intTypePromotion=1

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
135
lượt xem
7
download

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  897/CV­N H N N 7 N h s n g µ y 28  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  ® ¨n g  k ý  vay, tr¶ n î n íc n g o µ i  ñ a D o a n h  n g hi Ö p c K Ýnh  öi:     g   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è ­ Ng h Nh n     ph ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    h Th m  doanh ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn   h Th m   ph ­Ng ©n  µng  ªndoanh   h li   ­Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖtNam    Ng h n     i   Ngµy 30/08/1993  Ýnh  ñ  ∙  Ch ph ® ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ývay,tr¶nî l       nícngoµikÌm      theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/CP, Ng ©n   µng  µ   íc®∙  ã    h Nh n   c Th«ng   t sè 07/TT­NH7   µy  ng 26/03/1994  íng  Én  Öc  h d vi Qu¶n  ývay,tr¶nî níc ngoµi l           cña    c¸cDoanh  nghiÖp theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   ãitrªn. ch n   Ngµy  14/12/1996 Ng ©n  µng  µ   íccòng  ∙  ã    h Nh n   ® c Th«ng  sè  b¸o  459/TB­ VP  Ò   Öc  ùc hiÖn  ¨ng  ý  v vi th   ® k vay,tr¶nînícngoµicña           doanh  nghiÖp. Tuy  Ëy  n   v ®Õ nay  Én  v cßn  ét  è  m s doanh  nghiÖp  Ó  doanh  (k c¶  nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµi)kh«ng  ùc hiÖn  ng  v ®Ç tn     th   ®ó quy  nh  ña  Ýnh  ñ,®∙  ®Þ c Ch ph   ký  µ  ùc hiÖn  îp  ng  v th   H ®å vay  ícngoµikhicha  ¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   n     ® k v  h Nh níc. § Ó   ùc  Ön  th hi nghiªm  óc t c¸c  quy  nh   ña  Ýnh  ñ, Ng ©n   µng  ®Þ c Ch ph   h Nhµ   íc yªu  Çu:    n  c c¸c doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn  thu m th ph kinh  Õ  Ó    t (k c¶ doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vay  èn  íc ngoµi ®Ò u   c v ®Ç t n     v n    ph¶i lµm  ñ   th   tôc  ¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc (Vô  ® k v  h Nh n   Qu¶n  ý Ngo¹i hèi)®Ó   îc chÊp  l      ®  thuËn  íckhiký  îp  ng  tr     H ®å vay  èn  ícngoµi(trõc¸c kho¶n  v n      vay  êih¹n  íi   th   d   1 n¨m  theo  ×nh  h thøc  ë   m L/C    Ë m   µ    tr¶ ch v c¸c kho¶n  vay  ña  c Bªn  íc ngoµi n    tham    îp ®ång  îp    giah   H t¸ckinhdoanh).   C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹ichØ  îcphÐp  Ng h Th m  ®  cho    c¸cdoanh nghiÖp  chuyÓn  tiÒn  níc ngoµi ®Ó     î (gèc,l∙ vµ  Ý)  ra      tr¶n       ph kho¶n  i vay  íc ngoµi khikho¶n  n     vay  ∙  îc ®¨ng  ý  ®®  k qua  ©n   µng  µ   íc vµ  ùc  Ön  Öc    î theo Ng h Nh n   th hi vi tr¶ n     ®óng  Þch tr¶nî®∙  ¨ng  ý. l      ® k Trong  êng  îp doanh  tr h  nghiÖp  kh«ng  µm  ng    l ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy   chÕ  Qu¶n  ý vay, tr¶ nî  íc ngoµi cña  Ýnh  ñ  ×  l    n    Ch ph th doanh  nghiÖp  ph¶i   hoµn  µn  Þu  to ch tr¸chnhiÖ m   µ  ©n   µng  µ   íc sÏ kh«ng    v Ng h Nh n     xem   Ðt    x gi¶i quyÕt    êng  îp chuyÓn  Òn  níc ngoµi®Ó     î (gèc,l∙ vµ  Ý)    c¸c tr h  ti ra      tr¶n       ph cho i kho¶n  vay  ícngoµi. n  Ng ©n   µng  µ   íc th«ng  h Nh n   b¸o      ©n   µng  ¬ng  ¹i biÕt vµ  ®Ó c¸c Ng h Th m    thùc hiÖn.   N Õ u   ã  ×  a  â,xinli   Ö   íi ©n   µng  µ   íc(Vô  c g ch r     ªnh v   Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹i l    hèi) §Þa  chØ:  47   Lý    ­49  Th¸iTæ,  µ   éi HN
  2. 2 §iÖn  ¹i tho   : 9.343.353 Sè     fax: 8.268.789
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2