intTypePromotion=1

Công văn 90/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
6
download

Công văn 90/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 90/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 90/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số 90/BXD-KTXD ---------------------- V/v: áp dụng định mức chi phí đầu tư xây Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 dựng công trình. Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1744/TVĐ3-KH ngày 1/6/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 về áp dụng định mức chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Nội dung báo cáo đầu tư qui định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đã bao gồm cả nội dung phân tích các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái. Chi phí lập báo cáo đầu tư được qui định tại Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp khi lập báo cáo đầu tư có yêu cầu lập riêng đánh giá tác động môi trường, ngoài các nội dung về phân tích các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái của báo cáo đầu tư thì chi phí cho công tác đánh giá tác động môi trường này được lập dự toán riêng. 2. Chi phí lập qui hoạch xây dựng được xác định theo các qui dịnh tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005 và Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nội dung đồ án qui hoạch xây dựng được qui định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về Qui hoạch xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 3. Đối với công tác khảo sát xây dựng có yêu cầu lấy mẫu, bảo quản mẫu phục vụ công tác thí nghiệm... chi phí cho việc trông coi, bảo quản mẫu được tính trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng phương án kỹ thuật khảo sát, chủ đầu tư quyết định và dự tính chi phí chuyển quân, chuyển máy trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng. 4. Đối với các công tác xây dựng nếu áp dụng định mức do cơ quan nhà nước ban hành hoặc công bố không phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh hoặc xây dựng định mức mới theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để áp dụng cho công trình. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Phạm Văn Khánh 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2