intTypePromotion=1

Công văn 716/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
1
download

Công văn 716/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 716/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng kinh phí phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 716/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 716/VPCP-VX V/v tăng kinh phí phòng, chống Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008 ma túy ở cấp xã, phường Kính - Bộ Công an; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; - Bộ Nội vụ. Xét đề nghị của Bộ Công an về việc tăng kinh phí và lực lượng phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường nêu trong báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 2486/CV-BCA(V11) ngày 13 tháng 12 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý về nguyên tắc việc tăng kinh phí cho xã, phường thuộc các địa bàn trọng điểm về phòng, chống tệ nạn ma túy; việc tăng cường biên chế chuyên trách phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường cần phải xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, khả thi. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng Đề án cụ thể về các nội dung trên, xác định rõ tiêu chí xã, phường trọng điểm về phòng, chống tệ nạn ma túy; Bộ Tài chính đề xuất cụ thể nguồn kinh phí, cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an, các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Các thành viên UBQG p/c AIDS (Đã ký) và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Trần Quốc Toản các Vụ: NC, KTTH, TH, TTTTBC, Website Chính phủ, - Lưu: VT, VX (3), Hh 115
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2