intTypePromotion=1

Công văn 853/BNN/KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
159
lượt xem
17
download

Công văn 853/BNN/KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 853/BNN/KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu muối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 853/BNN/KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é  n« n g  n g hi Ö p   b vµ p h¸t triÓn n « n g  th«n sè 853 B N N/ K H  n g µ y 3  th¸ng  04 n¨ m  2002 v Ò  viÖc n h Ë p   h È u   u èi k m KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan §Ó  viÖc nhËp  khÈu muèi qu¶n    îcchÆt      lý®   chÏ,®¶m   b¶o  îclîÝch  ®     i cña  diªm d©n  s¶n xuÊtvµ  nguyªn liÖu cho      ®ñ      c¸cnhµ  m¸y s¶n xuÊtc«ng    nghiÖp,   ChÝnh  phñ  cã    ®∙  hai v¨n  b¶n  chØ  ®¹o: C«ng    v¨n  975/CP­ sè  KTTH   ngµy  29/10/2001  ChÝnh  phñ cho phÐp:  T¹m     dông  thêi¸p  giÊy phÐp  nhËp  khÈu  ®èi    víimuèi    hµng  ¨n,nh  ho¸ thuéc  diÖn  qu¶n    lýchuyªn  ngµnh  ph¶icã    giÊy  phÐp  nhËp  khÈu, theo    nguyªn  t¾c nªu  i t¹  QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTG   ngµy 04/04/2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.T¹i®iÓm   cña      2  c«ng    1160/ v¨n sè  CP­KTTH   ngµy  24/12/2001 cña  ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  ¸p dông h¹n  ng¹ch  thuÕ  quan      ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu, ChÝnh    phñ  chØ ®¹o:Trícm ¾t,      ®ång  ¸p ý    dông  thÝ ®iÓm   h¹n ng¹ch thuÕ  quan  ®èi    m Æt   víi3  hµng: muèi, thuèc  ,     l¸  b«ng. Nh ®iÒu  hµng    3  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc diÖn qu¶n    lýchuyªn   ngµnh, quyÕt    ®Þnh  46/2001/Q§­ TTg  ngµy 04/04/2000 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, th×    muèi    Æt   lµ m hµng  Bé  do  N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  qu¶n    lý chuyªn  ngµnh híng dÉn    thùc hiÖn    xuÊt,nhËp    khÈu. Tõ  íctí nay,Tæng  tr    i   côc    H¶i quan  cã  phèihîp rÊtchÆt      ®∙  sù        chÏvíiBé  N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  trong  viÖc qu¶n   lý xuÊt nhËp  khÈu  c¸c  Æt   m hµng  qu¶n    lýchuyªn ngµnh, cung      cÊp cho  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT     vµ  rÊtkÞp   thêi nh÷ng  th«ng    tinquý    ®Ó ®iÒu  hµnh  chØ   ®¹o s¶n  xuÊt,c©n    ®èi cung  cÇu  trong níc.§èivíim Æt           hµng  muèi    i lµ lo¹ hµng      ho¸ rÊtnh¹y c¶m,        ®Ó t¹o®iÒu  kiÖn  cho  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT   vµ  lµm    îc nhiÖm   ChÝnh  tèt®   vô  phñ  giao,  ®Ò   nghÞ  Tæng   côc    H¶i quan  sù  cã  phèihîp chÆt        chÏ h¬n, nh»m       æn ®Þnh  ® îcthÞ  êng    tr trong níc,lîÝch        i cña diªm  d©n  ®ñ  vµ  nguyªn liÖu cho      s¶n  xuÊt   c«ng  nghiÖp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2