intTypePromotion=1

Công văn 5495/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 5495/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5495/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với phân bón

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5495/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng    v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 5495/TC H Q­G S Q L    c ­ t h n g µy  31 th¸ng 10 n¨ m  2003  Ò  viÖc thñ tôc h ¶i q u a n   v ® èi   p h © n   ã n víi b KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Ngµy  08/9/2003,Bé  ëng  NN&PTNT   QuyÕt    tr Bé  cã  ®Þnh  100/2003/ sè  Q§­BNN   ban  hµnh Quy  ®Þnh     vÒ qu¶n    lý ph©n  bãn  (®¨ng  iC«ng  t¹  b¸o sè  157  ngµy 25/9/2003) vµ  ngµy 07/10/2003 ChÝnh  phñ  cã NghÞ  ®Þnh   113/2003/N§­     CP vÒ qu¶n   lýs¶n xuÊt kinh doanh      ph©n  bãn  (Tæng  côc H¶i  quan ®∙ sao göi Côc  H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè  t¹ C«ng  v¨n sè  i 5278/TCHQ/VP  ngµy 22/10/2003);Ngoµi c¸c quy        ®Þnh  thñ      vÒ  tôc h¶iquan  ®èi    víihµng  hãa XNK  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  56/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng  n¨m  16  4  2003; ®èi      víihµng  ho¸ gia  c«ng ban  hµnh  kÌm theo  Th«ng t  sè 07/2000/TT­ TCHQ  ngµy 02/11/2000,  C«ng  v¨n 1451/TCHQ­ GSQL   ngµy 16/4/2001 cña    TCHQ,  Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    thªm  thñ  vÒ  tôch¶iquan          ®èi víiXNK,    giac«ng  ph©n bãn  sau: nh  1.§èivíi       nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu      ph©n  bãn: ­ Khi lµm thñ tôc nhËp  khÈu  nguyªn liÖu    ®Ó s¶n  xuÊt ph©n bãn vµ  nhËp khÈu  ph©n  bãn  kh«ng  tªn trong  cã    Danh môc  ph©n  bãn    ®Ó kh¶o  nghiÖm, Doanh  nghiÖp  ph¶i nép    b¶n sao  xuÊt  vµ  tr×nh b¶n chÝnh giÊy  phÐp cña  NN&PTNT   Bé  cho phÐp nhËp  khÈu. ­ Ph©n    bãn    khixuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ph¶icã    nh∙n hµng            ho¸ phï hîp víi quy  ®Þnh  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  ghinh∙n hµng    vÒ      ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  (QuyÕt  ®Þnh 178/1999/Q§­TTg  ngµy 30/8/1999 ban hµnh Quy  chÕ    ghinh∙n   hµng   u  ho¸ l th«ng  trongnícvµ      hµng    ho¸ XK,  NK). 2.§èivíi       viÖc  nhËp     t¹m  ­t¸ xuÊt,qu¸ c¶nh  i     ph©n  bãn,thùc hiÖn      theo c¸c     quy ®Þnh  hiÖn hµnh    vÒ t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt vµ    qu¸  c¶nh  hµng ho¸.(QuyÕt    ®Þnh  1311/Q§­ BTM  ngµy 31/10/1998;  QuyÕt ®Þnh  0928/2000/Q§­ BTM   ngµy 30/6/2000;QuyÕt    ®Þnh 0305/2001/Q§­ BTM   ngµy 26/3/2001). 3.§èivíi         c«ng  gia ph©n  bãn: ­Doanh    nghiÖp    giac«ng ph©n bãn  ph¶inép    ph¶ib¶n    sao  xuÊttr×nh vµ      b¶n  chÝnh GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng  kinhdoanh  Æt   ký    m hµng ph©n bãn. ­ Doanh    nghiÖp    gia c«ng    i c¸c lo¹ ph©n bãn kh«ng  trong Danh  cã    môc  ph©n  bãn ph¶i nép    b¶n sao  xuÊt  vµ  tr×nh b¶n chÝnh GiÊy phÐp cña Bé  NN&PTNT. Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè chØ  ®¹o    c¸c ®¬n   H¶i  vÞ  quan  ªn li   quan  c¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   113/N§­ sè  CP, QuyÕt  ®Þnh   100/Q§­ sè  BNN  nªu  trªn,Th«ng   62/2001/TT­   t sè  BNN   ngµy 05/6/2001  híng  vµ  dÉn  i t¹ C«ng    v¨n nµy    ®Ó thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2