intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn về việc tổng kết việc quản lý sử dụng đất đai trong nông lâm trường quốc doanh

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

155
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tổng kết việc quản lý sử dụng đất đai trong nông lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tổng kết việc quản lý sử dụng đất đai trong nông lâm trường quốc doanh

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  C h Ý n h  p h ñ  s è  825/CP­N N  n g µ y   07 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c  æ n g   t k Õ t vi Ö c q u ¶ n   ý, ö   ô n g  ® Ê t ® ai trong n « n g,  l  s d l © m  tr n g  q u è c d o a n h ê K Ýnh  öi:     û   g    ­U ban  ©n  ©n      nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW,   ph tr     ­ C¸c  Tæng   c«ng    µ   ty:C phª  Öt  Vi Nam,  © m   L s¶n  Öt  Vi Nam,   Cao                                         su  Öt Nam,                                        Vi   Rau qu¶  Öt Nam,  Ì  Öt Nam,   Vi   Ch Vi   Ch¨n   nu«i                                  ViÖtNam,  èc    ÖtNam,                       Thu l¸ Vi   ­Tæng    c«ng    Bé  èc  ty15  Qu phßng, ­Tæng    c«ng    Bé  èc  ty16  Qu phßng, ­C«ng      tyB«ng  ÖtNam. Vi   X Ðt    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  µ  û   v U ban   nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¹    éi  Þ   iÓn  ¬ ti c¸c H ngh tr khaitæng  Õt  Öc    k vi qu¶n  ý, ö  ông  t  ai trong c¸c n«ng,l©m  êng  èc  l  d s ®Ê ®        tr qu doanh  (theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 708/Q§­TTg  µy  th¸ng 6  ng 11    n¨m  2001  ña  ñ   c Th t ng  Ýnh  ñ  µ  í Ch ph v C«ng  sè  v¨n  728/CP­   µy  th¸ng 8  NN ng 13    n¨m  2001  ña  c ChÝnh  ñ),Thñ íng ChÝnh  ñ  ã    Õn    ph   t  ph c ý ki nh sau: 1. C¸c    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Ëp  ù  ¬ l d to¸n kinh phÝ         ®Ó chitrùctiÕp     cho    ¹t®éng  ña  c¸c ho   c Ban  chØ  o  ®¹ tæng  Õt  Öc  k vi qu¶n  ý,sö  l  dông  t  ai  ®Ê ® trong    c¸c n«ng, l©m   êng  èc    tr qu doanh  (bao  å m     Ý   i  g chi ph ® kh¶o      ¬  ë,héith¶o,inÊn  µiliÖu.v.v .göiBé  µichÝnh. s¸të c s        t  .    T   ) Bé   µi chÝnh  T  xem   Ðt  Êp  xc kinh  Ý   ç  îcô  Ó  ph h tr  th cho Ban chØ   o  ®¹ tØnh,thµnh  è    ùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao.   ph ®Ó th   nhi v®  2. T¹ikho¶n  C«ng    è     4  v¨n s 728/CP­   µy  NN ng 13/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   êigian tiÕn hµnh  th       tæng  Õt,nay  îcquy  nh  ¹nh  k  ®  ®Þ l   sau: i ­ C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õn hµnh  iÒu      ph tr     ¬ ti   ® tra,kh¶o    s¸t trongth¸ng10      n¨m 2001; ­ Tæng   îp  µ  ©y  ùng  h vx d B¸o c¸o th¸ng 11    n¨m  2001  ña  c tØnh, thµnh    phè. Tæng     c«ng    ty,C«ng    µ  öi b¸o  ty v g   c¸o  Ò   v Ban  chØ   o  ®¹ tæng  Õt  ña  kc ChÝnh  ñ  é  ph (B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n)tr c ngµy  th¸ng 11    í  30    n¨m 2001.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2