intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thực quản không mở ngực điều trị ung thư thực quản

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

64
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thực quản không mở ngực điều trị ung thư thực quản trình bày nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả cắt thực quản không mở ngực (phẫu thuật Orringer) tại khoa Phẫu thuật tiêu hóa, bệnh viện Việt Đức. Kết quả cho thấy 144 bệnh nhân gồm 139 nam (96,5%), 5 nữ (3,5%), tuổi trung bình 54,3 ± 7,73 tuổi (36 - 75). Ung thư biểu mô lát có 106 bệnh nhân (73,6%), biểu mô tuyến 38 bệnh nhân (26,4%). Giai đoạn bệnh II và III có 122 bệnh nhân (98,5%),... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thực quản không mở ngực điều trị ung thư thực quản

<br /> <br />   !"#$%&<br /> '(#$!)*+(<br /> ,-./(#$<br /> <br /> 67089:;;?<br /> 0*1234<br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> @ABC<br /> DEABFEAGHIJK2LMNBOHPECQJ56R4SE<br /> <br /> 4OCETBJIUBCVWXYBCOEYZ[G\U]J^GGC_J\U]BZC`BOWaBO_J9bCcUGCUdGeLLEBOfL GPEZCghiCcU<br /> GCUdGGETUCjhKkABCDEABFEAGHIJlm[G\U]JCgGCno<br /> <br /> kABCBCpBOqW8BhW98rKst KsBu9Kst K<br /> GUvEGLUBOkwBCs<br /> KxyKyGUvE9r ys lzBOGCMkE{UW`|YGJjrkABCBCpB9yKrt KkE{UW`GUo[B7<br /> kABCBCpB9<br /> rK<br /> t l}EhEXgPBkABC~~DR~~~Jj<br /> <br /> kABCBCpB987Kst l@E[BJCIBOhUWv8K<br /> tKG€DgBO<br /> K<br /> tl2|AGCfg‚ƒE„hhUWvXPG8tKGCNEOEhBGCfg‚ƒEGLUBOkwBC8K<br /> GCYBO9 r l2|A…BO†DR<br /> sB‡W|ˆB|M‰G|Rr<br /> K<br /> tKrK<br /> tDRKtl@ho[UG…|ETB\UhBX[B_„UnGCEABJŠhkE[BJCIBODRGCNEOEhB<br /> …BOGCTWhUWv|RGUvE9‹rGUvE KJCIJB‡BOC`CnbZŒW9ŽFtyt DRWIJXS„pW|nBJŠhU92<br /> l<br /> ‘’“1”•;6"?)@1"6ƒ"*%"$„1$"/…1:"<br /> A !"*9D1:."9)8*"1%1"$%6"7^"6ƒ"18!"U%!"$†"*9]K"<br /> ‡cˆp‰rsŠˆ‹Š<br /> ŒN"*@"$u!"65)"X>&"*9,1"$0"*$O1:"XY"C!0)"<br /> A\]6"*$)"*$+="*$N1:"*!1"*!S1"65)"6ƒ"U1"*!"<br /> #$%&K"Ž-6"*$N1:"*!1"*$`%"X!"{&"U&)"7^"A\]6"<br /> *$>6"$!01"?)&"#$-7"*9>6"*!S=."*$\."A!01"*$% !"<br /> 2z!"/01$"1$;1"$%6":!&"A„1$K"<br /> ‘’“”•–“’—˜“’“”™—’š•›œ’”žœŸ’ ¡’œŸ™—P"<br /> Ž_*"*$>6"?)@1"?)&"#$`"$%D1$"A\]6"*$>6"$!01"<br /> *$`%"#¢"*$)+*"7^"7V"#!1$"A!~1"6Z&"£99!1:`9"<br /> 7N"*@"¤I¥K"'$()"*W6$"*$>6"?)@1"2¦1:"*9)1:"*$v*"<br /> *$v="A\]6"*$>6"$!01"?)&"C†"$%D1$"AB"A\]6"<br /> 7V"981:.":!@!"=$ƒ1:"2D"2|*"$ 6$"?)&1$"*$>6"<br /> ?)@1"C,1"6&%"*O!"A&"#$!"6§1"6ƒ"*$~"1$„1"*$vEK"<br /> $„"6^"QU&)"#$!"AB"$%D1"*v*":!@!"=$ƒ1:"X "XDE"<br /> 12<br /> <br /> <br /> V"*$„"/¨1:RP"4\©1:"96$"X}6"*$`%"/©"*9\z6"6T"<br /> 56"A§1"/,1"*9-!K"'$()"*W6$.":!@!"=$ƒ1:"=$ª1"<br /> 6§1"C!"6Z&"*$>6"?)@1"/…1:"6-6$"=$O!"$]="<br /> 6¦1:"CM6"6@"$&!"A\©1:"6^"A!"{)O1:"2D"*F"X\z!"<br /> /¨1:"A!"C,1K %"O1:"X "XDE"A~"A\&"C,1"1O!"2z!"<br /> *$>6"?)@1"6^"?)&"A\©1:"U&)"{\T1:"56K"4*"<br /> O1:"X(1"C\)"6^"*9\z6"#$!"Aƒ1:"A\©1:"7^"6^K"<br /> «cˆ¬ro­®ˆoˆmrs¯°<br /> ±%"U-1$":!Y&"6-6"/!S1"1$b"=$;1"<br /> QX!6$%*%1%7!`UR"/…1:"²!U6$`9"`{&6*"*`U*K"±³"<br /> X¨1:"$u!"?)!"C%:!U*!6"A~"{-6"Ab1$"6-6"ES)"*O"<br /> 1:)E"6T"AO!"2z!"/!S1"6$51:"U&)"7^K"´;E"X>1:"<br /> 6-6"$D7"‚&=C&1""Œ`!`9"2D"#!~7"Ab1$"U>"#$-6"<br /> /!0*"UO1:"6§1"/…1:"*`U*"C%:"9&1#K"±³"X¨1:"7N"<br /> $„1$"$u!"?)!"Ž%{"A~"*„7"7O!"C!,1"?)&1"6Z&"78*"<br /> UO"ES)"*O"*!,1"C\]1:"AO!"2z!"#S*"?)@"UO1:"<br /> *$,7K"±%"U-1$"6ƒ"µ"1:$¶&"*$O1:"#,"#$!""<br /> ="·"€.€¸K"<br /> d¹º»¼®rsˆn°r®¼½<br /> ¾:$!,1"65)"1DE"*);1"*$Z"6-6"1:)E,1"*_6"<br /> 6Z&")E,1"1:N1"¿`CU!1#!"26"?)@1"X%")1:"<br /> *$\."*9%1:"Aƒ"6ƒ"H[["/01$"1$;1"QyÆ.[ÇR"6_*"<br /> *$>6"?)@1"?)&"#$`"$%D1$."/&%":u7"HyI"1&7"<br /> QIÆ.¸ÇR"2D"¸"1Y"Qy.¸ÇRK")^!"*9)1:"/„1$"¸[.y"<br /> È"É.Éy"*)^!"QyÆ""ɸRK"tŒÀP"HI.€"È"a.ÆI"QHy.Ɂ"<br /> a¸.yIR."/01$"1$;1"6ƒ"*$,7"/01$"7 1"*W1$"<br /> #$-6"#Ê7"*$`%"CD"ayÇ"Q1$!GCAHIA>JKLA<br /> ;;;;MNO;PQR;STUV;WX;PVYZN;<br /> ]^;<br /> bacd;<br /> e]ca;<br /> ;;;;MNO;PQR;STUV;WX;[\P;<br /> _`a;<br /> ;;<br /> ;;<br /> fgKAhiAj?HABk@AlLA<br /> ;;;;m`;<br /> _;<br /> `ce;<br /> ;;;;m_;<br /> ]cn;<br /> n;<br /> _^c^;<br /> ;;;;mb;<br /> be;<br /> ;;;;m];<br /> a]cb;<br /> o_;<br /> _]co;<br /> ;;;;md;<br /> b`;<br /> ;;<br /> ;;<br /> pEAKq@A>DK>rLA<br /> ;;;;s`;<br /> ne;<br /> ]oca;<br /> ;;;;s_;<br /> no;<br /> d_c`;<br /> ;;;;sb;<br /> b^;<br /> _ocd;<br /> ;;<br /> ;;<br /> tiAuEvFA>wxLA<br /> ;;;;yTzP;Q{|;}|~;<br /> no;<br /> d_c`;<br /> ;;;;yTzP;Q{|;€|;<br /> nd;<br /> ]ecn;<br /> ;;;;yTzP;Q{|;‚W;<br /> ]_;<br /> b_cn;<br /> ƒ4„…†‡ˆ‰Š‹Œˆ†ŽŒ†4„Š‹Œˆ†ŽŒ†‘’ˆ‰†“”’•ˆ††–Œ”’—ˆˆ‰–Œ4<br /> „Š‹Œˆ<br /> †ŽŒ†Žˆ‰˜™ˆ‰Šš›‹Œœ†žˆ†Ÿ<br /> }QÆNO;¨Rª};OQT;NQÖN;ÃSTZN;}QÆNO;QX;Q¥­×;_d;<br /> #$ ¡'¢9 (£/(19/¤<br /> zNQ;NQ§Nc;±Ø;WTzNO;N¹T;];SzNQ;NQ§Nc;NQTÙW;<br /> m¥P;}¦;_dd;SzNQ;NQ§N;¨©V;¨Rª};W«;W¬c; S<br /> ±ÚNO;ZP;W«;__;SzNQ;NQ§NǺ;»{;b;SzNQ;NQ§N;<br /> OT¦T;­Q{NO;®¯;®°Yc;W¬;±²NO;[³;Q~°NQ;S{};P\}Q; P<br /> P<br /> Û;<br /> NO;½|V;W«;°~;NO°Y;PQÆ;a;°;PQÆ;^;½|V;<br /> PQ´};µV¦N;P€;®R¶T;[·N;°;P€;P±·N;}«;¸V¹NOº; W«º;~»¦<br /> b;SzNQ;NQ§N;N°Y;¨©V;NÀW;P±~NO;NQ{W;<br /> »¼P;PQ´};µV¦N;¬;N©N;}«;P±R¶}c;½|V;¨{;‚~; STZN;}Q;ÆN<br /> ZN;}QÆNO;QX;Q¥­;OÜ­;<br /> PQ´};µV¦N;¸V¹NO;S¾NO;°;P¯~;Q¿NQ;PQ´};µV¦N; ¶T;PÝ;[z;}|O~;;QNXQ;¥QP¥;½­~º;;yT<br /> ¶T;}\};STZN;}QÆNO;Q\};<br /> W¶T;SÀNO;®¯;®°Y;¹NO;NQÁc;¨R|;®¯;®°Y;[·N;}«; P±~NO;NQ{W;SzNQ;NQ§N;}{;STZN;}QÆNO;ÃS¦NO;bÇ;<br /> N¹T;µV|;¨RÂNO;P±VNO;PQ¥P;½|V;ÃW²P;½¹;ÄP; °;}ÈNO;[°;NOVY·N;NQ§N;}QÄNQ;®ÞN;¨ZN;PÛ;<br /> P±RÂNO;Qª­;¨T;½|V;¸RÅNO;Æ}Ǻ;y|~;OTÂ;}ÈNO; ~NO;}ß|;}¦;b;SzNQ;NQ§N;PÛ;~NO;¨à;¸¦Y;±|;<br /> [°W;PQ·W;P¯~;Q¿NQ;WXN;É;°;W¬;PQXNO;Q³NO; P±~NO;NQ{W;NOQT·N;}ÆVº;áU;P¿W;QTUV;NQâNO;<br /> P±°NO;NVXT;ÊNº;<br /> YZV;P¹;N°~;[T·N;µV|N;W|NO;PÄNQ;NQ§N;µV¦;¨¹T;<br /> ¶T;}\};STZN;}QÆNO;°;PÛ;~NOc;}QãNO;PXT;®ÚNO;<br /> Ë$26!'Ì,2/&'()Í¡9')'-7!ÎÏÐ!" ­Q§N;PÄ}Q;QäT;µVT;¨|;STZN;íQRÅNO;­Q\­;y|}å<br /> *)-Ñ£-4-¡!,28!"ÑÒ'ÓÑÔ!"(19/¤<br /> æ|±®;çPÕ­æT½Õ;Ãè|[®Ç;¨U;­Q\P;QTzN;}\};STZN;<br /> m±~NO;P«NO;½¹;_dd;SzNQ;NQ§N;}¼P;PQ´}; }{;Q¦;NÊNO;O§Y;NOVY;}Å;STZN;}QÆNOº;éZP;µV¦;<br /> µV¦N;µV|;QÕ;Q~°NQc;}{;P«NO;}²NO;b^;STZN; ¨Rª};P±¿NQ;S°Y;P±~NO;S¦NO;]º;<br /> <br /> 234356<br /> 789<br />   <br /> <br /> 7<br /> <br /> <br /> !"#$%&'()*!+,-+.*-/0"12334<br /> &'()*!5<br /> "5<br /> 65<br /> 7895:9;?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2