sè thuÕ TNCN ph¶i nép n¨m 2004 cña Ca sü X ®îc tÝnh theo BiÓu thuÕ t¬ng øng víi 2 thêi ®iÓm lµ: + ThuÕ TN ph¶i nép 6 th¸ng ®Çu n¨m: {0,3 tr. + (7,75 tr.® - 6 tr.®) x 20%)}x 6 th¸ng = 3,9 tr.® + ThuÕ TN ph¶i nép 6 th¸ng cuèi n¨m: (7,75 tr. - 5 tr.) x 10% x 6 th. = 1,65 triÖu ®ång. Tæng céng sè thuÕ TNTX Ca sü X ph¶i nép n¨m 2004 lµ: 3,9 triÖu ®ång + 1,65 triÖu ®ång = 5,55 triÖu ®ång. 2.5. Thu nhËp cña ngêi níc ngoµi ë t¹i ViÖt Nam díi 30 ngµy: Ngêi níc ngoµi lµ ®èi tîng kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam ë ViÖt Nam díi 30 ngµy nÕu cã kho¶n thu nhËp ®îc chi tr¶ tríc ngµy 01/7/2004 thuéc thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ; nÕu chi tr¶ tõ ngµy 01/7/2004 trë vÒ sau th× chÞu thuÕ thu nhËp theo thuÕ suÊt 25% trªn tæng thu nhËp chÞu thuÕ. 3. KhÊu trõ thuÕ TNCN 10% ViÖc khÊu trõ 10% thuÕ TNCN tríc khi chi tr¶ thu nhËp mçi lÇn tõ 500.000 ®ång trë lªn cho c¸ nh©n ngoµi c¬ quan chi tr¶ (v·ng lai) nh: thu nhËp tõ dÞch vô khoa häc, kü thuËt, dÞch vô t vÊn, ®¹i lý, tiÒn b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh·n hiÖu; thu nhËp vÒ tiÒn nhuËn bót, hoa hång m«i giíi... ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.3, môc III Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC nªu trªn. Trêng hîp c¬ quan chi tr¶ thu nhËp chi tr¶ cho c¸ nh©n v·ng lai cã thu nhËp tõ c¸c hîp ®ång ng¾n h¹n, lao ®éng cã tÝnh thêi vô, lao ®éng ch©n tay, lao ®éng gi¶n ®¬n, dÞch vô nhá lÎ kh«ng thêng xuyªn mµ íc tÝnh møc thu nhËp chÞu thuÕ kh«ng ®Õn 60 triÖu ®ång/n¨m, thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng díi 5 triÖu ®ång th× c¬ quan chi tr¶ t¹m thêi cha khÊu trõ 10% thuÕ ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm hµng th¸ng göi b¸o c¸o c¬ quan thuÕ b¶n kª khai chi tiÕt vÒ: “hä tªn, sè CMT, m· sè thuÕ (nÕu cã), ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i liªn l¹c cña c¸ nh©n, sè tiÒn ®· chi tr¶”, ®Ó c¬ quan thuÕ cã c¬ së qu¶n lý vµ kiÓm tra. 4. QuyÕt to¸n thuÕ. ViÖc quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n n¨m 2004 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Môc III Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc thuÕ híng dÉn thªm mét sè ®iÓm nh sau: 4.1. §èi víi c¸ nh©n võa cã thu nhËp ë ViÖt Nam võa cã thu nhËp ë níc ngoµi: a. §èi víi ngêi níc ngoµi: - Ngêi níc ngoµi lµ ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam, lµm viÖc trong V¨n phßng ®¹i diÖn nÕu lµ chñ doanh nghiÖp ë níc ngoµi ®· nép thuÕ thu nhËp ®èi víi phÇn thu nhËp ë níc ngoµi, th× khi quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2004 ph¶i kª khai tæng thu nhËp (ph¸t sinh ë ViÖt Nam vµ ë níc ngoµi) ®Ó tÝnh trõ phÇn thuÕ
  5. 5 ®· nép ë níc ngoµi theo híng dÉn t¹i ®iÓm 4.2.2.2 môc III Th«ng t sè 81/2004/ TT-BTC. §èi víi c¸ nh©n thuéc níc ký HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn víi ViÖt Nam ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh. NÕu c¸ nh©n lµ ®èi tîng c tró cña hai níc tøc lµ ®èi tîng c tró d«i th× lÊy thu nhËp chÞu thuÕ ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam chia cho sè th¸ng cã mÆt t¹i ViÖt Nam ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n chÞu thuÕ mét th¸ng. - X¸c ®Þnh ®óng thu nhËp chÞu thuÕ ë níc ngoµi: §Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh ®óng thu nhËp chÞu thuÕ ë níc ngoµi c¸ nh©n ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ chi tr¶ thu nhËp ë níc ngoµi, kÌm theo th x¸c nhËn thu nhËp hµng n¨m, tr- êng hîp c¸ nh©n ngêi níc ngoµi kh«ng cung cÊp tµi liÖu theo yªu cÇu th× c¬ quan thuÕ lÊy thu nhËp b×nh qu©n th¸ng trong thêi gian ë t¹i ViÖt Nam ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ cho thu nhËp ë níc ngoµi. Ngoµi ra, c¸ nh©n cßn bÞ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc VI Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC nªu trªn. b. §èi víi ngêi ViÖt Nam: C¸ nh©n lµ ngêi níc ViÖt Nam trong n¨m tÝnh thuÕ cã thêi gian c«ng t¸c, lao ®éng ë níc ngoµi, khi quyÕt to¸n thuÕ n¨m sÏ c¨n cø theo hîp ®ång lao ®éng vµ hé chiÕu ®Ó chøng minh cho thêi gian c«ng t¸c, lao ®éng ë níc ngoµi ®Ó x¸c ®Þnh sè th¸ng ë ViÖt Nam, ë níc ngoµi, tÝnh thu nhËp b×nh qu©n th¸ng vµ x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo biÓu thuÕ t¬ng øng cho thêi gian ë t¹i ViÖt Nam vµ ë níc ngoµi theo mét trong hai ph¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.2.1 môc III Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC nªu trªn. 4.2. Xö lý vi ph¹m vÒ nép tê khai quyÕt to¸n: Trêng hîp c¸ nh©n kh«ng nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 81/2004/TT-BTC nªu trªn th× ngoµi viÖc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC ngµy 18/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§-CP ngµy 25/2/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t vi hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, c¸ nh©n ®ã cßn bÞ Ên ®Þnh sè thuÕ t¹m nép dùa theo sè thuÕ ®· nép cña n¨m tríc liÒn kÒ. §ång thêi, chuyÓn danh s¸ch, hå s¬ sang bé phËn thanh tra cña c¬ quan ThuÕ ®Ó tiÕn hµnh thñ tôc thanh tra, kiÓm tra theo quy ®Þnh. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè triÓn khai ngay viÖc quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n n¨m 2004 theo híng dÉn t¹i Môc III Th«ng t 81/2004/TT-BTC vµ híng dÉn nªu trªn. C¸c mÉu tê khai quyÕt to¸n thuÕ míi ®îc söa ®æi t¹i Th«ng t sè 12/2005/ TT-BTC ngµy 04/02/2005 cña Bé Tµi chÝnh nÕu tæ chøc, c¸ nh©n cha nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2004 th× ¸p dông kª khai theo mÉu míi ®îc söa ®æi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ b¸o c¸o ngay ®Ó Tæng côc ThuÕ nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  6. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2