intTypePromotion=1

Công văn 619/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 619/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 619/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc xác nhận xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 619/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  619/TC H Q­K T T T  n g µ y  18 th¸ng 2 n¨ m  2000 v Ò  viÖc  X¸c n h Ë n   ö  lý h o µ n  thu Õ  n h Ë p  kh È u   x KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  Tæng  côc H¶i quan  nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè  374/TC/TCT  ngµy  24/01/2000  cña  Tµi chÝnh  ý  Bé    cã  kiÕn  viÖc  vÒ  Côc    H¶i quan    ChÝ   TP Hå  Minh  cÇu  yªu  doanh nghiÖp ph¶icã      x¸c nhËn nguyªn vËt liÖu nhËp        khÈu ®∙  ® îc hoµn    thuÕ  i Tµi chÝnh. VÒ   t¹ Bé      vÊn    ®Ò nµy, Tæng     côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh    §Ó  theo    dâithèng    liÖu hoµn  kª sè    thuÕ          ®èi víi l«hµng    c¸c lµnguyªn vËt     liÖu,vËt tnhËp       khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu  tê khaihµng      cã      ho¸ xuÊt   khÈu    ph¸tsinh tr     ícngµy 01/01/1999  tõ khinhËp  vµ      khÈu  ®Õn     khixuÊt khÈu    qu¸ thêih¹n 90        ngµy  Bé   do  TµichÝnh  lýhoµn  xö    thuÕ.Yªu    cÇu Côc    H¶i quan  c¸ctØnh,thµnh      phè    vµo    c¨n cø  c¸cquyÕt ®Þnh    hoµn thuÕ  cña  TµichÝnh  Bé    ®∙  îcgöicho    ®     c¸c ®¬n  H¶i quan    vÞ    mµ kh«ng  cÇu    yªu  c¸c doanh nghiÖp    lÊy x¸cnhËn    nguyªn liÖu,vËtt®∙  îchoµn         ®   thuÕ    TµichÝnh. t¹ Bé    i Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2