intTypePromotion=1

Công văn 51/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Công văn 51/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 51/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu tôm Trung Quốc vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 51/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c ­ bé  tµi h Ý n h    c sè 51/tchq/gsql  n g µy  06 th¸ng 01 n¨ m  2003  Ò  viÖc t¨ng cên g  kiÓ m   o¸t v s   viÖc n h Ë p  k h È u  t« m  tõ trung  u èc  o   q vµ viÖt n a m KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ ®¹o  cña Phã  Thñ íng Vò  t   Khoan    t¹ V¨n  i b¶n 7171/ VPCP­VI  ngµy 27/12/2002 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  nhËp  khÈu  t«m    tõ Trung  Quèc  ViÖt Nam,  vÒ    Tæng côc  cÇu  yªu  Côc    h¶iquan   c¸c tØnh,  thµnh phè chØ ®¹o    H¶iquan cöa khÈu  c¸c®¬n  trùcthuéc thùc hiÖn: vµ    vÞ        1. ChØ     cho th«ng quan t«m  nguyªn liÖu nhËp    khÈu (kÓ  viÖc  c¶  nhËp  khÈu      ®Ó gia c«ng, t¹m    nhËp    i ­ t¸ xuÊt,nhËp    khÈu    ®Ó s¶n xuÊt xuÊt khÈu)       sau    khi chñ hµng  nép  GiÊy chøng  nhËn  kiÓm  dÞch  x¸c  cã  nhËn      ®ñ tiªu chuÈn  nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam   c¬    do  quan  kiÓm  dÞch thuû s¶n ViÖt Nam     cÊp. 2.T¨ng    cêng kiÓm    tra,kiÓm  so¸t,  ng¨n chÆn     viÖc  nhËp    lËu t«m  nguyªn  liÖu tõTrung      Quèc vµo  ViÖtNam.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,      cã    b¸o c¸o ngay  Tæng  vÒ  côc  ®Ó   chØ  cã  ®¹o kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2