intTypePromotion=1

Công văn 919/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
3
download

Công văn 919/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 919/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành trợ cước, trợ giá đối với miền núi vùng đồng đồng bào dân tộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 919/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña ChÝnh phñ Sè 919/CP-KTTH ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2000 vÒ viÖc ®iÒu hµnh trî cíc, trî gi¸ ®èi víi miÒn nói vïng ®ång bµo d©n téc KÝnh göi: - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói, - Bé Tµi chÝnh, - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, - Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, - Bé Y tÕ, - Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ XÐt kiÕn nghÞ cña Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói t¹i C«ng v¨n sè 680/UBDTMN - CSMN ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2000; ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh (sè 278 TC/HCSN ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1999), cña Bé Th¬ng m¹i (sè 7104/TM/MN ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1998), cña Bé Y tÕ (sè 147/YT-TCKT ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 1999), cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (sè 6309 BKH/TMDV ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 1999) vÒ ®iÒu hµnh thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî gi¸, trî cíc mét sè mÆt hµng phôc vô miÒn nói vïng ®ång bµo d©n téc, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1. Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn th¬ng m¹i ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc. 2. Tõ n¨m 2001, ®èi víi ph©n bãn ho¸ häc vËn chuyÓn lªn miÒn nói, cù ly vËn chuyÓn ®Ó tÝnh trî cíc vËn chuyÓn ®îc phÐp tÝnh tõ kho giao hµng cña doanh nghiÖp Trung ¬ng ®Õn Trung t©m côm x· miÒn nói. Bé Tµi chÝnh c©n ®èi kÕ ho¹ch ng©n s¸ch, bè trÝ bæ sung kinh phÝ trî cíc, trî gi¸ t- ¬ng øng víi kinh phÝ cÇn hç trî do kÐo dµi thªm cù ly vËn chuyÓn. 3. Tõ n¨m 2001, kinh phÝ trî cíc vËn chuyÓn muèi ièt, kinh phÝ trî gi¸ c«ng trén muèi ièt vµo muèi (bao gåm c¸c ®Þa ph¬ng cã c¬ së trén muèi vµ c¸c ®Þa ph¬ng kh«ng cã c¬ së trén muèi) thèng nhÊt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ. C¸c ®Þa ph¬ng c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch, chØ tiªu muèi ièt ®îc giao, chØ ®¹o tæ chøc s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn muèi ièt ®¶m b¶o chÊt lîng kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2