intTypePromotion=1

Công văn về việc quy định về kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu vào Australia

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
129
lượt xem
9
download

Công văn về việc quy định về kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu vào Australia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc quy định về kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu vào Australia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc quy định về kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu vào Australia

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  4447/T M­C A T B §  n g µ y   c 31 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  u y  ® Þ n h  v Ò   Q kiÓ m  d Þ c h  ® èi   h µ n g   víi n h Ë p  k h È u  c ña ¤xtr©ylia KÝnh    Y  göi:Bé  tÕ (Côc  qu¶n    toµn  lýan  thùc phÈm)   Theo  b¸o c¸o    ¬ng  ViÖt Nam   i tõ th vô    t¹ ¤xtr©yl ,   ia  quan  C¬ Thùc phÈm   ¤xtr©yl     ia­ Newzealand  (ANZFA)  tiÕn  ®∙  hµnh kiÓm     trahµm  îng haichÊt 3­ l       MCPD   (Monocloropropanol)vµ  DCP     1,3­ (Dicloropropanol)cã    trong    c¸c s¶n  phÈm     nícchÊm     tõ®Ëu ¬ng  t vµo dÇu hµo ®ang      b¸n t¹ ¤xtr©yl . i ia Ngµy  31/7/2001,Uû    ban  §iÒu    tracña  ANZFA   xem   ®∙  xÐt söa ®æi    bæ sung  LuËt  toµn  An  thùc phÈm,  ®Þnh  hµm  îng      râ  l tèi®a cho  phÐp  cña    c¸c chÊt trong c¸clo¹          i chÊm   níc nµy    (0,2mg/kg      MCPD;  ®èi víi3­ 0,005 mg/kg    ®èi víi1,3    DCP). Nh÷ng    s¶n  phÈm     mµ hµm  îng  l c¸c  chÊt      ®ã vîtqu¸  møc   quy  ®Þnh  cña ANZFA   kh«ng  îc sö  ®   dông  i t¹ thÞ  êng  tr ¤xtr©yl   bÞ  iavµ  thu    håi. §ång  thêi  quan  ,C¬  KiÓm   dÞch ¤xtr©yl   ia(AQIS)còng    quy ®Þnh        ®èi víi n­ c¸c íc chÊm   dÇu    vµ  hµo nhËp  khÈu  vµo ¤xtr©yl     iasÏ chÞu  kiÓm     sù  tratheo  ®¹o  luËtnªu    trªn. Trong    c¸c s¶n phÈm   hµm  îng    cã  l c¸c chÊt    vîtqu¸  møc  cho phÐp cña  ANZFA,  hais¶n  cã    phÈm     lµTµu  yÕu  Gia  vÞ  vµ  minh  xuÊt xø    ViÖt Nam     (®Ò  nghÞ  xem          chitiÕtb¸o c¸o cña  Th¬ng  ViÖtNam     vô    t¹ ¤xtr©yl   i ia®Ýnh kÌm). Bé Th¬ng   m¹ith«ng  ®Ó   b¸o  Côc Qu¶n    toµn  lýAn  Thùc phÈm     Y  ­ Bé  tÕ  biÕt ®Ó   biÖn    cã  ph¸p  lýkÞp    xö    thêi®èi    víihµng  xuÊt khÈu    cña    ta còng nh  xem     xÐt kiÓm  dÞch        Æt   ®èi víi m c¸c hµng cña      c¸c níchiÖn  ®ang        tiªuthô trªn thÞ  êng  tr ViÖt Nam   cã    vµ  biÖn  ph¸p  b¶o    vÖ ngêi tiªudïng. §ång        thêi    ,®Ò nghÞ  Côc  th«ng b¸o  i   tí c¸c c«ng      ty hiÖn ®ang  s¶n  xuÊt vµ    xuÊt khÈu  Æt     m hµng  nµy biÕtvµ  biÖn    cã  ph¸p xö          lý®èi víi hµng xuÊtkhÈu    cña  m×nh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2