intTypePromotion=1

Công văn 914/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
74
lượt xem
5
download

Công văn 914/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 914/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 914/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 914/TCHQ-KTTT ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2005 VÒ viÖc híng dÉn kiÓm tra x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu KÝnh göi: - Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua kiÓm tra theo dâi t×nh h×nh x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh ®îc cËp nhËt vµ truyÒn/nhËn hµng ngµy theo hÖ thèng th«ng tin d÷ liÖu gi¸ tÝnh thuÕ. Tæng côc nhËn thÊy cã xu híng trÞ gi¸ khai b¸o cña mét sè mÆt hµng nhËp khÈu ngµy cµng gi¶m nhÊt lµ nh÷ng mÆt hµng cã thuÕ suÊt cao, trÞ gi¸ lín mµ ®iÓn hµnh lµ mÆt hµng xe « t« nhËp khÈu trong thêi gian qua nhng c«ng t¸c tham vÊn ®Êu tranh ®Ó b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o vµ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 ®èi víi mÆt hµng xe « t« nãi riªng vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nãi chung cha ®îc c¸c Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mÆc dï Tæng côc ®· ban hµnh ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n híng dÉn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP ngµy 06/6/2002 cña ChÝnh phñ; Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. Qua kiÓm tra thùc tÕ mét sè ®Þa ph¬ng th× thùc tr¹ng nªu trªn xuÊt ph¸t chñ yÕu do nh÷ng nguyªn nh©n sau: * C¸c Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng cha tæ chøc thu thËp, cËp nhËp ®Çy ®ñ c¸c nguån th«ng tin cã s½n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 môc II QuyÕt ®Þnh sè 1795/TCHQ/Q§/KTT ngµy 31/12/2003 cña Tæng côc H¶i quan nhÊt lµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c nh: Gi¸ trªn m¹ng Internet, gi¸ b¸n thÞ trêng trong níc... * Thùc hiÖn cha ®óng quy tr×nh nghiÖp vô, c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Tæng côc. * Cha sö dông hÕt thÈm quyÒn b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o cña c¬ quan H¶i quan trong qu¸ tr×nh tham vÊn ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc G QuyÕt ®Þnh sè 1361/TCHQ/Q§/KTTT ngµy 25/11/2004. * ViÖc ph©n lo¹i c¸c l« hµng nghi ngê trÞ gi¸ khai b¸o ®Ó tæ chøc tham vÊn cha ®îc thùc hiÖn ®óng theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5 môc A QuyÕt ®Þnh sè 1361/TCHQ/Q§/KTTT ngµy 25/11/2004. §Ó kh¾c phôc c¸c nguyªn nh©n nªu trªn, nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tæng côc híng dÉn bæ sung viÖc kiÓm tra, tham vÊn vµ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nh sau: 1. KiÓm tra, ph©n lo¹i c¸c l« hµng nghi ngê: C¨n cø vµo ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5 môc A QuyÕt ®Þnh sè 1361/TCQH/Q§/KTTT ngµy 25/11/2004 ®Ó rµ so¸t, kiÓm tra vµ ph©n lo¹i c¸c l« hµng nghi ngê trÞ gi¸ khai b¸o. §Ó viÖc ph©n lo¹i ®îc chÝnh x¸c, ph¶i chñ
  2. 2 ®éng khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan H¶i quan cô thÓ: 1.1. D÷ liÖu gi¸ trªn hÖ thèng GTT22: T×m kiÕm trÞ gi¸ cña hµng ho¸ gièng hÖt; t¬ng tù ®· nhËp khÈu. 1.2. D÷ liÖu gi¸ trªn m¹ng Internet: Gi¸ chµo b¸n c«ng khai, th chµo hµng 1.3. D÷ liÖu vÒ gi¸ b¸n thÞ trêng néi ®Þa: §îc thu thËp tõ nhiÒu nguån trªn t¹p chÝ, s¸ch b¸o, b¶n tin gi¸, trùc tiÕp kh¶o s¸t gi¸ thÞ trêng... 1.4. Danh môc d÷ liÖu gi¸ cña Tæng côc H¶i quan vµ c¸c Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng. 2. Tham vÊn vµ b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o 2.1. ChuÈn bÞ tham vÊn: Tríc khi tæ chøc tham vÊn, ph¶i thu thËp vµ tæng hîp ®îc c¸c nguån th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 nªu trªn. 2.2. Khi tæ chøc tham vÊn, c¨n cø vµo c¸c nguån th«ng tin cã s½n, gi¶i tr×nh cña doanh nghiÖp, c¬ quan H¶i quan cã quyÒn chÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc G QuyÕt ®Þnh sè 1361/TCQH/Q§/KTTT ngµy 25/11/2004 hoÆc b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc G QuyÕt ®Þnh sè 1361/TCQH/Q§/KTTT ngµy 25/11/2004. Lu ý c¸c trêng hîp sau ®©y doanh nghiÖp kh«ng chÊp nhËn kÕt qu¶ tham vÊn th× c¬ quan H¶i quan vÉn cã quyÒn b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o cô thÓ: - Ngêi khai h¶i quan kh«ng gi¶i thÝch ®îc c¸c nghi vÊn cña c¬ quan h¶i quan. - Th«ng tin ngêi khai h¶i quan cung cÊp ®îc kiÓm chøng kh«ng ®óng. - Th«ng tin c¬ quan h¶i quan cã ®îc b»ng c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô kh¼ng ®Þnh trÞ gi¸ giao dÞch lµ kh«ng trung thùc. - Sau khi tham vÊn, c¬ quan H¶i quan vÉn kh¼ng ®Þnh ®îc tÝnh chÝnh x¸c, kh¸ch quan cña c¬ së th«ng tin trÞ gi¸ giao dÞch lµ kh«ng trung thùc. 3. X¸c ®Þnh l¹i trÞ gi¸ sau khi tham vÊn 3.1. Nguyªn t¾c: Ph¶i dùa vµo c¸c nguån th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan H¶i quan t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh l¹i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cô thÓ: - Dùa vµo nguån th«ng tin d÷ liÖu gi¸ tõ c¸c l« hµng nhËp khÈu t¹i hÖ thèng GTT22 - Dùa vµo nguån th«ng tin gi¸ chµo b¸n trªn m¹ng Internet (kh«ng lÊy nguyªn møc gi¸ trªn Internet mµ ph¶i trõ ®i c¸c chi phÝ ®µm ph¸n, giao dÞch...). - Dùa vµo gi¸ b¸n thÞ trêng néi ®Þa ®îc c«ng bè trªn c¸c t¹p chÝ, s¸ch b¸o, b¶n tin thÞ trêng hoÆc trùc tiÕp tiÕn hµnh kh¶o s¸t thu thËp. 3.2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸: Ph¶i thùc hiÖn tuÇn tù c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 vµ dõng l¹i ë ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ cô thÓ:
  3. 3 - Ph¬ng ph¸p 2: Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ theo trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt. - Ph¬ng ph¸p 3: Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ theo trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. - Ph¬ng ph¸p 4: Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ. - Ph¬ng ph¸p 6: Ph¬ng ph¸p kh¸c. Khi sö dông 1 trong c¸c ph¬ng ph¸p trªn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ, ph¶i tu©n thñ theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003. VÝ dô: Muèn ¸p dông ph¬ng ph¸p 2, ph¬ng ph¸p 3, ph¶i t×m ®îc hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, t¬ng tù tho¶ m·n kh¸i niÖm hµng ho¸ gièng hÖt, t- ¬ng tù quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 trong nguån th«ng tin d÷ liÖu cã s½n t¹i c¬ quan H¶i quan. Muèn ¸p dông ph¬ng ph¸p 4, ph¶i t×m ®îc trong nguån th«ng tin d÷ liÖu cã s½n t¹i c¬ quan H¶i quan ®¬n gi¸ b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thÞ trêng néi ®Þa, c¸c chi phÝ hîp lý vµ lîi nhuËn thu ®îc sau khi b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó khÊu trõ theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003. Trêng hîp kh«ng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p 2, ph¬ng ph¸p 3, ph¬ng ph¸p 4 th× chuyÓn sang ph¬ng ph¸p 6: Ph¬ng ph¸p kh¸c trªn c¬ së suy luËn vµ vËn dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p 2, 3, 4 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ. Díi ®©y lµ mét vÝ dô cô thÓ vÒ viÖc kiÓm tra, b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o vµ x¸c ®Þnh l¹i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi mÆt hµng xe « t«. MÆt hµng nhËp khÈu lµ xe « t« BMW model 745i: - Møc gi¸ do doanh nghiÖp khai b¸o: 22.000,00 USD/chiÕc - C¸c th«ng tin gi¸ mÆt hµng xe BMW do c¬ quan H¶i quan thu thËp ®îc tõ nguån th«ng tin cã s½n lµ: - Gi¸ b¸n thÞ trêng néi ®Þa xe BMW 745i: 220. 000,00 USD/chiÕc. - Gi¸ trªn m¹ng Internet xe BMW 745i: 63.770,00 USD/chiÕc. - Gi¸ xe BMW 740i t¹i danh môc d÷ liÖu gi¸: 57.000,00 USD/chiÕc. Trªn c¬ së c¸c th«ng tin d÷ liÖu nªu trªn: * §èi chiÕu víi híng dÉn t¹i ®iÓm 1: L« hµng nµy cã dÊu hiÖu nghi ngê v× møc gi¸ khai b¸o qu¸ bÊt hîp lý so víi: Gi¸ b¸n thÞ trêng néi ®Þa; Gi¸ chµo b¸n trªn m¹ng Internet; Gi¸ quy ®Þnh t¹i danh môc d÷ liÖu gi¸. * Sau khi tham vÊn, ®èi chiÕu víi híng dÉn t¹i ®iÓm 2: C¬ quan H¶i quan b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o cña l« hµng nµy v× doanh nghiÖp kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc G QuyÕt ®Þnh sè 1361/TCHQ/Q§/KTTT ngµy 25/11/2004 trong qu¸ tr×nh tham vÊn.
  4. 4 * §èi chiÕu víi híng dÉn t¹i ®iÓm 3: X¸c ®Þnh l¹i trÞ gi¸ sau khi b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o: - Kh«ng sö dông ®îc ph¬ng ph¸p 2, ph¬ng ph¸p 3 v× kh«ng t×m thÊy hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù trong nguån th«ng tin d÷ liÖu cã s½n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 mµ chØ t×m thÊy gi¸ nhËp khÈu bé linh kiÖn xe BMW seri 3, seri 5. Do ®ã kh«ng thÓ lÊy lµm hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù ®Ó ¸p dông mµ ®©y chØ lµ nguån th«ng tin tham kh¶o. - Kh«ng sö dông ®îc ph¬ng ph¸p 4 v× c¬ quan H¶i quan chØ thu thËp ®îc gi¸ b¸n thÞ trêng néi ®Þa, kh«ng cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chi phÝ hîp lý vµ lîi nhuËn sau khi b¸n hµng ®Ó khÊu trõ theo quy ®Þnh cña Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003. Do vËy, ph¶i sö dông ph¬ng ph¸p 6. - Khi sö dông ph¬ng ph¸p 6: C¬ quan H¶i quan x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ chiÕc xe BMW model 745i lµ: 55.000,00 USD/chiÕc trªn c¬ së suy luËn vµ vËn dông linh ho¹t ph¬ng ph¸p 2, 3, 4 víi c¸c d÷ liÖu cã s½n t¹i c¬ quan H¶i quan khi x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ. 4. §èi víi c¸c trêng hîp Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng ®· b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o sau tham vÊn th× x¸c ®Þnh l¹i gi¸ tÝnh thuÕ theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy vµ cã v¨n b¶n th«ng b¸o ®Ó doanh nghiÖp biÕt vµ thùc hiÖn. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè biÕt vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ®ång thêi trªn c¬ së híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy ®Ó thùc hiÖn ¸p dông ®èi víi c¸c mÆt hµng nh¹y c¶m, träng ®iÓm cã thuÕ suÊt cao nh»m ng¨n chÆn t×nh tr¹ng gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2