intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P10

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

159
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P10: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P10

  1. http://www.ebook.edu.vn 46 • NÕu ®iÒu kiÖn ®óng th× tr¶ vÒ gi¸ trÞ 1 • NÕu ®iÒu kiÖn sai th× tr¶ vÒ gi¸ trÞ 2 VÝ dô: (day=“Saturday”) ? “Weekend” : “Not Saturday” e. To¸n tö chuçi: “ Welcome to “ + “ Web Design” VÝ dô: Var welcome=”Welcome to” welcome += “ Web Design” => welcome = “Welcome to Web Design” VÝ dô : Sö dông to¸n tö ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra ®Çu vµo Example var question="What is 10+10 ?"; var answer=20; var correct=''; var incorrect=''; var response=prompt(question,"0"); var output = (response==answer) ? correct:incorrect;
  2. http://www.ebook.edu.vn 47 VÝ dô: If (day==“Saturday”) { document.writeln(“It‘s the weekend”); } If (day!=“Saturday”) { document.writeln(“It‘s not Saturday”); } Sö dông cÊu tróc else – if cho vÝ dô ë trªn If (day==“Saturday”) { document.writeln(“It‘s the weekend”); } else { document.writeln(“It‘s not Saturday”); } CÊu tróc kÕt hîp c¸c lÖnh if lång nhau: if ®iÒu kiÖn 1 { C¸c lÖnh JavaScript if ®iÒu kiÖn 2 { C¸c lÖnh JavaScript } else { C¸c lÖnh kh¸c } C¸c lÖnh JavaScript } else { C¸c lÖnh kh¸c } VÝ dô 1 : Sö dông ph−¬ng ph¸p confirm() víi ph¸t biÓu if Example var question="What is 10+10 ?"; var answer=20; var correct=''; var incorrect=''; var response=prompt(question,"0"); if (response != answer) { if (confirm("Wrong ! press OK for a second change")) response=prompt(question,"0"); }
  3. http://www.ebook.edu.vn 48 var output = (response ==answer ) ? correct:incorrect ; VÝ dô 2 : Sö dông ph−¬ng ph¸p confirm() víi ph¸t biÓu if - else Example var question="What is 10+10 ?"; var answer=20; var correct=''; var incorrect=''; var response=prompt(question,"0"); if (response != answer) { if (confirm("Wrong ! press OK for a second change")) response=prompt(question,"0"); }else { if (confirm("Correct ! press OK for a second question")) { question="What is 10*10"; answer=100; response=prompt(question,"0"); } } var output = (response ==answer ) ? correct:incorrect ;
  4. http://www.ebook.edu.vn 49 3.1.7 Hµm vµ dèi t−îng Trong kü thuËt lËp tr×nh c¸c lËp tr×nh viªn th−êng sö dông hµm ®Ó thùc hiÖn mét ®o¹n ch−¬ng tr×nh thÓ hiÖn cho mét module nµo ®ã ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã. Trong Javascript cã c¸c hµm ®−îc x©y dùng s½n ®Ó gióp chóng ta thùc hiÖn mét chøc n¨ng nµo ®ã vÝ dô nh− hµm alert(), document.write(), parseInt() vµ ta còng cã thÓ ®Þnh nghÜa ra c¸c hµm kh¸c cña m×nh ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã cña m×nh, ®Ó ®Þnh nghÜa hµm chóng ta theo có ph¸p sau: function function_name(parameters, arguments) { command block; } a. TruyÒn tham sè: function printName(name) { document.write(“Your Name is ”); document.write(name); document.write(“”); } VÝ dô: Gäi hµm printName() víi lÖnh sau printName(“Bob”); Khi hµm printName() ®−îc thi hµnh gi¸ trÞ cña name lµ "Bob", nÕu gäi hµm printName() víi ®èi sè lµ mét biÕn var user = “John”; printName(user); Khi ®ã name lµ “John”. NÕu muèn thay ®æi gi¸ trÞ cña name ta cã thÓ lµm nh− sau : name = “Mr. “ + name; b. Ph¹m vi cña biÕn: BiÕn toµn côc (Global variable): cã gi¸ trÞ ¶nh h−ëng trong toµn bé ch−¬ng tr×nh. BiÕn côc bé (Local variable): chØ cã gi¸ trÞ ¶nh h−ëng trong ph¹m vi hµm, ®o¹n m· chøa nã. c. Tr¶ vÒ c¸c gi¸ trÞ: VÝ dô: Dïng return ®Ó tr¶ vÒ gi¸ trÞ cña biÕn. function cube(number) { var cube = number * number * number; return cube; } VÝ dô:
  5. http://www.ebook.edu.vn 50 Example Hµm eval dïng chuyÓn ®æi gi¸ trÞ chuçi sè thµnh gi¸ trÞ sè. VÝ dô: eval(“10*10”) tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ 100. d. Hµm ®Ö qui VÝ dô: Example
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2